Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman Ve Yat Limanlarının Hukuki Sorumluluğu İle Sigortaları

Liman Ve Yat Limanlarının Hukuki Sorumluluğu İle Sigortaları

Liman Ve Yat Limanlarının Hukuki Sorumluluğu İle Sigortaları

Yazar: Hikmet Cem Congar

Seçkin Yayıncılık – Taşıma ve Sigorta Hukuku Dizisi-V

210 Sayfa

ISBN: 9789750282782

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Uluslararası ticaretin önemli unsurlarından olan ve dolayısıyla ülkenin finansal yapısı üzerinde doğrudan şekilde etki eden liman işletmeleri tarafından sunulmakta olan liman hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasındaki hukuki statüsünün, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin açık ve net bir şekilde tespit edilmesi, hem liman işletmeleri hem de liman işletmeleri ile etkileşim içerisinde olan diğer özel veya tüzel kişiler bakımından çok büyük öneme haizdir.
‘Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi’nin beşinci kitabı olan “Liman İşletmelerinin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluğun Sigorta Teminatı Altına Alınması” isimli eserin birinci bölümünde limanların tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, limanlar hakkındaki mevzuat, ikinci bölümünde liman işletmeleri tarafından sunulan hizmetler, üçüncü bölümünde liman işletmelerinin sunmuş olduğu hizmetlere dair sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ifasından doğan hukuki yükümlülük ve sorumluluk, dördüncü bölümünde yat limanlarının işletmelerinin hukuki sorumluluğu ve bu sorumluluğun sigorta teminatı altına alınması, beşinci bölümünde ise yat liman işletmesinin hukuki sorumluluk sigortasında tarafların borç ve yükümlülükleri inceleme konusu yapılmıştır.

İçindekiler

-Önsöz  5
-Kısaltmalar 11
-Giriş 13
I. BÖLÜM – LİMANLAR VE İLGİLİ KAVRAMLAR
I. LİMAN TANIMI 17
II. GEMİ KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 22
III. LİMANLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 27
IV. TARİHİ SÜREÇTE LİMANLARIN GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI 29
V. LİMANLARIN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI 31
A. Oluşum Şekillerine Göre Limanlar 31
B. Fonksiyonları ve Kullanım Şekillerine Göre Limanlar 33
C. Sunduğu Hizmet Türlerine Göre Limanlar 33
D. Yükün Türüne Göre Limanlar 34
E. Sahiplerine Göre Limanlar 35
F. Yönetim Şekillerine Göre Limanlar 35
VI. LİMANLARIN BAŞLICA İŞLEVLERİ 37
VII. LİMANLARIN DENİZ TAŞIMACILIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ 38
VIII. ÜLKEMİZİN LİMANLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 41
IX. LİMANLARA YÖNELİK MEVZUAT 46
A. Limanlar Kanunu 46
B. Kıyı Kanunu 46
C. Kıyı Tesisleri ve İşletme İzin Yönetmeliği 47
D. Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 48
E. Limanlar Yönetmeliği 49
F. Liman Güvenliğine Dair Mevzuat 50
G. Çevre ile İlgili Mevzuat 51
II. BÖLÜM – LİMAN İŞLETMELERİ TARAFINDAN GEMİLERE VERİLEN HİZMETLER
I. GENEL OLARAK 53
II. GEMİLERE YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ 64
A. Gemilere Yükleme ve Boşaltma Yöntemleri 65
B. Yükün Özelliklerine Göre Yükleme – Boşaltmada Kullanılan Araçlar 66
III. DEPOLAMA VEYA ARDİYE HİZMETİ 71
IV. KILAVUZLUK VE ROMÖRKAJ HİZMETLERİ 73
A. Kılavuzluk 73
B. Römorkaj 74
V. LİMAN KILAVUZLUĞU VE RÖMORKAJI 75
A. Liman Kılavuzluğu 75
B. Liman Römorkajı 77
III. BÖLÜM – LİMAN İŞLETMELERİNİN, GEMİLERE VERDİĞİ HİZMETLERE DAİR AKDETTİĞİ SÖZLEŞMELER İLE BU SÖZLEŞMELERİN İFASINDAN DOĞAN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK 81
II. YÜKLEME – BOŞALTMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 82
A. Liman İşletmesinin Sözleşmeden Doğan Yükümlülük ve Sorumlulukları 86
B. İşi Yaparken Sadakat ve Özen Gösterme Yükümlülüğü 86
C. İşi Kendisi Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma 97
D. Araç – Gereç ve Malzeme Temin Etme 102
E. İhbarda Bulunma 105
F. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme 107
G. Ayıba Karşı Tekeffül 114
H. Zamanaşımı 118
III. DEPOLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 119
A. Liman İşletmelerinin Depolama Sözleşmesinden Doğan Yükümlülük ve Sorumlulukları 121
B. Eşyayı Kabul Etme 122
C. Eşyayı Koruma 122
D. Özen Gösterme 124
E. Muayene ve İhbar 125
F. Yük Sahibinin Depoya Girişine Müsaade Etme 126
G. İade Etme 127
H. Zamanaşımı 129
IV. KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 130
A. Liman İşletmelerinin Kılavuzluk ve Römorkaj Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülük ve Sorumlulukları 133
B. Özen Gösterme Yükümlülüğü 133
C. Sadakat 135
D. İşi Kendisi Yapma Yükümlülüğü 136
F. Zamanaşımı 140
IV. BÖLÜM – YAT LİMANI İŞLETMELERİNİN HUKUKİ SORUMLUĞUNUN SİGORTA TEMİNATI ALTINA ALINMASI
I. YAT LİMANI İŞLETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 141
II. YAT LİMANI İŞLETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TÜRK HUKUK MEVZUATINDAKİ YERİ 142
A. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 142
B. Türk Borçlar Kanunu 143
C. Sigortacılık Kanunu 143
D. Yönetmelikler 143
III. YAT LİMANI İŞLETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA GENEL ŞARTLAR, KLOZLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
146
A. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartı 146
B. Marina İşletmecisinin Sorumluluk Klozu 156
C. P&I Klozu 160
D. Enstitü Radyoaktif Kontaminasyon, Kimyasal, Biyolojik, Biyo Kimyasal ve Elektromanyetik Silahlar İstisna Klozu 160
E. Enstitü Siber Saldırı İstisna Klozu 161
F. Prim Ödemesi ve Poliçe İptal Klozu 161
G. Özel Şartlar 163
V. BÖLÜM – YAT LİMANI İŞLETMESİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. YAT LİMANLARINDA RİSKİN TESPİT EDİLMESİ 165
II. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 172
A. Rizikoyu Taşıma 172
B. Aydınlatma 173
C. Sigorta Poliçesini Verme 175
D. Giderleri Karşılama 176
E. Tazminat Ödeme 178
III. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 181
A. Prim Ödeme 181
B. Beyanda Bulunma 187
C. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına Müsaade Etme 189
D. Zarara Engel Olma, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma 190
-Sonuç ve Öneriler 193
-Kaynakça 203
-Kavram Dizini 209

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI