Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kıbrıs Hikayeleri - İntihar Mangası

Kıbrıs Hikayeleri - İntihar Mangası

Kıbrıs Hikayeleri - İntihar Mangası

Yazar: Yaşar İsmail

Yazarın Kendi Yayını

Sipahioğlu Ofset Matbaası

43 Sayfa

Boyut: 12.2 x 20.0

Karton Kapak – 3. Hamur

1970

Kitap Hakkında

Başlarken:

Sevgili Okuyucularım,

Bu kitabımda; “Ulusal Kurtuluş Savaşı” vermekte olan Kıbrıs Türkleri’nin gerçek yaşantılarını bulacaksınız…

Yokluk içinde çırpınan bir avuç Türk’ün kahramanlıklarını ve yaşantılarını bu küçük kitaba sığdırmak elbette mümkün değildir. Fakat, burada bir kaç gerçek hikayeyi aksettirmekle Kıbrıs Türkleri’nin yaşantısının ne denli olduğunu anlatmaya çalıştım…

İlk perdesi, 1878 de başlayan ve perde perde gelişip büyüyen, büyüdükçe korkunçlaşan Trajedi’nin son perdesi 1963 de başladı ve devam etmektedir…

Korkunç Trajedi’nin adı “MEGALO İDEA”dır.

Gaye Büyük İskender İmparatorluğu’nu, yeni baştan kurmak. Rodos, Girit derken sıra Kıbrıs’da…”Türkler Kıbrıs’dan gitmelidir”diyorlar.

Onun için Türk ve Türk’e ait ne varsa yok edilmelidir fikrinden hareket ederek, tarihin hiç bir sayfasında rastlanmıyan zulümler yapıyorlar…Bundan sonra yayınlıyacağım “Kıbrıs’tan Geliyorum” adlı kitabımda olayları anlatıp, değerlendirmesini de sizlere bırakacağım…

Savaş ve savaş sonrasının çıldırtıcı havasını, yıllarca beklemekten çıldıran, intihar eden, çaresizlikten ümitsizliğe düşen insanların, yaşantılarını bulacaksınız bu kitapta…

Kıbrıs Türkleri için bazı yanlış kanılar var…Bu yanlış kanıları bilvesile burada yayınlamak istiyorum… Önce, Kıbrıs Türkü aleyhinde konuşanları Osmanlı Türk tarihini bilmemekle suçlarım…

Kıbrıs Türkleri, Anavatanlarından ayrıldıktan bu yana; ne Türklüğünden bir şey kaybetmiş ve ne de örf, adetlerini kaybetmiştir… Dün ne ise, bugün de odur…

Atatürk devrimlerini günü gününe izliyerek, çağdaş uygar medeniyetler seviyesine ulaşmıştır. Her zaman bir bütün olarak Türklüğünü korumasını bilmiştir…Bugünkü Türk toplumu ekonomik yönden geri kalmıştır, bu geri kalmışlığın sebepleri pek çoktur. Fakat bu etkenleri üç temele oturtabiliriz:

1- Osmanlı Devleti’nin vergi politikası

2- İngilizler’in tatbik ettikleri politika,

3- Yukarıdaki iki etken’in sonucu olarak da Göç

Tarihin ışığı altında bunları anlamaya çalışalım: XVII. ve XVIII. yüzyılda bütün Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi Kıbrıs2ta da merkezi otorite zayıflamış Türk idaresi’nin temsilcileri olan Ağalar kudretli hale gelmişlerdi… Bu dönemde Kıbrıs’ta kuraklık ve açlık baş göstermişti… (1788). Türkler Anadolu’ya ve komşu ülkelere göç etmeye başladılar. Ada’nın vergi gelirleri, belirli bir meblağ olarak tesbit edilmiş olduğundan vergileri toplayanlar; vergi verenler azalsa dahi önceden tesbit edilen meblağı tahsile çalışırdı… Nüfus azaldıkça vergi yükü daha ağırlaşıyor ve vergi ağırlaştıkça göç daha da hızlanıyordu… Vergi yüzünden Ada’dan (60.000) kişi göç etmiştir. Bu göçmenlerin çoğunu da Türkler teşkil ediyor…

1831 de II. Mahmud’un mali ve askeri reformlarla ilgili olarak yaptırdığı genel nüfus sayımı defterinde Kıbrıs’a ait erkek nüfus rakamları özetle şöyledir:

Müslümanlar: 14.983

Gayri müslimler: 29.140

(Kadınlar, nüfus sayımına dahil edilmiyordu.)

1821 – 1826 da Mora İsyanı dolayısiyle Kıbrıs Rumları da kaynaşma halindeydi…Müslümanları katliama hazırlanıyorlardı. Buna karşı hükümet sert tedbirler aldı. 20.000’e yakın Rum adadan göç etti. Fakat Osmanlı Devleti, Ada’nın ticari hayatını canlandırmak için, göç eden Rumları geri getirtti…

1893 de Ada üzerinde Türkiye’nin haklarına son vermek için bir plan hazırlandığında; Kıbrıs’lı Türkler, Adayı Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası halinde saklayan mevcut rejime razı olduklarını bunu değiştirmek istemediklerini ve Adayı başka bir devlete, Yunanistan’a terketme fikrini kesin şekilde reddettiklerini bildirdiler.

Türkler, Ada’da 1777 de çoğunluğu teşkil etmekte idiler. Başka zamanlarda da nüfusun en az üçte biri Türk’tü… İngiliz işgali altında 1878 den sonra 10.000 lerce Türk, Anavatan Türkiye’ye veya İngiltere’ye göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Esasen 5 Kasım 1914’e kadar Ada üzerinde Osmanlı Padişahı’nın egemenlik hakkı tanınıyor, o tarihe kadar orada oturan Türkler, Osmanlı Devleti tebaası sayılıyor, Anavatan’a serbestçe girip, gelebiliyorlardı…

1914 de Ada, İngiliz Kırallığı Dominyonları arasına ilhak olununca, bilhassa İngiliz Hükümeti’nin 27 Kasım 1917 de aldığı karara göre, 5 Kasım 1914 e kadar Kıbrıs’ta ikamet eden ve o tarihte fiilen Ada’da oturan Osmanlılar; yani müslüman Türkler, Osmanlı Tabiiyeti’nden çıkarılmıştır. Harb içinde alınan bu karar neticesinde Türkiye’de bulunan Kıbrıs’lı Türkler, Kıbrıs’lı olarak yurtlarına dönme hakkını kaybetmişlerdi… Bunların sayısı 250.000 dir. Buna karşılık 1878 den beri Yunanlı’lar, İngiliz işgalini, Adayı Yunan Kırallığı’na ilhak, ENOSİS için bir basamak saymışlar ve İngiliz idaresinin kendilerine karşı müsamahasından faydalanarak Ada’yı her bakımdan benimsemek için planlı bir şekilde çalışmışlardır.

Yunan Kırallığı, 1878 den itibaren demografik, ekonomik, kültürel ve askeri bakımdan ilhakın bütün şartlarını sistemli bir şekilde hazırlıyordu…Dışarıdan pek çok Yunanlı getirildi ve araziyi Türklerin elinden almaya çalıştılar…

Bugün Kıbrıs’ta Türkler, Megalo İdea sahiplerinin imha kasdinde olan idareleri altına girmemek azmiyle milli haklarını ve milli varlıklarını müdafaa etmektedirler.

Sonuç olarak, şunu söylemek isterim ki; Kıbrıs Türkleri, dün olduğu gibi bugünde Ada üzerinde mevcut ve meşru Türk haklarının savunucusu olarak hayatları pahasına savaşmaktadırlar. Bu uğurda Kıbrıs Türk’ü “1963 Kanlı Noel”den bu yana 3000 e yakın şehit ve kayıp vermiştir…

Kıbrıs Türkleri Ada’da mevcut olduğu müddetçe Türk Hakları’da baki kalacaktır…Kıbrıs Türkleri Anavatanı’na her zaman bağlı kalmış, her zaman da bağlı kalacaktır…Kıbrıs’lı Türkler, en az Türkiye’deki Türkler kadar Türk’tür…Tümü “Türkçe”konuşur. Dinleri de İslamdır. Kıbrıs Türkleri “Atatürk’çü” bir toplumdur.

Tarih boyunca, Kıbrıs uğruna  canlarını veren Kahraman Türk Şehitlerinin manevi huzurlarında saygı ile eğilirim.

Yaşar İsmail

Ankara, 31 Ocak 1969

İçindekiler:

Başlarken 5

Silahları Ellerinde Öldüler 9

-İntihar Mangası 10

-Kanlı Manastır 22

-Ateş Emri 25

-Güneşe Yakarış 28

-Bir Şehide Gelen Mektup 32

-Kara Ali Mevzisi 38

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI