Tag Archives: Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku – Cilt 1

8 Oca

Yazar: Kerim Atamer

On İki Levha Yayınları

cvii +889 Sayfa

ISBN: 978-605-152-560-0

Boyut: 16.5 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2017

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama: 

Bu yayında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti’ne ilişkin hükümlerinin hazırlık süreci, kaynakları ve ilkeleri çerçevesinde, Deniz Ticareti Hukuku’na bir giriş yapılmasına çalışılmıştır. Bu bilim dalının kapsamına giren diğer konuların, ileride yayımlanacak ciltlerde ele alınması planlanmıştır.

İncelemede, “kanun koyucunun amacı”na özel bir önem verilmiş ve inceleme konusu hükümlerin ilk kanun koyucusu tarafından hangi amaçla sevk edildikleri araştırılmıştır. Bu sebeple tarihsel incelemeler yer yer çok eski tarihlere kadar götürülmüştür. Yürürlükteki kuralların hangi yasama amaçları doğrultusunda kabul edildiği belirlenince, hem o kuralların uygulanması kolaylaşmakta, hem de ileriye dönük yasama çalışmaları açısından söz konusu kurala ihtiyaç kalıp kalmadığı belirlenebilmektedir.

Yürürlükteki mevzuat karşısında Deniz Ticareti Hukuku’nu, Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Deniz İdare Hukuku’ndan soyutlayarak incelemeye olanak kalmadığından, bu disiplinlerin Deniz Ticareti’ni ilgilendiren hükümleri de yeri geldiğinde ele alınmıştır.(Önsözden)

Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler Cilt – 1

23 Şub

deniz ticareti hukukuYazarlar: Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu

On İki Levha Yayıncılık

400 Sayfa

ISBN: 978-605-152-118-3

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1.Hamur

2014

14. Baskı

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama:

“Kitabın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre güncellenen onüçüncü baskısı, gözden geçirilmek ve genişletilmek suretiyle ondördüncü baskıya hazırlanmıştır. Onüçüncü baskıda olduğu gibi, bu baskıda da, ders kitabı gereksiniminin bir an önce karşılanması amacıyla gemi alacakları ve cebri icra konularına yer verilememiş; bir önceki baskıda incelenen konuların genişletilmesi ve gözden geçirilmesi ile yetinilmek zorunda kalınmıştır.” (Önsöz’den)

Konu Başlıkları: 

 • Giriş
 • Türkiye’de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları
 • Gemi
 • Donatan ve Donatma İştiraki
 • Gemi Adamları
 • Deniz Ticareti Sözleşmeleri (Gemi Kira Sözleşmesi, Zaman Çarteri Sözleşmesi, Navlun Sözleşmesi, Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi)
 • Deniz Kazaları (Müşterk Avarya, Çatma, Kurtarma)

Deniz Ticareti Hukuku ( Temel Bilgiler )

23 Oca

Deniz Ticareti Hukuku ( Temel Bilgiler )Yazarlar: Rayegan Kender, Ergon Çetingil

Filiz Kitabevi

158 Sayfa

4. Baskı

1988

(görsel ve bilgi: izmirbarosu.org.tr)

Deniz Ticareti Hukuku II – Navlun Sözleşmeleri

5 Oca

deniz ticareti hukuku 2Yazar: İnci Deniz Kaner

Filiz Kitabevi

192 Sayfa

ISBN: 978-975-368-385-2

2014

(görsel ve bilgi: filizkitabevi.com)

 

Ticaret Hukuku

17 Tem

9786055373139

Yazar: Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayıncılık

573 Sayfa

ISBN: 978-605-5373-13-9

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

5. Baskı

2011

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama:

Kitap baştan sonra tekrar gözden geçirilmiş; yepyeni birçok şema eklenmiş; bazı bölümlerin daha iyi anlaşılması için bu kısımlar tekrar yazılmıştır. Kambiyo senetlerinin daha somut anlaşılması için, kitaba gerçek bono-çek ile ciro zinciri konulmuştur. Yine bir ödememe protestosu da ilgili yere yerleştirilmiştir. Ticaret hukukunun diğer alanları ile ortak bazı bilgilerde birleştirmeler ve özetlemeler de bu baskının önemli yeniliklerindendir.
12.4.2011 tarih ve 6215 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen madde, ilgili yerlere işlenmiştir.
Bu baskıda kitabımıza birçok yeni kısım eklenmiştir. Bunlar;
a) Kıymetli evrak hukuku ile ilgili, daha önce fazla sorulmayan, zaman zaman seçeneklerde gördüğümüz sebepsiz zenginleşme, karşılığın intikali; araya girme suretiyle kabul ve ödeme; suret ve nüshalar, senet metninde değişiklikler ile retret yeni bölüm olarak kitaba işlenmiştir. Yine emtia senetleri (makbuz senedi ve varant) de ilgili yerlere eklenmiştir.
b) Bu baskı ile ilk defa kapsama aldığımız, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 762 vd’da düzenlenen kara taşıma hukuku bölümünü de -çıkabilecek bir soruda öğrencilerin mağdur olmaması için- yazma gereği duyduk. Bu yüzden kitabımızın adını da değiştirerek “Kıymetli Evrak Hukuku-Sigorta Hukuku-Deniz Ticareti Hukuku- Kara Taşıma Hukuku” yaptık.
c) Kıymetli evrak hukuku ile ilgili Yargıtay’ın çok yeni tarihli (2009-2011) pek çok kararı ilgili yerlere işlenmiştir.
d) 2010 Aralık ve 2011 Nisan Adlî Yargı sınav soruları da ilgili yerlere işlenmiş ve metin içinde gerekli bağlantıları kurulmuştur.
e) JUSTICE soru bağlantıları 8. baskıya göre güncelleştirilmiştir.
f) Kitabın sonundaki deneme sınavlarına, onar sorudan oluşan “üç”deneme sınavı daha eklenmiştir. Bu sorular da özellikle adli yargı sınavlarında sorulmayan konulardan tercih edilmiştir.

Deniz Ticareti Hukuku & Kara Taşıma Hukuku

6 Tem

9786054687732

Yazar: Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayıncılık

264 Sayfa

ISBN: 978-605-4687-73-2

Boyut. 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2013

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama: 

Yeni Türk ticaret Kanunu’nun gerek deniz, gerek kara taşıma kitabında çok köklü değişiklikler yaptığını söylemek mümkündür. Özellikle deniz ticareti kısmında, sistematik ve içerikte çok önemli yenilikler getirilmiştir. Kitap, bu nedenle, yeni Kanun’a uygun olarak düzenlenmiştir.[..]Kitap özellikle lisans öğrencilerinin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış; bu yüzden basit bir dil kullanılmasına gayret gösterilmiştir. 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu ile yoğun şekilde karşılaştırmalar yapılmış; 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen yeniliklerin neler olduğunun anlaşılması için çaba sarf edilmiştir.

İçindekiler: 

http://www.onikilevha.com/images/books/9786054687732.pdf

Deniz Ticareti Hukuku – Kara Taşıma Hukuku

5 Tem

deniz taşıma kanunuYazar: Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayıncılık

264 Sayfa

ISBN: 978-605-152-090-2

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1.  Hamur

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama: 

Bu baskıda, kitabımızın 6. baskısının yapıldığı Ocak 2013’ten beri, bazı uluslar arası anlaşmalar ilgili yerlere işlenmiştir. Kitap, esas olarak lisans öğrencilerinin ders kitabını ihtiyacını amacıyla hazırlandığı için, olabildiğinde basit bir dil kullanılmasına gayret gösterilmiştir.

İçindekiler:

   BİRİNCİ BÖLÜM : GİRİŞ, GEMİ, GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI ve GEMİ SİCİLİ

   • Giriş
   • Türk Ticaret Kanunu’nda Gemi Kavramı ve Ticaret Gemileri
   • Geminin Ayırıcı Unsurları
   • Gemi Sicili
   İKİNCİ BÖLÜM: Gemi Mülkiyeti, GEMİ PAYI ve iştirak payının Kazanılması ve KAYBEDİLMESİ ile gemi üzerindeki sınırlı aynî haklar (rehin ve İNTİFA hakkı)

   • Genel Olarak ve Uygulanacak Hükümler
   • Gemi Üzerindeki Sınırlı Aynî Haklar (Rehin/İntifa)
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:DONATAN ve DONATMA İŞTİRAKİ

   • Donatan
   • Donatma İştiraki
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :GEMİ ADAMLARI (ÖZELLİKLE KAPTAN)

   • Gemi Adamları ve Kaptan
   BEŞİNCİ BÖLÜM : DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

   • Genel Olarak
   • Gemi Kirası Sözleşmesi
   • Navlun Sözleşmeleri (Genel Olarak Navlun Sözleşmesi, Hukukî Niteliği ve Tarafları)
   • Navlun Sözleşmesinin İfası
   ALTINCI BÖLÜM: DENİZDE TAŞIMA SENETLERi

   • Genel Olarak
   • Konişmento
   • Diğer Taşıma Senetleri
   YEDİNCİ BÖLÜM : TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ve HAKLARI

   • Taşıyanın Sorumluluğu
   • Taşıyanın Hakları
   • Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi
   SEKİZİNCİ BÖLÜM :DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

   • Genel Olarak Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Taraflar, Hak ve Borçlar, Sona Erme ve Hukukî Sonuçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: DENİZ KAZALARI (MÜŞTEREK AVARYA; ÇATMA ve KURTARMA)

   • Müşterek Avarya
   • Çatma
   ONUNCU BÖLÜM :GEMİ ALACAKLISI HAKKI

   • Gemi Alacaklısı Hakkı

KARA TAŞIMA HUKUKU

   • Genel Olarak
   • Eşya (Yük) Taşımaları
   • Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
   • Taşınma Eşyası Taşıması
   • Yolcu Taşımaları
   • Taşıma İşleri Kitabına İlişkin Ortak Hükümler
   EK: DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME [DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜ ile BİRLİKTE]