Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme Gereği - Geminin İhtiyati Haczi Kararının İnfazı - "Arreset"

1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme Gereği - Geminin İhtiyati Haczi Kararının İnfazı -

1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme Gereği - Geminin İhtiyati Haczi Kararının İnfazı - "Arreset"

Yazar: Ecehan Yeşilova Aras

Yetkin Yayınları

336 Sayfa

ISBN: 9786050514544

Boyut: 16.0 x 24.0

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2023

(görsel: yetkin.com.tr, bilgi: adaletyayinevi.com.tr, hukukmarket.com, yetkin.com.tr)

İçindekiler

– ÖNSÖZ VII

– KISALTMALAR XV

– GİRİŞ 1

I- Konu 1

A-Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme, 1999 1

B-Çalışmanın Kapsamı 4

II-Çalışmanın Amacı 6

III- Terminoloji 8

BİRİNCİ BÖLÜM – 1999 TARİHLİ GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMENİN TÜRK HUKUKUNDA ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

I-1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme’nin Tarihi Gelişimi ve Yürürlüğe Girmesi 13

II-1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme’nin Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Olması 16

III-1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşmenin Uygulama Alanı 18

A-Gemi ve Bayrağı 20

B-Çekinceler 22

C-İdari Mevzuat 25

Ç-Tüm Malvarlığını Hedef Alan Talepler 27

D-Sorumluluğun Sınırlandırılması 28

E-Yabancılık Unsuru 28

İKİNCİ BÖLÜM – KAVRAMLAR VE TANIMLAR

I- “Arrest”: “Geminin İhtiyati Haczi” 33

A-Genel Olarak 33

B-İşlevleri 44

1.Geçici Hukuki Koruma 44

2.Deniz Alacağının Esası Hakkındaki Yargılamanın Yeri Olarak: “Forum Arresti” 49

a-Genel Olarak 49

b-Geminin İhtiyati Haczinin Deniz Alacağının Esası Hakkındaki Yargılamaya Etkisi 52

ba-Uyuşmazlığın Esası Hakkında Milletlerarası Yetki Kuralı 52

bb-Kuralın İstisnası 54

c-Uyuşmazlığın Esası Hakkındaki Yargılamanın Başlaması ve İhtiyaten Haczedilmiş Gemi Üzerinde İlamın İcrası 57

3.İkame Güvence Yaratma 60

4.Deniz Alacağını Güvence Altına Almak 61

II- “Deniz Alacaklısı” 66

III- “Mahkeme” 67

IV- Gemi 69

V- Deniz Alacakları 71

A-Genel Olarak 71

B-Geminin Kullanılması ve İşletilmesi ile Bağlantılı Alacaklar 76

1.Maddi ve Bedensel Zarar ile Can Kaybı 76

2.Gemide Taşınmak Üzere Bulunan Eşya Zararı 81

3.Gemide Eşya veya Yolcu Taşınmasına, Geminin Kullanılmasına ve Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar 82

4.Kurtarma, Römorkaj ve Kılavuzlukla İlgili Talepler 83

5.Gemi veya Maliki için Yapılan Harcamalar ve Ödemeler Yahut Gemiye Tedarik Edilen Mal ile Sunulan Hizmetlerden Doğan Talepler 85

6.Müşterek Avarya 108

C-Mülkiyet Hakkı, Zilyetlik ve Gemi Üzerindeki Aynî Yükümlülüklerle Bağlantılı Talepler 108

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DENİZ ALACAKLISININ TALEP EDEBİLECEĞİ GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA

I. Genel Bilgiler 113

A-Teminat Amaçlı Geçici Hukuki Koruma 113

B-Eda (İfa) Amaçlı İhtiyati Tedbir Talebi 116

C-1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme’de Geçici Hukuki Koruma 121

Ç- Türk Deniz İcra Hükümlerinde Geçici Hukuki Koruma 126

II- 1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme Kapsamında Geçici Hukuki Korumanın Talep Edilmesi ve Yargılama 131

A- Milletlerarası Yetkili Mahkeme 131

B-Talebe Konu Olabilecek Alacaklar 135

C-Deniz Alacaklısının Tâbi Olduğu Usulî Sözleşmelerin Geçici Hukuki Koruma Yargılamasına Etkisi 144

Ç-Yargılama Usulü ve Esasları 146

D-Talep ve Şartları 149

1.Deniz Alacağının Varlığı 149

2.Gemi Üzerinde Geçici Hukuki Koruma Tedbirinin İnfazının Yasaklanmamış Olması 151

a.Borçlunun Lehine Fon Tesis Edilmemiş Olması 151

b.İnfaza Elverişli Bir Geminin Varlığı 152

3.Teminat 157

a-Genel Olarak 157

b-Mahkemenin Takdiri 162

c-Liman Masrafları ve Giderleri İçin Ayrıca Teminatın Gerekliliği Önerisi 166

ç.Deniz Alacaklısının Geminin Haksız ve Sebepsiz İhtiyati Haczinden Dolayı Sorumluluğu 178

E-Karar ve İçeriği 182

1.Genel Olarak 182

2.İddianın Vasıflandırılması, Hakkın Varlığı ve Değerine İlişkin İspat Şartının Karşılanmış Olması 186

3.Teminat 187

4.Geçici Hukuki Koruma Kararının Sebebi 188

5.Haczolunacak Şeyler 192

III- 1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme Kapsamında Talep Edilen Geçici Hukuku Koruma Kararının İcrası 201

A-İcra Edecek Makam 201

B-Makamın Yetkileri 202

C-1999 tarihli Milletlerarası Sözleşme’de Düzenlenen İnfaz Yöntemi 204

Ç-Haczin İcrasında Usul ve Tertip (Sıra) 213

D-Kararın Hangi Gemi Üzerinde İnfaz Edilebileceği 225

1.Genel Olarak: “İnfaza Elverişli Gemi” 225

2.Deniz Alacağının Doğumuna Sebep Olan Gemi: “İlgili Gemi” 231

a- Genel İlke: Borçlunun Geminin Maliki Olması 231

b-Genel İlkenin İstisnaları 232

b.1-Borçlunun Geminin Kiracısı veya Sonradan Maliki Olması 232

b.2-Deniz Alacağının Gemi Üzerinde Aynî Bir Yükümlülüğe Dayanması 235

b.3-Deniz Alacağının Geminin Mülkiyeti veya Zilyetliğine Dayanması 236

b.4-Deniz Alacağının Bir Gemi Alacaklısı Hakkı İle Teminat Altına Alınmış Olması 237

c-İstisnaların Beraberindeki Koşul: Geminin İcra Satışının Mümkün Olması 239

3-Deniz Alacağından Sorumlu Olan Kişinin Gemisi: “Kardeş Gemi” 242

4-Deniz Alacağından Sorumlu Olmayan Kişinin Gemisi: “Bağlantılı Gemi” 245

E-Kararın Sefere Hazır veya Seferdeki Geminin Üzerinde İcra Edilebilmesi 250

1. 1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme’nin Hazırlık Çalışmalarındaki İrade 250

2.Fiilen Harekete Geçmiş Geminin Durdurulması 254

3. Seferdeki Geminin Durdurulması 256

a-Karasularından Zararsız Geçiş Düzeni İçinde İhtiyati Haciz Kararının İnfazı 256

b-Boğazlardan Geçiş Düzeni İçinde İhtiyati Haciz Kararının İnfazı 257

F- Mahcuz Geminin Serbest Bırakılması (İhtiyati Haczin Kaldırılması) 265

1. Genel Olarak 266

2. Deniz Alacakları Arasında Ayırım Yapılmış Olması 269

3.Yeni Bir Mahkeme Kararını Gerektirmesi 270

4. Uygun ve Yeterli Teminatın Tespiti 272

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve “Yeterli” Teminat 275

6. Geçici Hukuki Korumanın Taraf Olmayan Bir Devlette Uygulanmış Olması 277

G- Aynı Deniz Alacağı İçin Geminin Yeniden İhtiyati Haczini Talep Hakkı 279

1. Genel Olarak 279

2. Kararın İnfazının Talep Edilmemesi 282

3. Teminat Karşılığı Geminin Serbest Bırakılması 284

4. Deniz Alacaklısının Rızasıyla Geminin Teminatsız Serbest Bırakılması 288

5. Menfaati İhlâl Edilen Üçüncü Kişilerin Girişimi İle Geminin Serbest Bırakılması 290

Ğ- Aynı Deniz Alacağı İçin Birden Fazla Geminin İhtiyati Haczi 292

1. Genel Olarak 292

2. Geminin Serbest Bırakılması İçin Sunulan İkame Teminatın Yetersizliği 297

3. Muhafaza Tedbiri Altındaki Geminin Teminatsız Serbest Bırakılması veya İnfazın Hükümsüz Hale Gelmesi 297

4. İnfazın Hangi Gemiler Üzerinde Gerçekleştirilebileceğine Kimin Karar Vereceği 298

-SONSÖZ 301

-GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1999 (Serbest Çevirisi) 315

-BİBLİYOGRAFYA 329

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI