Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'nin Deniz Hukuku Ve Güvenliği

Türkiye'nin Deniz Hukuku Ve Güvenliği

Türkiye'nin Deniz Hukuku Ve Güvenliği

Editör: Kenan Şahin

Seçkin Yayıncılık

512 Sayfa

ISBN: 9789750287985

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Kitaptaki bölümler, Türkiye’yi çevreleyen denizlere dair tartışmaların yanı sıra boğazlar, çevre düzeni, göç, enerji, siber tehditler ve liman güvenliğine dair temel hukuki ve güvenlik sorunlarını tespit etmeyi, Türkiye’nin denizcilik vizyonu kapsamında deniz hukuku, deniz ticareti, taşımacılık, dış politika, savunma ile denizlerdeki hak ve çıkarlarını ilgilendiren gelişmeleri nesnel biçimde değerlendirmeyi, makro düzeyde Türkiye’nin deniz gücü ve denizcilik politikalarına ilişkin tartışmaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Deniz hukuku ve güvenliği alanındaki güncel tartışmalara odaklanılan kuramsal çalışmalar yanında Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Türk Boğazlarını içeren hukuk ve güvenlik odaklı konular, kitabın temel çatısını oluşturmaktadır. Bu çerçevede kuramsal bilgi üretiminin yanı sıra ortak terminolojinin kurulmasına da özen gösterilmiştir.
Değerli yazarlarımızın kalemlerinden çıkan çalışmalar şu başlıklardan oluşmaktadır: Türk Dış Politikasının Deniz Güvenliği Stratejisi, Türkiye Denizcilik idaresinin Tarihsel Gelişimi, 21. Yüzyılda Türk Deniz Kuvvetlerinin Operasyonel Yeteneği, Türk Deniz Kuvvetlerinin Modernizasyonu, Türk Boğazlan ve Montrö Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Deniz Güvenliği Politikaları ve Türkiye Yansıması, Türkiye’nin Denizdeki Enerji Güvenliği, Türkiye’nin Çevresindeki Denizlerde Kirlilik, Türkiye’nin Liman Güvenliği, Türkiye’nin Deniz Güvenliği Açısından insansız Deniz Araçlarının Kullanımı, Denizel Siber Güvenlikle Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi: Türkiye Örneği, Stratejik Açıdan Türk Boğazlan Deniz Alanı Önemi ve Geçiş Güvenliği, Doğu Akdeniz Güvenliği ve Türkiye: Stratejiler, Engellemeler, Öneriler, Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları Çerçevesinde Enerji Güvenliği, Ege Denizinde Karasularının Genişliği Sorunu, Ege Denizinde Hava Sahası Genişliği Sorunu, Deniz İşletmeciliği Açısından Ege Adaları ve Türkiye-Yunanistan Kara ve Deniz Sınırının Düzensiz Göç Bağlamında Mekânsal incelemesi, Karadeniz’de Deniz Güvenliği ve Türkiye.

İçindekiler

-Sunuş 5
-Kısaltmalar 9
-TÜRK DIŞ POLİTİKASININ DENİZ GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ – Dr. Öğr. Üyesi Kenan Şahin 11
-TÜRKİYE DENİZCİLİK İDARESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ – Dr. Öğr. Üyesi Fırat Bolat, Deniz Güler, Bilal Ersin Elikoğlu, Şafak Duruer, Selen Baldıran, Gülçin Pace, Gürkan Bilge, Tayfun Gedik, Doğaç Baybars Işıler, Merve Betül Karademir Güneç, Hatice Şeyma Selbesoğlu,  Fatma Betül Tekin Aydın  31
-21. YÜZYILDA TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN OPERASYONEL YETENEĞİ – Dr. Öğr. Üyesi Murat Kağan Kozanhan  69
-TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN MODERNİZASYONU – Arda Mevlütoğlu  93
-TÜRK BOĞAZLARI VE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ- Doç. Dr. Levent Kırval, Dr. Öğr. Üyesi Arda Özkan  117
-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE YANSIMASI – Arş. Gör. Emre Düzenli, Arş. Gör. Dr. Gizem Kayışoğlu, Doç. Dr. Pelin Bolat  139
-TÜRKİYE’NİN DENİZDEKİ ENERJİ GÜVENLİĞİ – Doç. Dr. Egemen Sulukan, Alperen Sarı  205
-TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNDEKİ DENİZLERDE KİRLİLİK – Arş. Gör. Cenk Ay, Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi  227
-TÜRKİYE’NİN LİMAN GÜVENLİĞİ – Dr. Öğr. Üyesi Osman Arslan  247
-İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARININ DENİZ GÜVENLİĞİ HAREKÂTLARINA ENTEGRASYONU – Doç. Dr. Bleda R. Kurtdarcan, Levent Bahadır  277
-DENİZEL SİBER GÜVENLİKTE YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ – Arş. Gör. Dr. Gizem Kayışoğlu, Arş. Gör. Emre Düzenli, Doç. Dr. Pelin Bolat  285
-STRATEJİK AÇIDAN TÜRK BOĞAZLARI DENİZ ALANI ÖNEMİ VE GEÇİŞ GÜVENLİĞİ – Doç. Dr. Hasan Bora Usluer  311
-DOĞU AKDENİZ GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE: STRATEJİLER, ENGELLEMELER, ÖNERİLER – Doç. Dr. Özlem Özdemir, Tolga Tellan  343
-DOĞU AKDENİZ’DE HİDROKARBON KAYNAKLARI ÇERÇEVESİNDE ENERJİ GÜVENLİĞİ – Dr. Öğretim Üyesi Çağla Mavruk  373
-EGE DENİZİ’NDE KARASULARININ GENİŞLİĞİ SORUNU – Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğru  397
-EGE DENİZİ’NDE HAVA SAHASI GENİŞLİĞİ SORUNU – Dr. Kpt. Plt. M. Melih Başdemir  425
-DENİZ İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN EGE ADALARI – Dr. Öğr. Üyesi Tamer Yalçın  455
-TÜRKİYE-YUNANİSTAN KARA VE DENİZ SINIRININ DÜZENSİZ GÖÇ BAĞLAMINDA MEKÂNSAL İNCELEMESİ – Dr. J.Bnb. Alper Ekmekcioğlu, Doç. Dr. Özlem Özdemir  467
-KARADENİZ’DE DENİZ GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE – Dr. Kemal Eker  497

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI