Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Navlun Sözleşmesi Bakımından Taşıyanın Zıya, Hasar Ve Geç Teslimden Kaynaklanan Sorumluluğu Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Navlun Sözleşmesi Bakımından Taşıyanın Zıya, Hasar Ve Geç Teslimden Kaynaklanan Sorumluluğu Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Navlun Sözleşmesi Bakımından Taşıyanın Zıya, Hasar Ve Geç Teslimden Kaynaklanan Sorumluluğu Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yazar: Sercan Örsel

On İki Levha Yayıncılık

xiv + 102 Sayfa

ISBN: 978-605-7820-02-0

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2019

(görsel: onikilevha.com.tr, bilgi: hukukmarket.com, onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Deniz yoluyla eşya taşımalarında taşıyanın sorumluluğu ve sorumluluğunun sınırlandırılması konusunu ele alan milletlerarası sözleşmeler olarak La Haye, La Haye /Visby, Hamburg ve Rotterdam Kuralları ile 19. yüzyıldan itibaren sorumsuzluk kayıtları konulmak suretiyle taşıyan lehine bozulan dengenin taraflar bakımından yeniden kurulması sözkonusu olmuş, tüm bu gelişmeler belirli bir ölçüde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu bakımından da yankı bulmuştur. Bu eserde taşıyanın zıya, hasar ve geç teslimden kaynaklanan sorumluluğu ile taşıyanın yararlandığı sınırlı sorumluluk esası, eski ve mevcut Türk Ticaret Kanunu hükümleri karşılaştırılmak suretiyle ve bahsedilen andlaşmalar ışığında ele alınmaktadır. (Arka Kapaktan)

İçindekiler

-GİRİŞ

Birinci Bölüm – TAŞIYAN VE SORUMLULUĞUNA GENEL BİR BAKIŞ

I. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

II. NAVLUN SÖZLEŞMESİ

A. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Türleri

B. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve Kurulması

III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

A. Akdi Sorumluluk Niteliğinde Olması

B. Kusur Sorumluluğu Niteliğinde Olması

IV. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI

A. Genel Olarak

B. Yükün Zıya, Hasar veya Geç Teslimi Sebebiyle Bir Zararın Meydana Gelmesi

C. Zıya, Hasar veya Teslimde Gecikmenin Eşya Taşıyanın Hakimiyetindeyken Meydana Gelmiş Olması

D. Kusur

V. FİİLİ TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

VI. TAŞIYANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU

A. Taşıyanın Adamlarından Kaynaklanan Sorumluluğu

B. Taşıyanın Fiili Taşıyan ve Adamlarından Kaynaklanan Sorumluluğu

C. Taşıyanın Üçüncü Kişilerin Eylemlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu Bakımından Kusur Unsuru

İkinci Bölüm – TAŞIYANIN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

I. TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KURTULDUĞU BAZI DURUMLAR

A. Taşıyanın Teknik Kusur ve Yangın Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulması

B. Taşıyanın Kusursuzluk ve Uygun İlliyet Bağı Karinelerinden Yararlanması

II. İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI

A. Hak Sahibi Bakımından

B. Taşıyan Bakımından İspat Yükü

III. TAZMİNAT TALEBİ BAKIMINDAN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

A. Genel Olarak

B. Sürenin Başlangıcı ve Hesaplanması

C. Sürenin Uzatılması

IV. TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI

A. Genel Olarak

B. Tazminatın Hesaplanmasında Eşyanın Değerinin Dikkate Alınması

Üçüncü Bölüm – TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI

I. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI

A. Genel Olarak

B. Eşyanın Zıya veya Hasara Uğraması Halinde Sorumluluğun Sınırlandırılması

C. Eşyanın Geç Teslim Edilmesi Halinde Taşıyanın Sorumluluğunun Üst Sınırının Belirlenmesi

D. Sorumluluğun Sınırlandırılmasına Dair Hükmün Uygulama Alanı

II. TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

A. Genel Olarak

B. Kasıt ve Pervasızca Hareket Kavramları

C. Taşıyanın Kendi Kusurunun Belirlenmesi

D. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı Bakımından İspat

-SONUÇ

-KAYNAKÇA

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI