Arşiv | Rapor RSS feed for this section

Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığı: Mülteci Krizinin ‘Öteki’ Yüzü

25 Tem

Türkiye'de Göçmen Kaçakçılığı: Mülteci Krizinin 'Öteki' Yüzü

Yazarlar: Elif Özmenek Çarmıklı, Merve Umay Kader

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu – USAK Raporları No:45

48 Sayfa

ISBN: 9786059292023

2016

(görsel ve bilgi: usak.org.tr)

Açıklama:

USAK Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan “Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığı: Mülteci Krizinin ‘Öteki’ Yüzü” başlıklı USAK raporu yayınlandı. İngilizce ve Türkçe hazırlanan rapor, Türkiye-AB Ortak Eylem Planı’nın düzensiz göçün önlenmesi konusundaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin önünde önemli bir sorun olarak duran göçmen kaçakçılığına odaklanıyor. Bu bağlamda Türkiye’de göçmen kaçakçılığının genel işleyişi, Suriye’deki krizle beraber meydana gelen değişiklikler ve Eylem Planı sonrasında olası değişiklikler ele alınıyor.

Kaynak:

http://www.usak.org.tr/_files/1452016093638-3GXT8YMFFD.pdf

 

Balıkçılık

25 Kas

BalıkçılıkOrtak Çalışma Eseri

T.C. Başbakanlık –  Devlet Planlama Teşkilatı Yayını

127 Sayfa

ISBN: 978 – 975 – 19 – 4026-1

2007

(görsel ve bilgi: serka.org.tr)

Açıklama:

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Türkiye Büyük Millet Meclisince 28 Haziran 2006 tarihinde kabul edilmiştir.

Plan, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsat ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin kalkınma çabalarını bütüncül bir çerçeveye kavuşturan temel bir strateji dokümanıdır.

Toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma planları, gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve sahiplenmesini gerektirmektedir.

Kalkınma planlaması alanında ülkemizin katılımcı ve demokratik bir planlama deneyimi bulunmaktadır. Özel İhtisas Komisyonları, bu deneyim içinde kurumsallaşmış bir katılımcılık mekanizması olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu, özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Plan hazırlıklarında da son derece önemli bir işlev görmüştür. Bu bağlamda, 5 Temmuz 2005 tarihinde 2005/18 sayılı Baş- bakanlık Genelgesiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde geniş bir konu yelpazesini kapsayacak biçimde toplam 57 Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuş, alt komisyonlarla birlikte bu sayı 66’ya ulaşmıştır. Bu komisyonlarda toplam 2252 katılımcı görev yapmıştır. Komisyonların oluşturulmasında ise ülkemizin kalkınma gündemini yakından ilgilendiren temel konular belirleyici olmuştur.

Özel İhtisas Komisyonlarında yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, planların hazırlanmasına ışık tutmakta ve plan metnine yansıtılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda ortaya çıkan raporlar birer referans doküman olarak, çeşitli alt ölçekli planlama, politika geliştirme ve araştırma ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bu anlamda, Özel İhtisas Komisyonu raporları sadece plana katkıda bulunmamakta, müstakil olarak da basılan ve çeşitli kesimlerin istifadesine sunulan birer kaynak niteliği taşımaktadır.

Sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda toplumun genel yararı için özveriyle paylaşan Komisyon üyelerinin, ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar verdikleri inancıyla, emeği geçen herkese Teşkilatım adına şükranlarımı sunar, Özel İhtisas Komisyonu raporlarının ve raporların ışığında hazırlanan Dokuzuncu Planın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim

Bağlantı:

http://www.serka.org.tr/downloads/ust_olcekli/6_balikcilik.pdf

 

Denizlerin Önemi Ve Türk Deniz Kuvvetleri

7 Eyl

denizlerin ömnemi ve türk deniz kuvvetleri

Yazar: Emine Akçadağ

Bilgesam Yayınları

40 Sayfa

ISBN: 978-605-9963-15-2

2015

(görsel ve bilgi: bilgesam.org)

Açıklama:

Deniz, çağlar boyunca toplumların refah düzeyini, güvenlik algısını, savaş biçimini ve uluslararası ilişkilerini şekillendirmiştir. Denizin devletlerin pek çok politikasını doğrudan etkilemesi, ülkeleri denizler üzerinde daha fazla hâkimiyet sağlama amacıyla güçlü donanmalar kurmaya itmiştir. Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere ve ABD tarih boyunca uluslararası arenada hegemon konumda olmanın denizden geçtiğini göstermiştir.

Deniz gücü denildiğinde genellikle akla ilk gelen savaş gemilerinden oluşan filodur. Deniz gücü ağırlıklı olarak askeri güç ile bağdaştırılmaktadır. Bu yaklaşım yanlış olmamakla birlikte eksiktir, zira günümüzde deniz gücü dış politika, ekonomi, ticaret ve güvenlik gibi farklı alanları etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Küresel çapta hızlı ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşandığı yüzyılımızda, denizlerin güvenlik, istikrar, ekonomi ve uluslararası ilişkiler açısından önemi daha da artmıştır. Küreselleşme ve karşılıklı ekonomik bağımlılık sonucu deniz ticareti ve deniz yoluyla enerji nakliyatı her geçen gün artarken farklı ve karmaşık yeni güvenlik tehditleri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla devletler diğer faaliyetlerin yanında güvenlik ve refahlarını tehdit eden bu unsurlarla da mücadele edecek deniz kuvvetlerine ihtiyaç duymaktadır. Zira deniz kuvvetlerinin erişim ve uzun süreli harekât imkânı, çok yönlü görev yapma kabiliyeti, direnci ve üsse gereksinim duymadan bir yerde uzun süre varlık gösterme kabiliyeti onu diğer kuvvet unsurlarından ayırmaktadır.

Farklı kültürler, uygarlıklar ve dinleri bir araya getiren, üç tarafı denizle çevrili Türkiye için topraklarını çevreleyen bu denizler, ülkenin güvenliği ve refahı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple “Anavatanda güvende olmak için, denizde güçlü olmak; dünyada söz sahibi olmak için, tüm denizlerde var olmak” prensibiyle hareket eden Türk Deniz Kuvvetleri etkin ve caydırıcı bir güç olmaya devam ederek Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik haklarını, deniz alaka ve menfaatlerini korumak amacındadır.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin “milli menfaatlerin olduğu her yerde varlık gösterebilecek bir deniz kuvveti olma” hedefinden yola çıkılarak Deniz Kuvvetleri’nin mevcut güç ve kabiliyetlerinin daha iyi anlaşılması amacıyla Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), “Denizlerin Önemi ve Türk Deniz Kuvvetleri” raporunu yayımlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Deniz Kuvvetleri’nin farklı alanlardaki rol ve görevlerine, ulusal çıkarların korunmasındaki önemine işaret ederek bu konuda Türk kamuoyunda bir farkındalık oluşmasını sağlamaktır. BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Dr. Emine Akçadağ tarafından hazırlanan rapor, Bilge Adamlar Kurulu üyelerinden (E) Oramiral Salim Dervişoğlu ve (E) Oramiral Murat Bilgel’in görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmiş ve yayına hazırlanmıştır. “Denizlerin Önemi ve Türk Deniz Kuvvetleri” raporu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin komuta yapısı, imkân ve kabiliyetleri, uluslararası faaliyetleri ve modernizasyon projelerini ele alarak mevcut güç ve kabiliyetlerine değinmektedir. Raporda Türkiye’yi çevreleyen bölgedeki kriz ve güvenlik tehditleriyle mücadele etmek, ulusal çıkarları, deniz alaka ve menfaatleri korumak, uluslararası sularda daha görünür ve söz sahibi olmak için deniz gücü anlamında neler yapılması gerektiğine ilişkin öneriler sunulmaktadır.

Raporun Türk karar mercilerine, akademisyenlere ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olmasını temenni eder, raporu hazırlayan Emine Akçadağ’a, rapora değerli görüş ve önerileriyle katkı sağlayan, raporun geliştirilmesi için kıymetli vakitlerini sarf eden (E) Oramiral Salim Dervişoğlu ve (E) Oramiral Murat Bilgel’e, ayrıca emeği geçen BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim. Doç. Dr. Atilla SANDIKLI- BİLGESAM Başkanı (Sunuştan)

Bağlantı: 

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-38-2015083152deniz-kuvvetleri.pdf

 

Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalı İzleme Çalışmaları için Minimum Veri Standartları

30 Nis

Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalı İzleme Çalışmaları için Minimum Veri Standartları

 

Ortak Çalışma Eseri

Katkı Sağlayanlar: Bryan P. Wallace, Milani Chaloupka, Andrew DiMatteo, Scott Eckert, Marc Girondot, Brian J. Hutchinson, Colin Limpus, Maria Angela Marcovaldi, Roderic B. Mast, Nicolas J. Pilcher, Jeffrey Seminoff

Çeviren:  Yaprak Kurtsal

WWF – Türkiye Yayını

28 Sayfa

(görsel ve bilgi: dka.gov.tr)

Bağlantı:

http://dcm.dka.gov.tr/App_Upload/SWOT-DK%20Yuvalama%20Kumsali%20%C4%B0zleme%20WWF%20TR%202013.pdf

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış Nehri – Ülkelerarası Su Transferi

26 Şub

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış NehriYazarlar: Dursun Yıldız, Cuma Çakmak

Katkıda Bulunanlar: Murat Türkeş,  Ersoy Yıldırım, Doğan Yaşar, S. Saim Efelerli, Nüvit Soylu, Ediz Ekinci, Özdemir Özbay

Hidropolitik Akademi Rapor No: 6

35 Sayfa

Açıklama:

Soğuk Savaş dönemindeki politikaların belirlenmesinde etkili olan Petro-politik kavramına 21. Yüzyıl‟da gaz-politik ve hidro-politik de eklenmiştir. Bu durum Doğu Akdeniz‟in HidroJeopolitiğini öne çıkartmıştır. Kısıtlı su kaynakları Doğu Akdeniz‟de uluslararası ilişkileri etkileyecek unsurlardan biridir. Bu nedenle bölge de suyun rasyonel yönetimi ile ülkelerarası işbirliği programlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bölgedeki istikrarı sürdürülebilir kılmanın öncelikli koşulu, güven oluşturulması ve ülkelerarasında işbirliğini ve karşılıklı bağımlılığı arttıracak politikaların uygulanmasıdır. Türkiye‟nin Kıbrıs‟a boruyla su götürme projesi bu güven ortamının sağlanması için bölgeye bir örnek teşkil edecektir. Bugün bile su sıkıntısı yaşayan Kıbrıs adasında bu sıkıntı yakın gelecekte iklim değişiminin etkisiyle daha da artacaktır. Su konusunda yaratılacak olan işbirliği için “Kıbrıs‟a Boruyla Su Götürme Projesi” çok önemli bir adımdır. Böyle bir işbirliği,enerji kaynaklarının ulaşım ağının merkezi haline gelen Kıbrıs Adasının Hidropolitik ve jeopolitik önemini daha da arttıracaktır. Hidropolitik Akademi‟nin uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan bu raporun bölge barışı ve istikrarına katkıda bulunmasını ümit ediyoruz.

İçindekiler: 

Yönetici Özeti

1. KKTC‟nin Su Potansiyeli ve Su Kullanımı

2. Kıbrıs‟a Barış Nehri Projesi

3. KKTC Ekonomisi

4. Enerji ve Suyun Şekillendireceği Yeni KIBRIS

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bağlantı:

http://www.hidropolitikakademi.org/wp-content/uploads/2014/11/RAPOR-KKTC-11-Kas%C4%B1m-T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf