Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Arabuluculuk Ve Deniz Hukuku'na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması

Arabuluculuk Ve Deniz Hukuku'na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması

Arabuluculuk Ve Deniz Hukuku'na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması

Yazar: Pınar Akan

Adalet Yayınevi

328 Sayfa

ISBN: 978-605-1461-502

2013

1. Hamur

(görsel ve bilgi: adaletyayinevi.com)

Kitap Hakkında

Arabuluculuk müessesesi günümüzde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede ihtilafların çözümünde alternatif bir yol olarak sıkça kullanılmaktadır.
1999 tarihinde Society of Maritime Arbitrators tarafından hazırlanan Arabuluculuk Kuralları yürürlüğe girmiştir. SMA’yı donatanların haklarını korumak bakımından aktif bir rol üstlenen ve yüz yirmi iki ülkeden yaklaşık üç bin üyeli dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinin oluşturduğu özel bir birlik olan BIMCO izleyerek 2001 yılında kendi Arabuluculuk Kurallarını uygulamaya koymuştur. Sırasıyla merkezi Taipei şehrinde bulunan Chinese Arbitration Association 2008; L. M. A. A. /Baltic Exchange 2009; Chambre Arbitrale Maritime de Paris ise 2012 yılında kendi arabuluculuk kurallarını düzenlemişlerdir.
Ülkemizde, 07. 06. 2012 tarihinde kabul edilen 6325 tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22. 06. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş;ancak gerek barolardan gerekse akademik camiadan oldukça eleştiri almıştır.
Arabuluculuk müessesesinin işlerlik kazanmasının gerekliliğini düşündüğümden deniz hukuku alanındaki uygulamalara yer vermeden önce yurtdışında birçok alandaki örnekleri vearabuluculuk görüşmeleri sırasında uygulamada doğabilecek sorunlar ile çözüm yollarını da ele alarak bu müesseseyi detaylı bir şekilde inceledim.
Ayrıca kanun tasarı aşamasında iken, gerek üniversitelerin gerekse Yüksek Mahkemelerin, baroların, birliklerin ve derneklerin TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na sunmuş oldukları raporları ve eleştirileri inceleyerek iş bu kitabı arabuluculuk, prosedür ve deniz hukuku alanındaki uygulaması olarak üç ana başlık altında düzenledim. Temennim, bu kitabın arabuluculuk müessesesi ile ilgilenen başta hukukçular olmak üzere herkese faydalı olmasıdır.

İçindekiler:

 • ÖNSÖZ-VII
 • TEŞEKKÜR-IX
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • KISALTMALAR-XIX
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • ARABULUCULUK
 • 1. ARABULUCULUK KAVRAMININ TANITILMASI-7
 • I–Genel Olarak-7
 • II–Amacı-11
 • III–Olumlu Yönleri-14
 • 1–Süratlilik-14
 • 2–Gizlilik-15
 • a–Korunan Kişiler-22
 • aa–Taraflar ve Vekilleri-22
 • bb–Arabulucu-23
 • cc–Arabuluculuk Süreci-23
 • dd–Üçüncü Şahıslar-23
 • b–Korunan Bilgi-24
 • c–Kapsamı-24
 • aa–Hariç Tutulan Deliller-25
 • bb–Tanıklık İmtiyazları-26
 • cc–Tespiti Mümkün Olan Delillerin Etkisi-26
 • dd–İmtiyazlı İlişkilerin Mevcudiyeti-27
 • d–İfşa Halleri-28
 • aa–Üçüncü Şahıslara İfşa-28
 • bb–Kamu Kurumlarına Bildirme-28
 • cc–Tanıklık-29
 • dd–Kamuya Duyurulması-29
 • ee–Uyarma İhtiyacı veya Görevi-30
 • ff–Araştırma ve Eğitim Amaçlı İfşa-30
 • e–Gizliliği Sağlama Yolları-31
 • aa–Kanun Hükmü-31
 • bb–Sözleşme-32
 • aaa–Taraflar Arasındaki Sözleşme-32
 • aaaa–İhtilaf Öncesi Sözleşme-32
 • bbbb–İhtilaf Sonrası, Arabuluculuk Öncesi Sözleşme-33
 • cccc–Arabuluculuk Süreci Sonunda Nihai Sözleşme-33
 • bbb–Arabulucu ile Yapılan Sözleşme-33
 • cc–Mahkeme Kararı-34
 • 3–Düşük Maliyet-34
 • 4–Hakkaniyet-34
 • 5–Esneklik-35
 • 6–Duyguların Dışavurumu ve Başarı-35
 • 7–Daha Az Stres-36
 • 8–Mevcut İlişkilerin Korunması-36
 • IV–Olumsuz Yönleri-37
 • 1–Zorlayıcı Olmaması-37
 • 2–Taraflar Arası Güç Dengesizliği Olma İhtimali-38
 • 3–Kaygan Zemin-45
 • 4–Tüm Kozların Açığa Vurulması-45
 • 2. ARABULUCULUK TÜRLERİ-47
 • I–Niteliği İtibariyle Arabuluculuk-47
 • 1–Yönlendirici Arabuluculuk-47
 • 2–Değerlendirici Arabuluculuk-49
 • 3–Transformatif Arabuluculuk-51
 • II–Çok Taraflı Arabuluculuk-54
 • III–Vakıaya Dayalı Arabuluculuk-56
 • IV–Mahkeme Tavsiyesi ile Arabuluculuk-56
 • V–Birden Fazla Arabulucunun Yer Aldığı Arabuluculuk-60
 • VI–Servis Arabuluculuğu-62
 • VII–Feinberg Modeli Arabuluculuk-64
 • 3. ARABULUCUNUN NİTELİKLERİ-67
 • I–Rolü-67
 • II–Nitelikleri-79
 • 1–Tarafsızlık-79
 • 2–Güvenilirlik-81
 • 3–Karşı Tarafı Dinleme Kabiliyeti-81
 • 4–Espri Yeteneği-83
 • 5–İyi İnsan İlişkileri-83
 • 6–Arabuluculuk Tecrübesi-84
 • 7–Güçlü Müzakere Yeteneği-84
 • 8–Sorunları Çözüm Yeteneği-85
 • 9–Esneklik-85
 • 10–Sabırlılık-86
 • 11–Liderlik-86
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNÜN İŞLEYİŞİ VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
 • 4. ARABULUCUNUN TAYİNİ-89
 • 5. ARABULUCULUK PROSEDÜRÜ-95
 • I–Arabuluculuk Prosedürünün Başlatılması-98
 • 1–Doğrudan Taraflarca Başlatılması-98
 • 2–Doğrudan Üçüncü Şahıslar Tarafından Başlatılması-99
 • 3–Doğrudan Arabulucu Tarafından Başlatılması-100
 • 4–Yetkili Merciler Tarafından Başlatılması-100
 • II–Taraflar ve Vekilleri ile Arabuluculuk Öncesi Görüşmeler-101
 • III–Arabuluculuk Hususunda Anlaşma Metni Hazırlanması-102
 • IV–Arabulucunun Açılış Konuşması-103
 • V–Tarafların Açılış Konuşması-107
 • VI–Arabulucunun Taraflarla Müzakeresi-109
 • 1–Prosedür-109
 • 2–Sunulacak Delil Türleri-112
 • VII–Özel Görüşme-116
 • 1–Özel Görüşme Zamanı-116
 • 2–Özel Görüşme Şekli-118
 • 3–Gündem Belirleme-122
 • a–Gerçeklik Testi Kuramı Uygulaması-123
 • b–İhtilafın Ortaklaşa Çözümü-126
 • c–Ortak Menfaatlerin Bulunması-126
 • VIII–Uzlaşma-128
 • 6. UZLAŞMA METNİ-129
 • I–Hukuki Mahiyeti-129
 • II–Uzlaşma Metninin Kaleme Alınması-133
 • 7. ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA DOĞABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI-137
 • I–Yalan Beyan ya da Yanlış Bilgi Verme-137
 • II–Yetki Eksikliği-138
 • III–Son Dakika Talepleri-138
 • IV–Taraflardan Birinin Anlaşmaya Yanaşmaması-139
 • V–Kötü Anlaşma-140
 • VI–Vekil-Müvekkil Arasındaki İhtilaflar-141
 • VII–Güç Oyunları-142
 • 1–Tarafların Gücü-142
 • 2–Arabulucunun Gücü-143
 • VIII–Arabuluculuk Sürecini Terk-145
 • 8. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ-147
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ARABULUCULUĞUN DENİZ HUKUKUNA İLİŞKİN
 • İHTİLAFLARDA UYGULANMASI
 • 9. DENİZ HUKUKU BAKIMINDAN ARABULUCULUK MÜESSESESİNİN GELİŞİMİ-151
 • 10. BIMCO ARABULUCULUK KLOZU-157
 • I–Uygulama Alanı-158
 • II–Arabulucunun Tayini-159
 • III–Arabuluculuk Süreci-160
 • IV–Masraflar-161
 • 11. SMA ARABULUCULUK KURALLARI-163
 • I–Uygulama Alanı-164
 • II–Arabulucunun Tayini ve Rolü-164
 • III–Arabuluculuk Prosedürünün Başlangıcı-165
 • IV–Arabuluculuk Oturumları-165
 • V–Masraflar-167
 • VI–Arabuluculuğun Sona Ermesi-167
 • 12. LMAA/BALTIC EXCHANGE ARABULUCULUK KURALLARI-169
 • I–Uygulama Alanı-171
 • II–Arabulucunun Tayini ve Rolü-171
 • III–Arabuluculuk Prosedürü-173
 • IV–Masraflar-175
 • 1–Arabulucu’nun Yaptığı Masraflar-175
 • 2–Tarafların Yaptıkları Masraflar-176
 • V–Arabuluculuğun Sona Ermesi-177
 • 13. CAMP UZLAŞMA ve ARABULUCULUK KURALLARI-179
 • I–Uygulama Alanı-179
 • II–Arabulucunun Tayini-179
 • III–Arabuluculuk Prosedürünün Başlangıcı-180
 • IV–Arabuluculuk Oturumları-180
 • V–Masraflar-181
 • VI–Arabuluculuğun Sona Ermesi-182
 • 14. CAA MEDIATION RULES-183
 • I–Uygulama Alanı-183
 • II–Arabulucunun Tayini-183
 • III–Arabuluculuk Prosedürünün Başlangıcı-185
 • IV–Arabuluculuk Oturumları-187
 • V–Masraflar-188
 • VI–Arabuluculuğun Sona Ermesi-189
 • 15. ARABULUCULUĞUN DENİZ HUKUKU ALANI’NDA UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK OLAYLAR-193
 • SONUÇ-207
 • EKLER
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU-215
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ-229
 • AGREEMENT TO MEDIATE-255
 • BIMCO MEDIATION CLAUSE-259
 • SMA RULES FOR MEDIATION 1999-261
 • COMMENTARY ON THE LMAA/BALTIC EXCHANGE MEDIATION TERMS (2009)-265
 • C. A. M. P. CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS-269
 • THE MEDIATION CENTER OF THE CHINESE ARBITRATION ASSOCIATION, TAIPEI MEDIATION RULES-273
 • THE RULES ON ARBITRATION INSTITUTIONS, MEDIATION PROCEDURES AND FEES-279
 • THE MEDIATION CENTER OF THE CHINESE ARBITRATION ASSOCIATION, TAIPEI CODE OF ETHICS FOR MEDIATORS EFFECTIVE AS OF MARCH 26, 2009-295
 • KAYNAKÇA-297

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI