Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukuku I-II

Deniz Ticareti Hukuku I-II

Deniz Ticareti Hukuku I-II

Yazar: İnci Deniz Kaner

Filiz Kitabevi

492 Sayfa

ISBN: 9789753685436

Boyut: 16.5 x 23.5 

Karton Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel ve bilgi: filizkitabevi.com)

İçindekiler:

1 – GİRİŞ

-Deniz Ticareti Hukuku Kavramı 1

-Deniz Ticareti Hukukunun Özellikleri 2

-Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları 3

1. Örf ve adet kuralları 3

2. Millî kanunlar 3

3. Uluslararası andlaşmalar 4

-Türk Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları 9

1.Kanunlar 9

2.Nizamnameler ve yönetmelikler 13

2. DENİZ TİCARET HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

I – Gemi     16

1.Gemi kavramı 16

2.Geminin hukuki mahiyeti 19

3.Geminin nevileri 19

-Geminin Kimliği 22

1.Geminin tâbiyeti ve bayrağı 22

2.Geminin adı 28

3.Geminin tonajı 29

4.Geminin bağlama limanı 29

-Gemi Sicili 30

1.Kavram 30

2.Geminin tescili 30

3.Geminin sicilden terkini 33

4.Sicilin aleniyeti 34

5.Sicil kayıtları 35

6.Gemi sicilinin hükümleri 35

7.Sicilin tadili (tashihi) ve itirazın tescili (TTK 976) 38

8.Gemi siciline şerh verilmesi 39

-Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil 40

-Uluslararası Gemi Sicili 41

-Türk Uluslararası Gemi Sicili 42

1.Sicilin ihdası 42

2.Sicile tescil edilecek gemiler 42

3.Tescil 44

3 – GEMİ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI VE ZİYAI

– Genel Olarak 46

– Gemi Mülkiyetinin İktisabı 46

1.Aslen iktisabı 46

2.Devren iktisabı 48

– İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyet 50

1.Kavram 50

2.Mülkiyetin iktisabı 50

– Gemi Mülkiyetinin Ziyaı 51

– Yapı Halinde Bulunan Gemi ve Yapı Payı Üzerindeki Mülkiyet 53

4 – GEMİLER ÜZERİNDEKİ REHİN HAKLARI

– Genel Olarak 54

– Gemi İpoteği 54

1.Kavram 54

2.İpoteğin tesisi 55

3.İpoteğin muhtevası 56

4.İpoteğin karşılayacağı alacaklar 57

5.İpoteğin derecesi 57

6.İpoteğin değiştirilmesi 57

7.İpoteğin devri 58

8.İpoteğin kapsamı 58

-İpoteğin paraya çevrilmesi 61

1.İpoteğin sona ermesi 63

2.Gemi ipoteğinin çeşitleri 65

-Gemiler Üzerindeki Kanunî Rehin Hakkı (Gemi Alacaklısı Hakkı) 67

1.Kavram 67

2.Kanunî rehin hakkının bahşettiği hak ve yetkiler 68

3.Gemi alacakları 70

4.Gemi alacaklarında borçlular 71

5.Gemi alacaklısı hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) kapsamı 72

6.Gemi alacaklısı hakkının temin ettiği alacaklar 72

7.Gemi alacağının verdiği kanunî rehin haklarının sırası 72

8.Gemi alacaklısı hakkının sona ermesi 73

-Kendi gemisi üzerinde gemi alacaklısı hakkı 75

-Teslimi Meşrut Rehin (MK 939) 77

5. GEMİLER ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI

6. DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ

– Donatan 79

1.Kavram 79

2.Donatanın mesuliyeti 81

3.Donatanın sınırlı mesuliyeti 89

-Donatma İştiraki 102

1.Kavram 102

2.Şartları 103

3.Donatma iştirakinin tescili 104

4.Donatma iştirakinde iç münasebet ve iştirak payı 104

5.İştirak payının temliki 105

6.İştirak payının bırakılması 105

7.Donatma iştirakinde dış münasebet 106

8.Donatma iştirakinde gemi müdürü 107

9.Donatma iştirakinin sona ermesi 108

7. KAPTAN

-Genel Olarak 110

-Kaptanın Kamu Görev ve yetkileri 111

1.Kaptanın emir yetkisi 111

2.Kaptanın şahsî hallere ait görev ve yetkisi 111

3.Kaptanın kurtarma yükümlülüğü 111

– Kaptanın Hususî Hukuk Görevleri 111

1.Yolculuk başlamadan önce 112

2.Yolculuk sırasında 113

3.Yolculuk tamamlandıktan sonra 113

– Kaptanın Sorumluluğu 114

– Kaptanın Kanundan Doğan Temsil Yetkisi 114

1.Kaptanın donatanı temsil yetkisi 114

2.Kaptanın taşıyanı temsil yetkisi 117

3.Kaptanın yükle ilgilileri temsil yetkisi 117

-EKLER

-Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme 123

-Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976       140

-Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü 158

-Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 19 November 1976          169

-1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme     179

-EK Sigorta Belgesi veya Petrol Kirliliği Zararı İçin Hukukî Sorumluluk İle İlgili Diğer Malî Teminatlar 198

-International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969 200

-ANNEX Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage 217

-1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme 219

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI