Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Sular Hukuku

Sular Hukuku

Sular Hukuku

Yazarlar: Oğuz Sancakdar, Uğur Samancı, Hande Sena Çalış, Merve Işık

Yetkin Yayınları

740 Sayfa

ISBN: 9786050505290

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2020

(görsel: yetkin.com.tr, bilgi: legalkitabevi.com, yetkin.com.tr)

Kitap Hakkında

Sular Hukuku (Droit de l’eaux, Wasserrecht, Water Law) bağlamında suların tâbi olduğu hukuki rejim, İdare Hukukunun yanı sıra Medeni Hukuk, Uluslararası Kamu Hukuku (Devletler Umumî Hukuku), Ceza Hukuku, Gıda Hukuku*, Tarım Hukuku**, Toprak Hukukunu***, suların korunması ise özellikle Çevre Hukukunu ilgilendirmektedir****. Diğer taraftan sular konusu hidroloji (su bilimi) ve mühendislik (özellikle ziraat, çevre, inşaat) bilimi ile de yakından ilgilidir. Dolayısıyla konu ve mevzuatın dağınık ve disiplinler arası nitelik taşıması kimi zaman güçlük doğurmakla birlikte, çalışmamıza temel teşkil ettiği ölçüde ilgili yan bilim dallarına da yeri geldiğinde kısaca değinilmiştir.

Kamusal sulardan yararlanma Su Hukukuna dinamizm kazandıran temel bir konu olup, sulardan en iyi yararlanmanın sağlanabilmesi için gerek içme, gerekse kullanma sularının korunmasına ilgili olduğu ölçüde yer verilmiştir. Çalışmamızda atık sular dahil, Sular Hukukunun birçok yönüne değinilmeye gayret edilmiştir.

Sular Hukuku ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmaların azlığı da dikkate alındığında, kökleri Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) bursu ile F. Almanya’da bulunduğum dönemde edindiğim kaynaklar ışığında hazırlanan bu çalışmanın kısmen de olsa bir ihtiyacı karşıladığı ve ilgililere yarar sağladığı ölçüde kendimizi mutlu sayacağız.

DAAD Kurumuna, F.Almanya’da bulunduğum dönemde desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Dirk Ehlers’e, kitabın basım ve yayımını gerçekleştiren Yetkin Yayınları sahipleri Sayın Y. Ziya Gülkök, Sayın Muharrem Başer ve Yetkin Basımevi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

İzmir, Fakülte, 25.07.2019

 

*      Bu hukuk dalının başlıca konuları; ilaçlar da dahil olmak üzere genel tüketim maddeleri, hijyenik maddeler, soğutulmuş gıdalar, gıdalardaki katkı maddeleri, renk, bozuk maddeler gibi konularda ayrıntılı hükümler hukuki perspektif ile incelenmektedir. Bkz. ZIPFEL Walter,Lebensmittelrecht, Band I, Text A 438, München 1996, sh. 11 vd.; DEMME Helmut, Lebensmittelrecht, Göttingen 1967, sh.4 vd.; SCHULZE Hanno, Grundsätze des Lebensmittelrechts Lebensmittelgesetz und Verfassung, München 1969, sh.11 vd.

**     Bu hukuk dalınında başlıca; tarım hukukunun amaçları, toprak mülkiyeti, tarım amaçlı verilen kredilerin durumu, tarımsal yapının düzenlenmesi, tarımsal üretimin hukuki durumu ve bu bağlamda hayvanları koruma, tarımsal örgütlenme ve Avrupa Birliği Tarım Hukuku gibi konularda detaylar getirilmektedir. Bkz. VOLKMAR-SCHMİDT Armin, Die Rationalität der Europäischen Agrarpolitik, Göttingen 1967; KROESCHELL Karl, Deutsches Agrarrecht, Ein Überblick Band 29, Köln 1983; TURNER George, Agrarrecht –Ein Grundriß-, Stuttgart 1994.

***    Bkz. SIEVERS Rudolf, Wasserrecht, Band VI Erster Halbband, Köln 1964, sh.3; BREUER Rüdiger, “Die Verfassungsmäßigkeit der wasserwirtschaftrechtlichen Benutzungsordnung” (wasserwirtschaftrechtlichen Benutzungsordnung), Zeitschrift für Wasserrecht, 1/79, 1979/1980, sh.89.

**** Öyle ki, Çevre Hukuku; Avrupa Çevre Hukuku, Çevre Özel Hukuku, Çevre Ceza Hukuku, Uluslararası Çevre Hukuku ve Çevre İdare Hukuku olarak ayrıma tabi tutulmakta  ve Kamusal Çevre Hukuku içerisinde Su Hukukuna yer verildiği de görülmektedir. Bkz. KETTELER Gerd/KİPPELS Kurt, Umweltrecht, Köln 1988, sh. 42 vd.

İçindekiler

– ÖNSÖZ

– İÇİNDEKİLER

– KISALTMALAR

– GİRİŞ

BÖLÜM I – KAMUSAL SU KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİMİ, KURAMSAL TEMELLERİ VE YARARLANMAYA YÖN VEREN SU KURULUŞLARINA GENEL BAKIŞ

 • 1. KAMUSAL SU KAVRAMI

I- KAMUSAL SULARIN ÖZEL SULARDAN AYIRT EDİLMESİ ve POZİTİF TEMELLERİ

II- KAMUSAL SULARIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

A- HERKESİN YARARLANABİLMESİ

1- İçeriği

2- Sınırları

a- Faydalı İhtiyaç ve Emniyetli Verim Haddi

b-Kadim Yararlanmaların Durumu

B- DEVİR ve FERAĞ EDİLEMEME

1- İçeriği

2- Yerli ve Yabancılara Su Satışının Değerlendirilmesi

C- SU SİCİLİNE KAYDEDİLME

D- ZAMAN AŞIMI İLE KAZANILAMAMA

III. SULARIN SINIFLANDIRILMASI ve KAMUSAL SULAR

A- YER ÜSTÜ-YER ALTI SULARI

B- AKARSULAR-DURGUN SULAR

C- GENEL SULAR-ÖZEL SULAR

D- DOĞAL SULAR-YAPAY SULAR

 • 2. TARİHİGELİŞİM ve DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

I- TARİHİ GELİŞİM

A- TARİH ÖNCESİNDEN ROMA DÖNEMİNE KADAR

B- ROMA HUKUKU

C- CERMEN HUKUKU

D- İSLÂM HUKUKU

E- CUMHURİYET DÖNEMİ

II- AVRUPA BİRLİĞİ ve BAZI ÜLKELERDEKİ DURUM

A- AVRUPA BİRLİĞİ

B- BAZI ÜLKELERDEKİ DURUM

1- Almanya

a- Federal ve Federe Düzenlemeler

b- Düzenlemelerin İstikrar Sağlama Safhası

c- Federal Su Kanunundaki Yenilikler ve Değişim Süreci

d- Sulardan Yararlanmada Yetkili Makam ve Tahsis

aa- Federal Ve Federe Devlet Düzenlemelerindeki Durum

bb-Su ve Toprak Birlikleri Bakımından Değerlendirme

e- Sulardan Yararlanma Konusundaki Özel Düzenlemeler

2- Fransa

3-Birleşik Krallık

4- İspanya

5- Danimarka

6- Diğer Bazı Ülkeler

 • 3. SU HUKUKUNUNHUKUK DALLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ

I- SU HUKUKUNU KAMU MALLARI HUKUKUNUN BİR BÖLÜMÜ SAYAN GÖRÜŞ

II-SU HUKUKUNU İDARE VE MEDENİ HUKUKUN TEDAHÜLÜ SAYAN GÖRÜŞ

III-SU HUKUKUNU ÇEVRE HUKUKUNUN BİR BÖLÜMÜ SAYAN GÖRÜŞ

IV-SU HUKUKU BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALI SAYAN GÖRÜŞ

 • 4. KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN KAMUSAL SULAR

I- KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI ve KAMUSAL SULAR

A- TAHSİS AMAÇLARINA GÖRE KAMUSAL SULAR

B- MADDİ İÇERİKLERİNE GÖRE KAMUSAL SULAR

C- OLUŞUM TARZI AÇISINDAN KAMUSAL SULAR

D- TAŞINABİLİR OLUP OLMAMALARINA GÖRE KAMUSAL SULAR

E- AİT OLDUKLARI KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE GÖRE KAMUSAL SULAR

II- KAMUSAL SULAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET TARTIŞMASI

A- İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDE HİÇBİR MÜLKİYET HAKKININ OLMADIĞI, “DENETİM VE GÖZETİM” YETKİSİNİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ

1- Görüşün Açıklanması

2- “Devletin Hüküm ve Tasarrufu” Kavramı ve Suların Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olması

B- KAMU MALLARI ÜZERİNDE MÜLKİYETİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ

1- İdarenin Kamu Hukuku Kurallarına Tâbi Bir Kamu Mülkiyeti Olduğu Görüşü

2- İdarenin Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Hakkı Olduğu ve Tahsisin Kamu Yararına İrtifak Oluşturduğu Görüşü

3- Düalist Yaklaşım Olarak “Karma Hukuki İlişki” ve “Değiştirilmiş Özel Mülkiyet” Görüşü

4- Kollektif Mülkiyet Görüşü

C- KAMU MALLARI ÜZERİNDE İDARENİN MÜLKİYETLE BEKÇİLİK ARASINDA BİR HAKKI OLDUĞU GÖRÜŞÜ

D- GÖRÜŞÜMÜZ

 • 5. SULARDAN YARARLANMA ESASLARINA YÖN VEREN KURULUŞLAR VE SU İDARELERİ

I- SU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

A- ULUSLARARASI SU KAYNAKLARI BİRLİĞİ (IWRA)

B- DÜNYA SU KONSEYİ (WWC)

C- KÜRESEL SU ORTAKLIĞI (GWP)

D- ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU (ICOLD)

E- ULUSLARARASI HİDROLİK ENERJİ DERNEĞİ (IHA)

F- ULUSLARARASI SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ (IWMI)

G- AKDENİZ SU ENSTİTÜSÜ (IME)

H- TOKYO KULÜBÜ

I- AVRUPA’DA BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ULUSLARARASI ÖRGÜTÜ (EUROFISH)

J- DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ (WMO)

K- DİĞER KURULUŞLAR

II- ULUSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II – KAMUSAL SULARDAN YARARLANMANIN GENEL HUKUKİ REJİMİ

 • 6. KAMUSAL SULARDAN YARARLANMA KAVRAMI, YARARLANMA SAYILAN EYLEMLER ve ETKİLERİ

I- KAVRAM

II- YARARLANMA SAYILAN EYLEMLER ve ETKİLERİ

 • 7. SULARDAN YARARLANMADA YETKİLİ MAKAM VE TAHSİS KARARI
 • 8. SULARDAN YARARLANMAYA HÂKİM OLAN İLKELER

I- KAMU HUKUKU İLKELERİ

A- SULARDAN ORTAK YARARLANMA VE BAŞLICA TÜRLERİ

1- Ortak Yararlanma

2- Ortak Yararlanma Türleri

a- Küçük Ortak Yararlanmalar

b- Gelip-Geçmeler: Sulardaki Seyrüsefer ve Su Yollarından Yararlanma

c- Duraklamalar

3- Sulardan Ortak Yararlanmaya Hakim Olan İlkeler

a- Serbestlik İlkesi

b- Eşitlik İlkesi

c- Bedelsizlik İlkesi

B- SULARDAN ÖZEL YARARLANMA ve SULARDAN ÖZEL YARARLANMAYA HÂKİM OLAN İLKELER

1- Sulardan Özel Yararlanma

2- Su Ürünlerinden Yararlanma, Balıkçılık ve Avrupa Birliği Balıkçılık Politikasının Etkisi

3- Su Ürünlerinden Yararlanma ve Balık Çiftlikleri

4- Sulardan Özel Yararlanmaya Hâkim Olan İlkeler

a- Bedele Tâbi Olma İlkesi

b- İzne Bağlılık İlkesi

c- Geçicilik İlkesi

II- ÇEVRE HUKUKU İLKELERİ

A- ÖNLEME İLKESİ

B- İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM İLKESİ

C- KİRLETEN ÖDER İLKESİ

III- SULARDAN YARARLANMADA USSALLIK (RASYONELLİK) İLKESİ

A- SU İHTİYACI ve SU İSRAFININ ÖNLENMESİ

1- Su İhtiyacı ve Kamusal Sular

a- Su İhtiyacının Niteliksel Yönü

b- Su İhtiyacının Niceliksel Yönü

2- Özel Su İhtiyaçları

3- Su İsrafının Önlenmesi

B- SULARIN FAYDALANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ

 • 9. SULARDAN YARARLANMA TÜRLERİ

I- YER ÜSTÜ SULARINDAN YARARLANMA TÜRLERİ

A- BİRİKTİRME VE AZALTMA

B- BELİRLİ MADDELERİN ÇIKARILMASI VE ÇAMURLARIN DURUMU

C- SULARIN YÖNLENDİRİLMESİ

D- YER ÜSTÜ SULARINA MADDE BIRAKILMASI

E- SULARDAN YARARLANMADA KULLANILAN TESİSLER VE BUNLARIN DEĞİŞMESİ

F- KIYI SULARINDAN YARARLANMA VE SINIRLARININ TESPİTİ

1- Kıyı Sularından Yararlanma

2- Sınırların Belirlenmesi

a- Ana Kural: Doğal Sınırların Dikkate Alınması

b- Özel Düzenlemeler

II- YER ALTI SULARINDAN YARARLANMA

A- YER ALTI SULARININ TANIMI VE TÜRLERİ

B- YER ALTI SULARINDAN YARARLANMA

1- Yararlanma Esaslarındaki Ana Kural: Yer Altı Sularına Madde Karıştırılmaması

2- Yer Altı Sularından Belirli Yararlanma Türleri

a- Su Çıkarılması ve Kuyuların Durumu

b- Biriktirilmesi ve Azaltılması

c- Yönünün Değiştirilmesi ve Dağıtılması

III- KAYNAKLARIN DURUMU ve YARARLANMA

A- TANIM VE UNSURLARI

B- KAYNAK SULARINDAN YARARLANMA VE KAYNAK BİRLİĞİ

1- Kaynak Sularından Yararlanma

2- Kaynak Birliği

C- ÇEŞMELER, KAPLICALAR VE MADEN SULARININ DURUMU

D- KAYNAKLAR HAKKINDAKİ MEVCUT DÜZENLEMENİN ELEŞTİRİSİ

IV- KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİ

A- KAYNAK VE YER ALTI SULARI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

B- KAYNAK SULARINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

C- YERALTI SULARINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Hususlar

2- Yeraltı Suyu Satanların Uyacağı Esaslar

3- Yeraltı Suyu Taşıyanların Uyacakları Esaslar

4- Yeraltı Suyu Tüketenler Tarafından Uyulacak Esaslar

5- Yeraltı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi ve Uygulanacak Müeyyideler İdare Tarafından Yapılacak Denetimler

6- Yeraltı Suyu Satanların Denetimi

7- Yeraltı Suyu Taşıyanların Denetimi

8- Kapatma İşlemleri

9- Yer altı Suyu Verme Mecburiyeti

V- İÇME SUYU HAVZALARININ BAŞLICA HUKUKİ REJİMİ

A- TEMEL BAZI KAVRAMLAR

B- HAVZA KORUNMASINDAKİ GENEL BAZI HÜKÜMLER

C- İÇME SUYU HAVZALARINDA İMAR PLANLARINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR

D- İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASI

E- YERÜSTÜ SULARIN KALİTESİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR

F- TABİİ GÖL, BARAJ GÖLÜ VE GÖLETLER İÇİN GENEL KORUMA ESASLARI

1- Mutlak Koruma Alanı

2- Kısa Mesafeli Koruma Alanı

3- Orta Mesafeli Koruma Alanı

4- Uzun Mesafeli Koruma Alanı

G- DERE, ÇAY VE NEHİRLER İÇİN GENEL ESASLAR VE KORUMA ALANI

H- YERALTI SULARI İÇİN GENEL KORUMA ESASLARI VE KORUMA ALANLARI

 1. KAMUSAL SU KORUMA HAVZALARINDA İDARÎ KOLLUK YETKİLERİNİN YARIŞMASI- ÇATIŞMASI SORUNU ve ÇÖZÜM PERSPEKTİFLERİ

I- GENEL OLARAK İDARİ KOLLUK YETKİSİ VE HAVZA KORUMA BAKIMINDAN ÖNEMİ

A- SORUNUN ORTAYA KONMASI

B- ÖNEMİ

1- Genel Olarak

2- Kamusal Su Koruma Havzalarını İlgilendirebilen Pozitif Normların Genel Görünümü ve Aralarındaki Hukuki İlişkinin Değerlendirilmesi

3- Yetkili Makamların Genel Görünümü

C- YETKİ ÇATIŞMALARININ GİDERİLME GEREKÇELERİ

1- İdarenin Bütünlüğü İlkesi

2- Kamu Düzenini Sağlama

II- KAMUSAL SU HAVZASI KAVRAMININ SULARLA İLGİLİ DİĞER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

A- “ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ NİTELİĞİNDEKİ SU ALANLARI”- SU HAVZALARI

B- “TABİAT VARLIĞI” VEYA “SİT” NİTELİĞİNDEKİ SU ALANLARI- SU KORUMA HAVZALARI

III- KOLLUK ÇATIŞMALARININ GİDERİLMESİNDE ÇÖZÜMLER

A- SU KORUMA HAVZALARINDAKİ MUHTEMEL İDARİ-ADLİ KOLLUK ÇATIŞMALARINI GİDERİCİ KRİTERLERE BAKIŞ

1- Finalist Kriter

2- Pozitif Hukuka Dayalı Kriterler

a- İdari Kolluğun Önleyici-Adli Kolluğun Bastırıcılığını Esas Alan Kriter

b- Organik Kriter

3- Pozitif Hukuku Amaca Uygun Yönlendiren veya Değiştiren Kriterler

a- DRAGO’nun Şekli Kriteri

b- MOREAU’nun Ayırımsallık Kriteri

B- İDARİ KOLLUK YETKİSİ-KAMU MALLARI İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN KRİTERLER

1- Finalist Kriter

2- Organik Kriter

3- İşlemin Düzenleyici Olup Olmamasına Dayanan Kriter

4- Uygulanan Yaptırımları Esas Alan Kriter

5- Bağdaştırıcı Çözümler

a- Kriterlerin Bütünleştirilmesi Çözümü

b- Seçici Çözümler

C- İDARİ KOLLUK YETKİSİNİN KULLANILMASINDAN DOĞAN ÇATIŞMALARIN GİDERİLMESİ

1- Genel İdari Kolluklar Arasındakilerde

2- Genel-Özel Kolluklar Arasındakilerde

3- Özel İdari Kollukların Kendi Arasında

4- Su Havzalarındaki Genel İle Özel Kolluklar Arasındaki Yetki Çatışmasının Azaltılması/ Giderilmesinde Alternatif Çözüm Önerileri

a- Oluşturulabilecek “Su Havzaları Mahalli İdareler Birliği”- İZSU-Devlet

b- Koordinasyon Sağlama Uygulamaları

c- İdari Sınır Değişikliği Uygulamalarının İdari Kolluk Çatışmalarını Azaltabilirliği

d- Konuyu İlişkin Müstakil Yasal Bir Düzenleme Getirilmesi

5- Yargısal Çözüm ve Bu Bağlamda Dikkati Çekebilecek Hususlar

IV-SU KORUMA HAVZALARINDA İDARİ KOLLUK YETKİSİ OLARAK YIKIM ÖRNEĞİ VE ÖZELLİK ARZ EDEBİLEN DURUMLARI

 • 10. ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYIP TAŞIMAMASINA GÖRE SULARDAN YARARLANMA

I- ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYAN  YARARLANMALAR

A- SINIR AŞAN SULARDAN YARARLANMA HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER

1- Mutlak Egemenlik Görüşü

2-Doğal Durumun Bütünlüğü Görüşü

3- Önceki Kullanımın Üstünlüğü Görüşü

4- Hakça ve Makul Kullanım Görüşü

B- TÜRKİYE İLE İLGİLİ SINIR AŞAN SULAR VE BUNLARDAN YARARLANMA

C- ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIMAYAN YARARLANMALAR

 • 11. SULARIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİRMEMESİNE GÖRE YARARLANMALAR

I- SEKTÖRLERE GÖRE SULARDAN YARARLANMA

II- DİĞER AYIRIMLAR

 • 12. ATIK SULARIN DURUMU

I- SULARDAN YARARLANMA VE SULARIN KORUNMASIYLA İLGİLİ AVRUPA KOMİSYONU’NUN ATIKLAR KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI

A- AVRUPA’DA ATIKLARIN DURUMU

B- 1991 YILINDA GELİŞTİRİLEN ÇERÇEVE VE İLKELER

1- Önleme ilkesi

2- Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım İlkesi

3- Güvenli Bertaraf İlkesi

C- 1996 YILI STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ VE OLUŞTURULAN İLKELER

1- İlkeler Hiyerarşisi

2- Üretici Sorumluluğu İlkesi

II- ATIK SULARIN KULLANIMI

III- SU KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ

A- SU KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL BAZI KAVRAMLAR

B- SULARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

C- SULARIN KORUNACAĞI KİRLETİCİ ETKENLER

D- GÖLLERLE İLGİLİ KİRLETME YASAKLARI

E- DENİZLERLE İLGİLİ KİRLETME YASAKLARI

F- ATIKSULARIN BOŞALTIM İLKELERİ

1- Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım

2- Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları

3- Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım

G- ARITILMIŞ ATIKSULARIN SULAMADA KULLANIMI

H- KOMPOZİT NUMUNELERİN ALINMA VE DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

I- ENDÜSTRİYEL ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI

İ- EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN DEŞARJ STANDARTLARI

J- DERİN DENİZ DEŞARJLARIYLA ALICI ORTAMLARA BOŞALTIM

K- DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIK SULARIN ÖZELLİKLERİ

L- ALICI ORTAMA ATIKSU DEŞARJI KONUSUNDA ÇEVRE İZNİNE TABİ İŞLETMELER İÇİN GENEL HÜKÜMLER

M- KİRLENMEYE KARŞI TEDBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

N- ATIKSU BAĞLANTI İZNİ VE BELGESİ

O- KANALİZASYON SİSTEMİNE BAĞLANTI KISITLARI

Ö- ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE YÖNETMELİĞİN İHLALİ KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR

 • 13. SULARDAN YARARLANMADA RUHSAT VE İZİN

I- SULARDAN YARARLANMADA RUHSAT

A- ALMAN HUKUKUNDA SUBJEKTİF KAMU HAKKI OLARAK RUHSAT

B- RUHSAT USULÜ VE SÜRESİ

C- YER ALTI SULARINDAN YARARLANMADA BELGE ALINMASI, ARAMA VE KUYU AÇILMASI

1- Belge Alınması Zorunlu Olan ve Olmayan Durumlar

a -Belge Alınması Zorunlu Durumlar

b- Belge Alınmasını Gerektirmeyen Yararlanmalar

2- İlân Edilmiş Yer Altı Suyu İşletme Sahaları İçinde ve Dışında Yer Altı Suyu Aranması ve Kuyu Açılması

3- Eski Hak ve Ruhsatların Durumu

4- Ruhsat Talebinin Reddi ve Hukuki Sonuçları

II- SULARDAN YARARLANMA İZNİ

III- İZİN-RUHSAT İLİŞKİSİ VE RUHSATA AİT ÖZEL DURUMLAR

 • 14. SULARDAN YARARLANMAYA KONU OLABİLECEK İDARENİN BAŞLICA SÖZLEŞMELERİ

I- İDARİ SÖZLEŞMELER

II- İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ

III- SULARDAN YARARLANMA VE GEÇİCİ İŞGAL

 • 15. SULARDAN YARARLANMA İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR

I- KAMUSAL SULARDAN YARARLANMADA ÖNCELİK ve ÜSTÜNLÜK SORUNU

II- YARARLANMANIN DEĞİŞMESİ ve YARARLANMA KURALLARININ YARIŞMASI

III- KAMUSAL KOMŞULUK ve KOMŞULARIN DURUMU

IV- SU PLÂNLAMASI ve SULARDAN YARARLANMA

V- SULARDAN YARARLANMADA KAMU TÜZEL KİŞİLERİ, ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ VE YABANCI HUKUK ÖZNELERİYLE İŞBİRLİĞİ

VI- SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BÖLÜM III – KAMUSAL SULARDAN YARARLANMADAN DOĞAN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLER VE YARARLANMANIN SONA ERMESİ

 • 17. YÜKÜMLÜLÜKLERİN TÜRÜ VE KAPSAMI

I- EN İYİ YARARLANMAYI SAĞLAMA

II- ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİ GÖZETME

III- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARINI DİKKATE ALMA

IV- TAŞKIN SULARA KARŞI ÖNLEM ALMA

V- SULARDAN YARARLANMADAN DOĞAN ETKİLERİN GÖZLEMLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER ALMA

VI- SULARDAN YARARLANMANIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ DENKLEŞTİRME TEDBİRLERİ ALMA

VII- SULARDAN YARARLANMAYI DENETLEME, İDARİ YAPTIRIM UYGULAMA ve YASAK KOYMA

 • 18. SULARDAN YARARLANANIN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I- SULARI KORUMA ve SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEME

A- SULARIN KORUNMASINDAKİ HUKUKİ YARARI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER

B- SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEME

C- TCK’DAKİ SULARA İLİŞKİN KİMİ HÜKÜMLER516

II- MÂLİ YÜKÜMLÜLÜKLERE KATLANMA

A- SU VE ATIK SU TARİFESİ VE BEDELİ

B- RÜSUM, HARÇ, KATILIM PAYI VE DİĞER MÂLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDEME

III- BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRME

 • 19. SULARDAN YARARLANMANIN SINIRLANDIRILMASI ve SONA ERMESİ

I- SULARDAN YARARLANMANIN SINIRLANDIRILMASI

A- İDARİ KOŞULLARA BAĞLANMA NEDENİYLE SINIRLANDIRMA

B- SULARIN GENİŞLETİLMESİ veya BAKIMI NEDENİYLE SINIRLANDIRMA

C- YARARLANMAYA İLİŞKİN KURALLARIN BİRBİRLERİNİ SINIRLANDIRMASI

II- SULARDAN YARARLANMANIN SONA ERMESİ

A- HUKUKİ OLAY NEDENİYLE

B- YARGI DIŞI KARARLAR NEDENİYLE

C- YARGISAL KARARLAR NEDENİYLE

BÖLÜM IV – SULAR HUKUKUNA İLİŞKİN YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER

I. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

II. DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER

III. YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER

A. GENEL SULARDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN KARARLAR

B. SU REJİMİ KURULMASI VE BU HUSUSTA MAHKEMECE YAPILACAK İNCELEMEYE İLİŞKİN KARARLAR

C. ÇEŞİTLİ KARARLAR

IV. SAYIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER

V. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

– KAYNAKÇA

– KAVRAM DİZİNİ

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI