Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye Limancılık Sektörü 2022 Raporu - Vizyon 2050

Türkiye Limancılık Sektörü 2022 Raporu - Vizyon 2050

Türkiye Limancılık Sektörü 2022 Raporu - Vizyon 2050

Ortak Çalışma Eseri

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yayını

235 Sayfa

2022

(görsel ve bilgi: turklim.org)

Kitap Hakkında

Bilindiği gibi Covid-19 pandemisi tüm dünyaya yayılmış ve etkileri sadece ekonomik konularda değil sosyal hayatımızda da yoğun bir şekilde hissedilmiştir. 2021 yılı, 2020 yılı Mart ayından bu yana hayatımızın her alanına etki eden pandemi koşullarının yavaşladığı, 2020 yılı yaralarının sarıldığı bir yıl olmuştur. Bu dönem aynı zamanda pek çok sistemin yeniden kurgulandığı ve yeni normallerin tanımlanmıştır. “Türkiye Limancılık Sektörü 2022 Raporu”, yakın döneme ilişkin tüm ekonomik, ticari ve ulaştırma verilerinin kapsamlı bir şekilde incelendiği bir rapor olarak kurgulanmıştır.

Rapor kapsamında TÜRKLİM, limanlarının 2050 yılı vizyonu “Dünya ticaretinde, etkin, verimli, esnek, çevreci, iş güvenliği ve sağlığına duyarlı, etik çalışma kurallarına uyan, uluslararası rekabet gücüne sahip, bölgesinde oyun kurucu limanlar” olarak belirlenmiştir.

Toplam beş bölümden oluşan raporun ilk üç bölümünde 2021 yılında yaşanan ekonomik ve ticari gelişmeler değerlendirilmiş, dünyada
ve Türkiye’de denizcilik ve limancılık sektörü incelenmiştir. 2021 yılında dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmeler ilk bölümde, dünya
denizcilik ve limancılık sektöründeki gelişmeler ikinci bölümde, Türk limancılık sektöründeki gelişmeler ise üçüncü bölümde yer almıştır.
Raporun dördüncü bölümünde 2022 yılı raporunun teması olan “Vizyon 2050” öngörüsüne ilişkin bir bölüm yer almıştır. Bu bölümde 2050 yılına ilişkin tüm bölgelerimize yönelik yük talep tahminleri gerçekleştirilmiş, limanlarımızın 2050 yılı vizyonu belirlenmiş, 2050 yılına ilişkin limanlarımızın hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için uygulamamız gereken ulusal ve uluslararası stratejiler tanımlanmıştır. Raporun beşinci ve son bölümünde ise Türkiye limancılık sektörüne ilişkin öngörülere yer verilmiştir.

2050 yılı vizyon raporu heyecanımıza ortak olan ve raporun hazırlanmasında gerekli olan temel verileri sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne, desteğini esirgemeyen değerli üyelerimize, raporun yazımında katkı sağlayan liman planlama
ve geliştirme uzmanları Prof. Dr. Soner Esmer ve Dr. Ersel Zafer Oral’a teşekkür eder, raporun limancılık sektörüne fayda sağlamasını temenni ederiz.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 2022

İçindekiler

-Sunuş 6

-Önsöz 7

-Üyelerimiz 8

-Yönetici Özeti 9

-Tablolar Listesi 12

-Şekiller Listesi 14

1. BÖLÜM: GÜNCEL GELİŞMELER 17

1.1. Dünya Ekonomisi ve Ticaretindeki Gelişmeler 18

1.1.1. Genel Değerlendirme 18
1.1.2. Ülkeler ve Ülke Grupları Bazındaki Gelişim 21
1.1.3. Küresel Ticari Beklentiler, Öngörüler ve Eğilimler 23
1.1.4. Mal ve Hizmet Sektörü Bazında Değerlendirme 24

1.2. Türkiye Ekonomisi ve Ticaretindeki Gelişmeler ve Beklentiler 28

1.3. Doing Business 2020 Raporunda Türkiye 34

2. BÖLÜM: DÜNYADA DENİZCİLİK VE LİMANCILIK SEKTÖRÜ 36

2.1. Dünya Deniz Ticaretindeki Gelişmeler 37

2.1.1. Kuru Dökme Yükler 50
2.1.2. Konteyner 53
2.1.3. Sıvı Yükler 54
2.1.4. Kruvaziyer Sektörü 55

2.2. Dünya Limancılık Sektöründeki Gelişmeler 57

2.2.1. Majör Limanlardaki Gelişmeler 57
2.2.2. Limanlardaki Gemi Performansları 62

2.3. Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Bağlantı Endeksinde (LSCI) Türkiye 68

3. BÖLÜM: TÜRK LİMANCILIK SEKTÖRÜ 71

3.1. Türkiye Limanlarındaki Gelişmeler 72

3.2. Kuru Dökme ve Genel Kargo Limanları 82

3.3. Konteyner Limanları 87

3.4. Sıvı Yük Limanları 95

3.5. Tekerlekli Yük Limanları 102

3.6. Yolcu Limanları 114

4. BÖLÜM: VİZYON 2050 120

4.1. TÜRKLİM 2007 – Vizyon 2023 Raporu Değerlendirmesi 121

4.2. Türkiye Limanları için Bölgesel Talep Tahmini Çalışması 123

4.2.1. Talep Tahmini Metodolojisi 123
4.2.2. Talep Tahmini Bulguları 131
4.2.2.1. Sıvı Dökme Yük Tahmini 133
4.2.2.2. Kuru Dökme Yük Tahmini 133
4.2.2.3. Genel Kargo Tahmini 135
4.2.2.4. Konteyner Tahmini 137
4.2.2.5. Tekerlekli Yük Tahmini 140
4.2.2.6. Kruvaziyer Yolcu Tahmini 140
4.2.2.7. Tahminlerin Tonaj Toplamı 141

4.3. 2050 Yılı Stratejik Hedefleri 143

5. BÖLÜM: TÜRK LİMANCILIK SEKTÖRÜNÜN GÜNDEMİ 147

5.1. Dijitalleşme 148

5.2. Yeşil Dönüşüm / Sıfır Emisyon / Karbonsuzlaştırma 150

5.3. Bürokrasi, Mevzuatın ve Yatırım Süreçlerinin Sadeleştirilmesi 150

5.4. Liman Yönetim Modeli 151

5.5. Liman Geri Sahalarının Planlanması ve Demiryolu Bağlantıları 151

5.6. Marmara Denizi’nde Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi Uygulaması 153

-Üye Limanlarımız 156

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI