Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde Haberleşme

Denizde Haberleşme

Denizde Haberleşme

Yazarlar: Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz, Cenk Şakar

Beta Yayınları

185 Sayfa

ISBN: 9786053337713

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak – 2. Hamur

2016

(görsel ve bilgi: betayayincilik.com)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Denizde haberleşme, gemiler için hayati önem taşıyan bir konudur. Gemilerin açık denizde emniyetli bir şekilde sevk ve idare edilebilmesi gerek harici haberleşme olanaklarının yeterliliğine gerekse de etkin bir dâhili haberleşme sisteminin devamlılığına bağlıdır. Geçmişten günümüze ileti- şim sektöründe yaşanan gelişmeler, verilerin iletim sürelerini ve haberleşmenin kalitesini etkilemiştir. Gemiler de bu gelişmeler ışığında bu değişime ayak uydurabilmek için uydu cihazları ile donatılmıştır.

Denizde haberleşmenin etkinliği can, mal ve çevre emniyeti açısından son derece önemlidir. Gemilerin sahip oldukları cihazların standart bir altyapıya sahip olması zorunluluğu acil durumlarda haberleşmenin sağlanabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple 1992 yılında başlayan ve 1999 yılında yürürlüğe giren GMDSS (Küresel Deniz, Tehlike ve Emniyet Sistemi) sistemi denizde haberleşmenin etkinliğini arttırmak amacıyla gerek deniz tarafında gerekse kara tarafında bir dizi önlemler almıştır. Bu önlemler ekipman altyapısı ile birlikte operatör yeterlikleri ile yakından ilişkilidir. Denizde haberleşme GMDSS’e tabi gemiler için bu cihazları kullanma yeterliliğine sahip gemiadamları ile gerçekleştirilmektedir. Bu gelişmelerin temelinde haberleşmenin etkin bir şekilde sağlanabilmesi yatmaktadır.

Bu kitap yukarıda belirtildiği üzere denizde haberleşmenin etkin kı- lınabilmesini sağlayan GMDSS sistemini ve bu sistemin gereklerini konu almaktadır. Kitap içeriği itibariyle işletim ve ekipman açısından tanımlayıcı bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda bu kitapta sunulan bilgiler telsiz operatörlüğü yeterliliğine başvuracak gemi adamları için de sınava hazırlık kaynağı özelliği taşımaktadır.

Bu kitabın, kendi alanında, yazıldığı dilde yayınlanan pek az yayın olmasından ötürü denizde haberleşme literatürüne önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Bu kitap, yalnız gemiler için değil aynı zamanda GMDSS’e tabi olmayan deniz araçları için de önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır.

İçindekiler:

-Önsöz III

-Kısaltmalar XIII

-GİRİŞ 1

-BİRİNCİ BÖLÜM DENİZDE HABERLEŞME

1.1. Küresel Deniz, Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS)5

1.2. GMDSS Sisteminin Ana Gerekleri 7

1.3. GMDSS’e Tabi Olan Gemiler 9

1.4. Deniz Telsiz Haberleşmesinde Kullanılan Frekans Bantları 9

1.5. Deniz Haberleşmesinin Usul ve Kurallarını Belirleyen Uluslararası Antlaşmalar 12

1.5.1. SOLAS 12

1.5.2. Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi (HAMBURG-SAR) 13

1.5.3. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 14

1.6. GMDSS Deniz Sahaları ve Bulundurulması Gerekli Cihazlar 15

1.7. GMDSS Telsiz Ehliyetleri 19

1.8. GMDSS Koşullarının Yerine Getirilmesi 21

1.9. Radyo Telefon Kullanan İstasyonların Tanıtımı 22

1.10. Gemi Telsiz İstasyonu Ruhsatı 23

1.11. Fonetik Alfabe 25

-İKİNCİ BÖLÜM

VHF/MF/HF RADYO TELEFON ve DSC HABERLEŞMESİ

2.1. VHF Radyo Telefon Haberleşmesi 31

2.2. VHF Kanalları ve Özellikleri 31

2.3. MF/HF Haberleşmesi 36

2.4. DSC Tanımı (Digital Selective Calling) 39

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEHLİKE, ACELELİK VE EMNİYET HABERLEŞMESİ PROSEDÜRLERİ

3.1. Tehlike Haberleşmesi – MAYDAY 47

3.2. Acelelik Haberleşmesi – PAN PAN 52

3.3. Emniyet Haberleşmesi – SECURITE 54

3.4. Olay Yeri Haberleşmesi (On Scene Communication) 55

3.5. Bir Tehlike Uyarısının (DISTRESS ALERT) Alınması 55

3.6. Yanlış Uyarının (FALSE ALERT) İptali 55

-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEHLİKE EMNİYET SİSTEMLERİ, YER TESPİT VE OLAY YERİ HABERLEŞMESİ

4.1. SART (Search And Rescue Transponder)59

4.2. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)63

4.2.1. Uzaydaki Bölümler 67

4.2.2. Karadaki Bölümler70

4.2.3. Türkiye Arama Kurtarma Sistemi73

4.3. GMDSS El Telsizleri 75

-BEŞİNCİ BÖLÜM DENİZ EMNİYET BİLGİ SERVİSİ

5.1. Deniz Emniyet Bilgi Servisi (MSI-Maritime Safety Information) 79

5.2. Navtex (Navigational Telex) Sistemi 80

5.3. Genişletilmiş Grup Çağrı (Enhanced Group Call-EGC) 88

-ALTINCI BÖLÜM INMARSAT UYDU HABERLEŞMESİ

6.1. Inmarsat Sistemi 93

6.2. Inmarsat C Cihazı 100

6.3. Inmarsat Fleet Sistemi (33/55/77) 104

6.4. Hatalı DSC Gönderimi ve İptali 109

-YEDİNCİ BÖLÜM RADYOTELEKS HABERLEŞMESİ

7.1. Dar Bant Doğrudan Yazan Telgraf Sistemi (NBDP) 113

7.2. NBDP Kullanan Gemilerin Sahip Olacağı Özellikler 113

7.3. Doğrudan Yazan Telgraf Sisteminin Kullanımı 114

7.4. NBDP Tekniğinde, Hata Bulucu ve Hata Düzeltici Sistemler 115

7.5. Radyoteleks Genel Haberleşme Usulleri 115

7.6. Hataların Düzeltilmesi 116

7.7. R/Teleks Haberleşmesinde Kullanılan Kısaltmalar 117

7.8. R/Teleks Haberleşmesinde Kullanılan Komutlar 120

-SEKİZİNCİ BÖLÜM GEMİ ENERJİ KAYNAKLARI ve ANTENLER

8.1. Gemi Enerji Kaynakları 125

8.2. Akümülatörler 129

8.3. Antenler 130

8.4. Yayınların Sınıflandırılması 134

8.5. Sigortalar 140

8.6. Cihazların Bakım Tutum ve Testleri 141

8.7. Telsiz Jurnali ve Tutulma Zorunluluğu 142

-DOKUZUNCU BÖLÜM GMDSS YAYINLARI

9.1. ITU RR (Radio Regulation) Yayınları 149

9.2. Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Deniz Seyyar Servis El Kitabı) 152

9.3. GMDSS Manual (GMDSS El Kitabı) 153

9.4. List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (Gemi İstasyonları Listesi ve Deniz Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı) List V.154

9.5. List of Coast Stations and Special Service Stations (Kıyı İstasyonları Listesi ve Özel Servis İstasyonları) List IV. 157

9.6. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (Uluslararası Hava ve Denizde Arama ve Kurtarma El Kitabı) – IAMSAR 159

9.7. Merchant Ship Search and Rescue Manual (Ticaret Gemisi Arama ve Kurtarma El Kitabı) MERSAR 161

9.8. International Code of Signals (Uluslararası İşaret Kod Kitabı) 162

-ONUNCU BÖLÜM KANUN VE YÖNETMELİKLER

10.1. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği 167

10.2. Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ 167

10.3.Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği 168

10.4. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 168

10.5. Spektrum Yönetimi Yönetmeliği 168

10.6.Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 169

10.7. Elektronik Haberleşme Kanunu 169

-KAYNAKÇA 171

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI