Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kaptanın Hukuki Sorumluluğu

Kaptanın Hukuki Sorumluluğu

Kaptanın Hukuki Sorumluluğu

Yazar: Cafer Sadık Akyol

Filiz Kitabevi

228 Sayfa

ISBN: 9789753687461

Boyut: 16.0 x 23.0

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel: adaletyayinevi.com.tr, bilgi: adaletyayinevi.com.tr, filizkitabevi.com)

İçindekiler

 

-Önsöz III

-Kısaltmalar Cetveli XIII

-Giriş 1

BİRİNCİ BÖLÜM  – KAPTAN TANIMI, KAPTANIN SINIFLANDIRILMASI VE İSTİHDAM EDİLMESİ

I. KAPTAN TANIMI VE KAPTANIN SIFATI 3

A. TANIM 3

B. SIFATI 6

II.KAPTAN OLABİLME KOŞULLARI VE KAPTANIN SINIFLANDIRILMASI 9

A. GENEL OLARAK KAPTAN OLABİLME KOŞULLARI 9

B. TÜRK HUKUKUNDA KAPTANIN SINIFLANDIRILMASI 16

1. Yat Sınıfı 17

2. Balıkçı Sınıfı 19

3. Güverte Sınıfı 20

III. KAPTANIN İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 23

A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 23

1. Donatan veya İşleten ile Kurulması 24

2. Gemi Yöneticisi ile Kurulması 26

3. Gemi Müdürü ile Kurulması 27

B. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 28

İKİNCİ BÖLÜM  – KAPTANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. GENEL OLARAK 30

II. YOLCULUK BAŞLAMADAN ÖNCE 30

A. GEMİNİN DENİZE, YOLA VE YÜKE ELVERİŞLİ OLMASINA DİK-KAT ETME GÖREVİ 30

1. Denize Elverişlilik 32

2. Yola Elverişlilik 35

3. Yüke Elverişlilik 38

B. GEMİYE, GEMİ ADAMLARINA VE YÜKE AİT BELGELERİNGEMİDE BULUNDURULMASI GÖREVİ 40

1. Gemiye Ait Belgeler 41

a. Gemi Tasdiknamesi ve Bayrak Şahadetnamesi 41

b. Tonilato Belgesi ve Uluslararası Tonilato Belgesi 44

c. Ulusal ve Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi 46

d. Çeşitli Emniyet Belgeleri 47

e. Uygunluk Belgeleri 47

f. Denize Elverişlilik Belgesi 48

g. Yola Elverişlilik Belgesi (İzin Kâğıdı) 48

h. Sıhhat Patentası 49

ı. Gemi Jurnali 49

i. Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği 50

j. Geçerli Bir Sorumluluk Sigortası veya Başkaca Mali Bir Güvencenin Mevcut Olduğuna Dair Sertifika veya Sigorta Poliçesi 50

2. Gemi Adamlarına Ait Belgeler 54

a. Gemi Adamlarının Yeterlik Belgeleri ve Gemi Adamı Cüzdanı 54

b. Ücret Defteri54

c. Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi ve Diğer Belgeler 55

3. Yüke İlişkin Belge Niteliğinde Olan Yük Manifestosu 55

C. YÜKLEME, İSTİF VE BOŞALTMA İLE İLGİLİ İŞLEMLERENEZARET GÖREVİ 56

D. YERLİ VE YABANCI MEVZUATA UYMA VE HARP KAÇAĞINİTELİĞİNDE EŞYA YÜKLEMEME 62

E. YOLA ÇIKMA 64

III. YOLCULUK SIRASINDA 65

A. GEMİYİ SEVK VE İDARE ETME 65

1. Gemi Trafik Hizmetler 69

2. Kılavuz Kaptan Alma Görevi 74

B. GEMİDE HAZIR BULUNMA GÖREVİ 75

C. KARARLAŞTIRILAN ROTAYI YA DA EN ELVERİŞLİ OLAN ROTA-YI TAKİP ETME GÖREVİ 76

D. GEMİ JURNALİNİN TUTULMASINA NEZARET ETME 81

1. Gemi Jurnalinin İçeriği 81

2. Gemi Jurnalinin Niteliği 82

E. SEYİR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 83

F. DENİZ KAZALARINDA KAPTANIN GÖREVLERİ 88

1. Müşterek Avaryada Kaptanın Görev ve Yükümlülükleri 89

a. İstisnalar Dışında Kararın Kural Olarak Kaptan Tarafından Verilmesi 90

(1) Genel Olarak 90

(2) Fedakârlık Kararının Özellikleri 92

b. Kaptanın Müşterek Avaryadaki Diğer Yetki ve Yükümlülükleri 96

2. Kurtarmada Kaptanın Görev ve Yükümlülükleri 97

3. Çatmada Kaptanın Görev ve Yükümlülükleri 106

G. KAPTANIN DİĞER YETKİ VE GÖREVLERİ 108

1. Donatana Karşı Görevleri 108

2. Yükle İlgililerin Menfaatini Korumak 110

IV. YOLCULUK BİTTİKTEN SONRA 113

A. DENİZ RAPORU DÜZENLENMESİNİ İSTEMEK 113

1. Deniz Raporunun Hukuki Niteliği 114

2. Deniz Raporunun Alınmasında Usul 116

a. Mahkeme Yoluyla 116

b. Konsolosluk Yoluyla 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-  KAPTANIN KANUNİ TEMSİL YETKİSİ

I. GENEL OLARAK 120

II. DONATANI TEMSİL YETKİSİ 121

A. KAPSAMI 123

1. Geminin Bağlama Limanında Bulunduğu Sırada 123

2. Geminin Bağlama Limanı Dışında Bulunduğu Sırada 125

a. Hukuki İşlem ve Tasarruflarda Temsil Yetkisi 125

b. Usule İlişkin İşlerde Temsil Yetkisi 127

(1) Dava Açma Yetkisi .127

(2) Tebligata İlişkin TTK m.1104/3 Hükmü 129

c. Kredi İşlemlerinde Temsil Yetkisi 130

B.TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI İLE HİZMETSÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN SONRA YETKİLERİN KALDIRILMASI 132

C. KAPTANIN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMESİ 134

III. TAŞIYANI TEMSİL YETKİSİ 134

A. KONİŞMENTO DÜZENLEMEK135

1. Genel Olarak 135

2. Kaptanın Taşıyan Sayılması 142

B. DENİZ YÜK SENEDİ DÜZENLEMEK 146

IV. YÜKLE İLGİLİLERİ TEMSİL YETKİSİ 147

A. ZARARIN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASINA YÖNELİKTEDBİRLER 148

B. YOLCULUĞUN SÜRDÜRÜLMESİNE ENGEL OLAN HALLERDE 149

C. YOLCULUĞUN DEVAMI İÇİN ZORUNLULUK BULUNMASIHALİNDE 151

D. İŞLEMLERİN DIŞ İLİŞKİDE GEÇERLİLİĞİ 152

E. DONATANIN TAZMİN YÜKÜMLÜĞÜ 152

F. USULE İLİŞKİN İŞLERDE YÜKLE İLGİLİLERİ TEMSİL YETKİSİ 153

G. YÜKLE İLGİLİLERİ TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANMASI 153

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  – KAPTANIN HUKUKİ SORUMLULULUĞUNUN ESASLARI

I. GENEL OLARAK 154

A. KAPTANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 155

B. KAPTANIN SORUMLU TUTULACAĞI KİŞİLER 156

C.KAPTANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKI 157

II. KAPTANIN DONATANA KARŞI SORUMLULUĞU 158

A. GENEL OLARAK 158

B. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 159

C. DONATANIN KAPTANA RÜCU HAKKI 162

D. ZAMANAŞIMI 164

III. KAPTANIN YÜKLE İLGİLİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 164

A. GENEL OLARAK 164

B.KAPTANIN, TAŞIYANIN SAHİP OLDUĞU SORUMLULUKTANKURTULMASI HALLERİ İLE SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA HAKKINDAN YARARLANMASI 165

C. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 174

IV. KAPTANIN YOLCULARA VE DİĞER GEMİ ADAMLARINA KARŞISORUMLULUĞU 174

A. GENEL OLARAK 174

B. ZAMANAŞIMI 175

V. KAPTANIN DİĞER KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 176

A. GENEL OLARAK 176

B. ZAMANAŞIMI 177

VI. KAPTANIN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ VE SINIRLI SORUMLULUĞU 177

A. GENEL OLARAK 177

B.KAPTANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMAHAKKININ KAYBI 179

1. Kusur Şartı 179

2. İspat Yükü 184

-SONUÇ 185

-KAYNAKÇA 193

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI