Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukuku - Kara Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku - Kara Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku - Kara Taşıma Hukuku

Yazar: Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayıncılık

264 Sayfa

ISBN: 978-605-152-090-2

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1.  Hamur

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Kitap Hakkında

 

Bu baskıda, kitabımızın 6. baskısının yapıldığı Ocak 2013’ten beri, bazı uluslar arası anlaşmalar ilgili yerlere işlenmiştir. Kitap, esas olarak lisans öğrencilerinin ders kitabını ihtiyacını amacıyla hazırlandığı için, olabildiğinde basit bir dil kullanılmasına gayret gösterilmiştir.

İçindekiler:

   BİRİNCİ BÖLÜM : GİRİŞ, GEMİ, GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI ve GEMİ SİCİLİ

   • Giriş
   • Türk Ticaret Kanunu’nda Gemi Kavramı ve Ticaret Gemileri
   • Geminin Ayırıcı Unsurları
   • Gemi Sicili
   İKİNCİ BÖLÜM: Gemi Mülkiyeti, GEMİ PAYI ve iştirak payının Kazanılması ve KAYBEDİLMESİ ile gemi üzerindeki sınırlı aynî haklar (rehin ve İNTİFA hakkı)

   • Genel Olarak ve Uygulanacak Hükümler
   • Gemi Üzerindeki Sınırlı Aynî Haklar (Rehin/İntifa)
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:DONATAN ve DONATMA İŞTİRAKİ

   • Donatan
   • Donatma İştiraki
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :GEMİ ADAMLARI (ÖZELLİKLE KAPTAN)

   • Gemi Adamları ve Kaptan
   BEŞİNCİ BÖLÜM : DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

   • Genel Olarak
   • Gemi Kirası Sözleşmesi
   • Navlun Sözleşmeleri (Genel Olarak Navlun Sözleşmesi, Hukukî Niteliği ve Tarafları)
   • Navlun Sözleşmesinin İfası
   ALTINCI BÖLÜM: DENİZDE TAŞIMA SENETLERi

   • Genel Olarak
   • Konişmento
   • Diğer Taşıma Senetleri
   YEDİNCİ BÖLÜM : TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ve HAKLARI

   • Taşıyanın Sorumluluğu
   • Taşıyanın Hakları
   • Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi
   SEKİZİNCİ BÖLÜM :DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

   • Genel Olarak Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Taraflar, Hak ve Borçlar, Sona Erme ve Hukukî Sonuçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: DENİZ KAZALARI (MÜŞTEREK AVARYA; ÇATMA ve KURTARMA)

   • Müşterek Avarya
   • Çatma
   ONUNCU BÖLÜM :GEMİ ALACAKLISI HAKKI

   • Gemi Alacaklısı Hakkı

KARA TAŞIMA HUKUKU

   • Genel Olarak
   • Eşya (Yük) Taşımaları
   • Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
   • Taşınma Eşyası Taşıması
   • Yolcu Taşımaları
   • Taşıma İşleri Kitabına İlişkin Ortak Hükümler
   EK: DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME [DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜ ile BİRLİKTE]

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI