Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi

Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi

Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi

Yazar: Melisa Konfidan

On İki Levha Yayıncılık

xxii + 389 Sayfa

ISBN: 978-625-432-508-3

Boyut: 16.5 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2023

(görsel: onikilevha.com.tr, bilgi: legalkitabevi.com, onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Çalışmanın konusu olan Türk hukukuna tabi olarak kurulan deniz araçları sorumluluk sigortası sözleşmesi, pasif zarar sigortasının özelliklerini taşımaktadır. Bu sözleşme ile kural olarak üçüncü kişilerin uğrayacağı sigortalı gemiden kaynaklanan zararlardan doğan sorumluluklara karşı teminat sağlanmaktadır. İngiliz hukuku başta olmak üzere yabancı hukuklara tabi olarak kurulan bu sözleşmenin bir tarafı su araçları sorumluluk branşında ruhsat alarak faaliyetini Türkiye’de sürdürmekte olan bir sigorta şirketi olduğunda, Kurallar Kitapçığı ve Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları sözleşmeye dahil edilmektedir. Sözleşmenin içeriğine dahil edilen bu kurallar ile Türk hukukunda pasif zarar sigortası sözleşmesine ilişkin hükümler birlikte incelenmiş ve sözleşmeye uygulanacak kurallar bakımından bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Tarihsel olarak önceleri yalnızca İngiliz hukuku’na tabi olarak kurulan deniz araçları sorumluluk sigortası sözleşmeleri, sonradan diğer ülke hukuklarına tabi olacak şekilde de kurulmaya başlanmıştır. 2014 yılından itibaren ise deniz araçları sorumluluk sigortası sözleşmesinin Türk hukukuna tabi olarak kurulmaya başlanmasıyla bu sözleşmenin Türk hukuku uyarınca incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

İçindekiler

-Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM – Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Ortaya Çıkışı, Sözleşmenin Tarafları, Kurulması ve Sözleşmeye Uygulanacak Kurallar

I. Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Ortaya Çıkışı

II. Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Sigorta Sözleşmeleri Sınıflandırmaları İçindeki Yeri

III. Sözleşmenin Tarafları

A. Sigortacı
B. Sigorta Ettiren

IV. Sözleşmenin İlgilileri

A. Sigortalı
B. Zarar Gören

V. Sözleşmenin Kurulması

A. Genel Olarak
B. Sözleşmenin Kurulmasına Yönelik İrade Açıklamaları
C. Sözleşmenin Kurulma Anı ve Hükümlerinin Yürürlüğü

VI. Sözleşmenin Belgelenmesi

VII. Sözleşme Yapma Zorunluluğu

A. İsteğe Bağlı ve Zorunlu Sigorta Sözleşmeleri Ayrımı
B. Sözleşmenin Türkiye’de Yapılmasında Zorunluluk ve İstisnalar

VIII. Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesine Uygulanacak Kurallar

A. Genel Olarak
B. Sigorta Genel Şartları
C. Sigorta Özel Şartları
D. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

İKİNCİ BÖLÜM – Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinde Sigortacının Yükümlülükleri

I. Genel Olarak

II. Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü

A. Kavram
B. Taraflar
C. İfanın Zamanı ve Kapsamı
D. Poliçe Yenilemelerinde Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
E. İspat Yükü
F. Yükümlülüğün İhlaline Bağlanan Yaptırım

III. Sigorta Poliçesi Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü

A. Poliçenin Hazırlanması ve İçeriği
B. Poliçenin Sigorta Ettirene Verilmesinde Süre
C. Yükümlülüğün İhlaline Uygulanacak Yaptırım

IV. Riziko Taşıma Borcu

A. Genel Olarak
B. Riziko Kavramı ve Rizikonun Gerçekleşme Zamanı
C. Sigorta Himayesinin Kapsamı

V. Giderleri Ödeme Borcu

VI. Tazminat Ödeme Borcu

A. Genel Olarak
B. İfa Şekli ve Zamanı
C. Kısmi Tazminat Ödemeleri
D. Zarar Görenin Sigortacıya Doğrudan Başvuru İmkanı
E. Takas
F. Halefiyet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Deniz Araçları Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

I. Genel Olarak
II. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu

A. Prim Kavramı
B. Primin Belirlenmesi
C. Prim Borçlusu
D. İfa Yeri
E. İfa Şekli
F. İfa Zamanı
G. Temerrüt

III. Sigorta Ettirenin Görevleri

A. Genel Olarak
B. Beyan Görevi
C. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Görevi
D. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Görevi
E. Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Görevlerin Yerine Getirilmesi

-Sonuç

-Kaynakça

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI