Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Rotterdam Kuralları'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar Veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu

Rotterdam Kuralları'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar Veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu

Rotterdam Kuralları'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar Veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu

Yazar: Hacı Kara

Legal Yayıncılık

326 Sayfa

ISBN: 978-605-315-280-4

Boyut: 16.0 x 23.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2018

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: legal.com.tr, legalkitabevi.com)

Kitap Hakkında

Dört ana bölümden meydana gelen bu kitapta, Rotterdam Kuralları’nın bir yönünü oluşturan, taşıyanın eşyanın hasarlanması, zıyaı ve gecikmesinden kaynaklanan sorumluluğu konusu ele alınmıştır.  Birinci bölümünde “Deniz Yoluyla Eşya Taşımacılığına Dair Düzenlemeler ve Rotterdam Kuralları’nın Uygulanması”, ikinci bölümünde “Rotterdam Kurallarına Göre Eşya Taşıma Sözleşmesi ve Sözleşmenin Tarafları”, üçüncü bölümünde “Taşıyanın Eşyanın Zıyaı, Hasarı veya Geç Teslimi Halinde Zararlardan Sorumluluğu”, dördüncü bölümünde ise “Zararın Tespit Edilmesi ve Tazmini” konuları incelenmiştir.

İçindekiler

-ÖNSÖZ V

-KISALTMALAR VII

BİRİNCİ BÖLÜM – DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINA DAİR DÜZENLEMELER VE ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANMASI

§ 1. GİRİŞ 1

§ 2. DENİZDE EŞYA TAŞIMACILIĞINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 4

A. 1924 TARİHLİ BRÜKSEL KONVANSİYONU (LAHEY KURALLARI) 4

B. 1968 TARİHLİ PROTOKOL (VİSBY KURALLARI) 7

C. 1978 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZDE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (HAMBURG KURALLARI) 8

D. 2008 TARİHLİ KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (ROTTERDAM KURALLARI) 12

I. ROTTERDAM KURALLARI’NIN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 12

1. CMI’ın Çalışmaları 13
2. UNCITRAL’in Çalışmaları 18

II. ROTTERDAM KURALLARI’NIN HAZIRLANMASINDAKİ AMAÇLAR İLE LEH VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER 23

1. Rotterdam Kuralları’nın Hazırlanmasındaki Amaçlar 23

a) Yeknesaklığı Sağlamak 24
b) Sektörün Ticari İhtiyaçlarını Karşılamak 25
c) Kuralları Güncellemek ve Modern Hale Getirmek 25
d) Kapsamı Geniş Bir Konvansiyon Hazırlamak 26
e) Deniz Hukukundaki Yeni Gelişmelere Uyum Sağlamak 28

2. Rotterdam Kuralları’nın Leh ve Aleyhindeki Görüşler 30

III. ROTTERDAM KURALLARI’NIN EŞYA TAŞIMACILIĞINA DAİR DİĞER ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE İLGİSİ 34

1. Tek Modlu (Unimod) Taşıma Sözleşmeleri 34
2. Çok Modlu (Multimodal) Taşıma Sözleşmeleri 36

§ 3. DENİZDE EŞYA TAŞIMAYA İLİŞKİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 40
§ 4. ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANMA ESASLARI 44

A. ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 44

I. TAŞIMANIN DENİZ AYAĞI BULUNMALIDIR 46

1. Deniz Yoluyla Taşıma 46
2. Deniz Taşımasından Önceki veya Onu Takip Eden Taşıma 47

a) Karayoluyla Taşıma 51
b) Demiryoluyla Taşıma 54
c) Havayoluyla Taşıma 54
d) İçsuyoluyla Taşıma 55

II. ULUSLARARASI BİR TAŞIMA OLMALIDIR 55

III. TAŞIMA SÖZLEŞMEYE TARAF BİR DEVLETTEN VEYA SÖZLEŞMEYE TARAF BİR DEVLETE YAPILMALIDIR 57

IV. GEMİNİN BAYRAĞINA VE TAŞIMANIN İLGİLİ TARAFLARININ VATANDAŞLIĞINA BAKILMAKSIZIN UYGULANIR 57

B. ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İSTİSNALAR 58

İKİNCİ BÖLÜM – ROTTERDAM KURALLARINA GÖRE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

§ 5. ROTTEDAM KURALLARINA GÖRE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 63

A. EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 63

I. TANIMI 63
II. ÖZELLİKLERİ 64

B. EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN BİR TÜRÜ OLARAK MİKTAR SÖZLEŞMESİ 66

I. GENEL OLARAK MİKTAR SÖZLEŞMESİ 66

1. Tanımı ve Hukuki Niteliği 66
2. Miktar Sözleşmesinin Özellikleri 68
a) Miktar Sözleşmesinin Konusu 68
b) Süresi ve Toplam Yük Miktarı 69
c) Miktar Sözleşmesi Ve Mürekkep Yolculuk Çarteri 70

II. ROTTERDAM KURALLARINDA MİKTAR SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ 70

1. Rotterdam Kurallarında Miktar Sözleşmesinin Tanımı 72
2. Miktar Sözleşmelerinde Taraflara Tanınan Serbesti 72

C. ROTTERDAM KURALLARI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK TAŞIMA SENETLERİ 75

I. GELENEKSEL TAŞIMA SENETLERİ 76
II. ELEKTRONIK TAŞIMA KAYDI 80

§ 6. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 81

A. TAŞIYAN 82

I. ALT TAŞIYAN 84
II. AKDÎ VE FİİLİ TAŞIYAN KAVRAMLARI 85

1. Akdî Taşıyan 85
2. Fiilî Taşıyan 89

III. ROTTERDAM KURALLARI’NDA ALT TAŞIYAN VE TAŞIYANIN YARDIMCILARI 91

1. Taşımayla İlgili İfa Eden Taraf (Performing Party) 93

a) Taşımayla İlgili İfa Eden Taraf Kavramının Tanımlanmasında Hazırlık Evreleri 93

aa) Uluslararası Çalışma Grubu 9. Rapor 93
bb) Çalışma Grubu 12. Rapor 94
cc) Çalışma Grubu 19. Rapor 95
dd) Çalışma Grubu 21. Rapor 96

b) Taşımayla İlgili İfa Eden Taraf Tanımı Ve Unsurları 97

aa) Tanımı 97
bb) Unsurları 98

1) Taşıyan Dışında Bir Kişi Olmalıdır 98
2) Taşıma Sözleşmesi Kapsamında İfa Etmeli veya İfayı Üstlenmelidir 99
3) Taşıyanın Yükümlülüklerini Üstlenmelidir 100
4) Taşıyan Adına Hareket Etmelidir 100

c) Taşımayla İlgili İfa eden Taraf Sayılan Çalışanlar 101

2. Denizcilikle İlgili İfa Eden Taraf (Maritime Performing Party) 102

a) Tanımı 103
b) Denizcilikle İlgili İfa Eden Taraf Sıfatına Sahip Diğer Yardımcılar 105

aa) Kara Taşıyıcısı 105
bb) Freight Forwarder 106

IV. TAŞIYANIN BORÇLARI 108

1. Taşıyanın Genel Borçları 109

a) Sözleşmeyi İfa Borcu 109
b) Taşıma Sözleşmesiyle İlgili Görevleri İfa Borcu 112

aa) Eşyayı Teslim Alma 114
bb) Eşyayı Yükleme ve Boşaltma 114
cc) Eşyayı Elden Geçirme Ve İstifleme 115
dd) Eşyayı Muhafaza Etme ve Özen Gösterme 116
ee) Eşyayı Varma Yerine Taşıma Görevi 117
ff) Eşyayı Teslim Etme 117

c) Taşıma Sözleşmesine İlave Edilen Görevleri İfa Borcu 119

2. Taşıyanın Deniz Hukukuna Özgü Borçları 119

B. TAŞITAN 121

I. TAŞITANIN KİMLİĞİ 121
II. TAŞITANIN BORÇLARI 125

1. Taşıtanın Malları Teslim Borcu 126
2. Taşıtanın Bilgi, Talimat Verme ve Doküman Sağlama Borcu 127

III. TAŞITANIN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 128

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYANIN EŞYANIN ZIYAI, HASARI VEYA GEÇ TESLİMİ HALİNDE ZARARLARDAN SORUMLULUĞU

§ 7. ROTTERDAM KURALLARI’NA GÖRE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 129

A. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEKİ DÜZENLEMELER 130

I. ROTTERDAM KURALLARI’NDAN ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERE GÖRE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 131

1. Lahey ve Lahey-Visby Kurallarındaki Düzenleme 131

a) Yükün Hasarlanması ve Zıya Halinde Sorumluluk 131
b) Gecikme Zararlarından Sorumluluk 132

2. Hamburg Kuralları’ndaki Düzenleme 133

a) Yükün Hasarlanması ve Zıyaı Halinde Sorumluluk 133
b) Gecikme Zararlarından Sorumluluk 133

II. ROTTERDAM KURALLARI’NDAKİ DÜZENLEME 134

1. Taşıyanın Sorumluluğunun Hukuki Niteliği 135
2. Yükün Hasarlanması ve Zıyaı Halinde Sorumluluk 136
3. Gecikme Zararlarından Sorumluluk 136

III. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERDEKİ FARKLILIKLAR 136

1. Lahey-Visby ve Hamburg Kuralları Arasındaki Farklar 137
2. Lahey-Visby ve Rotterdam Kuralları Arasındaki Farklar 138
3. Rotterdam Ve Hamburg Kuralları Arasındaki Farklar 140

IV. TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 140

1. Yükün Hasarlanması ve Zıyaı Halinde 144

a) Akdî Taşıyanın Sorumluluğu 144
b) Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu 145

2. Gecikme Zararlarından Sorumluluk 146

B. ROTTERDAM KURALLARI’NA GÖRE TAŞIYANIN EŞYANIN HASARLANMASI VE ZIYAINDAN SORUMLULUĞU 148

I. TAŞIYANIN EŞYANIN HASARLANMASI VE ZIYAINDAN SORUMLULUĞU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 148

1. Eşya, Taşıyan Tarafından Teslim Alınmalıdır 148

a) Taşıtanın Malları Taşıma İçin Teslim Etmesi 149
b) Eşyayı Teslim Zamanı Ve Yeri 150
c) Eşyanın Yetkili Bir Makama veya Üçüncü Kişiye Teslimi 152

2. Eşyada Hasar veya Zıya Meydana Gelmelidir 152

a) Hasar 152
b) Zıya 154

3. Bir zarar Meydana Gelmelidir 155
4. Hasar veya Zıyaa Taşıyanın Kusuru Sebep Olmalıdır 157

a) Taşıyanın Kusurunun Bulunması 157
b) Taşıyanın, Kusurunun Bulunmadığını İspat Edememesi 158

II. TAŞIYANIN KARADA MEYDANA GELEN HASAR VE ZIYADAN SORUMLULUĞU 160
III. TAŞIYANIN MİKTAR SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SORUMLULUĞU 161

C. TAŞIYANIN GECİKME ZARARLARINDAN SORUMLULUĞU 162

I. TAŞIYANIN GECİKME ZARARLARINDAN SORUMLULUĞU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 162

1. Teslim Süresi Aşılmış Olmalıdır 162
2. Taşıyanın Eşyayı Zamanında Teslim Etmemesi Zarara Sebep Olmalıdır 164
3. Geç Teslimle Zarar arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır 165
4. Teslimdeki Gecikme Taşıyanın Kusurundan Kaynaklanmalıdır 165

II. GECİKME ZARARLARINI TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 165

D. TAŞIYANIN BAŞKASININ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU 168

I. TAŞIYANIN, TAŞIMAYLA İLGİLİ İFA EDEN TARAFIN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU 169
II. TAŞIYANIN, DENİZCİLİKLE İLGİLİ İFA EDEN TARAFIN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU 170

1. Taşıyanın, Denizcilikle İlgili İfa Eden Tarafın Fiillerinden Sorumluluğu 170
2. Taşıyanın, Denizcilikle İlgili İfa Eden Tarafın İfa Yardımcılarının Fiillerinden Sorumluluğu 173

E. TAŞIYANIN SORUMLU OLDUĞU DÖNEM 174

I. TAŞIYANIN SORUMLULUK SÜRESİNİN BAŞLANGICI 175
II. TAŞIYANIN SORUMLU OLDUĞU SÜRENİN SONU 177

§ 8. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI VE SORUMSUZLUK HALLERİ 178

A. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 178

I. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINDA TEMEL ÖLÇÜTLER 178

1. Sorumluluğu Sınırlandırılmaya Esas Alınan Ölçütler 178
2. Sorumluluğu Sınırlandırma Limitleri 180

II. ROTTERDAM KURALLARI’NDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 183

1. Yükün Zıya ve Hasarı Bakımından Sorumluluk Sınırı 184
2. Gecikme Zararı Bakımından Sorumluluk Sınırı 189
3. Sınırlandırmaya Dair Diğer Uluslararası Sözleşmelerin Uygulanması 189

III. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINDAN YARARLANACAK TAŞIYAN DIŞINDAKİ KİŞİLER 191
IV. SINIRLI SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER 194

1. Hasar veya Zıya Halinde 194
2. Gecikme Halinde 195
3. Haksız Sapma Halinde 196

V. TÜRK TİCARET KANUNUNDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 196

B. TAŞIYANIN SORUMSUZLUK HALLERİ 199

I. TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KAÇINABİLECEĞİ GENEL HALLER 199

1. Mücbir Sebep 200
2. Denizin veya Geminin İşletilmesine Elverişli Diğer Suların Tehlike ve Kazaları 200
3. Savaş, Düşmanlık, Silahlı Çatışma, Korsanlık, Terörizm, Kargaşa ve Halk Ayaklanması 200
4. Karantina Kısıtlamaları, Hükümetler, Kamu Otoriteleri, Yöneticiler veya Diğer Kişiler Tarafından Öngörülmüş Alıkoyma, İhtiyati Haciz veya El Koyma da Dâhil Her Türlü Müdahale Ve Engeller 201
5. Grev, Lokavt, İş Durdurma veya Diğer Çalışma Engelleri 201
6. Gemide Yangın 201
7. Gerekli Özenin Gösterilmesine Rağmen Keşfedilemeyen Gizli Ayıplar 202
8. Taşıtan, Yükleten veya Tasarruf Edenin ya da Taşıtanın Veya Yükletenin Hareketlerinden Sorumlu Olduğu Diğer Kişilerin Fiil Veya İhmalleri 202
9. Taşıyan veya Taşımayla İlgili İfa Eden, Söz Konusu İşlemi Taşıtan, Yükleten Veya Gönderilen Hesabına Gerçekleştirmediği Sürece, Anlaşmaya Uygun Olarak Gerçekleştirilen Yükleme, Elleçleme, İstif Veya Boşaltma 203
10. Eşyanın Gizli Ayıpları veya Kendisine Özgü Cins ve Niteliğinden Kaynaklanan Hacimde veya Ağırlıkta Fire veya Herhangi Bir Diğer Zıya veya Hasar 204
11. Taşıyan Tarafından veya Onun Hesabına Gerçekleştirilmemiş Ambalajlama veya İşaretlemedeki Yetersizlik veya Bozukluklar 206
12. Denizde Can Kurtarma veya Kurtarmaya Teşebbüs 207
13. Denizde Mal Kurtarma veya Kurtarma Teşebbüsü İçin Alınan Makul Önlemler 207
14. Çevre Zararını Önleme Veya Önleme Teşebbüsü İçin Alınan Makul Önlemler 207
15. Taşıyanın, Kendisine Tanınan Yetkilere Uygun Olarak Gerçekleştirdiği Fiiller 209

II. TAŞIYANIN SORUMSUZLUĞUNA DAİR ÖZEL DURUMLAR 209

1. Zarara Taşıtanın Davranışlarının Sebep Olması 209

a) Taşıtanın Tehlikeli Eşyayla İlgili Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi 209
b) Taşıtanın Sözleşmedeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi 211

2. Müşterek Avarya (General Average) 211
3. Güvertede Taşınan Yük 212

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – ZARARIN TESPİT EDİLMESİ VE TAZMİNİ

§ 9. ZARARIN BİLDİRİMİ VE İSPATI İLE TAZMİNATIN KAPSAMI 215

A. HASAR, ZIYA VEYA GECİKMENİN BİLDİRİMİ 215

I. BİLDİRİM ZAMANI 216

1. Zıya Ve Hasar Meydana Gelmesi Durumunda 216
2. Gecikmeden Dolayı Zarar Meydana Gelmesi Durumunda 216

II. BİLDİRİMİN MUHATABI VE ŞEKLİ 217

III. BİLDİRİM YAPILMAMASININ SONUÇLARI 217

B. ZARARIN İSPATI VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI 218

I. ZARARIN İSPATI 218

II. İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI 219

1. Genel Olarak 219
2. Rotterdam Kuralları’nda İspat Yükü 220

C. TAZMİNATIN KAPSAMI 222

I. EŞYANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ 222
II. TAZMİNAT VE GEMİ ALACAKLISI HAKKI 224

§ 10. ZARARLARIN TAZMİNİNDE YARGI YETKİSİ VE TAHKİM 225

A. YARGI YETKİSİ 225

I. YETKİLİ MAHKEME 226

1. Taşıyan Aleyhine Dava Açılması Halinde 226
2. Denizcilikle İlgili İfa Eden Taraf Aleyhine Açılan Davalar 227
3. Geçici Tedbirlerin Alınmasında Yetki 227
4. Davaların Birleştirilmesi ve Geri Alınması 227
5. Tanıma Ve Tenfiz 227

II. YETKILI MAHKEMENIN ANLAŞMAYLA BELIRLENMESI 228

1. Tarafların Bu Yönde Anlaşması Gerekir 228
2. Yetkili Mahkeme Açıkça Gösterilmelidir 229

B. TAHKİM 229

I. TAHKİMİN UYUŞMAZLIKTAN ÖNCE KARARLAŞTIRILMASI 230

1. Düzenli Hat Taşıması Kapsamındaki Taşımalarda Tahkim 231
2. Düzenli Hat Olmayan Taşımalarda Tahkim 231

II. UYUŞMAZLIK DOĞDUKTAN SONRA TAHKİM ANLAŞMASI 232

C. YARGI YOLUNA BAŞVURMA SÜRESİ 232

-SONUÇ 235

-KAYNAKÇA 241

-EK:  UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS WHOLLY OR PARTLY BY SEA 259

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI