Tag Archives: Kerim Atamer

Deniz Ticareti Hukuku – Cilt 1

8 Oca

Yazar: Kerim Atamer

On İki Levha Yayınları

cvii +889 Sayfa

ISBN: 978-605-152-560-0

Boyut: 16.5 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2017

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama: 

Bu yayında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti’ne ilişkin hükümlerinin hazırlık süreci, kaynakları ve ilkeleri çerçevesinde, Deniz Ticareti Hukuku’na bir giriş yapılmasına çalışılmıştır. Bu bilim dalının kapsamına giren diğer konuların, ileride yayımlanacak ciltlerde ele alınması planlanmıştır.

İncelemede, “kanun koyucunun amacı”na özel bir önem verilmiş ve inceleme konusu hükümlerin ilk kanun koyucusu tarafından hangi amaçla sevk edildikleri araştırılmıştır. Bu sebeple tarihsel incelemeler yer yer çok eski tarihlere kadar götürülmüştür. Yürürlükteki kuralların hangi yasama amaçları doğrultusunda kabul edildiği belirlenince, hem o kuralların uygulanması kolaylaşmakta, hem de ileriye dönük yasama çalışmaları açısından söz konusu kurala ihtiyaç kalıp kalmadığı belirlenebilmektedir.

Yürürlükteki mevzuat karşısında Deniz Ticareti Hukuku’nu, Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Deniz İdare Hukuku’ndan soyutlayarak incelemeye olanak kalmadığından, bu disiplinlerin Deniz Ticareti’ni ilgilendiren hükümleri de yeri geldiğinde ele alınmıştır.(Önsözden)

Gemi Ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri

17 Tem

9786055373887Yazar: Kerim Atamer

On İki Levha Yayıncılık

563 Sayfa

ISBN: 978-605-5373-88-7

Boyut: 16.0 x 23.0

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2012

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama:

…işbu çalışmada gemi ve uçak ipoteğinin Türk Hukuku bakımından hukuksal temelleri ve Özel Hukuk sistemi içindeki yeri araştırılacaktır.

Bu amaçla aşağıda önce, rehinlerin Roma Hukuku’ndaki köklerine inilerek, “ipotek” teriminin anlamı araştırılacaktır (§ 2). Ardından, hem gemiler hem de uçaklar üzerindeki sınırlı aynî hakları ilgilendiren Milletlerarası Sözleşmeler tanıtılacaktır (§ 3). Alman Hukuku’ndaki yasama tarihçesine ayrılan kısımda (§ 4), gemiler üzerindeki rehin hakkının “sicile kaydedilen bir taşınır rehni”nden tam bir “taşınmaz ipoteği”ne nasıl dönüştüğü incelenecek, ayrıca bu sürece ilişkin kaynaklar ve öğreti tanıtılacaktır. Hemen sonra aynı inceleme Türk Hukuku için yürütülecek (§ 5) ve gemi ile uçak ipoteklerine ilişkin tüm yasal kaynaklar, kısa yasama süreçleriyle birlikte ortaya konulacaktır. Böylece saptanan yasal düzenlemelerin ışığında, gemiler ve uçaklar üzerindeki aynî haklar ve bunlara uygulanacak hükümler, ayrı bir başlık altında sistematize edilecektir (§ 6).
Çalışmanın ikinci bölümünde, öncelikle her iki ipoteğe ilişkin kaynaklar araştırılacaktır (§§ 7-16). Bu kısımlarda, esas itibarıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kabul edilen gemi ipoteğine ilişkin kuralların başlıkları ve sistematiği izlenecek, ancak açıkça yanlışların ve uyumsuzlukların bulunduğu hâllerde, farklı bir sistematiğe gidilecektir. Kaynakların saptanmasına ilişkin araştırmada, “yasa koyucunun amacı neydi?” sorusu en ön planda tutulacaktır. Bu sebeple, kuralların Almanya ve Türkiye’deki yasama süreçleri, olabildiğince ayrıntılı bir şekilde incelenecek, yasama süreçlerinde görev alan tüm kişi ve kuruluşların eksiksiz bir şekilde saptanmasına ve düşüncelerinin yansıtılmasına çalışılacaktır. Dolayısıyla, öğretinin ve yargının ilgili kurallara ilişkin yorumları ve tartışmaları, yalnızca yasama amacının belirlenmesi açısından gerek görüldükçe incelemeye eklenecektir. Öğretide “gemi ipoteğinin türleri” başlığı altında yer verilen açıklamalar, tüm kurallar ele alındıktan sonra tartışmaya açılacaktır (§ 17). Ardından, gemi ve uçak ipoteğine ilişkin düzenlemelerin, İsviçre-Türk Eşya Hukuku ilkeleri bakımından bir değerlendirmesi yapılarak, bu ipoteğin hukuksal niteliği araştırılacaktır (§ 18).

Çalışma, elde edilen temel sonuçlara ilişkin bir özet ile sona erecektir (§ 19).” (Giriş bölümünden)

Yeni Deniz Ticaret Hukuku’nun Kaynakları – Cilt 1

11 Tem

9786051520018Yazarlar: Kerim Atamer, Cüneyt Süzel

On İki Levha Yayıncılık

1205 Sayfa

ISBN: 978-605-152-001-8

Boyut: 14.0 x 20.0

Sert Kapak – Enzo Creamy

2013

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

İçindekiler:

1. Önsöz ve Giriş

2. Devlet Gemilerinin Bağışıklığı

3. Aynî Haklar

4. Eşya Taşıma Sözleşmesi

5. Yolcu Taşıma Sözleşmesi

6. Müşterek Avarya

7. Çatma

8. Kurtarma

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

10. Petrol Kirliliği Zararının Tazmini

11. İhtiyati Haciz

12. Bibliyografya

13. Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Kararlar

14. Çeşitli Kararlar

EK: Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliğinin Tazmini