Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Yoluyla Kazanılması

Yazar: Kübra Yetiş Şamlı

On İki Levha Yayıncılık

xix + 336 Sayfa

ISBN: 978-625-7598-22-4

Boyut: 16.2 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Açıklama:

Çalışmada gemi mülkiyetinin hukuki işlem yoluyla kazanılması incelenmiştir. Gerek deniz ticareti hukukuna ilişkin olan, gerekse gemilere özgü olmamakla birlikte gemiler bakımından da uygulanan düzenlemeler dikkate alınmıştır. Gemi tanımı; gemi mülkiyetinin konusu ve hukuki işlemle devrine ilişkin temel esaslar açıklanmıştır. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemilerde mülkiyetin hukuki işlemle devri üzerinde durulmuştur. Gemi payının ve donatma iştirakinde iştirak payının devri; gemi mülkiyetinin kazanılmasında özellik arz eden haller olan ticari işletmenin devri; şirkete ayni sermaye olarak gemi konulması; şirketin bölünmesi; şirketlerin birleşmesi ve isteğe bağlı açık artırma yoluyla gemi mülkiyetinin intikali ele alınmıştır. Gemi mülkiyetinin iyiniyetle kazanılması; mülkiyetin devrine ilişkin uyuşmazlıklarda ihtiyati haciz ve ilamın icrası konularına değinilmiştir. Gemi mülkiyetinin devrinin sonuçları, geminin tabiiyeti; sicil kayıtları; gemi ile ilgili olarak akdedilmiş kira, zaman çarteri, navlun ve sigorta sözleşmeleri ile gemi üzerindeki rehin ve intifa hakları bakımından değerlendirilmiştir. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

-GİRİŞ

1. GEMİ TANIMI VE GEMİ MÜLKİYETİNİN KONUSU

I. GEMİ TANIMI

A. Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Gemi Tanımı ve Tanımın Unsurları
B. Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne İlişkin Mevzuat Çerçevesinde “Gemi” ve “Yat”
C. Bağlama Kütüğüne İlişkin Mevzuat Çerçevesinde “Gemi”, “Deniz / İçsu Aracı”

II. GEMİ NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBI

III. GEMİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ

IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI

A. Genel Olarak
B. Geminin Bütünleyici Parçaları
C. Geminin Eklentileri
D. Geminin Finansal Kiralama Yoluyla Temin Edilen Unsurları
E. Geminin Diğer Unsurları

V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEMİ MÜLKİYETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN GEMİLERİN BELİRLENMESİ

A. Mülkiyet Hakkı Bakımından Türk Hukukuna Tabi Olan Gemiler
B. Türk Ticaret Kanunu’nun Gemi Mülkiyetine İlişkin Hükümlerinin Uygulanma Alanı
C. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin Mülkiyet Hakkı Bakımından Tabi Olduğu Hukuki Rejim
D. “Kiracı Sicili”ne Kayıtlı Gemilerin Mülkiyet Hakkı Bakımından Tabi Olduğu Hukuki Rejim
E. Sicile veya Kütüğe Kayıtlı Olmayan Gemiler
F. Yabancı Gemilerin Mülkiyetinin Devrinde Uygulanacak Hukuk

2. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEMLE DEVRİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

I. Borçlandırıcı İşlem Tasarruf İşlemi Ayrımı

II. Borçlandırıcı İşlem: Gemilerin İktisap Sebepleri

A. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerin Genel Özellikleri
B. Diğer Sözleşmeler

III. Tasarruf İşlemi

A. Genel Olarak
B. Ayni Sözleşme
C. Zilyetliğin Devri
D. Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlı Olup Olmadığı Sorunu
E. Tasarruf İşleminin Koşula veya Vadeye Bağlanması

3. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI GEMİLERDE MÜLKİYETİN HUKUKİ İŞLEMLE DEVRİ

I. Bağlama Kütüğü Mevzuatındaki Düzenleme

II. Bağlama Kütüğü Mevzuatında Öngörülen Şekil Şartının Borçlandırıcı İşleme İlişkin Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

4. MÜLKİYETİN ZİLYETLİK DEVREDİLMEDEN İNTİKAL ETTİĞİ HALLER

I. Gemilere Özgü Düzenlemeler

A. Gemi Payının Devri
B. Donatma İştirakinde İştirak Payının Devri

II. Gemilere Özgü Olmayan Düzenlemeler

A. Genel Olarak
B. Ticari İşletmenin Devri
C. Geminin Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması
D. Şirketlerin Birleşmesi
E. Şirket Bölünmesi
F. İsteğe Bağlı Açık Artırma Yoluyla Mülkiyetin İntikali
G. Diğer Haller

5. GEMİ MÜLKİYETİNİN İYİNİYETLE KAZANILMASI

I. Gemi Siciline Güvenin Korunması

II. Sicile Güven İlkesinin Mülkiyetin Hukuki İşlemle Devrine İlişkin Esaslarla Bağdaşıp Bağdaşmadığının Değerlendirilmesi

III. Sicile Kayıtlı Gemilerde Mülkiyetin İyiniyetle Kazanılmasının Şartları

IV. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemiler ile Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin Mülkiyetinin İyiniyetle Kazanılması

V. Mülkiyetin Zilyetlik Devredilmeden İntikal Ettiği Hâllerde İyiniyetle İktisap

A. Sicile Kayıtlı Gemi Payının ve İştirak Payının İyiniyetle Kazanılması
B. Gemilere Özgü Olmayan Düzenlemeler Çerçevesinde Durumun Değerlendirilmesi

6. GEMİ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA İHTİYATİ HACİZ VE İLAMIN İCRASI

I. Mülkiyetin Devrine İlişkin Uyuşmazlıklarda Geçici Hukuksal Koruma Olarak İhtiyati Haciz

A. Genel Olarak
B. Mülkiyet ve Zilyetlikten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (TTK m. 1352/1-t)
C. Satış Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar (TTK m. 1352/1-y)

II. Mülkiyetin Devrine İlişkin Uyuşmazlıklarda İlamın İcrası

A. Genel Olarak
B. Düzenlemenin Uygulanma Alanı
C. Hükmün Kesinleşmesi Şartı
D. Hükmün Sicile veya Konsolosluğa Bildirimi
E. Geminin Teslimine İlişkin İlamın İcrası

7. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASININ SONUÇLARI

I. Türk Bayrağını Çekme Hakkı Bakımından

A. Milli Gemi Sicili’ne Kayıtlı Gemilerde
B. Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne Kayıtlı Gemilerde
C. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerde

II. Sicil Kayıtları Bakımından

A. Malik Değişikliğinin Bildirilmesi Zorunluluğu
B. Sicilin Düzeltilmesi ve İtirazın Tescili

III. Gemi İle İlgili Olarak Akdedilmiş Sözleşmeler Bakımından

A. Kira Sözleşmesi Bakımından
B. Zaman Çarteri Sözleşmesi Bakımından
C. Navlun Sözleşmesi Bakımından
D. Sigorta Sözleşmesi Bakımından

IV. Gemi Üzerindeki Rehin Hakları ve İntifa Hakkı Bakımından

A. Rehin Hakları Bakımından
B. İntifa Hakkı Bakımından

-SONUÇ

-KAYNAKÇA

Bağlantı:

http://www.onikilevha.com.tr/images/books/9786257598224.pdf

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s