Arşiv | Ticaret RSS feed for this section

Denizcilik Ekonomisi

17 Oca

Denizcilik ekonomisi

Yazar: Martin Stopford

Çevirenler: A. Yıldıray Ertaş, Emrah Bulut, Gökçe Çiçek Ceyhun,  İbrahim Kılıç, Okan Duru, Serap İncaz, Soner Esmer

Nobel Akademik Yayıncılık

826 Sayfa

ISBN: 978-605-320-53-26

Boyut: 17.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2016

(görsel: kariyerkitaplari.com, bilgi: kabalci.com.tr, nobelyayin.com)

Açıklama:

Deniz ticareti, dünya ekonomisinde son 60 yılda yaşanan küreselleşmeden sorumlu başlıca sanayi kollarından biridir. Sektörün en önemli başarısı, çok uzun mesafelerde oldukça emniyetli ve güvenli ulaşım imkânı sağlaması ve bunu dünya ekonomisinde olağan fiyat artışlarından farklı olarak oldukça yavaş bir şekilde artan rakamlarla gerçekleştirmiş olmasıdır. Ton başına birkaç dolar gibi bir ücretle yüklerin dünya çapında taşınabiliyor olması hayret vericidir.

Beni, Denizcilik Ekonomisi kitabını yazmaya sürükleyen temel motivasyon, bu yenilenme ve inovasyon dalgasının ardında yatan temel iktisadi faktörleri basitçe açıklayacak bir kaynak meydana getirme tutkusudur. Deniz ticaretinin 5.000 yıllık tarihinin bize sunduğu mesaj, her yeni nesille birlikte yeni durumlar ve problemlerle karşı karşıya kaldığımızdır. Yeni nesillerin, dünyanın değişen beklentilerine bağlı olarak sektörü yeni durumlara göre inşa etmesi ve adaptasyonunu sağlaması gerekir. Gerçekçi konuşmak gerekirse, bugün denizcilerin (ve tabii tersanelerin) kendi geleceklerini inşa etmeleri gerekiyor ve bunun için anlamaya ve sürekliliğe ihtiyaç var. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar, her zamankinden daha zorlu.

Denizcilik Ekonomisi kitabının üçüncü baskısının Türkçeye tercüme edilmesi ve düşüncelerimin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi ile son derece mutluyum ve bundan şeref duydum. Bu çevirinin hazırlanmasında görev alan herkese teşekkürlerimi sunuyor ve bu kitabı en iyi dileklerimle yeni nesil Türk denizcilerine ithaf ettiğimi belirtmek istiyorum. Daha iyi kavrayabilmeniz, sürekliliği muhafaza edebilmeniz ve başarılı olmanız dileğiyle.
Martin Stopford

Doğunun Kapısı Venedik

7 Ara

Doğunun Kapısı Venedik

Yazar: Maria Pia Pedani

Çevirmen: Gökçen Karaca Şahin

Küre Yayınları

336 Sayfa

ISBN: 978-605-5383-52-7

Boyut: 14.0 x 23.0

KArton Kapak – 3. Hamur

2015

(görsel: kureyayinlari.com, bilgi: kureyayinlari.com, simurg.com.tr)

Açıklama:

Batı ile Doğu ve Hıristiyanlık ile İslam arasındaki buluşmanın merkezi, uzun yüzyıllar boyunca Venedik şehri olmuştur. Akdeniz’de edinmiş olduğu ayrıcalıklı pozisyon ve kurmuş olduğu ticari ağ sayesinde VIII. yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonuna kadar bu önemli rolü devam eden Venedik adeta Doğu’nun kapısı niteliğini kazanmıştır. Elçiler, tercümanlar, konsoloslar, tüccarlar, denizciler, esirler, mühtediler, korsanlar ve casuslar gibi aktörler üzerinden aktarılan bilgiler, Batı’da Türk/Müslüman imajını oluşturduğu gibi, Venedik’e diplomatik misyonla yahut ticaret için giden Müslümanlar da Doğu’da Batı imajının şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Elinizdeki eserde, bu süreçte rol almış olan aktörler üzerinden iki taraf arasındaki ilişkiler incelenmekte, tarihsel çatışma ve uzlaşı noktaları ele alınmaktadır.

Osmanlı Sularında Rekabet – Mesajeri Maritim Vapur Kumpanyası (1851-1914)

27 Haz

 

Osmanlı Sularında RekabetYazar: Süleyman Uygun

Kitap Yayınevi – Akademik Dünya Dizisi

400 Sayfa

ISBN:  978-605-105-152-9

Boyut: 16.0 x 21.0

2015

(görsel: ilkekitap.com, bilgi:  ilkekitap.com, kitapyayinevi.com)

Açıklama:

ÖNSÖZ

Merkantilist kapitalizminin 19. yüzyıla kadar önemli bir aracı olan yelkenliler, sanayi devrimiyle buharlı gemilere dönüşerek kapitalizmin vazgeçilmez uluslararası taşımacılık aracı haline geldiler. Endüstriyel üretim arttıkça buharlı deniz nakliye şirketlerinin varlıkları hayati bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. Hatta şirketler devletlerin gücünün birer sembolü haline dönüştüler. Sanayi hamlesiyle beraber Avrupa endüstrisinin hammadde ve pazar ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan buharlı gemi sahibi armatör-tüccarlar, devlet ortaklığında büyük buharlı deniz nakliyat şirketleri oluşturdular. İlk olarak Büyük Britanya ve Avusturya öncülüğünde devlet-özel sektör ortaklığında oluşturulan buharlı deniz taşımacılığı rekabetine Fransızlar, Mesajeri Maritim Kumpanyasıyla (1851-1977) katıldılar. Kumpanyanın kuruluşundaki temel amaç ilk dönemler Akdeniz ve Karadeniz’deki liman kentleriyle Marsilya arasında düzenli posta ve ticaret bağlantıları oluşturmak, daha sonra da bu bölgelerdeki başarıya bağlı olarak faaliyetlerini denizaşırı sömürgelere yaymaktı. Kumpanya, 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde bu hedeflerini gerçekleştirerek, Fransız sömürgecilik tarihinde önemli bir rol oynadı.

19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası ve dünyada yaşanan, büyük siyasi olaylara ve değişimlere sebebiyet veren, hatta devletlerin hükümran ya da tabi, sömüren ya da sömürülen olmalarında bir araç olarak hayati bir öneme sahip olan buharlı deniz nakliye şirketlerinin yapıları, faaliyetleri ve amaçlarının irdelenmesi, Avrupa egemenliğinin doğası ve yayılması üzerine doğru bir fikir verecektir. Bu tür nakliye şirketlerine dair çalışmalara bugüne kadar Türk tarihçiliğinde gereği kadar yer verilmemesi önemli bir eksikliktir. Bu bağlamda Osmanlı sularındaki yabancı rekabetin ve Fransız sömürgeciliğinin kolları ve öncülü mahiyetinde olan Mesajeri Maritim Kumpanyası çalışmamıza konu olmuştur. Osmanlı resmi belgelerinde Mesajeri Maritim Kumpanyası olarak adlandırılan bu şirketin zamanla isim değişikliklerine gittiği ve Mesajeri Nasyonal, Mesajeri İmperyal gibi isimler kullandığı da görülmektedir. Ancak belgelerde daha çok Mesajeri Maritim Kumpanyası geçtiğinden bu ismi kullanmayı uygun gördük.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. “Mesajeri Maritim Kumpanyasının Kuruluşu ve Yapılanması” başlığını taşıyan ilk bölümde şirketin kuruluş ve gelişim sürecinde iç organizasyonunda ve faaliyet ağında geçirmiş olduğu değişimler ve bu değişimlerin şirketin faaliyetlerine etkisi üzerinde durulmuştur. “Doğu Akdeniz’de Fransız Taşımacılığı ve Mesajeri Maritim Kumpanyasının Rolü” adlı İkinci Bölümde kumpanyanın İskenderiye, Beyrut, Mersin, İzmir, Selanik ve İstanbul gibi Doğu Akdeniz’in belli başlı önemli liman kentlerindeki faaliyetleri üzerinde durulmuştur. “Karadeniz ve Aşağı Tuna’da Fransız Taşımacılığı ve Mesajeri Maritim Kumpanyasının Rolü” adlı Üçüncü Bölümde de kumpanyanın Aşağı Tuna (İbrail, Kalas), Samsun ve Trabzon gibi belli başlı Tuna ve Karadeniz liman kentlerindeki faaliyetleri ele alınmıştır. “Mesajeri Maritim Kumpanyasının Osmanlı Topraklarındaki Siyasi ve Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri” adlı Dördüncü Bölümde ise ilk alt başlıkta posta taşımacılığı bağlamında “Zararlı Neşriyat”ın Osmanlı Devleti’ne girişinde bir araç olarak MM Kumpanyasının rolü ele alınmıştır. Diğer bir alt başlıkta ise şirket buharlıları üzerinden Osmanlı sularında taşınan kaçak yolcu ve emtia gibi illegal taşımacılık faaliyetleri anlatılmaya çalışılmıştır. “Mesajeri Maritim Kumpanyasının Osmanlı Devleti’ndeki inşa Faaliyetleri” adlı başlıkta ise şirketin Osmanlı Devleti’ndeki varlığını kalıcı hale getirmek için önemli ticaret güzergâhları üzerindeki stratejik noktalarda yaptığı inşa faaliyetleri ele alınmaktadır. Son olarak şirket buharlılarının maruz kaldığı kazalardan doğan anlaşmazlıkların Osmanlı Devleti’ndeki hukuksal gelişim süreci içinde Mesajeri lehinde çözümlenmesi, şirket misyoner ilişkisi ve şirketin reklam ve pazarlama politikası ele alınmaya çalışılmıştır.

Değerli zamanını ayırarak doktora tezime dayanan bu çalışmanın daha gerçekçi bir zemine oturmasına yardımcı olan çok değerli hocam Prof. Dr. Azmi Özcan’a sonsuz minnettarlığımı sunarım. Ayrıca konunun belirlenmesinden başlayarak çalışmanın her aşamasında, denizcilik alanındaki bilgi birikimi ve engin fikirleriyle yolumu aydınlatan Doç. Dr. İlhan Ekinci’ye ve benimle benzer bir konu çalışan, sürekli istişare halinde olduğum oda arkadaşım Arş. Gör. M. Emre Kılıçarslan’a teşekkürlerimi sunarım.

Bunun yanında araştırmanın yerli ayağını oluşturan Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Beşiktaş Deniz Müzesi Arşivi, İSAM Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, Bayezid Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Kütüphanesi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, TBMM Kütüphanesi; yurtdışı ayağını oluşturan, Fransız Milli Arşivi (Archives Nationales de France), French Lines Arşivi (Archives de l’Association French Lines), Fransız Milli Kütüphanesi (Bibliotheque Nationale de France) adlı kurum ve kuruşların idareci ve çalışanlarına gösterdikleri nezaket ve anlayışlarından dolayı teşekkürü borç bilirim. Ayrıca haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim aileme, değerli eşim Ebru Uygun ve kızım İsra Uygun’a sonsuz muhabbet ve sevgilerimi sunuyorum.

SÜLEYMAN UYGUN

İçindekiler: 

-KISALTMALAR 7

-TABLOLAR 8

-ÖNSÖZ II

-GİRİŞ 15

I. MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASININ KURULUŞU VE YAPILANMASI 27

-FRANSIZLARIN AKDENİZ’DE DÜZENLİ POSTA TAŞIMACILIĞI GİRİŞİMLERİ 27

-FRANSIZ DENİZ POSTA SERVİSİ VE OSMANLI LİMANLARIYLA İLK DÜZENLİ POSTA İLİŞKİSİNİN KURULMASI 31

-ROSTANDLAR VE LEVANT BUHARLI NAKLİYAT KUMPANYASI 36

-MESAJERİ NASYONAL KUMPANYASI (LA COMPAGNIE DES MESSAGERİES NATİONALES) 39

-MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASININ DOĞUŞU 40

-28 ŞUBAT 1851 ANLAŞMASI VE MESAJERİ MARİTİM NASYONAL KUMPANYASININ KURULUŞU 47

-FRANSA’DA II. İMPARATORLUĞUN İLAN EDİLMESİ VE MESAJERİ İMPERYAL KUMPANYASI 52

-KIRIM SAVAŞI (1853-1856) VE MESAJERİ İMPERYAL KUMPANYASI 56

-MESAJERİ İMPERYAL KUMPANYASI’NIN FAALİYET AĞINI GENİŞLETMESİ 62

-III. CUMHURİYET VE MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASI 65

-SÜVEYŞ KANALI’NIN AÇILIŞI VE MESAJERİ İMPERYAL KUMPANYASI 67

-III. CUMHURİYET VE MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASININ FAALİYET AĞININ YENİDEN TANZİMİ 75

2. DOĞU AKDENİZ’DE FRANSIZ TAŞIMACILIĞI VE MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASININ ROLÜ 90

-MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASI’NIN OSMANLI AKDENİZ LİMANLARINDAKİ FAALİYETLERİ 90

-İSKENDERİYE 92

-BEYRUT 109

-MERSİN 127

-İZMİR 142

-SELANİK 160

-İSTANBUL 172

3. KARADENİZ VE AŞAĞI TUNA’DA FRANSIZ TAŞIMACILIĞI VE MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASININ ROLÜ 194

-MESAJERI MARİTİM KUMPANYASININ OSMANLI KARADENİZ LİMANLARINDAKİ FAALİYETLERİ AŞAĞI TUNA’DAKİ FAALİYETLERİ 195

-SAMSUN VE ÇEVRESİNDEKİ FAALIYETLERI 211

-TRABZON VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ 235

-MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASININ OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ SİYASİ SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ 261

-OSMANLI POSTA TAŞIMACILIĞINDA MESAJERİ MARİTİM KUMPANYASI 261

-KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ 271

İngiliz Konsolosluk Belgelerinde Mersin Ve İskenderun Limanları – Limanlar, Denizcilik, Ticaret

17 Ağu

ngiliz-Konsolosluk-belgelerinde-Mersin-ve-İskenderunYazar: Osman Öndeş

Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları

ISBN: 978-605-137-427-7

2014

(görsel ve bilgi: mdto.org.tr)

Açıklama:

Araştırmacı Meslek Yazarı Osman Öndeş’in “İngiliz Konsolosluk Belgelerinde Mersin ve İskenderun Limanları “ adlı eseri, Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından yayımlandı.

Yazar, bu eseri Büyük Britanya İmparatorluğu diplomatik merkezlerince 1914’e kadar yayımlanan “Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance” raporlarından yararlanarak meydana getirdi. Öndeş, çalışmasına dayanak oluşturan bu raporlarda, 1888-1914 yıllarında İskenderun ve Mersin limanlarının ve bu bölgedeki Osmanlı liman kentlerinde denizcilik, ticaret ve diploması yaşamının resmedildiğini  belirtiyor, bu iki limanın bölgesel olarak ne denli önemli deniz kapıları olduğunun ortaya konulduğunu söylüyor.

1888-1914 yıllarında Doğu Akdeniz’in iki öncü limanına ait bu temel eserin denizcilik ve tarih araştırmalarına yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz.

 

Kızıldeniz – Çöl, Gemi Ve Tacir

26 Nis

kızıldenizYazar: Nihal Şahin Utku

Klasik Yayınları

616 Sayfa

ISBN: 9789758740994

Boyut: 14.0 x 20.0

3. Hamur

2012

(görsel: klasikyayinlari.com, bilgi: klasikyayinlari.com, inkilap.com)

Açıklama:

“İçinde de, dışında da hayır olmayan karanlık bir deniz” olarak tanımlamış onu Ortaçağın büyük coğrafyacısı İdrîsî.

Kuzeyinde amansız girdapları, güneyinde matem tutulan Bâbü’l-Mendep Boğazı ile suyun âdeta rahmet özelliğini yitirdiği, ters akıntıları, yüzeyin hemen altına gizlenmiş keskin kayalıkları, yağmur yerine kum taşıyan fırtınaları, gemilere kucak açmayan sahilleri ile çok sayıda kurban almış tuzaklarla dolu bir deniz…

Diğer yandan tarih boyunca çöl imkânsızlığında çok sayıda dini ve kültürü beslemiş; kendine has denizcilik geleneğiyle etrafında yükselen büyük medeniyetlerin Asya’ya açılan kapısı olmuş muktedir bir deniz…

Elinizdeki bu kitap, tüm çelişkilerine rağmen, büyük antik imparatorlukların ticarî mirasını devralmış; İslam’ın doğup gelişmesine tanıklık etmiş ve Uzakdoğu ile Akdeniz gibi iki önemli ekonomik gücü birbirine bağlamış olan Kızıldeniz’in düşüş ve yükselişlerle dolu tarihine tanıklık etmektedir.

Tarihin sadece muzafferlerin siyasi tarihinden ibaret olmadığı yaklaşımından hareketle, coğrafyadan ticarete, sosyolojiden teknolojiye kadar toplumları bir bütün olarak ele alan interdisipliner bir tarih anlayışını benimseyen bu çalışma, bir dönemin dünya tasavvurunda merkezi bir yer edinmiş olan Kızıldeniz’in, içinde sonsuz merakları barındıran tarihine ışık tutuyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Osmanlı Devleti Ve Dubrovnik İlişkileri 1500 – 1600 ( Doğu Akdeniz’de Casuslar Ve Ticaret)

11 Oca

osmanlı devleti ve dubrovnik ilişkileri Yazar: Metin Ziya Köse

Giza Yayıncılık

154 Sayfa

ISBN: 9786055916008

Boyut: 14.0×20.0

2. Hamur

2009

(görsel: turgutreiskultursanat.org, bilgi: eren.com.tr)

Açıklama:

Bir kent devleti olmasına rağmen, ticaret ve diplomasideki başarıları sayesinde varlığını uzun süre devam ettiren Dubrovnik Cumhuriyeti’nin İmparatorluk Türkiye’si ile olan ilişkileri, araştırılmaya değer bir konudur ve maalesef bugüne kadar pek incelenmemiştir.

Oysa Dubrovnik ve Osmanlı Türkiye’sinin ilişkileri hem çok yönlü hem de çok renklidir. Çünkü söz konusu olan sadece ticari ilişkiler değildir. Dubrovnik, Türklerin 16. yüzyıl Akdeniz ve Avrupa politikalarında önemli bir yer tutar. Casusluk, diplomasi, ticaret ve askeri gücü kapsayan çok yönlü bir ilişkiler yumağıdır söz konusu olan. Osmanlı Devleti ve Dubrovnik ilişkileriyle ilgili geniş kapsamlı çalışmaların bugüne kadar Türkiye’de yapılmamış olması, tarih yazıcılığımız açısından büyük bir eksikliktir.

Metin Ziya Köse’nin bu değerli çalışması Türk ve Akdeniz tarihi açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur. Elinizdeki kitap, aynı zamanda kendisinden sonraki başka çalışmaların da önünü açacak bir başlangıçtır.

Kendisinden önceki basılı kaynakların azlığını Metin Ziya Köse, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yaptığı ciddi çalışmalarla dengelemiş ve tamamlamıştır. Ancak bu çalışma sadece bir arşiv çalışması değildir. Ticarî ilişkilerin yanında casusluk ve diplomasi tarihi açısından da dikkat çekici bilgileri okurlara sunmaktadır.

Dubrovnik’in kısa bir tarihi ve kentin Osmanlı Türkiyesi’nin egemenlik alanına girmesi de kitapta ele alınmakta, genel gelişmelerin yanı sıra Dubrovnik’in yönetim biçimi, yapısı ve dış dünyaya yönelik faaliyetleri konusunda da bilgi verilmektedir.

Bir imparatorluk ile bir kent devleti arasındaki hayli dikkat çekici ilişkileri anlatan bu kitap tarih yazınımıza yeni bir katkı yapmaktadır. (Arka Kapak)

 

 

Deniz Ticareti Ve Sigorta Hukuku

6 Oca

deniz ticareti ve sigorta hukukuYazar: Ayşe Sarıca

Savaş Yayınevi

1o9 Sayfa

ISBN: 9786055343262

Boyut: 13.0 x 19.0

2. Baskı

2014

(görsel: pegem.net, bilgi: pegem.net, savaskitap.com)