Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafi Açıdan Alverişsiz Devletlerin Hukuki Durumu

Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafi Açıdan Alverişsiz Devletlerin Hukuki Durumu

Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafi Açıdan Alverişsiz Devletlerin Hukuki Durumu

Yazar: Anıl Çamyamaç

Adalet Yayınevi

562 Sayfa

ISBN: 978-605-5263-300

1. Hamur

2012

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: adaletyayinevi.com)

İçindekiler:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TANIMLAR, SINIFLANDIRMALAR VE İLKELER
 • 1–TANIMLAR-7
 • I–DEVLET TANIMI-7
 • A–Genel Olarak-7
 • B–Çalışma Bağlamında Devlet Olarak Kabul Edilecek Birimler-8
 • II–DENİZ-10
 • A–Deniz Tanımına Doğrudan Yer Vermeyen Yazarların Görüşleri-11
 • B–Deniz Tanımına Doğrudan Yer Veren Yazarların Görüşleri-13
 • C–Deniz Tanımına İlişkin Ulaşılan Sonuç-14
 • D–Kapalı veya Yarı – Kapalı Denizler-15
 • 1–Genel Olarak-15
 • 2–Kavrama İlişkin Hukuk Dışındaki Branşların Tanımları-16
 • 3–Kavrama İlişkin Tarihsel Yaklaşımlar-18
 • a–19 ilâ 20. Yüzyılda Hukuk Çerçevesinde Kavrama Yaklaşımlar-18
 • b–SSCB’nin Kapalı Deniz Tanımı-20
 • 4–BMDHS ve -Kapalı veya Yarı-Kapalı Deniz- Kavramı-21
 • 5–Sonuç-24
 • III–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLER-25
 • A–Genel Olarak-25
 • B–Denize Kıyısı Olmayan Devletlere İlişkin Resmî Belgelerdeki Kavramlar-26
 • C–Denize Kıyısı Olmayan Devlet Kavramının Doktrinde Ele Alınışı-27
 • D–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Ortak Özellikleri-32
 • E–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Listesi-35
 • IV–ANKLAV-36
 • A–Kavramın Türkçeleştirilmesi (Terim Sorunu)-37
 • B–Anklav Kavramı-37
 • C–Anklavların Çeşitleri-38
 • D–Anklavların Çalışmamızla Bağlantısı-41
 • V–COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLET TANIMI-41
 • A–Doktrinde Yer Verilen Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler Tanımı-42
 • 1–Kavramın İlk Ortaya Çıkışı, Kıta Sahanlığından Yoksun Devletler Kavramı ve Genel Gelişim-42
 • 2–Doktrinin Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler Tanımları-44
 • B–Devletlerin -Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devlet- Tanımları-47
 • C–BMDHS’de Yer Alan Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlere İlişkin Tanım-51
 • D–Sonuç-53
 • E–Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlere İlişkin Liste-54
 • 2–DENİZE KIYISI OLMAYAN VE COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLERE DAİR SINIFLANDIRMA-56
 • I–COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLERE İLİŞKİN SINIFLANDIRMA-57
 • A–Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlere İlişkin Resmî Sınıflandırma-57
 • B–Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlere İlişkin Resmî Olmayan Sınıflandırma-58
 • 1–Avantajsızlık Sebeplerine Dair Sınıflandırma-58
 • 2–Denize Kıyısı Olmayan Devletlere Eş Tutulabilecek Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler-60
 • II–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERE İLİŞKİN SINIFLANDIRMA-63
 • A–Denize Kıyısı Olmayan Devletlere İlişkin Resmî Sınıflandırmalar-63
 • B–Denize Kıyısı Olmayan Devletlere İlişkin Resmî Olmayan Sınıflandırmalar-64
 • 1–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Tarihî Kökenlerine Dayalı Sınıflandırma-65
 • 2–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Coğrafî Konumlarına Göre Sınıflandırma-68
 • 3–Denize Kıyısı Olmayan Devletlere İlişkin Siyasî Sınıflandırma-69
 • 4–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Çıkışlarının Gerçekleştiği Deniz Alanının Statüsüne Göre Sınıflandırma-71
 • 5–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Denize Çıkış Bakımından Seçim Yapabilme Özgürlüğüne Göre Sınıflandırma-72
 • 6–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Üye Oldukları Topluluklara Göre Sınıflandırma-73
 • 7–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Ticaret Filosuna Sahip Olup Olmamalarına Göre Sınıflandırılması-74
 • 8–Denize Kıyısı Olmayan Devletlere İlişkin Resmî Olmayan Diğer Olası Sınıflandırmalar-75
 • 3–DENİZE KIYISI OLMAYAN VE COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLERİN HAKLARI VE BU HAKLARA İLİŞKİN İLKELER-78
 • I–DENİZLERİN SERBESTLİĞİ İLKESİ (MARE LIBERUM)-78
 • II–DEVLETLERİN EGEMEN EŞİTLİĞİ İLKESİ-81
 • III–ULUSLARARASI SERVİTÜTLER (ULUSLARARASI İRTİFAK HAKLARI)-83
 • IV–GEÇİŞ HAKKI (RIGHT OF PASSAGE)-86
 • V–İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI İLKESİ (THE PRINCIPLE OF COMMON HERITAGE OF MANKIND)-91
 • VI–İLKE VE KAVRAMLARA İLİŞKİN ULAŞILAN SONUÇLAR-96
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • DENİZE VE DENİZDEN ULAŞIM
 • 1–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERİN TRANSİT SERBESTİSİ VE İÇERİĞİ-99
 • I–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERİN SAHİP OLDUKLARI TRANSİT SERBESTİSİNİN GELİŞİMİ-99
 • A–19. yüzyıl ve 20. yüzyılın İlk Yarısında (II. Dünya Savaşının Sonuna Denk Gelen Dönem)Yaşanan Gelişmeler-99
 • B–II. Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Gelişmeler-101
 • 1–I. DHK’ya Kadar Yaşanan Gelişmeler-101
 • 2–I. DHK’da ve Öncesinde Yaşanan Gelişmeler-103
 • 3–1965 tarihli Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Ticaretine Dair Sözleşme Çerçevesinde Yaşanan Gelişmeler-106
 • 4–BMDHS-110
 • a–BMDHS’nin Ortaya Çıkış Sürecinde Yaşananlar ve Talepler-110
 • aa–Genel Olarak-110
 • bb–Afrika ve Lâtin Amerika’da Yaşanan Gelişmeler-111
 • b–BMDHS’nin Statüsü-113
 • 5–2000 ve Sonrasında Yaşanan Birtakım Gelişmeler-115
 • II–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERİN TRANSİT SERBESTİSİNİN İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ-116
 • A–Transit Devlet Kavramı-116
 • 1–Konuyla İlgili Resmî Belgelerde Yer Alan Transit Devlet Kavramı ve Unsurları-117
 • a–Konuyla İlgili Resmî Belgeler Çerçevesinde Transit Devlet Tanımı-117
 • b–Resmî Belgelerde Yer Alan Transit Devlet Kavramının Unsurları-117
 • 2–Genel Anlamıyla Transit Devlet Kavramı-119
 • 3–Denize Kıyısı Olmayan Devletler Açısından Transit Devlet Kavramı ve Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Sorunlar-120
 • B–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisinin İçeriği-123
 • 1–Genel Olarak Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisi-124
 • 2–Transit Hakkı ve Uluslararası Örf ve Âdet Kuralı Olarak Değerlendirilmesi -124
 • a–Maddî Unsura Dair Açıklamalar-124
 • b—Opinio Juris-e Dair Açıklamalar-125
 • 3–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisinin Sözleşmeler Çerçevesindeki İçeriğine İlişkin Değerlendirme-127
 • a–1958 CADS’deki Düzenlemelere Genel Bakış-127
 • b–1965 Tarihli Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Ticaretine Dair Sözleşmedeki Düzenlemelere İlişkin Genel Bakış-128
 • c–BMDHS’deki Düzenlemelere İlişkin Genel Bakış-128
 • aa–III. DHK Esnasındaki Önerilere İlişkin Değerlendirmeler-128
 • bb–BMDHS m. 125’in İncelenmesi-131
 • cc–BMDHS X. Bölümdeki Diğer Maddelerin İncelenmesi-136
 • aaa–Nakliye Araçlarının Çeşitliliği-136
 • bbb–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisi ve Karşılıklılık İlkesi-137
 • ccc–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisi ve En Çok Gözetilen Ulus Kaydı-139
 • ddd–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisi Çerçevesinde Gümrük Resimleri, Vergiler ve Diğer Malî Yükümlülükler Karşısındaki Durumları-141
 • eee–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Serbestisinin İçeriğine İlişkin Diğer Hükümler-143
 • i–Transit Trafik Kavramı-143
 • ii–Transit Serbestisine Dair İlgili Devletlerin İşbirliği-144
 • iii–Daha Geniş Transit Kolaylıkların Bahşedilmesi-144
 • 2–LİMANLAR-145
 • I–LİMANLARIN ÖNEMİ-145
 • II–LİMAN VE DEMİRYERLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR-146
 • A–Limanların Tanımı-146
 • B–Demiryerlerinin Tanımı-147
 • III–LİMANLARIN HUKUKÎ ÇERÇEVEDE SINIFLANDIRILMASI-148
 • IV–LİMANLARIN HUKUKÎ STATÜSÜ-150
 • V–LİMANLARA GİRİŞ HAKKI-150
 • VI–LİMANLARDA YABANCI DEVLETLERİN DURUMU-152
 • A–Limanlarda Yabancı Devlet Gemileri-152
 • B–Limanlarda Genel Olarak Yabancı Devletler-153
 • VII–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLER VE LİMANLARA GİRİŞ HAKKI-153
 • 3–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERİN DENİZLE OLAN İLİŞKİLERİNE BAKIŞ-162
 • I–DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERİN BAYRAK HAKKI VE BU ÇERÇEVEDE GELİŞEN DENİZ FİLOLARI-162
 • A–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Bayrak Hakkına İlişkin Gelişmeler-162
 • 1–I. Dünya Savaşı Öncesi Yaşanan Gelişmeler-162
 • 2–I. Dünya Savaşından Sonra Yaşanan Gelişmeler-169
 • B–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Filoları-172
 • 1–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Ticaret Filosu-172
 • 2–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Donanmaları-182
 • II–ULUSLARARASI HUKUKTA GENEL OLARAK DEVLETLERİN BAYRAK HAKKININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-189
 • III–HİLELİ BAYRAK DEVLETLERİ VE DENİZE KIYISI OLMAYAN DEVLETLERİN İLİŞKİLERİ-191
 • A–Hileli Bayrak Devleti Tanımı-191
 • B–Hileli Bayrak Devletlerinin Tarihî Gelişimi-193
 • C–Hileli Bayrak Devleti ve Denize Kıyısı Olmayan Devletler Arasındaki İlişkiler-196
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • DENİZE KIYISI OLMAYAN VECOĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLER VEDENİZ ALANLARINDAKİ HAKLARI
 • 1–GİRİŞ-201
 • 2–DENİZ ALANLARI ÜZERİNDEKİ İDDİALARIN GENEL TARİHÎ PERSPEKTİFİ-202
 • I–II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DURUM-202
 • II–II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDAKİ DURUM-206
 • III–BMDHS SONRASINDAKİ DÖNEM-208
 • 3–DENİZE KIYISI OLMAYAN VE COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLER VE BİRİNCİ GRUP DENİZ ALANLARI-210
 • I–İÇ SULAR-210
 • A–İç Suların Sınırı ve Kapsamı-211
 • 1–Normal Esas Hatlar-211
 • 2–Düz Esas Hatlar-211
 • 3–Körfezlerin Ağızlarına Çizilecek Esas Hatlar-214
 • a–Sayısal Kriterlerin Gerçekleşmesi-214
 • b–Tarihî Körfezler-215
 • 4–Nehir Ağızlarına Çizilen Esas Hatlar -218
 • 5–Limanlar ve Demiryerlerinin İçinde Kalan Alanlar-219
 • B–İç Suların Hukukî Niteliği-219
 • C–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler ve İç Sular-220
 • 1–Genel Olarak-220
 • 2–Limanlar ve Demiryerlerine İlişkin Düzenlemeler-220
 • 3–BMDHS m. 8/2-220
 • 4–Uluslararası Nehirlerin Ağzında Yaşanabilecek Sorunlar-220
 • 5–Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Konuya İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi-222
 • 6–Bosna-Hersek ve İç Sulara İlişkin Bir Değerlendirme-223
 • II–TAKIMADA SULARI-225
 • A–Giriş-225
 • B–Takımada Kavramı-227
 • C–Takımada Devleti-229
 • D–Takımada Esas Hatları-231
 • 1–Genel Olarak-231
 • 2–Takımada Esas Hatlarına İlişkin Sayısal Kriterler-231
 • 3–Takımada Esas Hatlarına İlişkin Sayısal Kriterler Dışındaki Kriterler-232
 • 4–Takımada Esas Hatlarının Çizilmesine İlişkin Uygulamalar ve Olasılıklar-234
 • a–Takımada Devletlerinin Uygulamaları-234
 • b–Takımada Devleti Olmayan Ada Devletlerinin Değerlendirilmesi-235
 • E–Takımada Suları, Takımada Geçişi ve Takımada Sularındaki Diğer Haklar-237
 • 1–Takımada Suları-237
 • 2–Takımada Sularından Geçiş Hakkı-239
 • a–Takımada Suları Geçişi-239
 • b–Takımada Suları Çerçevesinde Zararsız Geçiş Hakkı-243
 • 3–Takımada Sularında Üçüncü Devletler Lehine Tanınan Diğer Haklar-243
 • a–Geleneksel Balıkçılık Hakları-243
 • b–Takımada Sularında Tanınan Diğer Haklar-245
 • F–Takımada Sularının ve Bu Sulardaki Hakların Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler Açısından Değerlendirilmesi-247
 • 1–Takımada Devletleri, Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devlet Olarak Kabul Edilebilirler mi?-247
 • 2–Takımada Sularından Geçiş Hakkı-254
 • 3–Seyrüsefersel Haklar Dışında Olası Hakların Değerlendirilmesi-255
 • a–Takımada Sularındaki Geleneksel Balıkçılık Hakları-255
 • aa–Geleneksel Balıkçılık Hakları ve Denize Kıyısı Olmayan Devletler-255
 • bb–Geleneksel Balıkçılık Hakları ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler-257
 • b–Takımada Sularındaki Kablo Döşenmesi Hakkı ve Diğer Meşrû Haklar ve Mevcut Anlaşmaların Durumları-260
 • III–KARASULARI-260
 • A–Karasularının Genişliği Sorunu-261
 • B–Karasularının Hukukî Statüsü-265
 • C–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler ve Karasularının Hukukî Durumu-268
 • 1–Genel Olarak-268
 • 2–Karasularındaki Seyrüsefere İlişkin Haklar-268
 • 3–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Karasularının Genişliği Konusunda Tutumları-271
 • a–I. DHK-272
 • b–II. DHK-273
 • c–III. DHK-274
 • IV–ULUSLARARASI SEYRÜSEFERDE KULLANILAN BOĞAZLAR-276
 • A–Boğazlara İlişkin Tanımlar-277
 • B–Uluslararası Seyrüseferde Kullanılan Boğazlardan Geçiş Rejimine İlişkin Düzenlemeler-278
 • C–Uluslararası Seyrüseferde Kullanılan Boğazların Hukukî Statüsü-280
 • D–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler ve Uluslararası Seyrüseferde Kullanılan Boğazlar-281
 • 1–Genel Olarak Boğazlarla Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler Arasındaki İlişkiler-281
 • 2–III. DHK Çerçevesinde Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Boğazlar Konusunda Açıklamaları-281
 • 3–Somut Bazı Boğazların Konu Çerçevesinde Değerlendirilmesi-283
 • a–Adriyatik Denizi-285
 • b–Akdeniz-286
 • c–Baltık Denizi-287
 • d–Basra Körfezi-289
 • e–Güney Çin Denizi-289
 • f–Karadeniz ve Ege Denizi-290
 • g–Kızıldeniz-293
 • h–Konuya İlişkin Son Söz-294
 • V–BİTİŞİK BÖLGE-294
 • A–Bitişik Bölgenin Tanımı-296
 • B–Bitişik Bölgeye İlişkin Bazı Hususlar-298
 • 1–Bitişik Bölgenin Hukukî Statüsü-298
 • 2–Bitişik Bölgeye İlişkin Düzenlemenin Hukukî Etkileri-298
 • 3–Bitişik Bölgedeki Yetkilerin Kapsamı-300
 • 4–Bitişik Bölgenin Sınırlandırılması-302
 • 5–1958 tarihli CKBBS ve BMDHS Arasındaki Farklar-304
 • 6–Bitişik Bölgenin Devletler Arası Uygulamada Durumu-305
 • C–BMDHS’yle Getirilen Yeni Bir Kavram: Arkeolojik Bitişik Bölge (m. 303/2)-306
 • 1–BMDHS’nin Kabulüne Kadar Yaşanan Gelişmeler-307
 • 2–BMDHS’den Sonra Yaşanan Gelişmeler ve 2001 tarihli UNESCO Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme-308
 • a–Genel Olarak-308
 • b–2001 tarihli UNESCO Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme-310
 • D–Bitişik Bölge ve Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler-311
 • 1–Genel Olarak-311
 • 2–Bitişik Bölge Sınırlandırması ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler-312
 • 3–Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Bitişik Bölgeleri-314
 • 4–2001 tarihli UNESCO Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ve Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Durumları-315
 • 5–2001 tarihli UNESCO Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Durumları-316
 • 4–DENİZE KIYISI OLMAYAN VE COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLER VE İKİNCİ GRUP DENİZ ALANLARI-317
 • I–KITA SAHANLIĞI-318
 • A–Kıta Sahanlığının Tanımı-318
 • 1–Jeolojik Olarak Kıta Sahanlığı-318
 • 2–Hukukî Olarak Kıta Sahanlığı-319
 • B–Kıta Sahanlığının Tarihî Gelişimi-321
 • 1–Truman Bildirisinin Öncesindeki Durum-321
 • 2–Truman Bildirisi ve Sonrası (1945 ve Sonrası)-323
 • a–1958 Tarihli CKSS-324
 • b–BMDHS’deki Düzenlemeler-324
 • C–Kıta Sahanlığının Hukukî Statüsü-325
 • D–BMDHS’de Kıyı Devletlerinin Kıta Sahanlığındaki Hakları ve Yükümlülükleri-325
 • 1–Genel Olarak-325
 • 2–İki Yüz Deniz Miline Kadar Olan Kıta Sahanlıklarındaki Düzenlemeler-326
 • 3–Dış Kıta Sahanlığına İlişkin BMDHS’deki Düzenlemeler-327
 • a–Dış Kıta Sahanlığında Öngörülen Haklar-327
 • b–Dış Kıta Sahanlığı İçin Devlet Başvuruları-328
 • E–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler ve Kıta Sahanlığına İlişkin Kurallar-329
 • 1–Genel Olarak-329
 • 2–İki Yüz Deniz Miline Kadar Olan Düzenleme-330
 • a–Doktrindeki Bazı Görüşler-330
 • b–III. DHK’daki Talepler-331
 • c–BMDHS’deki Kıta Sahanlığına İlişkin Düzenlemeler, Uluslararası Örf ve Adet Hukuku Bağlamında Değerlendirmeler-334
 • 3–Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler-338
 • 4–Dış Kıta Sahanlığına Dair BMDHS Düzenlemesinin Etkileri-341
 • II–MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE/MÜNHASIR BALIKÇILIK BÖLGESİ-342
 • A–Münhasır Ekonomik Bölge-342
 • 1–Münhasır Ekonomik Bölgenin Tanımı ve Gelişimi-343
 • 2–Günümüzde Münhasır Ekonomik Bölgeyi Uygulayan Devletler Açısından Bu Bölgenin Önemi-345
 • 3–Münhasır Ekonomik Bölgenin Uluslararası Hukuktaki Statüsü-346
 • 4–Münhasır Ekonomik Bölgede Yer Verilen Haklar ve Yükümlülükler-348
 • a–Kıyı Devletinin Münhasır Ekonomik Bölgedeki Hakları ve Yetkileri-349
 • b–Üçüncü Devletlerin Kıyı Devletinin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Hakları-351
 • 5–Münhasır Ekonomik Bölgedeki Yükümlülükler-351
 • 6–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölge Açısından Değerlendirilmesi-352
 • a–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Talepleri-353
 • aa–III. DHK Dışındaki Gelişmeler/Bölgesel Gelişmeler-353
 • aaa- Güney (Lâtin) Amerika Kıtası-353
 • bbb- Afrika Kıtası-354
 • bb–III. DHK Çerçevesinde Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Taleplerinin Gelişimi-356
 • aaa- III. DHK’daki Konuya İlişkin Temel Teklifler-356
 • bbb- Bölgesel Ekonomik Bölge Teklifleri-360
 • cc–Doktrinin Konuya Yaklaşımı-361
 • b–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Canlı Kaynaklara İlişkin Hakları-362
 • aa–BMDHS m. 69 ve m. 70’in Paralel İncelenmesi-365
 • bb–BMDHS m. 71 ve m. 72-370
 • cc–BMDHS m. 69 ve m. 70’teki Düzenlemelerin Etkileri-371
 • dd–BMDHS’de Belirlenmeyen Noktalar-373
 • aaa- Bölge ve Alt-Bölge Kavramları-373
 • bbb- Katılmaya İlişkin Hak Hangi Canlı Kaynaklar İçin Geçerlidir?-375
 • ccc- Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Devlet Kavramlarının Anlamı Bağlamında Değerlendirme-376
 • ddd- Hakça Temel Kavramıyla Neyin Kastedildiği?-376
 • eee- -Uygun Kısım- Kavramı-377
 • ee–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Üzerinde Örf ve Âdet Hukukuna İlişkin Değerlendirme-377
 • ff–Canlı Kaynakların İşletilmesine Katılma Hakkının Somut Düzenlemeleri ve Uygulamaları-381
 • c–Münhasır Ekonomik Bölgeler Çerçevesinde Konunun Analizi-389
 • aa–Genel Olarak-389
 • bb–Rusya’nın Durumu-391
 • cc–Avrupa Birliği’deki Durumun Analizi-392
 • d–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Diğer Haklar Çerçevesindeki Durumları-394
 • e–Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölgeleri-395
 • f–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölgeye Sahip Olabilmelerine İlişkin Öneriler-398
 • B–Münhasır Balıkçılık Bölgesi-400
 • 1–Günümüzde Balıkçılık Bölgesi Uygulayan Devletler-400
 • 2–Münhasır Balıkçılık Bölgesinin Statüsü ve İçeriği-403
 • 3–Münhasır Balıkçılık Bölgesinin Kapsamı-404
 • 4–Münhasır Balıkçılık Bölgelerinin Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlere Etkileri-405
 • 5–Münhasır Balıkçılık Bölgesi İlân Eden Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin İncelenmesi-407
 • III–AÇIK DENİZLER-408
 • A–Genel Olarak-408
 • B–Açık Deniz Serbestleri, Bağlı İlkeler ve Düzenlemeler-409
 • C–Açık Deniz Serbestileri-413
 • 1–Seyrüsefer Serbestisi-413
 • 2–Uçuş Serbestisi-417
 • 3–Balıkçılık Serbestisi-417
 • 4–Sualtı Kablo ve Boru Hattı Döşenmesine Dair Serbesti-420
 • 5–Denizlerde Bilimsel Araştırma Serbestisi-420
 • 6–Yapay Ada, Tesis ve Yapı İnşa Etme Serbestisi-421
 • D–Açık Denizlerdeki İstisnaî Kısıtlama ve Yasaklar-421
 • 1–Deniz Haydutluğu Yasağı-422
 • 2–Kölelik Yasağı-423
 • 3–Narkotik Konularına İlişkin Kısıtlama ve Yasaklar-423
 • 4–İzinsiz Radyo Yayınları-424
 • 5–Deniz Çevresinin Kirlilikten Korunmasına İlişkin Yetkiler-425
 • 6–Çifte Bayrak Taşıyan ve Bayraksız Gemilerin Durumu-425
 • 7–Sıcak Takip-426
 • 8–Meşrû Müdafâa Hakkı-427
 • 9–Yasaklar ve Kısıtlamalara İlişkin Yeni Düşünceler-427
 • E–Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Açık Denizdeki Hakları ve Durumları-429
 • 1–Genel Olarak-429
 • 2–Serbestiler Açısından-429
 • a–Seyrüsefer Serbestisi Açısından-429
 • b–Uçuş Serbestisi Açısından-430
 • c–Balıkçılık Serbestisi Açısından-430
 • d–Sualtı Kablo ve Boru Hatlarının Döşenmesi Açısından-432
 • e–Denizlerde Bilimsel Araştırmalar Açısından-432
 • f–Yapay Ada, Tesis ve Yapıların İnşası Açısından-432
 • 3–Açık Denizlerdeki Kısıtlama ve Yasaklar Açısından-433
 • IV–DENİZ YATAĞI-434
 • A–Giriş-434
 • B–Deniz Yatağının Sınırları-436
 • C–Deniz Yatağındaki Kaynaklar ve Deniz Yatağının Önemi-439
 • D–Deniz Yatağındaki Düzenlemeye İlişkin Tarihçe-442
 • E–Deniz Yatağına İlişkin Düzenleme ve Bu Çerçevede Deniz Yatağının Hukuksal Statüsü-444
 • 1–Deniz Yatağına İlişkin Temel İlkeler Çerçevesinde Statüsel Değerlendirme-444
 • 2–Otoritenin Oluşumu-444
 • 3–Deniz Yatağının İşletilmesine İlişkin Genel Çerçeve-445
 • 4–Öncü Yatırımcılar-446
 • F–BMDHS’de Yer Alan Düzenlemeyle 1994 Tarihli XI. Bölümün Uygulanmasına Dair Sözleşme Arasındaki Farklar-447
 • G–Deniz Yatağı Çerçevesinde Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletler-448
 • 1–Deniz Yatağı Düzeni Çerçevesinde Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Sınıflandırılması-449
 • 2–Deniz Yatağındaki Faaliyetlere İştirak-450
 • 3–Deniz Yatağı Kaynakları Üzerindeki Maddî Haklar-451
 • 4–Deniz Yatağından Elde Edilen Kaynakların Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Kendi Ülkelerinde Elde Ettikleri Kaynaklarla Çakışması Durumu-451
 • 5–Otoritenin Organlarındaki Temsil Durumu-452
 • a–Genel Olarak Otoritenin Yapısı-452
 • b–Deniz Yatağı Otoritesi Konseyi-454
 • c–Gözlemci Devletler-456
 • 6–Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Yatağındaki Kaynaklardan Yararlanmasına Muhtemel Karşı Çıkışlar-457
 • 5–DENİZLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR-458
 • I–GİRİŞ-458
 • II–1958 TARİHLİ I. DHK VE CENEVRE SÖZLEŞMELERİ-459
 • III–BMDHS ÇERÇEVESİNDE DENİZLERDEKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR-460
 • A–Genel Olarak-460
 • B–İç Sular ve Karasuları-461
 • C–Takımada Suları-462
 • D–Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı-462
 • E–Açık Denizler-463
 • F–Deniz Yatağı-463
 • IV–DENİZE KIYISI OLMAYAN VE COĞRAFÎ AÇIDAN ELVERİŞSİZ DEVLETLER AÇISINDAN DENİZLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR-464
 • A–Uygulama Bağlamında Değerlendirme-464
 • B–BMDHS’deki Düzenleme (m. 254)-466
 • SONUÇ-469

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI