Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Elektronik Konişmento

Elektronik Konişmento

Elektronik Konişmento

Yazar: Ahmet Said Ber

Seçkin Yayıncılık

198 Sayfa

ISBN: 9789750249846

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2018

(görsel: hukukmarket.com, bilgi: hukukmarket.com, legalkitabevi.com, seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Elektronik konişmentonun ele alındığı bu eserde, elektronik konişmentonun geleneksel kâğıt konişmento ile karşılaştırılması ve geleneksel kâğıt konişmentonun tüm işlevlerinin karşılanıp karşılanamayacağı üzerinde durulmaktadır.

Günümüz şartlarında zorunluluk haline gelen elektronik işlem ve belgeler, denizcilik sektöründe de benimsenmekte ve yeniliklere gidilme ihtiyacı doğurmaktadır. Her ne kadar sektörün büyük bir kesimi tarafından kabul görmüş bir elektronik konişmento uygulaması henüz bulunmasa da, bu gereksinimin karşılanması için çalışmalar yapılmakta ve ilerleme kaydedilmektedir.

Çalışmada; ilk olarak geleneksel kâğıt konişmentoya, elektronik ticaret ve elektronik belgeler anlatılmaktadır. Elektronik konişmento ve günümüze kadar geliştirilen SEADOCS, CMI, BOLERO ve ESS-DatabridgeTM gibi elektronik konişmento uygulamalarına yer verilmiştir. Ayrıca yeni bir teknoloji olan Blockchain teknolojisine ve bu teknoloji vasıtasıyla oluşturulabilecek bir elektronik konişmentoya dikkat çekilmiştir.

Uluslararası düzenlemeler arasında elektronik taşıma kayıtlarını ayrıntılı olarak düzenleyen tek düzenleme olan Rotterdam Kuralları da çalışmada önemli bir yere sahiptir. Rotterdam Kuralları’nın yürürlüğe girip girmeyeceği belli olmasa da, Rotterdam Kuralları’nda bulunan elektronik konişmento ile ilgili hükümler uygulamada gerekli olan hukuki alt yapının oluşturulması için örnek teşkil etmektedir.

İçindekiler: 
-Önsöz  5
-Kısaltmalar  13
-Giriş  17
Birinci Bölüm – GELENEKSEL KONİŞMENTO
I. KONİŞMENTO TARİHÇESİ VE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER  21
II. KONİŞMENTO KAVRAMI  25
III. KONİŞMENTONUN ÇEŞİTLERİ  27
IV. KONİŞMENTONUN DÜZENLENMESİ  29
V. KONİŞMENTONUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  31
VI. KONİŞMENTONUN HUKUKİ NİTELİĞİ  38
VII. KONİŞMENTONUN İŞLEVLERİ  39
A. Taraflar Arasındaki Akdi İlişkiyi Belirleme ve İspatı  39
B. Teslim Alınan veya Gemiye Yüklenen Yükü İspatı  42
C. Yükün Taşınacağı ve Konişmentonun İbrazı Karşılığında Teslim Edileceğinin Taahhüdü  46
D. Yükü Temsil İşlevi  50
VIII. DİĞER TAŞIMA SENETLERİ  52
IX. DEĞERLENDİRME  53
İkinci Bölüm – ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK BELGELER

I. ELEKTRONİK TİCARET  55
A. Genel Olarak  55
B. Elektronik Ticaret Tanım ve Kapsamı  57
C. Deniz Ticaretinde Elektronik İşlemler, Yarar ve Sakıncaları  60
II. ELEKTRONİK BELGELER  62
A. Elektronik Belge ve Elektronik İmza Kavramları  62
B. Elektronik İmza Teknikleri  67
C. Elektronik Veri Değişimi (EDI)  70
D. İşlevsel Denklik Yaklaşımı  73
E. Hukuki Düzenlemeler  75
1. İç Hukuktaki Düzenlemeler  75
a. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu  75
b. Elektronik İmza Kanunu  76
c. Türk Ticaret Kanunu  77
d. Türk Borçlar Kanunu  78
e. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  79
f. Diğer Kanunlar  80
2. Uluslararası Düzenlemeler  81
a. Hamburg Kuralları  81
b. Elektronik Ticarete İlişkin UNCITRAL Model Kanunu  83
c. Elektronik İmzaya İlişkin UNCITRAL Model Kanunu  85
d. Elektronik Olarak Devredilebilir Kayıtlara İlişkin UNCITRAL Model Kanunu  87
e. Milletlerarası Akitlerde Elektronik İletişiminin Kullanılmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  89
f. 2000/31/EC Sayılı AB Elektronik Ticaret Direktifi  90
g. 1999/93/EC Sayılı AB Elektronik İmza Direktifi  91
h. Diğer Düzenlemeler  92
III. DEĞERLENDİRME  93
Üçüncü Bölüm – ELEKTRONİK KONİŞMENTO
I. GELENEKSEL KONİŞMENTONUN ELEKTRONİKLEŞMESİ  95
A. Elektronik Konişmento İhtiyacı  95
B. Elektronik Konişmento Tarihi ve Gelişimi  96
II. ELEKTRONİK SENET OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO  98
A. Genel Olarak  98
B. Geleneksel Anlamda Senet ile Elektronik Konişmentonun İşlevlerinin Karşılaştırılması  100
1. Dayanıklılık  100
2. Taşınabilirlik  102
C. İçeriği  106
III. ELEKTRONİK TAŞIMA SENEDİ VE KIYMETLİ EVRAK OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO  107
A. Elektronik Taşıma Senedi Olarak Elektronik Konişmento  107
1. Genel Olarak  107
2. Elektronik Tesellüm veya Yükleme Makbuzu Olarak Elektronik Konişmento  108
B. Elektronik Kıymetli Evrak Olarak Elektronik Konişmento  108
1. Elektronik Konişmento İlişkisinin Kurulması  108
2. Hak ile Elektronik Konişmento Arasındaki Bağlılık  112
a. Hakkın Elektronik Konişmentodan Ayrı İleri Sürülememesi  113
b. Hakkın Elektronik Konişmentodan Ayrı Olarak Devredilememesi  113
3. Elektronik Konişmento Nüshaları  116
4. Elektronik Sevk İrsaliyesi  117
IV. UYGULAMADAN BAZI ELEKTRONİK KONİŞMENTO ÖRNEKLERİ  118
A. SEADOCS  118
B. CMI Rules for Electronic Bills of Lading  121
C. BOLERO  125
D. @GlobalTrade  128
E. TradeCard  130
F. ESS–DatabridgeTM  131
G. Korea Trade Net (KTNET)  134
H. Blockchain Teknolojisi  136
V. DEĞERLENDİRME  140
Dördüncü Bölüm – ELEKTRONİK KONİŞMENTO İLE İLGİLİ ROTTERDAM KURALLARI’NDAKİ DÜZENLEMELER
I. ROTTERDAM KURALLARI  143
A. Genel Olarak  143
B. Uygulama Alanı  144
II. ROTTERDAM KURALLARI’NDAKİ ELEKTRONİK KONİŞMENTOLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ 
A. Elektronik Konişmento ile İlgili Kavramlar  146
1. Hamil  146
2. Tasarruf Hakkı ve Tasarruf Eden  147
3. Taşıma Senedi  147
4. Devredilebilir Taşıma Senedi ve Devredilemez Taşıma Senedi  148
5. Elektronik İletişim  148
6. Elektronik Taşıma Kaydı  149
7. Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydı ve Devredilemez Elektronik Taşıma Kaydı  151
8. Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydının “düzenlenmesi” ve “devri”  151
B. Elektronik Konişmento ile İlgili Hükümler  152
1. Elektronik Taşıma Kayıtları  152
a. Elektronik Taşıma Kayıtlarının Kullanımı ve Etkileri  152
b. Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydının Kullanımına İlişkin Usul  154
c. Devredilebilir Taşıma Senedinin veya Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydının Bir Diğeriyle Değiştirilmesi 
2. Taşıma Senetleri ve Elektronik Taşıma Kayıtları  157
a. Taşıma Senedi veya Elektronik Taşıma Kaydının Düzenlenmesi  157
b. Sözleşme Kayıtları  158
c. Taşıyanın Kimliği  160
d. İmza  161
e. Sözleşme Kayıtlarındaki Boşluklar  162
f. Sözleşme Kayıtlarında Yüke İlişkin Yer Alan Bilgilere Çekince Konulması  163
g. Sözleşme Kayıtlarının İspat Kuvveti  165
h. “Navlun Peşin Ödenmiştir” Kaydı  166
3. Yükün Teslimi  167
a. Devredilebilir Taşıma Senedi veya Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydı Düzenlenmediği Durumlarda Teslim  168
b. Taşıma Senedinin İadesinin Gerekli Olduğu Devredilemez Taşıma Senedi Düzenlendiği Durumlarda Teslim  169
c. Devredilebilir Taşıma Senedi veya Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydı Düzenlendiği Durumlarda Teslim 171
4. Tasarruf Edenin Hakları  174
a. Tasarruf Hakkının Kullanılması ve Kapsamı  174
b. Tasarruf Eden Sıfatı ve Tasarruf Hakkının Devredilmesi  175
c. Taşıma Sözleşmesinde Değişiklik  177
d. Anlaşma ile Değişiklik Yapılması  177
5. Hakların Devredilmesi  178
a. Devredilebilir Taşıma Senedi veya Devredilebilir Elektronik Taşıma Kaydı Düzenlendiğinde  178
b. Hamilin Sorumluluğu  178
III. DEĞERLENDİRME  179
-Sonuç  181
-Kaynakça  189
-Kavramlar Dizini  197
-Özgeçmiş  199

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI