Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kıyı Hukukunda Kazanılmış Haklar

Kıyı Hukukunda Kazanılmış Haklar

Kıyı Hukukunda Kazanılmış Haklar

Yazar: Aleyna Yiğit Yılmaz

Platon Hukuk

174 Sayfa

ISBN: 9786256533998

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2024

(görsel: hukukavm.com, bilgi: legalkitabevi.com, hukukavm.com)

Kitap Hakkında

1982 Anayasası’nın 43. maddesi gereği kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz kamu mallarındandır. Türk Medeni Kanunu’nun 715. maddesi ile kıyı mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde, kıyılar üzerinde özel kişilere mülkiyet hakkı tanınmadığı, kıyılardan herkesin eşit ve serbest yararlanması gerektiği ve bu alanlarda yapılaşmanın yasak olduğu anlaşılmaktadır. Kıyı mevzuatına uygun yapılaşma şartlarının neler olduğunu saptamak, yapılaşmanın yasak olduğu alanları ve kazanılmış hak olarak değerlendirilen istisnaları belirlemek amacıyla çalışmamızda öncelikle hak bahsi ele alınmıştır. İmar Kanunu’na eklenen Ek 7. madde ile kıyı alanlarının imar düzenine dahil edilmesi nedeniyle, imar hukukunda kazanılmış hak değerlendirilerek yapının durumuna göre kazanılmış hak doğuran haller açıklanmıştır. İkinci bölümde ise kıyı mevzuatının gelişimi incelenerek kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olmasının sonuçlarına değinilerek sahipsiz kamu mallarından kıyılar ele alınmıştır. Sahil şeritlerinde yapılacak yapıların değerlendirilmesi ile kıyılarda yapılaşma yasağına ilişkin istisnalara değinilerek, geçici madde kapsamında yapılaşma yasağının bulunduğu bölgede önceki mevzuat düzenlemelerine göre hukuka uygun ruhsat ve eklerine göre yapılmış yapılar değerlendirilerek, kazanılmış hak teşkil eden durumlar tespit edilmiştir.

İçindekiler

TEŞEKKÜR  3

ÖZET 5

ABSTRACT  7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR  13

GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM – MÜKTESEP HAKKIN İMAR HUKUKUNDA GÖRÜNÜMÜ  21

1.1. KAZANILMIŞ ‘HAK’ 21

1.1.1. Tanım Problemi 21

1.1.2. Hukuki Dayanakları, Unsurları ve Özellikleri  27

1.1.3. Kazanılmış Hakkın Benzer Kavramlardan Ayrıştırılması  31

1.1.3.1. Müesses Durum 32

1.1.3.2. Haklı Beklenti ve Estoppel  33

1.2. MÜLKİYET HAKKININ İMAR HUKUKU YÖNÜNDEN KISITLANMASI  34

1.2.1. İmar Hukukunun Kapsamı  42

1.2.2. İmar Planları 43

1.2.2.1. İmar Planlarının Yapılması ve Uygulanması 59

1.2.2.2. İmar Planlarının Değiştirilmesi veya Sona Ermesi  70

1.2.3. Hukuka Aykırı Yapılaşma  80

1.2.4. Hukuka Aykırı Yapılaşma Sonucu Uygulanacak Yaptırımlar  81

1.2.4.1. Mühürleme 81

1.2.4.2. İdari Para Cezası  84

1.2.4.3. Yıkım . 87

1.2.5. Yapının Durumuna Göre Kazanılmış Hak  88

1.2.6. İnşaatın Devamı Halinde Kazanılmış Hak  92

1.2.7. İnşaatın Tamamlanmış Olması Halinde Kazanılmış Hak  94

İKİNCİ BÖLÜM – YAPILAŞMA YASAĞININ KIYI HUKUKUNDA GÖRÜNÜMÜ 95

2.1. GENEL OLARAK 95

2.1.1. Kıyı 99

2.1.2. Kıyı Çizgisi (Kıyının Alt Sınırı) 102

2.1.3. Kıyı Kenar Çizgisi (Kıyının Üst Sınırı)  103

2.1.4. Sahil Şeridi 110

2.1.5. Akarsu 112

2.2. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİ 114

2.2.1. Kamu Malı Kavramı 117

2.2.2. Kamu Mallarının Tasnifi  118

2.2.3. Kamu Malları Üzerinde Devletin Sahip Olduğu Hakkın Niteliği 122

2.3. KIYI MEVZUATININ GELİŞİMİ 129

2.3.1. Kıyılarla İlgili İlk Yasal Düzenlemeler 132

2.3.2. 1982 Anayasası Dönemi ve İlk Kod Kanun 135

2.3.3. Kazanılmış Hakka Yönelik Yaklaşımlar 136

2.4. KIYILARDA PLANLAMA VE YAPILANMA 139

2.4.1. Kıyı Alanlarında Planlama 139

2.4.2. Sahil Şeridinde Yapılanma 141

2.5. YAPILAŞMA YASAĞININ İSTİSNALARI 143

2.5.1. Kıyılarda 144

2.5.2. Dolgu Alanlarında 146

2.5.3. Sahil Şeritlerinde 147

2.6. KIYI KANUNUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER  148

2.6.1. 9. Maddenin İncelemesi  148

2.6.2. Geçici Madde Kapsamında Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması  149

2.6.2.1. 8. Madde Hükümlerinin Saklı Olması 150

2.6.2.2. Kıyı Mevzuatına Uygun Onaylanmış ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunması Şartı 152

2.6.2.3. Tamamen/Kısmen Yapılaşma Şartı 156

SONUÇ  159

KAYNAKÇA  16

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI