Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Sorumluluğu Ve Sınırlandırılması - Ticaret Hukuku Monografileri

Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Sorumluluğu Ve Sınırlandırılması - Ticaret Hukuku Monografileri

Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Sorumluluğu Ve Sınırlandırılması - Ticaret Hukuku Monografileri

Yazar: Ayşegül Özmen

Seçkin Yayıncılık

162 Sayfa

ISBN: 9789750285486

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Literatürde, taşıyanın sadece geç teslimden doğan sorumluluğunu ayrıntılı olarak inceleyen monografik eser sayısı oldukça azdır. Bu nedenle, bu kitapta özel olarak bu konuyu ele alan bir eser ortaya konulması amaç edinilmiştir. Türk hukukunda 6102 sayılı son Türk Ticaret Kanunu’na kadar düzenlenmemiş bir konu olan “Deniz Taşımalarında Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Sorumluluğu”, ilk kez uluslararası sözleşmelerle ortaya konulmuştur. Bu nedenle uluslararası alanda yapılan düzenlemelerin Türk hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınması, konunun daha iyi anlaşılması adına büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada; Lahey ve Lahey-Visby Kuralları ve bu kuralların hazırlık çalışmaları, Hamburg Kuralları ve Rotterdam Kuralları gibi uluslararası sözleşmeler ayrıntılı olarak incelenerek, bu sözleşmelerin geç teslimden doğan sorumluluğa ilişkin tüm düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Türk hukukunda taşıyanın geç teslimden doğan sorumluluğu kavramının tarihsel olarak ortaya çıkışı ve kanunen düzenlenmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler ışığında yabancı hukuk sistemleriyle karşılaştırmalı olarak izah edilmiştir. Bu kapsamda geç teslimden doğan sorumluluğun hukuki niteliği ve şartları, sorumluluğun ileri sürülebilmesi, taşıyanın sorumluluktan kurtulduğu haller (mutlak ve muhtemel sorumsuzluk sebepleri), taşıyanın sorumluluğunu sınırlandırma hakkı ve bu hakkın kaybı olmak üzere sorumluluğa ilişkin tüm unsurlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yargıtay içtihatları ve yabancı mahkeme kararlarına değinilerek uygulamada sorumluluğun tazmininin ne şekilde gerçekleştirilebileceğinin tespit edilmesi ve böylelikle konunun uygulamaya yönelik olarak somutlaştırılması amaçlanmış, ilgililere önemli bir katkı sağlanması hedeflenmiştir.

İçindekiler

-Önsöz 5
-Kısaltmalar 11
-Giriş 13
BİRİNCİ BÖLÜM – TAŞIYANIN GEÇ TESLİMDEN DOĞAN SORUMLULUĞU: GENEL OLARAK
I. KONUNUN TAKDİMİ VE TAŞIYANIN GEÇ TESLİMDEN DOĞAN SORUMLULUĞU KAVRAMINA GENEL BAKIŞ  15
II. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER UYARINCA TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN TARİHÇESİ 20
III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (MÖHUK) UYARINCA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN UYGULANMA ALANI 29
IV. GEÇ TESLİMDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN TÜRK HUKUKU’NDA AÇIKÇA DÜZENLENMESİ 31
İKİNCİ BÖLÜM – TAŞIYANIN GEÇ TESLİMDEN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE ŞARTLARI
I. 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TAŞIYANIN GEÇ TESLİMDEN DOĞAN SORUMLULUĞU: GENEL OLARAK 37
II. TÜRK TİCARET KANUNU’NA TEMEL TEŞKİL EDEN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE DİĞER ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA TAŞIYANIN GEÇ TESLİMDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 40
A. Genel Olarak 40
B. Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Sorumluluğunun Uluslararası Sözleşmelerdeki Görünümü 44
1. Lahey ve Lahey–Visby Kuralları’nın Hazırlık Çalışmaları Uyarınca Geç Teslimden Kaynaklanan Zarar Kavramı 44
2. Hamburg Kuralları Uyarınca Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Zararlardan Sorumluluğu 51
3. Rotterdam Kuralları Uyarınca Taşıyanın Geç Teslimden Doğan Zararlardan Sorumluluğu 54
III. TÜRK HUKUKU UYARINCA TAŞIYANIN EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 58
A. Teslim 58
B. Teslimde Gecikme 63
C. Zarar 67
1. Geç Teslimden Kaynaklanan Zarar Türlerinin Ayrıntılı Olarak İncelenmesi 70
a. Covid–19 Salgını Sebebiyle Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Kaynaklanan Zararlar 70
b. Gecikme Süresi İçinde Yükün Kullanılamamasından ve/veya Eşyanın Borsa ve Piyasa Değerinin Düşmesinden Kaynaklanan Zararlar 73
c. Gecikmenin Üretim ve/veya Kâr Kaybına veya Bir Satış Sözleşmesi Gereği Sorumluluğa (Tazminat ve/veya Cezaî Şart Ödenmesi, Sözleşmeden Dönme vs.) Yol Açmasından Doğan Zararlar 76
2. Geç Teslimden Doğan Zararı Tazmin Yükümlülüğünün Hukuki Niteliğine İlişkin Doktrinde Yer Alan Görüşler 79
IV. GEÇ TESLİM İLE ZARAR ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ VARLIĞI 81
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SORUMLULUĞUN İLERİ SÜRÜLMESİ
I. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 91
II. SORUMLULUĞU İLERİ SÜRÜLEBİLECEK OLAN TARAFLAR 95
A. Akdî Taşıyan 95
B. Fiili Taşıyan 96
III. SORUMLULUĞUN İLERİ SÜRÜLMESİ 99
A. Tazminat Talebinde Bulunabilecek Şahıslar 100
B. Geç Teslime İlişkin Bildirim ve Bildirimde Bulunulmamasının Sonuçları 102
1. Bildirim 102
2. Bildirimde Bulunulmamasının Sonuçları 104
C. Tazminat Talebi İçin Hak Düşürücü Süre 106
IV. TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KURTULDUĞU HALLER 108
A. Mutlak Sorumsuzluk Sebepleri 110
2. Yangın 112
3. Denizde Kurtarma 114
4. Rotadan Sapma 115
B. Muhtemel Sorumsuzluk Sebepleri 116
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYANIN EŞYANIN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI VE SINIRLANDIRMA HAKKININ KAYBI
I. TAŞIYANIN EŞYANIN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI: GENEL OLARAK 119
II. TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKI 123
A. Türk Hukuku Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Düzenlenmesi 123
B. Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Uluslararası Sözleşmelerde Düzenlenmesi 127
1. Lahey ve Lahey–Visby Kuralları Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Düzenlenmesi 127
2. Hamburg Kuralları Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Düzenlenmesi 128
3. Rotterdam Kuralları Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Düzenlenmesi 130
III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU SINIRLANDIRMA HAKKININ KAYBI 132
A. Türk Hukuku Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybının Düzenlenmesi 132
B. Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkının Kaybına Yol Açan Kusurun Türü ve İspat Yükü 133
1. Kast 134
2. Pervasızca Davranış 135
3. Anlaşmaya Aykırı Güverte Taşıması 137
C. Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybının Uluslararası Sözleşmelerde Düzenlenmesi 138
1. Lahey ve Lahey–Visby Kuralları Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybının Düzenlenmesi 138
2. Hamburg Kuralları Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybının Düzenlenmesi 139
3. Rotterdam Kuralları Uyarınca Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybının Düzenlenmesi 139
-Sonuç 141
-Yargıtay Karar Dizini 147
-Yabancı Karar Dizini 151
-Kaynakça 155
-Kavram Dizini 163

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI