Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Taşıyıcının Tehlikeli Madde Taşımacılığından Doğan Sorumluluğu

Taşıyıcının Tehlikeli Madde Taşımacılığından Doğan Sorumluluğu

Taşıyıcının Tehlikeli Madde Taşımacılığından Doğan Sorumluluğu

Yazar: Buğra Kaan Kum

On İki Levha Yayıncılık

xiv + 172 Sayfa

ISBN: 978-625-7293-10-5

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Türk hukuk literatüründe taşıyıcının tehlikeli madde taşımacılığından doğan sorumluluğuna ilişkin tüm taşıma türleri açısından konunun ele alındığı bir çalışma yer almamaktadır. Bu sebeple, bu monografik çalışmada taşıyıcının tehlikeli madde taşımacılığından doğan sorumluluğu karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı açısından incelenmiştir.

Çalışmanın konusunu, herhangi bir eşyanın taşınması değil, tabii özellikleri ve taşıma sırasındaki hususiyeti sebebiyle, canlı ve cansız tüm varlıklara, genel düzen ve emniyete ve çevreye karşı zarar verici nitelikteki tehlikeli maddelerin taşınması oluşturmaktadır. Çalışma konusu, tehlikeli madde taşımacılığına hasredilmiş uluslararası düzenlemeler ve iç hukuktaki kanun ve yönetmelik düzeyindeki normlar dikkate alınarak taşıyıcının sorumluluğunu düzenleyen uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk normları çerçevesinde incelenmiştir. Bunlarla birlikte bilindiği üzere pandemi döneminden geçmekteyiz.

Bu nedenle tehlikeli maddeler ile bağlantısı ve taşıma hukukuna etkileri yönünden Covid-19 ile ilgili güncel konulara da değinilmiştir. Ayrıca son zamanlarda ülkemizde de tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması gibi hususlarda eksiklikler yaşandığı görülmektedir. Çalışmamızın Türk hukuk literatürüne faydalı olmasını temenni ederim.(Arka Kapaktan)

İçindekiler:

-GİRİŞ
-BİRİNCİ BÖLÜM – TAŞIMANIN GENEL ESASLARI VE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
1.1. TAŞIMANIN GENEL ESASLARI
1.1.1. Hukuki Açıdan Taşıma Kavramı
1.1.2. Taşıma Türlerinin Hukuki Dayanakları
1.1.2.1. Karayolu Taşımacılığı
1.1.2.2. Demiryolu taşımacılığı
1.1.2.3. Denizyolu Taşımacılığı
1.1.2.4. Havayolu Taşımacılığı
1.2. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
1.2.1. Tehlikeli Madde Kavramı
1.2.2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
1.2.3. Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler
1.2.3.1. Uluslararası Düzenlemeler
1.2.3.2. Ulusal Mevzuat

-İKİNCİ BÖLÜM – TAŞIMA HUKUKUNDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI
2.1. SORUMLULUĞUN KAYNAĞI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
2.1.1. Temel Dayanak: Taşıma Sözleşmesi
2.1.1.1. Hukuki Niteliği
2.1.1.2. Esas Unsurları
2.1.1.3. Taraflara Yüklediği Yükümlülükler
2.1.2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği
2.2. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI
2.2.1. Bir Zarar Ortaya Çıkmalı
2.2.2. Zararı Ortaya Çıkaran Olay, Eşya Taşıyıcının Fiili Hakimiyetinde İken Meydana Gelmeli
2.2.3. Kusursuzluk İspatlanamamalı
2.2.3.1. Sorumluluk Açısından Kusur Şartı
2.2.3.2. Özen ve Dikkat Yükümü Çerçevesinde Kusurun Tespiti
2.2.4. İlliyet Bağı

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYICININ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
3.1. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAKLARI
3.1.1. Karayolu Taşımacılığında Hukuki Dayanaklar
3.1.2. Demiryolu Taşımacılığında Hukuki Dayanaklar
3.1.3. Denizyolu Taşımacılığında Hukuki Dayanaklar
3.1.4. Havayolu Taşımacılığında Hukuki Dayanaklar
3.2. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ AKDİ SORUMLULUĞU
3.2.1. Taşıyıcının Asli Edim Borcuna Aykırılıktan Doğan Sorumluluğu
3.2.1.1. Taşıyıcının Eşyayı Koruma Borcuna Aykırılıktan Doğan Zarardan Sorumluluğu
3.2.1.2. Taşıyıcının Geç Teslimden Doğan Zarardan Sorumluluğu
3.2.2. Tehlikeli Madde Taşıyıcısının Yan Borçlardan Doğan Sorumluluğu
3.2.2.1. Yan borçlardan doğan sorumluluğun hukuki dayanağı
3.2.2.2. Tehlikeli Madde Taşıyıcısının Yan Borçlara Aykırılığı
3.3. TAŞIYICININ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
3.3.1. Genel Olarak
3.3.2. Taşıyıcının Haksız Fiil Sorumluluğu
3.3.2.1. Gönderen veya Gönderilene Karşı
3.3.2.2. Üçüncü Kişilere Karşı
3.3.3. İfa Sürecinde Yardımcı Kişilerin Haksız Fiil Sorumluluğu
-SONUÇ
-KAYNAKÇA

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI