Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemilerin İhtiyati Haczi

Gemilerin İhtiyati Haczi

Gemilerin İhtiyati Haczi

Yazar: Onur Yılmaz

On İki Levha Yayıncılık

xxiv + 650 Sayfa

ISBN: 978-625-432-557-1

Boyut: 16.2 x 23.5

1. Hamur

2023

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Çalışmamızda gemilerin ihtiyati haczi kurumu, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan özel düzenlemeler çerçevesinde, gerektiği ölçüde karşılaştırmalı hukuk ve milletlerarası konvansiyon hükümleri dikkate alınmak suretiyle, uygulamada karşılaşılan sorunlar da göz önünde bulundurularak detaylı olarak incelenmiştir. Öte yandan bu özel düzenlemeler ele alınırken, İcra ve İflas Kanunu hükümleri de kurumu ilgilendirdiği ölçüde çalışmanın merkezinde olmuştur. Böylelikle Türk Ticaret Kanunu’nun 1351. madde hükmünün kurduğu bağlantı da göz önüne bulundurularak, gemilerin ihtiyati haczi kurumu disiplinler arası yaklaşımla irdelenmiştir. Gemilerin ihtiyati haczi kurumunu ilgilendiren düzenlemeler tümüyle eleştirel bir gözle ve ihtiyaç görülmesi halinde çözüm önerisi getirmek gayretiyle ele alınmıştır. Okurlarına faydalı olması ümidiyle (Arka Kapaktan)

İçindekiler

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM – GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA OLARAK GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ VE ŞARTLARI

I. İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A. Tarihçe
B. Kaynaklar
C. Gemilerin İhtiyati Haczi Kavramı
D. İhtiyati Haczin Deniz Hukuku Bakımından Önemi
E. Gemilerin İhtiyati Haczi Kurumunun Anayasal Dayanakları
F. Gemilerin İhtiyati Haczi Kurumunun Hukuki Niteliği

II. GEMİLER HAKKINDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR VE ÖZEL OLARAK İHTİYATİ HACİZ

A. Genel Olarak
B. İhtiyati Haciz
C. İhtiyati Tedbir
D. Kanuni (Kanuna Aykırı) Rehin Tesisi

III. GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ ŞARTLARI

A. Genel Olarak
B. Alacağa İlişkin Şartlar
C. İhtiyati Haciz Sebepleri

İKİNCİ BÖLÜM – İHTİYATİ HACİZ KARARI

I. GÖREV

A. Genel Olarak
B. Deniz Ticareti ile Deniz Sigortalarına İlişkin Hukuk Davalarına Bakmakla Görevli Mahkeme
C. Esas Hakkında Takip veya Dava Açılmadan Önce Görevli Mahkeme
D. Esas Hakkında Takip veya Dava Açıldıktan Sonra Görevli Mahkeme

II. YETKİ

A. Genel Olarak
B. Esas Hakkında Takip veya Dava Açılmadan Önce Yetkili Mahkeme
C. Esas Hakkında Takip veya Dava Açıldıktan Sonra Yetkili Mahkeme
D. Yetki Kurallarının Hukuki Niteliği
E. Boğazlardan Geçiş Rejimi Açısından Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisi

III. YARGILAMANIN TARAFLARI

A. Genel Olarak
B. İhtiyati Haciz Talep Edebilecekler Alacaklılar
C. Aleyhine İhtiyati Haciz Talep Edilebilecek Borçlular

IV. İHTİYATİ HACİZ YARGILAMASI

A. İhtiyati Haciz Talebi
B. İhtiyati Haciz Talebinde Bulunma Zamanı
C. İhtiyati Haciz Başvurusunda Bulunmanın Hukuki Sonuçları
D. Gemilerin İhtiyati Haczinde Arabuluculuk
E. Yargılama Usulü
F. İhtiyati Haciz Kararı ve İçeriği

V. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE TEMİNAT

A. Genel Olarak
B. Teminatın Miktarı ve Türü
C. Teminat Gösterilmesi Gerekmeyen Haller
D. Teminatın Yatırılacağı Aşama
E. Teminatta Değişiklik
F. Teminatın İadesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI, KARARA KARŞI KONULMASI VE İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER

I. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI

A. Genel Olarak
B. Yetkili İcra Dairesi
C. Kararın İcrasını Talep Süresi
D. Kararın Derhal İcrası
E. Gemiye El Konulması ve Diğer Muhafaza Tedbirleri

II. İHTİYATİ HACZİN KAPSAMI

A. Genel Olarak
B. Gemilerin İhtiyati Haczinde İhtiyati Haczin Kapsamı

III. İHTİYATİ HACZİN HÜKMÜ

A. Geçici Hukuki Koruma Olması
B. Alacağın Muaccel Hale Gelmesi
C. Haciz Yeri Mahkemesinin veya İcra Dairesinin Yetkili Kabul Edilmesi (“Forum Arresti”)
D. Hacze İştirak

IV. YENİDEN YA DA AYNI ALACAK İÇİN İHTİYATİ HACİZ

A. Kural: Yeniden ya da Aynı Alacak İçin Haciz Yasağı
B. İstisna: Yeniden ya da Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz

V. İHTİYATİ HACİZ KARARINA KARŞI KONULMASI

A. Genel Olarak
B. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz
C. Durum ve Şartların Değişmesi Sebebiyle İhtiyati Haczin Kaldırılması
D. Teminat Karşılığı Geminin Serbest Bırakılması

VI. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER

A. Genel Olarak
B. Dava ve Takipten Önce Konulan İhtiyati Haczin Tamamlanması
C. Dava ve Takipten Sonra Konulan İhtiyati Haczin Tamamlanması
D. İlamlı İcrada İhtiyati Haczin Tamamlanması

-SONUÇ

-KAYNAKÇA

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI