Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ege Jeopolitiği Cilt I

Ege Jeopolitiği Cilt I

Ege Jeopolitiği Cilt I

Editörler: Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Dimitrios İoannidis

Nobel Akademik Yayıncılık

1832 Sayfa

ISBN: 978-605-033-214-8

Boyut: 16.5 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2020

(görsel: researchgate.net, bilgi: researchgate.net)

İçindekiler:

Ön Söz – Hasret Çomak iii

BÖLÜM 1. EGE DENİZİ’NİN SİYASİ VE DİPLOMASİ TARİHİ

-Ege: Ebedi Ticaret Yolu ve Dünya Merkezi – Mine Yılmazer 3

-Ege: Doğu-Batı Arasındaki Köprü ve Medeniyetler Buluşması Jeolojik ve Arkeolojik Geçmiş (15 Milyon Yıl Öncesinden M.Ö. 3000’e Kadar) – Şengül Aydıngün 19

-Ege Üstünlüğü Yarışı: Minos-Fenikeliler Dönemi (M.Ö. 3000’den M.Ö. 500’e Kadar) – Şengül G. Aydıngün 29

-Ege Üstünlüğü Yarışı: Atina – Pers – Sparta – Büyük İskender Dönemi – Çağla Arslan Bozkuş 37

-Ege Üstünlüğü Yarışı: Kartaca – Roma Dönemi – Çağla Arslan Bozkuş 43

-“Türklerin Beyaz Denizi”nden Ege Sorununa: Osmanlı Dönemi’nde Ege Denizi’nde Türk Hâkimiyeti ve Bu Hâkimiyetin Yitirilmesi – Akın Kiren 50

-İtalyanların Pazarlık Kozundan Yunan Toprağına: Trablusgarp Savaşı Sonrası Rodos ve Oniki Ada – Akın Kiren 63

-Balkan Savaşları’nda Zevahiri Kurtarmak: Hamidiye Kruvazörü ve Osmanlı Kamuoyu – Akın Kiren 72

-Birinci Dünya Savaşı ve Ege – Oktay Bingöl 82

-İkinci Dünya Savaşı ve Ege – Oktay Bingöl 96

-Soğuk Savaş Dönemi Ege – Dinçer Bayer 111

BÖLÜM 2 – EGE DENİZİ’NİN HUKUKİ REJİMİ

-Ege’de Sorunlu Coğrafi Formasyonlar ile Bunların Deniz Güvenliği ve Dış Politikaya Etkileri – Burak Şakir Şeker 125

-Ege Denizi’nde Deniz Yetki Alanları ve Deniz Alanlarının Hukuki Statüsü – Dinçer Bayer 148

-Ege Denizi’nde 1958 Cenevre Sözleşmelerine İstinaden Sınırlandırma – Hakan Çetinoğlu 165

-Ege Denizi’nde 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne İstinaden Sınırlandırma – Hakan Çetinoğlu 185

-Ege Meselesi’nde Hakkaniyet İlkesi ve Esas Hatlar – Emete Gözügüzelli 204

-Türkiye-Yunanistan Arasındaki Deniz Yetki Alanı Sorunlarının Uluslararası Adalet Divanı’nda Çözümlenmesi – Murat Koray 222

-Ege Denizi’nde Sınırlandırma ile İlgili Şartlar: Ekonomik Şartlar ve Doğal Kaynaklar – Neslihan Özkerim Güner 257

-Ege Denizi’nde Sınırlandırma ile İlgili Sartlar: Deniz Ulaştırmasının Serbestliği ve Güvenlik Durumu – Zeynep Erhan Bulut 268

-Ege Denizi’nde Sınırlandırma ile İlgili Şartlar: Hakkaniyet İlkelerine Göre Sınırlandırma – Mesut Şöhret 282

-Ege Denizi’nde Sınırlandırma ile İlgili Şartlar: Oransallık ve Kapatmama İlkesi – Mesut Şöhret 305

-Ege Denizi’nde Sınırlandırma ile İlgili Şartlar: Devletlerin Yetki Alanları ve Açık Deniz – Sadullah Özel 325

-Ege Denizi’nde Sınırlandırma ile İlgili Şartlar: Hakkaniyet İlkelerine Göre Sınırlandırma – Erdoğan Mert 335

-Ege Denizi’nde Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları – Muhammed Emin Kocaman 361

-Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları – Emin Abbasov 370

-Ege Denizi’nde Uluslararası Hava Sahası ve FIR Hattı Sorunu – Murat Pınar-Soyalp Tamçelik 382

-Tarihsel Bağlamda Türk Boğazları’nın Geçiş Rejimi ve Ege Denizi – Doğan Şafak Polat 406

-Türk Boğazlarının Geçiş Rejimi ve Ege Denizi’nin Statüsü – Özkan Gönül-Yunus Karaağaç 434

-Uluslararası Hukukta “Hukuki Rejim Teorisi” ve Eleştirisi Yönünden Ege Denizi ve Türk Boğazları – Erkan Akdoğan 456

-Türkiye’nin Ege’deki Gri Adalar Yaklaşımının Hukuki Altyapısı – Ergun Mengi 467

-Ege Denizi ve Zararsız Geçiş – Esra Toz 474

-Ege Denizi’nde Gayri Askerî Statüdeki Adaların Silahlandırılması Sorunu – Alaettin Sevim 485

3. BÖLÜM – EGE DENİZİ’NİN JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK ÖNEMİ

-Ege Denizi İçin Jeopolitik ve Jeostrateji Kavramlarının Oluşumu – Yunus Karaağaç 511

-20. ve 21. Yüzyılda Ege Denizi’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Durumu – Tarık Demir 529

-Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi Çerçevesinde Ege Denizi Üzerine Bir Değerlendirme – Nuri Gökhan Toprak 544

-Ege Denizi’nde Rekabet Alanları ve İşbirliği Girişimleri – Emre Çıtak 555

-Jeopolitiğin Değişen Karakterinin Siyasal İletişim Bağlamında Ege Denizi’ne Yansıması – Emine Kılıçaslan 565

-Ege Jeopolitiğinde Eğitim ve Sanayi İşbirliği Politikaları – Mustafa Oktay Alnıak-Ece Barutçu-Begüm Doğrusöz 576

4. BÖLÜM – TÜRKİYE’NİN EGE DENİZİ POLİTİKASI

-Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Dönemi Türklerin Ege Denizi Politikası – İbrahim Akın 607

-İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye’nin Ege Denizi Politikası – Doğan Şafak Polat 618

-II. Dünya Savaşı Dönemi Türkiye’nin Ege Denizi Politikası – Kübra Deren Ekici 634

-Eleştirel Jeopolitik Yaklaşım Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Ege Politikası – Volkan Tatar-Çiğdem Sofuoğlu 639

Soğuk Savaş Dönemi Türkiye’nin Ege Denizi Politikası – Volkan Tatar 648

-Kıbrıs Barış Harekâtı ve Sonrasında Türkiye’nin Ege Denizi Politikası – Soner Karagül-Sezai Özçelik 658

-Türk ve Yunan Güvenlik Algılarının Ege Sorunlarına Yansımalarının Karşılaştırmalı Analizi – Ali Bilgin Varlık 680

-Türk-Yunan Dostluğunun Yarını – Ergun Mengi 713

-Ege Jeopolitiği Açısından Rodos ve İstanköy Türklüğü – Mustafa Kaymakçı 720

5. BÖLÜM – YUNANİSTAN’IN EGE DENİZİ POLİTİKASI

-The Greek Strategy in The Aegean Sea During the Ottoman Period and World War I – Ioannis E. Kotoulas 765

-İki Dünya Savaşı Arasında Yunanistan’ın Ege Denizi Politikası – Feride Yılmaz 772

-İki Savaş Arası Dönemde Yunanistan’ın Ege Denizi Politikası – Betül Özyılmaz Kiraz 805

-Truman Doktrini ve Marshall Planı Çerçevesinde ABD’nin Yunanistan’a Yaklaşımı – Akın Sağıroğlu-İlhan Aras 819

-Soğuk Savaş Dönemi Yunanistan Dış Politikası (Siyasal İletişim Bağlamında “Milliyetçilik”, “Soğuk Savaş”, “Megali İdea”, “Albaylar Cuntası”, “Ulusal Bölünme” ve “Ulusal Rönesans”) – Emine Kılıçaslan 833

-Soğuk Savaş Sonrası Yunanistan’ın Ege Denizi Politikası – Sami Kiraz 841

-Greece’s Aegean Policy in The Post-Cold War Period – II – Ioannis Th. Mazis-Markos I. Troulis 851

-Kıbrıs Barış Harekâtı ve Sonrasında Yunanistan’ın Ege Denizi Politikası – Sami Kiraz 858

-Greece’s Geopolitics of the Aegean Sea During the Syriza-Led Government (2015-2019)
Zuhal Mert Uzuner-Konstantinos Gogos 865

6. BÖLÜM – TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’IN BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA EGE DENİZİ’NİN GÜVENLİĞİ

-Türkiye-KKTC İlişkileri ve Ege Denizi’yle İlgili Kavramsal Güvenlik Analizi – Soyalp Tamçelik 879

-Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgeleri – Cihat Yaycı 914

-Kıbrıs Sorunu Niçin Çözülemiyor? – Ergun Mengi 932

-Ege Denizi ve Kıbrıs Adası – Oğuz Taner Hacıfazlıoğlu 938

-Türkiye-İtalya İlişkileri ve Ege Denizi Güvenliği – Tarık Demir 956

-Türkiye – Arnavutluk İlişkileri ve Ege Denizi Güvenliği – Erdoğan Mert 973

-21.Yüzyılda Türk-Rus İlişkilerinin Ege Bölgesi Güvenlik Parametrelerine Olası Yansımalarını Anlamak – Sina Kısacık 984

-Yunanistan-Suriye İlişkileri ve Ege Denizi Güvenliği – Serpil Bardakçı Tosun 1016

-Yunanistan-Rusya Federasyonu İlişkileri ve Ege Denizi’nin Güvenliği – Cemre Pekcan 1022
Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI