Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

Yazar: Şaban Kayıhan

Umuttepe Yayınları

439 Sayfa

ISBN: 9786057858375

Boyut: 16.5 x 23.5

Ciltli Kapak -1. Hamur

2020

(görsel: filizkitabevi.com, bilgi: adaletyayinevi.com.tr, legalkitabevi.com, filizkitabevi.com)

İçindekiler:

Kısaltmalar

1. Giriş, kısa tarihçe, temel kaynaklar ve görevli ve yetkili mahkeme
1. Giriş
2. Kısa tarihçe
3. Temel kaynaklar
4. Deniz ticareti hukukundan kaynaklı davalarda görevli ve yetkili mahkeme

BİRİNCİ BÖLÜM: GEMİ

§ 2. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Türleri

1. Geminin tanımı, yasal unsurları ve hukuki niteliği
2. Geminin türleri ve bütünleyici parçaları ile eklentileri

§ 3. Geminin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Hususlar

1. Geminin adı
2. Tanıma işareti
3. Bağlama limanı
4. Tonajı
5. Klası (sınıfı)
6. Geminin milliyeti – Türk Bayrağı çekme

§ 4. Gemi Niteliğinin Edinimi ve Sona Ermesi

1. Gemi niteliğinin edinimi
2. Gemi niteliğinin sona ermesi

§ 5. Gemi Sicilleri

1. Genel olarak
2. Millî gemi sicili
3. Yapı halindeki gemilere özgü sicil
4. Türk uluslararası gemi sicili
5. Bağlama kütüğü

§ 6. Gemi Üzerinde Ayni Haklar

1. Genel olarak
2. Gemi üzerinde mülkiyet hakkı
3. Gemi ipoteği
4. Gemi üzerinde intifa hakkı
§ 7. Geminin borda evrakı

İKİNCİ BÖLÜM: DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ ADAMLARI VE GEMİ ACENTESİ

§ 8. Donatan ve Gemi İşletme Müteahhidi

1. Donatan – geminin mülkiyetine sahip olan
2. Gemi işletme müteahhidi – geminin mülkiyetine sahip olmayan donatan

§ 9. Donatma İştiraki

1. Donatma iştirakinin tanımı ve unsurları
2. Donatma iştirakinin tescili
3. Donatma iştirakinin yönetimi ve temsili
4. Gemi müdürü
5. Ortakların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ve yetkili mahkeme
6. Donatma iştirakinin sona ermesi ve tasfiyesi

§ 10. Donatanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandırıldığı Durumlar

1. Donatanın sorumluluğu
2. Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılması

§ 11. Gemi Adamları
1. Kaptan
2. Diğer gemi adamları

§ 11. Gemi Acenteleri

1. Genel olarak
2. Acentelerin türleri
3. Acentenin temsil yetkisi
4. Acentenin belirlenmesi
5. Acentenin görevlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELEİ

§ 12. Gemi Kira Sözleşmesi

I. Genel olarak
Iı. Tanımı, unsurları ve türleri
Iıı. Sözleşmenin kurulması ve gemi siciline şerh
Iv. Tarafların hak ve borçları

§ 13. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charterparties)

§ 14. Navlun Sözleşmeleri, İfası ve Taşıma Senetleri

1. Navlun sözleşmelerinin tanımı, unsurları, tarafları, diğer ilgili kişiler ve çeşitleri
2. Navlun sözleşmesinin ifası
3. Taşıma senetleri

§ 15. Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandığı Haller

1. Genel olarak uluslararası hukuk’ta ve ulusal hukukta taşıyanın sorumluluğunun düzenlenmesi
2. Taşıyanın sorumluluğunun sebepleri ve sorumluluktan kurtulabilme halleri
3. Taşıyanın sorumluluğunu sınırlandırma hakkı ve bu hakkın kaybı
4. Taşıyanın ve adamlarının sözleşme dışı sorumluluğu
5. Yükün zıyaı ve hasarından ya da geç tesliminden doğan dava hakkının düşmesi
6. Zamanaşımı
7. Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin emredici hükümler ve uygulanmadığı haller
8. Taşımanın icra edilmesinin fiilî taşıyana bırakılması halinde taşıyanın ve fiilî taşıyanın sorumluluğu

§ 16. Taşıyanın Hakları

1. Navlun alacağı ve diğer alacaklar
2. Eşyanın zıyaa ve hasara uğramasının navlun alacağına etkisi
3. Taşıyanın kanundan doğan rehin hakkı (hapis hakkı)

§ 17. Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi

1. Genel olarak
2. Navlun sözleşmesini hükümden düşüren haller
3. Tarafların (taşıyan veya taşıtanın) belirli kanuni sebeplerle navlun sözleşmesini feshetmesi
4. Taşıtanın navlun sözleşmesini feshetmesi

§ 18. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi

1. Genel olarak
2. Tanımı
3. Sözleşmenin kurulması hukuki niteliği ve tarafları
4. Tarafların borçları ve hakları
5. Taşıyanın sorumluluğu
6. Zamanaşımı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ KAZALARI

§ 19. Müşterek Avarya

1. Müşterek avarya kavramı ve kısa tarihçesi
2. Müşterek avaryaya uygulanması gereken hükümler
3. Müşterek avaryanın tanımı ve unsurları
4. Müşterek avaryaya giren zarar ve masraflar
5. İkame masrafları
6. Belli başlı müşterek avarya türleri
7. Dispeç

§ 20. Çatma

1. Genel olarak
2. Çatma fiilînin uluslararası alanda düzenlenmesi
3. Çatma fiilinin tanımı unsurları
4. Çatmada hukuki sorumluluk
5. Çatma hükümlerinde sorumluluk
6. Tazminat davası

§ 21. Kurtarma

1. Genel olarak
2. Uluslararası düzenlemeler
3. Türk ticaret kanunu’nda kurtarmanın tanımı ve unsurları
4. Kurtarma ücreti
5. Kurtarma sözleşmesi
6. Özel tazminat
7. Zamanaşımı
8 İnsan kurtarma

BEŞİNCİ BÖLÜM: DENİZ İCRA HUKUKU

§ 22. Gemi haczi

1 Genel olarak
2. Uygulanacak hukuk
3. Gemi, menkul maldır ancak gayrımenkul gibi işlem görür
4. İhtiyati haciz
5. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi
6. Alacaklı tarafından teminat yatırılması ve teminatın artırılması/azaltılması
7. İhtiyati haczin yapılması
8. Rehinli alacakların takibi
9. Cebrî satış
10. Eşya hakkında

Ek – Deniz Ticareti Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmaları

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI