Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda - Temiz Konişmento - Ticaret Hukuku Monografileri

Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda - Temiz Konişmento - Ticaret Hukuku Monografileri

Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda - Temiz Konişmento - Ticaret Hukuku Monografileri

Yazar: Zeynep Tunca Özcan

Seçkin Yayıncılık

216 Sayfa

ISBN: 9789750288722

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

Kitap Hakkında

Uluslararası deniz ticaretinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan yüklemede, satış mahiyetindeki denizaşırı satış sözleşmesinin tarafı olan satıcı-yükletenin, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa ettiğini ispatlaması ve akreditif ilişkisinde ödemeyi mümkün kılması, eşya denizde taşınmakta iken, denizaşırı alıcı ile satıcının üzerinde tasarrufta bulunmasına imkân verebilmesi dolayısıyla temiz konişmentonun içeriği ticarette önemli bir yer işgal etmektedir. Mamafih uluslararası deniz ticaretinde üstlendiği bu değerli role rağmen, temiz konişmento hakkında ne karşılaştırmalı hukukta ne 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda ne de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bir hükme rastlandığı gibi öğretide de temiz konişmentoyla alakalı olarak yapılmış kesin bir tarife ulaşılamamıştır. Bu sebeple kitabın konusu, uluslararası deniz ticaretinin işleyişinde önemli rolleri bulunan yüklemede satış mahiyetindeki denizaşırı satış sözleşmelerine, denizde eşya taşıma sözleşmesi ve akreditif sözleşmesine göre temiz konişmentonun bu sözleşme taraflarının yükümlükleri üzerindeki etkisine, ardından temiz konişmentonun tanımına ve kirli konişmento düzenlenmesinin sonuçlarına hasredilmiştir.
Kitapta; bu sözleşmeler bakımından temiz konişmento tanımı sebebiyle doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi ve yeknesak bir tanıma ulaşmak hedeflendiğinden, nasıl bir konişmentonun temiz konişmento olarak nitelendirilmesi gerektiği, konişmentoda yazılı hangi kayıtların onu temiz olmaktan çıkardığı, sözcük anlamından bağımsız olarak konişmentoya eklenen “temiz” sıfatının neye işaret ettiği, konişmentonun ticari itibarı üzerindeki etkisi ve sözleşmelerin taraflarının yükümlülükleri bakımından doğurduğu sonuçlar birlikte tartışılarak, uygulamada karşılaşılan örnek olaylar ile verilen mahkeme kararlarından da yararlanılarak, konunun tüm yönleri ile araştırılması amaçlanmıştır.
Kitapta ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, özellikle taşıyanın temiz konişmento düzenlemesi karşılığında yükleten tarafından verilen garanti mektubu ve geçerliliği sorunu ile taşıyanın temiz konişmento düzenlemesinden doğan sorumluluğunun hukukî mahiyeti hakkında, Türk hukukunda gelinen son nokta tespit edilerek temiz konişmentonun uluslararası deniz ticaretindeki yeri ortaya konulmak istenmiştir.

İçindekiler

-Önsöz 5
-Kısaltmalar 13
-GİRİŞ
I. KONU VE AMAÇ 15
II. KAPSAM 17
III. İNCELEME YÖNTEMİ 18
BİRİNCİ BÖLÜM – ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ
I. TANIMI 21
II. “YÜKLEMEDE SATIŞ” OLARAK DENİZAŞIRI SATIŞ SÖZLEŞMESİ 23
A. Tanımı 23
B. Uygulanacak Hukuk ve Incoterms 27
1. Satıcı Bakımından 35
2. Alıcı Bakımından 37
III. DENİZDE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 38
A. Tanımı 38
B. Uygulanacak Hukuk 39
1. Taşıyan Bakımından 41
2. Taşıtan Bakımından 43
IV. AKREDİTİF SÖZLEŞMESİ 45
A. Tanımı 45
B. Uygulanacak Hukuk ve UCP 48
1. Akreditif Amiri Bakımından 50
2. Akreditif Bankası Bakımından 52
İKİNCİ BÖLÜM – TEMİZ KONİŞMENTO
I. GENEL OLARAK KONİŞMENTO 55
A. Kavram 55
B. Düzenlenmesi 58
C. İçeriği 61
D. İşlevleri 69
1. İhbari (İspat) İşlevi 69
2. İhdasi İşlevi 72
II. TEMİZ KONİŞMENTONUN TANIMI 75
A. İhtiyaç 75
B. Denizaşırı Satış Sözleşmesine Göre 79
C. Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesine Göre 82
1. Genel olarak 82
2. Hukuki Dayanağı 93
i. Uluslararası Sözleşmelerde 93
ii. Türk Hukukunda 103
D. UCP’ye Göre 105
E. Mukayeseli Değerlendirme ve Sonuç 114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TEMİZ KONİŞMENTO DÜZENLENMEMESİNİN SONUÇLARI
I. “YÜKLEMEDE SATIŞ” OLARAK DENİZAŞIRI SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI 123
A. Genel Olarak 123
B. Satıcı Bakımından 125
C. Alıcı Bakımından 127
II. DENİZDE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI 129
III. AKREDİTİF SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI 131
Dördüncü Bölüm – GERÇEĞE AYKIRI TEMİZ KONİŞMENTO DÜZENLENMESİNİN SONUÇLARI
I. GERÇEĞE AYKIRI TEMİZ KONİŞMENTO 137
II. YÜKLETEN TARAFINDAN VERİLEN GARANTİ MEKTUBU BAKIMINDAN SONUÇLARI 139
A. Genel Olarak 139
B. Tanımı 142
C. Hukuki Niteliği 143
D. Tarafları 146
E. Geçerliliği 147
1. Genel Olarak 147
2. Uluslararası Sözleşmelere Göre 150
3. Alman Ticaret Kanununa Göre 157
4. Türk Ticaret Kanununa Göre 159
III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN SONUÇLARI 164
A. Genel Olarak 164
B. Hukuki Mahiyeti 165
C. Şartları 172
D. Sorumluluktan Kurtulma 176
E. Sınırı 180
-Sonuç 185
-Kaynakça 193
-Kavramlar Dizini 215

Konu Başlıkları

-Yüklemede Satış Olarak Denizaşırı Satış Sözleşmeleri
-Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi
-Akreditif Sözleşmesi
-Garanti Mektubu ve Geçerliliği
-Taşıyanın Sorumluluğu

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI