Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Deniz Tarihi Özeti

Türk Deniz Tarihi Özeti

Türk Deniz Tarihi Özeti

Yazar: Necmettin Olgaç

T.C. M.S.B. Deniz Kuvvetleri Yayını – T.C. Deniz Basımevi

96 Sayfa

Boyut: 16.3 x 24.0

Karton Kapak -2. Hamur

1952

İçindekiler:

I Türklerin İktisadi Hayatında Denizin Rolü 1

a-Devletin Kuruluşu 3

1-İlk Ülkenin Coğrafi Durumu 4

2-İlk Ülkenin Zaptı 4

3-Bizansla Harp 5

4-Küçük Asyanın (Anadolunun) Zaptı 5

II Türk Denizciliğinin Kuruluşuna Doğru 7

a-Yalıboylarının Tutulması 7

b-İstanbul ve Sudak Muahedesi 9

c-İzmir Beyi Dövüş, Harbe Devam Ediyor 9

d-Türk Deniz Ordusunun İlk Muharebesi Zaferle Neticeleniyor 9

e-İznikle Bizans Arasında Yeni Harb 11

f-Türkler Deniz Kıyılarını Kaybediyor 12

1-İkinci Haçlılar Seferi (1118) 13

2-Üçüncü Haçlılar Seferi (1118-1193) 13

3-Dördüncü Haçlılar Seferi (1191-1197) 13

g-On Üçüncü Asırda Yakınşark 14

h-XIV.Asrın Başında Türkiye ve Bizans 15

i-Türk Hakimiyetinin Katileşmesi 17

j-Umur ve Aydın Denizciliği 18

1-Aydın ve Bizans Savaşı 18

2-Sakız Seferi 19

3-Hegemonya Nasıl Kuruldu? 19

4-Trakya Seferi 19

5-Aydın ve Akaeli Savaşı 20

6-Aydın Hegemonyası ve Haçlı Donanmasının İzmir Bozgunluğu 20

7-Üçüncü Akaeli Seferi ve Savaşın Sonu 21

8-Aydın ve Bizans Birliği 21

9-Bizans Taç Kavgasında Aydın Hükümetinin Rolü 23

10-İzmir Muharebesi 24

k-Deniz Kontrolünün Balkan Harbine Tesiri 24

l-Türkiye-Bizans Harbi 25

1-Akdeniz Boğazının Alınması 25

2-Gelibolu Zaptından Sonra Osmanlı Deniz Ordusu 26

3-Türkiye Bizans Harbinin Balkan Harbine Dönmesi 26

4-Gelibolunun Deniz Dayanağı Yapılması 27

m-İki Cephede Harb ve Deniz Dayanağı  27

n-Ankara Muharebelerinin Deniz Neticeleri ve Deniz Kuvvetlerinin Saltanat Harbine Tesiri 29

0-Doğu Roma İmparatorluğunun Yıkılışında Deniz Kuvvetleri 32

1-Deniz Ordusu 32

p-Bizans Seferi 32

1-Muhasaradan Evvelki Harekat 33

2-Limanın Zaptına Teşebbüs (19-23 Nisan) 33

3-Haliçteki Mücadele (23 Nisan-28 Mayıs) 34

4- Dramın Son Perdesi 34

III Türk Denizciliğinin Üstünlüğü 35

a-Otuz Yıl Savaşının Mahiyeti ve Deniz Cephesi 35

1-İlk Devre 36

2-Birinci Devre; İttifaklar Başlıyor 36

3-Üçüncü Devre (Venedikin Harbe Girmesi) 38

4-Dördüncü Devre (Deniz Tecavuzi Hareketlerimiz) 39

5-Savaşın Sonu 41

b-Akdeniz Kontroluna Doğru 42

1-Türkiye-Venedik Münasebatında Gerginlik 42

2-Harb Hazırlıkları 42

3-Harbin İkinci Yılı (1500) 45

4- Harbin Üçüncü Yılı (1501) 46

5-Harbin Dördüncü Yılı 46

c-Türklerin Hint Denizine İnmesi ve XVI Yüzyılın Başında Hint Denizi 46

1-Mısırı Almakla Şap Denizine Çıkıyoruz 47

2-Sen Jan Ocağına Savaş Nasıl Açıldı? 48

3-Rodos Adası Kuşatması ve Sonucu 49

4-Şat Ağzına İniş 49

5-Hint Beylerbeyliği 49

d-İmparatorluğun Atlas Okyanusuna Doğru Yayılması 50

1-15.Yüzyılda BAtısal Akdeniz 50

2-Kemal Reisin Korsanlığa Atılması 51

3-Batısal Akdenizde Kemal Reis ve Yoldaşları 51

4-Kurdoğlu Muslihiddin 51

5-Oruç ve Hızır Barbarosun Korsanlığa Atılmaları 52

6-Batısal Akdenizde Barbaros Kardeşler 53

7-Cezair Türk Devletinin Kurulması 54

8-Kaim Biemrillah Oruç Reisin Kırallığı 55

9-Hayrettin Hızır Barbarosun Kırallığı 56

10-Koyunluca Zaferi 57

11-Hayrettin Hızırın İstanbula Gelmesi 59

12-Akdeniz Hakimiyeti; Preveze Zaferi 61

e-Hint Yolunda Türk-Portekiz Çarpışmaları 61

1-Piri Reisin Mısır Kaptanlığına Atanması 62

2-Trablusgarbın İmparatorluğa İlhakı 63

3-Murat Reisin Mısır Kaptanlığına Atanması 64

4-Seydi Ali Reisin Mısır Kaptanlığına Atanması ve Portekiz Filosu İle Uğraşları 64

5-İmparatorluğun Hint Yolundan Uzaklaşması 66

f-Avrupada İspanya ile Deniz Savaşlarının Devamı 66

1-Kıbrısın Zaptı 67

2-İnebahtı (Lepanto) Muharebesi 68

IV Denizciliğimizin Duraklama Devresi 70

a-XVII. Asrın Vakayii 70

1- Kazakların Karadenizde Faaliyetleri 70

2-Giridin Zaptı ve Çanakkale Boğazı Muharebeleri 70

3-Doğu Akdeniz Sularında Deniz Kontrolumuzun Genişlemesi 72

4-XVII. Yüzyılda Cezair Korsanları 72

V Denizciliğimizde Görülen Gerileme 73

a-Çeşme Muharebesi 73

b-Karadenizde İlk Rus Tersanesinin Kurulması 73

c-Yunan İhtilali Sırasında Rum Korsanları 74

d-XIX. Yüzyılda Vakayii 75

1-Kırım Harbi 76

2-Kıbrısın İngilizlerin Eline Geçmesi 77

3-Bahriyemizde Unvan ve Yeniliklere Gelince 77

4-Osmanlı Donanmasının İngilizler Tarafından Tensikı 78

5-Boğazlar Meselesi 79

e-XX. Yüzyılın Vakaları 79

1-Sisam Vakası 79

2-Meşrutiyetten Sonraki Durum 79

3-Trablus ve Balkan Muharebeleri 80

4-Balkan Savaşı 80

5-I. Büyük Harb 81

6-I. Dünya Savaşının Denizciliğimize Tesiri 82

VI Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Denizciliğimizi İlgilendiren Olaylar 83

a-Birinci Cihan Harbi Sonunda Osmanlı Devletinin Durumu 83

b-Türk ve Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetlerin Sakat Düşünce ve Gayretleri 83

c-Osmanlı Hükümetinin Görüşü 83

d-Türk Milletinin İçinde Bulunduğu Genel Şartlar ve Savaş Kararı ve Bu Emellerin Tahakkuku İçin Milli Cemiyetlerin Kurulması 84

e-Sevr Muahedesi ve Hükümleri 85

f-Mudanya Mütarekesi 85

1- Mudanya Mütarekesinin Neticesi ve Saltanatın Kaldırılması86

g-Lozan Konferansı 86

1-I.Lozan Konferansı 86

2-Konferansın Konusu 87

3-II.Lozan Konferansı (24 Nisan-24 Temmuz 1923) 87

4-Lozan Sulh Muahedesinin Türk-Yunan Münasebetlerini Düzenliyen Hükümleri 87

5-Türkiye ile İhtilaf Devletleri Münasebetlerini Düzenliyen Hükümler 87

6-Lozan Muahedesinin Önemi 88

7-İstanbulun İtilaf Kuvvetleri Tarafından Boşaltılması 88

h-Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemalin Cumhurbaşkanı Seçilmesi 88

i-Halifeliğin Kaldırılması 89

j- Milli Savunma 89

1-Türk Milletinin Harb Hakkındaki Düşüncesi 90

2-Cumhuriyet Ordusunun Eğitim ve Öğretimi 90

k-Montrö Konferansı ve Boğazlar Üzerindeki Tam Hakkımızın Tanınması 90

l-II.Dünya Savaşında Türkiyenin İç ve Dış Siyaseti 90

m-İstiklal Savaşında Türk Denizcileri 91

VII-Türk Denizciliğinin Gelişimine Doğru 92

a-Cumhuriyet İdaresi Devrinde Türk Denizciliği 92

b-Cumhuriyet Devri Deniz Kuvveti 92

1-Türkiye Cumhuriyetinin Tersaneleri 95

2-Gölcük Tersanesi 95

3-Taşkızak Tersanesi 96

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI