Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Hukukunda Gemi Milliyeti

Türk Hukukunda Gemi Milliyeti

Türk Hukukunda Gemi Milliyeti

Yazar: Makbule Altındal

Filiz Kitabevi

160 Sayfa

ISBN: 9789753689342

Boyut: 16.0 x 23.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2023

(görsel: adalet.com.tr, bilgi: adalet.com.tr, filizkitabevi.com)

İçindekiler

-Sunuş V

-Önsöz VII

-Kısaltmalar Listesi XIII

-Giriş 1

BİRİNCİ BÖLÜM – GEMİNİN MİLLİYETİ KAVRAMI

I. GEMİ KAVRAMI 3

II. MİLLİYET KAVRAMI 9

III. GEMİ MİLLİYETİ KAVRAMI 12

A. Gerçek Bağ Kriteri 14

1. Nottebohm Davası’nda Getirilen Gerçek Bağ Kriteri 14

2. Gerçek Bağ Kriterinin Gemiler Bakımından Kabulü 16

B. Herkesin Bir Milliyeti Olmalı ve Sadece Bir Milliyeti Olmalı İlkesi 22

C. Milliyetin Simgesi Olarak Bayrak Çekilmesi 24

1. Genel Olarak 24

2. Elverişli Bayrak Kavramı 25

IV. MİLLİYETİN TAYİNİNİN GEREKLİLİĞİ ve ÖNEMİ 29

A. Genel Olarak 29

1. İmtiyazlar Bakımından 33

2. Uygulanacak Düzenlemelerin Belirlenmesi Bakımından 34

İKİNCİ BÖLÜM – MİLLİYETİN DÜZENLENMESİ VE İSPATI

I. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARDA GEMİ MİLLİYETİ 37

A. Gemi Milliyetinin Düzenlenmesi 37

B. Uluslararası Antlaşmalarda Gemi Milliyeti 40

1. Devletlerin Milliyet Koşullarını Belirleme Serbestisi 41

2. Uluslararası Antlaşmalarda Gerçek Bağ 43

a. 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi’nde Gerçek Bağ 43

(1) 1956 Taslağı’nda Gerçek Bağ Kavramı ve 1958 tarihli Cenevre Konferansı’ndaki Tartışmalar.43

(2) 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi’nin Nihai Metninde Gerçek Bağ Kavramı 44

(3) IMCO Davası 46

b. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde Gerçek Bağ 47

c. 1986 tarihli Gemilerin Tescil Şartları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde Gerçek Bağ 48

II. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARDA MİLLİYETİN İSPATI 52

A. Genel Olarak 52

B. Sicil 53

C. Bayrak 54

D. Belgelendirme 55

III. TÜRK HUKUKUNDA MİLLİYETİN DÜZENLENMESİ VE İSPATI 57

A. Genel Olarak 57

B. Türk Bayrağı Çekme Hakkına Sahip Olma 58

1. TTK Hükümlerine Göre Bayrak Çekme Hakkı 58

a. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kazanılması 58

(1) Geminin Maliki Gerçek Kişi ise 59

(2) Geminin Maliki Tüzel Kişi ise 61

i. Tüm Tüzel Kişiler Bakımından Aranan Koşul 61

ii. Kuruluş, Kurum, Dernek ve Vakıflar Bakımından Aranan Koşul 61

iii. Ticaret Şirketleri Bakımından Aranan Koşul 62

(3) Geminin Maliki Birden Çok Gerçek veya Tüzel Kişi ise 64

(4) Geminin Maliki Donatma İştiraki ise 65

b. TTK m. 940’a Getirilen İstisnalar 66

(1) Türk Gemilerinin Yabancı Bayrak Çekmesi 66

(2) Yabancı Gemilerin Türk Bayrağı Çekmesi 67

(3) Finansal Kiralama Şirketlerinin Malik Olduğu Gemilerin Türk Bayrağı Çekmesi 69

2. Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne Tescille Bayrak Çekme Hakkının Kazanılması 69

a. Uluslararası Gemi Sicili İhdasına Yol Açan Nedenler 69

b. Türk Uluslararası Gemi Sicili 72

3. Bağlama Kütüğü’ne Kayıtla Bayrak Çekme Hakkının Kazanılması 75

C. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kullanılması 81

1. Tescili Zorunlu Gemiler 81

a. Gemi Tasdiknamesi 83

b. Bayrak Şahadetnamesi 85

c. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 88

2. Tescili İsteğe Bağlı Gemiler 88

D. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kaybı 89

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TÜRK HUKUKUNDA MİLLİYETE BAĞLANAN SONUÇLAR

I. KABOTAJ TEKELİNDEN YARARLANMA İMKANI 91

A. Kabotaj Tekeli 91

B. Kabotaj Tekelinin İstisnaları 93

C. Kabotaj Tekelinden Yararlanabilme Şartları 95

1. Gemiler İçin Aranan Koşul 96

2. Kişiler İçin Aranan Koşul 98

II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ’NE KAYIT İMKANI 103

III. BAYRAK DEVLETİNİN DENİZDE CAN, MAL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERİNE

TABİ OLMA 105

A. Genel Olarak 105

B. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’a Göre 106

C. Çevre Mevzuatına Göre 110

1. Çevre Kanunu 110

2. 1992 Tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme 113

3. 2001 Tarihli Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme 116

-Sonuç 117

-Kaynakça 120

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI