Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı

Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı

Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı

Yazar: Gülşah Yakşi

On İki Levha Yayıncılık – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi

xvi + 211 Sayfa

ISBN: 978-625-7293-49-5

Boyut: 16.5 x 23.5

1.Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmanın konusunu “Tersane sahibinin ipotek hakkı” başlığını taşıyan Türk Ticaret Kanunu‘nun 1013. madde hükmü oluşturmaktadır. Kanun koyucu tersane sahibinin yapım ve onarım alacaklarını korumak amacı ile tersane sahibine yapımı veya onarımı yapılan gemi üzerinde ipoteğin tescilini isteme hakkı tanımıştır. Konu, TTK’da yer alan m. 1013 hükmü, yapı halindeki gemi ipoteği hükümleri ve gemi ipoteği hükümleri ile ipoteğin kurulmasına ilişkin atıf yapılan Türk Medeni Kanunu hükümleri kapsamında incelenmiştir. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

Giriş
Birinci Bölüm – Tersane sahibinin ipoteğin tescilini isteme hakkının genel esasları
I. Tanım
II. Tersane Sahibi Lehine Hapis Hakkı Yerine İpoteğin Tescilini İsteme Hakkı Tanınmasının Nedeni
III. Uygulanacak Hükümler
IV. Tersane Sahibinin İpoteğin Tescilini İsteme Hakkının Hukuki Niteliği
A. Ayni Talep Hakkı Görüşü
B. Nisbi Hak Görüşü
C. Görüşümüz
V. Hakkın konusu
A. Yapı Halindeki Gemi
B. Gemi
VI. İpoteğin Tescilini İsteme Hakkının Doğması İçin Gerekli Şartlar
A. Gemi Yapım-Onarım Alacağının Bulunması
B. Malikin Yeterli Güvence Göstermemesi
VII. Gemi Yapım-Onarımından Doğan Alacakları Korunan Kişi
A. Genel Olarak
B. Tersane Sahibi ve Tersane Kavramı
VIII. Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkının Benzer Hukuki Kurumlar İle Karşılaştırılması
A. İnşaatçı İpoteği ile Karşılaştırılması
B. Hapis Hakkı ile Karşılaştırılması
IX. Kanuni İpotek Hakkından Feragat

İkinci Bölüm – Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Kurulması ve Kapsamı
I. Tersane Sahibi Lehine İpotek Kurulması
A. Alacağın Çekişmesiz Olması
B. İpoteğin Tescili
C. İpoteğin Derecesi ve Sırası
D. Şerh
II. İpoteğin Kapsamı
A. Gemi İpoteğinin Kapsamı
B. Yapı Halindeki Gemi İpoteğinin Kapsamı
III. İpoteğin Kapsamında Yer Alan Alacaklar
A. Genel Olarak
B. İpotekle Temin Edilen Alacak
IV. Tersane Sahibi Lehine Kurulan İpoteğin Özel Türleri

Üçüncü Bölüm – Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Hükümleri ve İpotek Hakkının Sona Ermesi
I. Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Hükümleri
A. Lehine İpotek Tesis Edilen Tersane Sahibinin Hakları
B. Alacak ve İpotek Hakkının Devrinin ve İntikalinin Sonuçları
C. İpoteğin İçeriğinin, Derecesinin ve Temin Ettiği Alacağın Değiştirilmesi
D. İnşası Tamamlanan Yapı Üzerindeki İpoteğin Durumu
II. Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Sona Ermesi
A. Alacağın Sona Ermesi
B. İpotekli Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi
C. Alacaklının Gemi Malikine Karşı Sahip Olduğu İstem Hakkının Zamanaşımına Uğraması
D. İyiniyetli Üçüncü Kişinin Yapı veya Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı Kazanması
E. İpoteğin Kaldırılması Konusunda Tarafların Anlaşması
F. Tersane Sahibinin İpotek Hakkından Feragat Etmesi
G. Sürenin Dolması
H. Yapının veya Geminin Cebri İcra ile Satışı
I. Geminin Müsaderesi
J. Yapının veya Geminin Sicilden Kaydının Silinmesi

-Sonuç
-Kaynakça

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI