Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı İmparatorluğu Ve Girit Bunalımı (1896 - 1908)

Osmanlı İmparatorluğu Ve Girit Bunalımı (1896 - 1908)

Osmanlı İmparatorluğu Ve Girit Bunalımı (1896 - 1908)

Yazar: Ayşe Nükhet Adıyeke

Türk Tarih Kurumu

367 Sayfa

ISBN: 9751613736

Boyut: 17.0 x 24.5

İçindekiler:

I.BÖLÜM: 1896 YILINA KADAR GİRİT

A – ADA’NIN COĞRAFYASI

B – EGE VE HELLEN KÜLTÜRÜ İÇİNDE GİRİT

C – OSMANLI  İMPARATORLUĞU’NUN AKDENİZ POLİTİKASI İÇİNDE GİRİT’İN YERİ VE ADA’NIN ELE GEÇİRİLMESİ

D – XIX. YÜZYILDA GİRİT SORUNU
1- Yunanistan’ın Bağımsızlığını Kazanma
Sürecinin Girit’teki Etkileri ve Sonuçları
2- Girit’e Özerklik Verilmesi ve Halepa
Sözleşmesi
3- Halepa Sözleşmesi’nin Kısıtlanması
( 1889) ve Sonuçları

E – 1896 ÖNCESİ GİRİT’İN İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
1- İdari Yapı
a- İdari Bölünme
b – Vilayet Umumi Meclisi
c – Valilik ve Vilayet İdare Meclisi
d – Sancak Kaza ve Diğer Yönetim Alt
birimleri ve Meclisleri
e – Yargı Kurumu ve Bağımsızlaşması
f – Haberleşme
2- Sosyal Yapı
a – Nüfus Yapısı ve Nüfus Hareketleri
b – Kültürel Yapı ve Gündelik Yaşam
bl-Toplumsal Doku
b2- Dil
b3- Eğitim
b4- Basın
b5- Sağlık
b6- Ulaşım
b7- Dini Yönetim ve Kurumları
3- Ekonomik Yapı
a- Tarım ve Hayvancılık
al- Tarım
a2- Hayvancılık
b- Sanayi ve Ticaret
bl- Sanayi
b2- Ticaret
c- Vergiler
d- Bütçeler
4 – İç Güvenlik

II. BÖLÜM: GİRİT SORUNU VE MUHTARİYETİN İLANI

A – SORUNUN YENİDEN ORTAYA ÇIKIŞI VE 1896 DÜZENLEMELERİ
1- 1895-96 İsyanları (İsyanın 1. Evresi)
a- Epitropi (İhtilal Cemiyeti)’nin Kurulması
ve Çalışmaları
b – 1895-96 İsyanları Sırasında Osmanlı
İmparatorluğu Yunanistan ve Büyük
Devletler’in Tutumları
2- 1896 Düzenlemeleri ve Sonuçları

B – TÜRK-YUNAN SAVAŞI’NIN HAZIRLAYICI
NEDENİ OLARAK GİRİT SORUNU VE BÜYÜK DEVLETLERİN MÜDAHALESİ
1- İsyanın II. Evresi ve Yunanistan’ın Ada’yı
İşgali
2- Avrupa Devletleri’nin Ortak Müdahalesi ve
Muhtariyet Tartışmaları
3- Epitropi’nin İhtilal Komitesi’ne Dönüşmesi
4- 1897 Türk Yunan Savaşı ve Girit Açısından Sonuçları

C – MUHTARİYETİN İLANI VE SONUÇLARI
1- Muhtariyet (Otonomi) Kavramı
2- Muhtariyetin İlanını Hazırlayan Olaylar
3- Muhtariyetin İlanı ve Uygulanması
4- Vali Seçimi Sorunu ve Prens Georges’un
Yüksek Komiser Olarak Atanması
a- Prens Georges’un Yönetimi ve 1899 Girit
Kanun-u Esasisi
b- Prens Georges’a Muhalefet ve 1905
Therrisso Ayaklanması
5- Aleksandr Zaimis’in Yüksek Komiser
Olarak Atanması ve Büyük Devletler’in
Çekilmesi

D- GİRİT SORUNU İLE İLGİLİ DEVLETLER
VE  POLİTİKALARI
1- İngiltere
2- Rusya
3- Fransa
4- İtalya
5- Almanya
6. Avusturya-Macaristan
‘7- Yunanistan
8- Osmanlı Devleti

E-GİRİT SORUNU (1896-1908)’NUN KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

F- MUHTARİYET VE SONRASINDA GİRİT’İN
İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINDA
DEĞİŞMELER
1- İdari Yapı
a- Yönetim
b- Genel Meclis
c- Vali (Yüksek Komiser)
d- İcra Komitesi
e- Sancak Kaza ve Nahiyelerin Yönetimi
f – Yargı
g- Haberleşme
2- Sosyal Yapı
a- Gündelik Yaşam
al- Dil
a2- Toplumsal Doku
a3- Sağlık
b- Nüfus
c- Göçler
cl- İç Göçler
c2- Dış Göçler
d- Müslüman Halka Yardım Çalışmaları
e- Eğitim
f- Basın
3- Ekonomik Yapı
4-Jandarma Heyeti Hakkında Yapılan Düzenlemeler

III. BÖLÜM: GİRİT SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ

A – GİRİT SORUNU 1909-1912
1 -Müslüman Üyelerin Yemin Sorunu
2- Kadıların Tayini Sorunu
3 – Girit Rum Milletvekillerinin Yunan Parlamentosu’na Katılmaları Sorunu

B – İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ’NİN GİRİT
POLİTİKASI
C – GİRİT SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ: LONDRA
ANLAŞMASI 1913
D – 1908-1913 ARASI GELİŞMELERİN
KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DİKKAT
ÇEKEN NOKTALAR

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI