Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Planlanmış Bir Yüzme Programının 15-18 Yaş Öğrencilerinin Motivasyon, Atılganlık Ve Dikkat Düzeylerine Etkileri

Planlanmış Bir Yüzme Programının 15-18 Yaş Öğrencilerinin Motivasyon, Atılganlık Ve Dikkat Düzeylerine Etkileri

Planlanmış Bir Yüzme Programının 15-18 Yaş Öğrencilerinin Motivasyon, Atılganlık Ve Dikkat Düzeylerine Etkileri

Yazar: Mihraç Köroğlu

Editör: Korkmaz Yiğiter

Gazi Kitabevi

128 Sayfa

ISBN: 9786257588577

Boyut: 15.0 x 21.5

Karton Kapak -1. Hamur

2021

(görsel ve bilgi: gazikitabevi.com.tr)

İçindekiler:

-Önsöz V
-Editörden VI
-İçindekiler VII
-Kısaltmalar X
-Şekiller Listesi XI
-Resimler Listesi XII
-Tablolar Listesi XIII
-Ekler Listesi XV

1.GİRİŞ VE AMAÇ 1

2. GENEL BİLGİLER 7
2.1. Motivasyon 7

2.1.1. Motivasyon ile ilgili genel kuramlar 10
2.1.1.1. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı 10
2.1.1.2. Herzberg’in çift faktör kuramı (hijyen-motivasyon kuramı) 13
2.1.1.3. Alderfer’in ERG kuramı 14
2.1.1.4. McClelland’ın başarma ihtiyacı kuramı 15
2.1.1.5. Vroom’un beklenti kuramı 16
2.1.1.6. Locke’un amaç kuramı 17
2.1.1.7. Adams’ın eşitlik kuramı 18
2.1.2. Sporda Motivasyon 19

2.2. Atılganlık 22

2.2.1. Atılganlıkta temel davranış biçimleri 27
2.2.1.1. Çekingen (pasif) davranış 28
2.2.1.2. Saldırgan (agresif) davranış 29
2.2.1.3. Atılgan (asertif) davranış 30
2.2.2. Atılganlık türleri 32
2.2.3. Spor ve atılganlık 33

2.3. Dikkat 34

2.3.1. Dikkat türleri 38
2.3.1.1. Seçici dikkat 38
2.3.1.2. Sürdürülebilir (sürekli) dikkat 40
2.3.1.3. Bölünmüş dikkat 40
2.3.2. Dikkati etkileyen etmenler 41
2.3.3. Spor ve dikkat düzeyi 42

2.4. Yüzme 43

2.4.1. Yüzme sporunun tarihi 45
2.4.2. Yüzme stilleri 49
2.4.2.1. Serbest stil 49
2.4.2.2. Sırt üstü yüzme stili 50
2.4.2.3. Kurbağalama stili 52
2.4.2.4. Kelebek stili 52

2.5. Ergenlik Dönemi 53

3. GEREÇ ve YÖNTEM 57

3.1. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Tarihi 57

3.2. Araştırmanın Tipi 57

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 58

3.4. Örnekleme Yöntemi 59

3.5. Araştırma Hipotezi 59

3.6. Veri Toplama Araçları ve Özellikleri 59
3.6.1. Spora özgü başarı motivasyon ölçeği 60
3.6.2. Rathus atılganlık envanteri 61
3.6.3. Burdon dikkat testi 62

3.7. Veri Toplama Yöntemi 64

3.8. Verilerin Analizi 64

3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 65

-BULGULAR 67

-TARTIŞMA VE SONUÇ 83

5.1. Tartışma 83
5.2. Sonuç 89
5.3. Öneriler 91

-KAYNAKLAR 93

-EKLER 109

-ÖZGEÇMİŞ 128

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI