Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Hukukunda Gemi İpoteği

Türk Hukukunda Gemi İpoteği

Türk Hukukunda Gemi İpoteği

Yazar: Muhammet Haluk Nitelik

Seçkin Yayıncılık

172 Sayfa

ISBN: 9789750279294

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel: seckin.com.tr, bilgi: hukukmarket.com, seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Gemi ipoteği; bir alacağın teminat altına alınması için sicile kayıtlı bir gemi veya gemi payı üzerinde kurulan ve alacak yerine getirilmediği takdirde geminin paraya çevrilmesi yoluyla alacağın karşılanmasını sağlayan sınırlı bir ayni hakkı ifade etmektedir. Hukukumuzda gemi ipoteğinin, teslime bağlı olmaksızın, gemi siciline ipoteğin tescil edilmesi yoluyla kurulması kabul edilmiştir. Bu sayede ticari hayatın ihtiyaçları daha iyi karşılanmaktadır.

Gemi ipoteği, Türk Ticaret Kanunu’nun 1014-1053. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çalışmamız, söz konusu maddeler arasında düzenlenen sözleşmeye dayalı gemi ipoteğinin incelenmesi şeklindedir. Bununla birlikte çalışmamızda Türk Ticaret Kanunu’nun 1013. maddesinde düzenlenen “Tersane Sahibinin İpotek Hakkı” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1054-1058. maddeleri arasında düzenlenen “Yapı Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek” konuları da ele alınmıştır. Ayrıca her ne kadar ayrı birer ipotek türü olarak değerlendirilmeseler de Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen, gemi ipoteğinin özel türleri ayrı başlıklar altında incelenmiştir.

İçindekiler

-Ön Söz ve Teşekkür  5
-Kısaltmalar  13
-Giriş  15
BİRİNCİ BÖLÜM – GEMİ İPOTEĞİ KAVRAMI
I. GEMİ İPOTEĞİNİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ  19
A. İpotek Kavramı  19
B. Deniz Ödüncü Sözleşmesi ve Gemi İpoteği  20
II. GEMİ İPOTEĞİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  22
A. Gemi İpoteğine İlişkin Ulusal Mevzuat  22
1. Ülkemizde Gemi İpoteğine İlişkin Mevzuatın Tarihi Gelişimi  22
2. Ülkemizde Gemi İpoteğine İlişkin Yürürlükteki Mevzuat  23
B. Gemi İpoteğine İlişkin Uluslararası Anlaşmalar  24
III. GEMİ İPOTEĞİNİN TANIMI  25
IV. GEMİ İPOTEĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  26
A. Teminat İpoteği Niteliğinde Olması  26
B. Sicilli Bir Rehin Türü Niteliğinde Olması  26
C. Alacağa Bağlı Fer’i Bir Hak Niteliğinde Olması  27
V. GEMİ İPOTEĞİNİN KONUSU  29
A. Gemi Kavramı  29
1. Geminin Tanımı  29
2. Geminin Unsurları  29
a. Araç  30
b. Aracın Pek Küçük Olmaması  30
c. Suda Hareket Etmesini Gerektiren Bir Amaca Tahsis Edilmiş Olması  31
d. Yüzme Özelliğine Sahip Olması  32
B. Sicile Kayıtlı Gemi Kavramı  32
1. Genel Olarak  32
2. Milli Gemi Sicili (MGS)  33
3. Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)  34
4. Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil (YHGS)  35
VI. GEMİ İPOTEĞİNİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  36
A. Gemi İpoteğinin Teslime Bağlı Taşınır Rehninden Farkı  36
B. Gemi İpoteğinin Taşınmaz İpoteğinden Farkı  38
İKİNCİ BÖLÜM – GEMİ İPOTEĞİNİN KURULMASI
I. GEMİ İPOTEĞİ SÖZLEŞMESİ  41
A. Genel Olarak  41
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  41
C. Sözleşmenin Tarafları  43
D. Sözleşmenin Şekli  44
II. GEMİ İPOTEĞİNİN TESCİLİ  45
A. Tescil Talebi  46
1. Tescil Talebinin Hukuki Niteliği  46
2. Tescil Talebinde Bulunmaya Yetkili Olan Kişiler  47
3. Tescil Talebinin Şekli  48
B. Tescil  48
1. Tescilin Hukuki Niteliği  49
2. Tescilin İçeriği  49
a. Alacaklının Kimliği  50
b. Alacağın Tutarı  51
c. Alacağın Faiz Oranı  51
d. İkincil Edimler  52
e. İpoteğin Derecesi  52
f. Tebligat Adresi  52
C. Tescilin Yapılacağı Yer  53
D. Tescilin Hükümleri  53
1. Tescilin Sicil Kayıtlarının Geçerliliği Açısından Hükümleri  53
2. Tescilin Zamanaşımı Açısından Hükümleri  55
3. Tescilin İhtiyati Haciz Açısından Hükümleri  56
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – GEMİ İPOTEĞİNDE TEMİNATIN KAPSAMI VE İPOTEĞİN DERECESİ
I. GEMİ İPOTEĞİNDE TEMİNATIN KAPSAMI  57
A. Teminatın Konusu Yönünden Kapsamı  57
1. Üzerinde İpotek Kurulmuş Gemi ve Gemi Payı  57
2. Geminin Bütünleyici Parçaları ve Eklentileri  58
a. Bütünleyici Parçalar  58
b. Eklentiler  61
3. Gemi Kira Bedeli  63
4. Kamulaştırma Bedeli ve Tazminat Alacakları  65
5. Sigorta Tazminatı  66
a. Genel Olarak  66
b. Sigortalı ile Sigortacı Arasındaki İlişki  69
c. İpotek Alacaklısı ile Sigortacı Arasındaki İlişki  70
aa. Genel Olarak  70
bb. İpoteğin Sigortacıya Bildirilmesi Durumunda  72
aaa. Sigorta Priminin Zamanında Ödenmemesi  73
bbb. Sigorta Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesi veya Sona Erecek Olması  74
ccc. Sigorta Sözleşmesinin Kapsamının Daraltılması  75
ddd. Sigorta Sözleşmesinin Geçersiz Olması  76
d. Sigorta Tazminatının Ödeneceği Kişi  76
aa. Genel Kural  76
bb. İstisnalar  77
aaa. Birinci Durum  77
bbb. İkinci Durum  77
ccc. Üçüncü Durum  78
e. İpoteğin Ödeme Yapan Sigortacıya Geçmesi  79
B. Teminatın Alacak Yönünden Kapsamı  80
1. Anapara  80
2. Takip Giderleri  82
3. Gecikme Faizi  82
4. Sözleşmesel Faiz  83
5. Alacaklının İpotekli Geminin Korunması İçin Yaptığı Masraflar  84
6. Sigorta Primleri ve Sigortacıya Yapılan Diğer Ödemeler  85
7. İkincil Edimler  86
II. GEMİ İPOTEĞİNİN DERECESİ  86
A. Genel Olarak  86
B. Sıra Cetveli  88
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – GEMİ İPOTEĞİNİN HÜKÜMLERİ
I. GEMİ İPOTEĞİNDE ALACAĞIN MUACCEL OLMASINDAN ÖNCEKİ HÜKÜMLER  89
A. İpotek Alacaklısının Hakları  89
1. İpotek Alacaklısının Gemi Maliki Aleyhine Sahip Olduğu Haklar  90
a. Gemi veya Tesisatının Kötüleşmesi Durumu  90
b. Gemi veya Tesisatının Kötüleşmesinden Kaygı Duyulması Durumu  94
2. İpotek Alacaklısının Üçüncü Kişiler Aleyhine Sahip Olduğu Haklar  96
B. İpotekli Geminin Malikinin Hakları  96
1. Malikin Def’ide Bulunma Hakkı  96
2. Malikin Alacağın Muacceliyeti İçin Bildirimde Bulunma Hakkı  98
II. GEMİ İPOTEĞİNDE ALACAĞIN MUACCEL OLMASINDAN SONRAKİ HÜKÜMLER  99
A. Alacaklının Geminin Paraya Çevrilmesini İsteme Hakkı  99
1. Lex Commissoria Yasağı  100
2. Cebri İcra Seçenekleri  102
a. İhtiyati Haciz Talebi  102
b. Vaktinden Evvel Satış Talebi  102
c. Pazarlık Suretiyle Satış  103
d. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  103
e. İflas Yoluyla Takip  103
B. Gemi Malikinin Borcu Ödeme Hakkı  103
C. Gemi Malikinin Belgelerin Verilmesini İstem Hakkı  104
BEŞİNCİ BÖLÜM – GEMİ İPOTEĞİNİN DEVRİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VE ÖZEL TÜRLERİ
I. GEMİ İPOTEĞİNİN DEVRİ  105
A. İpoteğin Alacakla Birlikte Devredilmesi İlkesi ve İstisnaları  105
B. İpoteğin Devrinin Şekli  107
C. İpoteğin Devrinde Def’iler ve İtirazlar  108
II. GEMİ İPOTEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  109
A. İpoteğin İçeriğinin Değiştirilmesi  109
B. İpoteğin Derecesinin Değiştirilmesi  110
C. İpotekli Alacağın Değiştirilmesi  111
III. GEMİ İPOTEĞİNİN ÖZEL TÜRLERİ  111
A. Birlikte Gemi İpoteği  112
1. Genel Olarak  112
2. Birlikte Gemi İpoteğinin Hukuki Niteliği  112
3. Birlikte Gemi İpoteğinin Kurulması  113
4. Birlikte Gemi İpoteğinin Hükümleri  114
5. Birlikte Gemi İpoteğinin Sona Ermesi  115
B. Üst Sınır İpoteği  116
1. Genel Olarak  116
2. Üst Sınır İpoteğinin Hükümleri  117
3. Üst Sınır İpoteğinin Devri  119
C. Kıymetli Evraka Bağlı Alacak İpoteği  119
1. Genel Olarak  119
2. Kıymetli Evraka Bağlı Alacak İpoteğinin Kurulması  121
D. Yabancı Para İpoteği  122
1. Genel Olarak  122
2. Yabancı Para İpoteğinin Hükümleri  122
E. Sabit Değerli Gemi İpoteği  123
ALTINCI BÖLÜM – GEMİ İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ
I. GEMİ İPOTEĞİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLER  125
A. Alacakla Birlikte İpoteğin Sona Ermesi Sonucunu Doğuran Sepeler  125
1. Alacağın Sona Ermesi  125
2. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi  127
3. Alacaklının Gemi Malikine Karşı Sahip Olduğu İstem Hakkının Zamanaşımına Uğraması  128
B. Sadece İpoteğin Sona Ermesi Sonucunu Doğuran Sepeler  129
1. Tarafların Anlaşması  129
2. Alacaklının İpotekten Feragati  129
3. İpoteğin Süresinin Dolması  130
II. GEMİ İPOTEĞİNİ SONA ERDİREN DENİZ TİCARETİ HUKUKU’NA ÖZGÜ SEBEPLER  130
A. Kamusal Tasarruflar (Zabt ve Müsadere)  131
B. Geminin Cebri Satışı  131
C. Geminin Sicilden Terkini  132
1. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması  132
2. Geminin Tamir Kabul Etmez Hale Gelmesi  133
3. Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını Kaybetmesi  134
4. Geminin Var Olmadığına veya Denizcilikte Kullanılamayacak Duruma Geldiğine Kanaat Getirilmiş Olması  135
5. Malikin Talebiyle Geminin Sicilden Terkini  135
D. Mahkemece İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi  135
YEDİNCİ BÖLÜM – YAPI HALİNDEKİ GEMİLER ÜZERİNDE İPOTEK (YAPI İPOTEĞİ)
I. GENEL OLARAK  139
II. YAPI İPOTEĞİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  140
III. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU  140
IV. YAPI İPOTEĞİNİN KURULMASI  143
A. Yapı İpoteğinin Kurulmasının Şartları  143
B. Yapı İpoteğinin Tescili  144
V. YAPI İPOTEĞİNİN KAPSAMI  144
VI. YAPI TAMAMLANDIĞINDA İPOTEĞİN DERECESİ  145

SEKİZİNCİ BÖLÜM – TERSANE SAHİBİNİN İPOTEK HAKKI (TERSANECİ İPOTEĞİ)

I. GENEL OLARAK  147
II. TERSANECİ İPOTEĞİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  149
III. TERSANECİ İPOTEĞİNİN KONUSU  149
IV. TERSANECİ İPOTEĞİNİN KURULMASI  151
A. Tersaneci İpoteğinin Kurulmasının Şartları  151
B. Tersaneci İpoteğinin Tescili  153
V. TERSANECİ İPOTEĞİNİN KAPSAMI  155
VI. TERSANECİ İPOTEĞİNİN SIRASI  155
-Sonuç  159
-Kaynakça  165
-Kavramlar Dizini  171

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI