Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı Ve Yargılama Usulü

Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı Ve Yargılama Usulü

Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı Ve Yargılama Usulü

Yazar: Rıdvan Abdurrahman Demirtaş

On İki Levha Yayıncılık – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisansı Tezleri Dizisi

xviii + 164 Sayfa

ISBN: 978-975-2449-84-8

Boyut: 16.5 x 23.5

1.Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışma, uzun bir geçmişe sahip hukuk tarihimizin Tanzimat sonrasında ortaya çıkan bir mevzuunu ele almaktadır. Bugüne değin müstakil bir incelemeye konu olmamış, hakkında pek az bilgi bulunan, çoğumuzun hiç işitmediği “Ganaim-i Bahriye Mahkemesi”, bu kitapla ilim aleminin gündemine girmiş olmaktadır. Bundan sonra, yeni çalışmalarda bu konuya daha fazla eğilinileceği tahmin edilebilir. “Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı ve Yargılama Usulü” kitabı, dört bölüm olarak tasarlanmıştır. Ganaim-i bahriye ve ilgili kavramları ele alan birinci bölümü, “Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu” adlı ikinci bölüm izlemekte, çalışma “Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Teşkilatı” adlı üçüncü bölümüyle devam etmekte, “Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Yargılama Usulü”nün incelendiği dördüncü bölümle tamamlanmaktadır. Ekleri olan Ganaim-i Bahriye Kanun-ı Muvakkati, Müsadereleri Ganaim-i Bahriye Mehakimince Tasdik Edilen Sefain ve Merakib-i Bahriye Hakkında Kanun-ı Muvakkat, Dersaadette Teşekkül Eden Ganaim-i Bahriye [Meclisi] Nizamnamesi, Ganaim-i Bahriye Meclis-i Muvakkatine Dair Kararname, Ganaim-i Bahriye Hakkında Talimat, İstanbul [Dersaadet] Ganaim-i Bahriye Mahkemesi Heyetinin bir Fotoğrafı ile zenginleştirilen kitap, meseleyi derli toplu tetkik eden ilk çalışma olarak, kendisinden sonra yapılacak benzeri çalışmalara başlangıç ve örnek olacak niteliktedir.

İçindekiler:

-Giriş

Birinci Bölüm – Ganaim-i Bahriye

I. Ganaim-i Bahriyeyle İlgili Temel Kavramlar
II. 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başında Ganaim-i Bahriyeye İlişkin Devletlerarası Düzenlemeler

İkinci Bölüm – Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu

I. Trablusgarp Harbinde Ganaim-i Bahriye
II. Mahkemeye Giden Süreç
III. Ganaim-i Bahriye Kanun-ı Muvakkati
IV. Kanunun Yürürlüğe Girmesi ve Kanunda Yapılan Değişiklikler

Üçüncü Bölüm – Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Teşkilatı

I. Müsadere Komisyonu
II. Ganaim-i Bahriye Mahkemesi
III. Ganaim-i Bahriye Divan-ı İstinafı

Dördüncü Bölüm – Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Yargılama Usulü

I. Görev
II. Yargılama Usulü
III. Karar
IV. İstinaf Yargılaması

-Sonuç

-Kaynakça

-Ekler

-Dizin

Bağlantı:

https://onikilevha.com.tr/images/books/9789752449848.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI