Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi

Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi

Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi

Editör: Fatma Şimşek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yayınları

434 Sayfa

ISBN: 978-605-137-881-7

2022

(görsel ve bilgi: antalya.denizticaretodasi.org.tr)

Kitap Hakkında

SUNUŞ

Akdeniz, binlerce yıldır ekonomik, kültürel ve sosyo-politik alanda birbirleriyle bağlantılı merkezlerin ve limanların yer aldığı deniz ve kara güzergâhlarından oluşan kendine özgü bir ulaşım sistemi geliştirdi. Bu ulaşım sistemi dâhilinde medeniyetler, ticaret merkezleri ve limanları özelinde denize kendi zenginliklerini sunmakla kalmadılar aynı zamanda denizden ve diğer kültür merkezlerinden gelen zenginlikleri ustalıklı bir şekilde kendi bünyelerine kattılar. Kıyıların bu karşılıklı etkileşim ve iletişim ağı ise hiç kuşkusuz hem “Akdeniz” hem de “Akdenizlilik” kimliğinin oluşması ve gelişmesinde başat bir rol oynadı.

Geçmişten günümüze birçok güçlü devletin hâkimiyet kurduğu veya kurmaya çalıştığı Akdeniz, sahne olduğu tüm bu unsurlardan devraldığı özellikleri kendi coğrafyasında ve ikliminde muhafaza ederek tarihsel süreçte egemenlerine göre değişen adeta yeni yeni dini-kültürel kimlikler üretmeyi başarmıştır. Antikçağlarda Fenike, Yunan ve Roma; Ortaçağ’da Arap, Bizans, Selçuklu, Venedik, Ceneviz; Yeniçağ’da Osmanlı, İspanya,
Portekiz, İngiltere, Felemenk, Yakınçağ’da İtalya, Fransa, Rusya gibi güçlerin yanı sıra modern zamanlarda yeni aktörlerin dâhil olduğu Akdeniz, her dönemde kendini yeniden tanımlayarak var olagelmiştir.

Akdeniz’in bu çok katmanlı ve farklı kültürel, siyasi ve ticari ikliminde baskın unsurlardan Türkler ve Ortaçağdan erken modern dönemlere kadar Doğu Akdeniz’in önemli yerleşim birimlerinden biri olan Antalya denizin tarihinde belirleyici roller üstlendiler. Antalya’nın hemen arkasından Alanya’nın Selçuklular tarafından fethi, Türk denizcilik geleneğinin ve politikalarının oluşması bakımından bir başlangıç olmuştur.
Gerek Anadolu Selçukluları gerek ise Osmanlı dönemlerinde önemli yol güzergâhları üzerinde olan şehir ve limanı, Doğu Akdeniz’in önemli ticaret limanlarına yakınlığı ile de ön plana çıkmıştır. Günümüzde ise bölgenin en önemli liman kentlerinden biri olan Antalya, bir yandan artan dış ticaret hacmi ve hızla genişleyen deniz taşımacılığı sektörü için stratejik bir merkez olma özelliğini sürdürürken, diğer yandan ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından deniz turizminde her geçen gün yükselen payı ile göze çarpmaktadır.

Antalya ve çevresinin antik dönemlerden günümüze kadar denizcilik serüvenini çeşitli yönleriyle ele alan bu eserin hem şehir hem de bölge tarihine büyük bir katkı sağlayacağı aşikârdır. Türk denizciliğinin kurumsallaşmasında önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahip Odamız, toplumsal kimliklerin inşası ve sürdürülmesinde geçmişin dinamiklerinin korunması ve aktarılmasının bilincinde olarak bu gibi bilimsel çalışmaları desteklemeyi kendisine görev edinmiştir. Bu nedenle kitabın yazım aşamasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, kitabın bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir temel teşkil etmesini ümit ediyorum.

Tamer KIRAN – İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler:

ÖNSÖZ

“MARE NOSTRUM’DAN BAHR-İ SEFÎD’E” AKDENİZ’DE TİCARET – İdris Bostan 13

GİRİŞ 21

-ANTİK ÇAĞ’DA ANTALYA; Akdeniz’in Ticari Güzergâhlarına Eklemlenen Yeni Bir Liman

-ANTİK ÇAĞ’DA ANTALYA KÖRFEZİ VE ANTALYA DENİZİ’NİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE – Erkan Kurul 33

-ANTİK ÇAĞ’DA LYKİA VE PAMHYLİA SAHİLLERİNDE DENİZCİLİK – Burak Takmer 51

-ANTİK ÇAĞ’DA ANTALYA’DA SİKKE VE İNSAN: POLİTİK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL OKUMALAR – Dinçer Savaş Lenger 73

-ANTALYA KIYILARINDA SUALTI KÜLTÜR MİRASI – Hakan Öniz 95

ORTA ÇAĞ’DA ANTALYA Doğu Romalılar, Araplar ve Selçuklular Kıskacında Bir Kent

-DENİZ KANA BOYANDI: FİNİKE SAVAŞINDA MÜSLÜMANLAR VE BİZANSLILAR, MS 655 – Turhan Kaçar 109

-I. GIYÂSEDDÎN KEYHÜSREV VE I. İZZEDDÎN KEYKÂVUS DÖNEMLERİNDE ANTALYA VE SELÇUKLU DENİZCİLİĞİ (1207-1220) – Muharrem Kesik 125

-TÜRKİYE SELÇUKLULARI’NIN DENİZCİLİK FAALİYETLERİNDE ANTALYA’NIN ROLÜ (1220-1262) – Mahmut Demir 141

-XIII. VE XIV. YÜZYILLARDA ANTALYA LİMANI  T. M. P. DUGGAN 157

YENİ ÇAĞ’DA ANTALYA Gemiler, Tüccarlar, Korsanlar ve Kaçakçılar

-AKDENİZ’DE SEYAHAT VE TİCARET: XV. VE XVI. YÜZYILLARDA ANTALYA LİMANI – Abdüllatif Armağan 183

-ANTALYA VE DOĞU AKDENİZ TİCARETİ: TÜCCARLAR, KORSANLAR VE DEVLET (1600-1650) – Mikail Acıpınar 197

-BİR KAÇAKÇILIK HİKÂYESİ (Mİ)? VENEDİKLİ TÜCCAR ZUANNE DELLA VECCHİA’NIN ALANYA LİMANINDA BAŞINA GELENLER – Özgür Oral 221

-DOĞU ROMA’DAN OSMANLI DÖNEMİ’NE ANTALYA TERSANESİ’NİN LOKALİZASYON PROBLEMATİĞİ – Fatma Şimşek 235

YAKIN ÇAĞ’DA ANTALYA Liman Sorunu Özelinde Hinterland-Liman İlişkisini Kurmaya Çabalayan Bir Kent

-LEFKOŞA ŞERİYE SİCİLLERİNE GÖRE KIBRIS – ANTALYA İLİŞKİLERİ – Ali Efdal Özkul 261

-XIX. YÜZYILDA ANTALYA’NIN MAHFUZ LİMAN SORUNU VE İSKELE TAMİRATLARI – Evren Dayar 277

-OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE KARA VE DEMİR YOLU ULAŞIMININ ANTALYA LİMANI’NIN İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ – Metin Ünver 299

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANTALYA Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Çerçevede Modernleşmeye Çalışan Bir Kent

-ERKEN CUMHURİYET YILLARINDA ANTALYA’DA DENİZ ULAŞIMININ SORUNLARI – Murat Koraltürk 323

-GEÇ OSMANLI’DAN ERKEN CUMHURİYET’E ANTALYA’DA DENİZ TİCARETİ VE TİCARİ YAŞAM (1881-1930) – Sevgi Korkmaz 347

-II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ANTALYA SAHİLLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE SAİNT DİDİER OLAYI – Aydın Yiğit 383

-ANTALYA’NIN ESKİ PLAJLARI “DENİZ BANYOLARI” – Hüseyin Çimrin 419

-GÜNÜMÜZ ANTALYA LİMANI’NIN PLANLAMA VE İNŞA SÜRECİ – Hüseyin Ayhan Seymen 431

Bağlantı: 

https://antalya.denizticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/yayinlar/anta.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI