Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kabotaj, Münhasır Ekonomik Bölge, Petrol Ve Doğal Gaz Haklarımız

Kabotaj, Münhasır Ekonomik Bölge, Petrol Ve Doğal Gaz Haklarımız

Kabotaj, Münhasır Ekonomik Bölge, Petrol Ve Doğal Gaz Haklarımız

Yazar: Jale Nur Ece

ORSAM – Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını

26 Sayfa

ISBN: 978-605-4615-59-9

2013

(görsel ve bilgi: orsam.org.tr)

Kitap Hakkında

TAKDİM

Türkiye, dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip olan Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika ile bu kaynakları en yoğun biçimde kullanan Avrupa arasında önemli bir köprü konumda olup, jeo-stratejik öneme haizdir. Hazar Bölgesinde ve Orta Doğu’da önemli hidrokarbon rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte, coğrafik konumu itibariyle kuzey-güney, doğu-batı enerji koridorları ekseninde bulunan ülkemiz petrol ve doğal gaz potansiyali bakımından uluslararası yatırımcılar için cazip hale gelmeye başlamıştır.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre söz konusu bölgeler arasındaki enerji ticareti 2030 yılına kadar mevcut hacmin iki katını aşacak olup, Türkiye, Avrupa’nın arz güvenliğini sağlamada bir köprü işlevini görecektir. Karadeniz’de yürütülen sismik çalışmalar, Karadeniz’de petrol ya da doğalgaz olabileceğine dair bulguları ortaya koymuştur. Ayrıca Akdeniz’de, Kıbrıs’ın güneyinde doğalgaz bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamak amacıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu 11 Haziran 2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Petrol Kanunu ile petrol arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması sağlanacak, arama ve üretim şirketlerinin yatırım yapmaları teşvik edilecek olup, ayrıca oldukça maliyetli olan ve petrol arama ve üretme faaliyetlerinde teknoloji transferi de sağlanacaktır. Çalışmada Kabotaj ve Münhasır Ekonomik Bölgelerimizdeki haklarımız, 6326 sayılı eski Petrol Kanunu ile 6492 sayılı Türk Petrol Kanunu incelenmiş olup, enerji kaynaklarımızın, deniz kaynaklarımızın, kabotaj ve Münhasır Ekonomik Bölgelerimizdeki haklarımızın korunması, arama ve sondajla ilgili faaliyetlerimizi arttırmamız ve enerji kaynaklarımızın çıkarılmasında milli menfaatlerimizin daha fazla sağlanması
açısından 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ile kabotaj ve Münhasır Ekonomik Bölgedeki haklarımıza ilişkin değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar – Black Sea International Koordinatör

Hasan Kanbolat – ORSAM Başkanı

İçindekiler:

Takdim 4

Giriş 7

2. KABOTAJ VE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE 8

2.1. Kabotajın Tanımı ve Tarihçesi 8

2.2. Kabotaj Kanunu 8

2.3. Münhasır Ekonomik Bölge 9

3. 6326 SAYILI PETROL KANUNU VE 6492 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU 11

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 14

Bağlantı: 

https://www.orsam.org.tr//d_hbanaliz/201371_162rapor.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI