Arşiv | haberleşme RSS feed for this section

Denizde Haberleşme

16 Oca

Denizde Haberleşme

Yazarlar: Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz, Cenk Şakar

Beta Yayınları

185 Sayfa

ISBN: 9786053337713

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak – 2. Hamur

2016

(görsel ve bilgi: betayayincilik.com)

Açıklama:

ÖNSÖZ

Denizde haberleşme, gemiler için hayati önem taşıyan bir konudur. Gemilerin açık denizde emniyetli bir şekilde sevk ve idare edilebilmesi gerek harici haberleşme olanaklarının yeterliliğine gerekse de etkin bir dâhili haberleşme sisteminin devamlılığına bağlıdır. Geçmişten günümüze ileti- şim sektöründe yaşanan gelişmeler, verilerin iletim sürelerini ve haberleşmenin kalitesini etkilemiştir. Gemiler de bu gelişmeler ışığında bu değişime ayak uydurabilmek için uydu cihazları ile donatılmıştır.

Denizde haberleşmenin etkinliği can, mal ve çevre emniyeti açısından son derece önemlidir. Gemilerin sahip oldukları cihazların standart bir altyapıya sahip olması zorunluluğu acil durumlarda haberleşmenin sağlanabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple 1992 yılında başlayan ve 1999 yılında yürürlüğe giren GMDSS (Küresel Deniz, Tehlike ve Emniyet Sistemi) sistemi denizde haberleşmenin etkinliğini arttırmak amacıyla gerek deniz tarafında gerekse kara tarafında bir dizi önlemler almıştır. Bu önlemler ekipman altyapısı ile birlikte operatör yeterlikleri ile yakından ilişkilidir. Denizde haberleşme GMDSS’e tabi gemiler için bu cihazları kullanma yeterliliğine sahip gemiadamları ile gerçekleştirilmektedir. Bu gelişmelerin temelinde haberleşmenin etkin bir şekilde sağlanabilmesi yatmaktadır.

Bu kitap yukarıda belirtildiği üzere denizde haberleşmenin etkin kı- lınabilmesini sağlayan GMDSS sistemini ve bu sistemin gereklerini konu almaktadır. Kitap içeriği itibariyle işletim ve ekipman açısından tanımlayıcı bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda bu kitapta sunulan bilgiler telsiz operatörlüğü yeterliliğine başvuracak gemi adamları için de sınava hazırlık kaynağı özelliği taşımaktadır.

Bu kitabın, kendi alanında, yazıldığı dilde yayınlanan pek az yayın olmasından ötürü denizde haberleşme literatürüne önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Bu kitap, yalnız gemiler için değil aynı zamanda GMDSS’e tabi olmayan deniz araçları için de önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır.

İçindekiler:

-Önsöz III

-Kısaltmalar XIII

-GİRİŞ 1

-BİRİNCİ BÖLÜM DENİZDE HABERLEŞME

1.1. Küresel Deniz, Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS)5

1.2. GMDSS Sisteminin Ana Gerekleri 7

1.3. GMDSS’e Tabi Olan Gemiler 9

1.4. Deniz Telsiz Haberleşmesinde Kullanılan Frekans Bantları 9

1.5. Deniz Haberleşmesinin Usul ve Kurallarını Belirleyen Uluslararası Antlaşmalar 12

1.5.1. SOLAS 12

1.5.2. Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi (HAMBURG-SAR) 13

1.5.3. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 14

1.6. GMDSS Deniz Sahaları ve Bulundurulması Gerekli Cihazlar 15

1.7. GMDSS Telsiz Ehliyetleri 19

1.8. GMDSS Koşullarının Yerine Getirilmesi 21

1.9. Radyo Telefon Kullanan İstasyonların Tanıtımı 22

1.10. Gemi Telsiz İstasyonu Ruhsatı 23

1.11. Fonetik Alfabe 25

-İKİNCİ BÖLÜM

VHF/MF/HF RADYO TELEFON ve DSC HABERLEŞMESİ

2.1. VHF Radyo Telefon Haberleşmesi 31

2.2. VHF Kanalları ve Özellikleri 31

2.3. MF/HF Haberleşmesi 36

2.4. DSC Tanımı (Digital Selective Calling) 39

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEHLİKE, ACELELİK VE EMNİYET HABERLEŞMESİ PROSEDÜRLERİ

3.1. Tehlike Haberleşmesi – MAYDAY 47

3.2. Acelelik Haberleşmesi – PAN PAN 52

3.3. Emniyet Haberleşmesi – SECURITE 54

3.4. Olay Yeri Haberleşmesi (On Scene Communication) 55

3.5. Bir Tehlike Uyarısının (DISTRESS ALERT) Alınması 55

3.6. Yanlış Uyarının (FALSE ALERT) İptali 55

-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEHLİKE EMNİYET SİSTEMLERİ, YER TESPİT VE OLAY YERİ HABERLEŞMESİ

4.1. SART (Search And Rescue Transponder)59

4.2. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)63

4.2.1. Uzaydaki Bölümler 67

4.2.2. Karadaki Bölümler70

4.2.3. Türkiye Arama Kurtarma Sistemi73

4.3. GMDSS El Telsizleri 75

-BEŞİNCİ BÖLÜM DENİZ EMNİYET BİLGİ SERVİSİ

5.1. Deniz Emniyet Bilgi Servisi (MSI-Maritime Safety Information) 79

5.2. Navtex (Navigational Telex) Sistemi 80

5.3. Genişletilmiş Grup Çağrı (Enhanced Group Call-EGC) 88

-ALTINCI BÖLÜM INMARSAT UYDU HABERLEŞMESİ

6.1. Inmarsat Sistemi 93

6.2. Inmarsat C Cihazı 100

6.3. Inmarsat Fleet Sistemi (33/55/77) 104

6.4. Hatalı DSC Gönderimi ve İptali 109

-YEDİNCİ BÖLÜM RADYOTELEKS HABERLEŞMESİ

7.1. Dar Bant Doğrudan Yazan Telgraf Sistemi (NBDP) 113

7.2. NBDP Kullanan Gemilerin Sahip Olacağı Özellikler 113

7.3. Doğrudan Yazan Telgraf Sisteminin Kullanımı 114

7.4. NBDP Tekniğinde, Hata Bulucu ve Hata Düzeltici Sistemler 115

7.5. Radyoteleks Genel Haberleşme Usulleri 115

7.6. Hataların Düzeltilmesi 116

7.7. R/Teleks Haberleşmesinde Kullanılan Kısaltmalar 117

7.8. R/Teleks Haberleşmesinde Kullanılan Komutlar 120

-SEKİZİNCİ BÖLÜM GEMİ ENERJİ KAYNAKLARI ve ANTENLER

8.1. Gemi Enerji Kaynakları 125

8.2. Akümülatörler 129

8.3. Antenler 130

8.4. Yayınların Sınıflandırılması 134

8.5. Sigortalar 140

8.6. Cihazların Bakım Tutum ve Testleri 141

8.7. Telsiz Jurnali ve Tutulma Zorunluluğu 142

-DOKUZUNCU BÖLÜM GMDSS YAYINLARI

9.1. ITU RR (Radio Regulation) Yayınları 149

9.2. Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Deniz Seyyar Servis El Kitabı) 152

9.3. GMDSS Manual (GMDSS El Kitabı) 153

9.4. List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (Gemi İstasyonları Listesi ve Deniz Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı) List V.154

9.5. List of Coast Stations and Special Service Stations (Kıyı İstasyonları Listesi ve Özel Servis İstasyonları) List IV. 157

9.6. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (Uluslararası Hava ve Denizde Arama ve Kurtarma El Kitabı) – IAMSAR 159

9.7. Merchant Ship Search and Rescue Manual (Ticaret Gemisi Arama ve Kurtarma El Kitabı) MERSAR 161

9.8. International Code of Signals (Uluslararası İşaret Kod Kitabı) 162

-ONUNCU BÖLÜM KANUN VE YÖNETMELİKLER

10.1. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği 167

10.2. Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ 167

10.3.Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği 168

10.4. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 168

10.5. Spektrum Yönetimi Yönetmeliği 168

10.6.Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 169

10.7. Elektronik Haberleşme Kanunu 169

-KAYNAKÇA 171

 

Denizde Çatışmaları Önlemeye İlişkin Uluslararası Kurallar – International Regulations For Preventing Collisions At Sea

31 Tem

denizde çatışmayı önlemeye ilişkin uluslararası kurallar

Yazarlar: Refik Akdoğan, Fikret Altınçubuk

Deniz Ticaret Odası Yayınları

83 Sayfa

Boyut: 16.2 x 23.4

Karton Kapak – 1. Hamur

1995

Açıklama:

ÖNSÖZ

Uluslararası Denizcilik Örgütü (kısa adıyla IMO) tarafından 4-20 Ekim 1972 tarihleri arasında düzenlenen konferansta kabul edilen denizde çatışmayı önlemeye ilişkin uluslararası kurallar ülkemiz Bakanlar Kurulu’nca 15 Temmuz 1977 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilerek 29 Nisan 1978 gün ve 16273 sayılı Resmi Gazete’de “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” olarak yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

IMO Genel Kurulu’nun Kasım 1981’de yapılan 12. oturumunda bu kurallarda yapılması kabul edilen değişikliklerin 1 Haziran 1982 tarihine kadar konferansa üye ülkelerin üçte birinden fazlasının itirazları olmadığı takdirde bir yıl sonra, yani 1 Haziran 1983 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen tarihe kadar bu şekilde itiraz olmadığından kurallarda yapılan değişiklikler 1 Haziran 1983 tarihinden itibaren uluslararası alanda yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Seyir güvenliği bakımından kuralların bu değişikliklerle birlikte bilinmesi ve metnin el altında bulundurulması amacıyla, ihtiyacın önemi de dikkate alınarak odamızca bu kitap derlenmiştir. Değişikliğe ait çeviri odamızca yaptırılmış, ancak Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Kitabın düzenlenmesinde, gerek kullanımda kolaylık sağlanması, gerekse tereddüt halinde İngilizce orijinal metnin hemen tetkiki imkanı olması düşüncesiyle her maddenin İngilizce metni ile serbest Türkçe çevirisi yan yana gösterilmiştir.

Bu kitabın tertibi ile gerekli tercümeleri yapmak suretiyle bu yararlı hizmetin gerçekleştirilmesinde odamıza büyük ölçüde yardım sağlamış bulunan kaptan Refik Akdoğan’a bu vesile ile teşekkürlerimizi sunarız.

Kitabımızın dünya denizlerinde dolaşan tüm denizcilerimize ve konuyla ilgilenen diğer kişilere yararlı olması temennisiyle denizcilerimize selametle seyirler dileriz.

DENİZ TİCARET ODASI

İçindekiler:

BÖLÜM A – GENEL 1

Kural 1  – Uygulama 1

Kural 2- Sorumluluk 2

Kural 3 – Genel tanımlamalar 2

BÖLÜM B – MANEVRA VE SEYİR KURALLARI 5

KISIM I – HER TÜRLÜ GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN YÖNETİMİ 5

Kural 4 – Uygulama 5

Kural 5 – Gözcülük 5

Kural 6 – Emniyetli Hız 6

Kural 7 – Çatışma Tehlikesi 7

Kural 8 – Çatışmadan Kapıma Hareketi 7

Kural 9 – Dar kanallar 8

Kural 10 – Trafik Ayırım Düzenleri 9

KISIM II – BİRBİRİNİ GÖREN TEKNELERİN DAVRANIŞLARI 11

Kural 11 – Uygulama 11

Kural 12 – Yelkenli Tekneler 11

Kural 13 – Yetişme 12

Kural 14 – Pruva Pruvaya Geliş Durumu 13

Kural 15 – Aykırı Geçiş 13

Kural 16 – Yol veren teknenin Davranışı 13

Kural 17 – Yol verilen Teknenin Davranışı  14

Kural 18 – Tekneler Arasındaki Sorumluluklar 14

KISIM III – KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN DAVRANIŞLARI 16

Kural 19 – Kısıtlı görüş koşullarında teknelerin davranışları 16

BÖLÜM C – FENERLER VE ŞEKİLLER 17

Kural 20 – Uygulama 17

Kural 21 – Tanımlamalar 18

Kural 22 – Fenerlerin Görünüşü 20

Kural 23 – Seyir halinde ve kuvvette yürütülen tekneler 21

Kural 24 – Çekerek ve İterek Yedekleme 23

Kural 25 – Seyir halinde Yelkenli tekneler ve Küreli Tekneler

Kural 26 – Balıkçı tekneleri 32

Kural 27 – Kumanda altında bulunmayan veya manevra yeteneği kısıtlı olan tekneler 41

Kural 28 – Su çekimleri nedeniyle seyirleri kısıtlı olan tekneler 50

Kural 29 – Kılavuz Tekneleri 51

Kural 30 – Demirli ve karaya Oturmuş Tekneler 52

Kural 31 – Deniz Uçakları 55

BÖLÜM D – SES VE IŞIK İŞARETLERİ 56

Kural 32 – Tanımlamalar 56

Kural 33 – Ses işaretleri için aletler 56

Kural 34 – Manevra ve Uyarma işaretleri 57

Kural 35 – Kısıtlı görüş hallerinde verilecek ses işaretleri 61

Kural 36 – Dikkat çekme işaretleri 63

Kural 37 – Tehlike işaretleri 63

BÖLÜM E – İSTİSNALAR 64

Kural 38 – İstisnalar 64

EK I – FENERLERİN VE ŞEKİLLERİN YERLEŞTİRİLMELERİ VE TEKNİK AYRINTILARI 65

EK II – BİRBİRLERİNE YAKIN BİR HALDE BALIKÇILIK YAPAN BALIKÇI TEKNELERİ İÇİN EK İŞARETLER 82

EK III –  SESLE İŞARET VEREN ALETLERİN TEKNİK AYRINTILARI 85

EK IV –  TEHLİKE İŞARETLERİ 88

Table Of Contents

PART A – GENERAL 1

Rule 1 – Application 1

Rule 2 – Responsiblity 2

Rule 3 – General Definitions 2

PART B – STEERING AND SAILING RULES 5

SECTION I – CONDUCT OF VESSELS IN ANY CONDITION OF VISIBILITY 5

Rule 4 – Application 5

Rule 5 – Look-out 5

Rule 6 – Safe Speed 6

Rule 7 – Risk of Collision 7

Rule 8 – Action to avoid Collision 7

Rule 9 – Narrow Channels 8

Rule 10 – Traffic Separation Schemes 9

SECTION II – CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF ONE ANOTHER 11

Rule 11 – Application 11

Rule 12 – Sailing Vessels 11

Rule 13 – Overtaking 12

Rule 14 – Head – on Situation 13

Rule 15 – Crossing Situation 13

Rule 16 – Action by Give – way Vessel 13

Rule 17 – Action by Stand – on Vessel 14

Rule 18 – Responsibilities between Vessels 14

SECTION III – CONDUCT OF VESSELS IN RESTRICTED VISIBILITY 16

Rule 19 – Conduct of Vessels in Restricted Visibility 16

PART C – LIGHTS AND SHAPES 17

Rule 20 – Application 17

Rule 21 – Definitions 18

Rule 22 – Visibility of Lights 20

Rule 23 – Power – driven Vessels underway 21

Rule 24 – Towing and Pushing 23

Rule 25 – Sailing Vessels underway an Vessels under Oars 29

Rule 26 – Fishing Vessels 32

Rule 27 – Vessels not under Command or Restricted in their Ability to Manoeuvre 41

Rule 28 – Vessels constrained by their Draught 50

Rule 29 – Pilot Vessels 51

Rule 30 – Anchored Vessels and Vessels aground 52

Rule 31 – Seaplanes 55

PART D – SOUND AND LIGHT SIGNALS 56

Rule 32 – Definitions 56

Rule 33 – Equipment for Sound signals 56

Rule 34 – Manoeuvring and Warning Signals 57

Rule 35 – Sound signals in restricted visibility 61

Rule 36 – Signals to attract Attention 63

Rule 37 – Distress signals 63

PART E – EXEMPTIONS 64

Rule 38 – Exemptions 64

ANNEX I – POSITIONING AND TECHNICAL DETAILS OF LIGHTS AND SHAPES 65

ANNEX II – ADDITIONAL SIGNALS FOR FISHING VESSELS FISHING IN CLOSE PDXIMITY 82

ANNEX III – TECHNICAL DETAILS OF SOUND SIGNAL APPLIANCES 85

ANNEX IV – DISTRESS SIGNALS 88

KMT – Kısa Mesafe Haberleşmesi Kuralları (Amatör Denizciler Ve Yat Kaptanları İçin )

14 Ağu

KMT- Kısa Mesafe Telsiz Haberleşmesi KurallarıYazar: Hilmi Ece

Akademi Denizcilik Yayınları

65 Sayfa

ISBN: 978-605-89968-2-3

Açıklama:

Deniz haberleşmesinin  teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yenilikler paralelinde, Ortaya çıkan yeni sistemler, Kullanıcı personele önemli sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumlulukların başında kullandıkları cihaz ve sisteme ünsiyet, pratiklik, usul, metot ve işletime olan yatkınlıktır. Tüm bu ünsiyetlerin ölçme değerlendirmesi de, elbetteki; sınavdır. Bu ihtiyacın giderilmesi de, ancak eğitim ile mümkündür.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan ” Kısa Mesafe Telsiz Haberleşmesi Kuralları”, VHF deniz haberleşmesinde yapılan yeni düzenlemelere uygun bilgiler içermesine özellikle dikkat edilmiştir.

Kısa Mesafe Telsiz Sınavlarına hazırlık amacını taşıyan bu kitabın, VHF telsiz sistemleri kullanıcılarına girecekleri sınavda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri sağlayacağına inanmaktayız.

Deniziniz sakin pruvanız neta olsun (Önsözden).

İçindekiler:

Bölüm 1

Haberleşme

1.1. VHF Telsiz Telefon Haberleşmesi

1.2. Telsiz Telefon İşletme Usulleri

1.3. Sancakla Görünür Haberleşme

Bölüm 2

Donanım Ve Çalıştırma

2.1. VHF Telsiz Telefon Donanımı Ve Cihazın Çalıştırılması

2.2. VHF Kanallarda Haberleşme Yöntemleri

Bölüm 3

Haberleşme Kuralları

3.1. Haberleşmede Öncelik Sırası

3.2. Tehlike Haberleşmesi

3.3. Sahte Alarm (False Alert) İptali – Cancel Distress Alert

3.4. Acelelik (Aciliyet) Haberleşmesi Usulleri

3.5. Emniyet/ Güvenlik Haberleşmesi

Bölüm 4

Küresel Haberleşme

4.1. Küresel Deniz Tehlike Ve Emniyet Sistemi (GMDSS)

4.2. Deniz Gezici Servis Tanıtıcı Numaraları (MMSI)

4.3. DSC Haberleşme Tekniği

4.4. DSC ile Tehlike, Acelelik Ve Emniyet Uyarısı Gönderme

4.5. DSC Aygıtlarının Test İşlemleri

Bölüm 5

Deniz Güvenlik Bilgileri

5.1. NAVTEX Sistemi

Bölüm 6

Acil Durum GMDSS Cihazları

6.1. Acil Durum GMDSS Cihazları

6.2. GMDSS VHF El Telsizi Özellikleri

6.3. Periyodik Testler Ve Kontroller

Bölüm 7

Arama Ve Kurtarma (Search And Rescue – SAR)

7.1. Arama Ve Kurtarma (Search And Rescue – SAR)

Bölüm 8

Telsiz Mevzuatı

8.1. Telsiz Mevzuatı ( Önemli Maddeleri)

Bölüm 9

Soru- Cevap Çalışması

Kısaltmalar Ve Anlamları

Faydalanılan Kaynaklar

 

Köprüüstü Gözönü Dosyası – Yatlar, Balıkçı Tekneleri Ve Amatör Gezi Tekneleri İçin

23 Nis

Köprüüstü Gözönü DosyasıDeniz Ticaret Odası – Denizciler Dayanışma Derneği

24 Sayfa

Boyut: 16.5 x 24.0

Spiralli Cilt – Su Geçirmeyen Sayfalar

(görsel: kitapdenizi.com ,bilgi: garantialisveris.com)

Konu Başlıkları:

– Denizde Çatışmayı Önleme
– Seyir Fenerleri
– Şekil İşaretleri
– Sesli İşaretler
– Şamandıralar
– İşaret Sancakları
– Halatlar Bağlar
– Denizde Emniyet
– Makina – Motor
– Seyir Güvenliği
– Tehlike Çağrısı
– Personel, Belgeler, Donanım
– Denizde Hava Tahmini
– VHF Telsiz Kanalları

SAILOR ve SINDEL GMDSS Simülatörleri Kullanımı ve Uygulamaları

23 Nis

Sailor ve Sindel GMDSS Simülatörleri Kullanımı ve UygulamalarıYazarlar: Mahmut Ellialtı, Hilmi Ece

Akademi Denizcilik Yayınları

195 Sayfa

ISBN: 9786055511074

Boyut: 16.5 x 24.0

2013

(görsel ve bilgi: kitapdenizi.com)

Dümenbaşı Kartları

3 Nis

dümenbaşı kartları

 

Yazar: Sezar Atmaca

Amatör Denizcilik Federasyonu Yayınları

20 Sayfa

Boyut: 20 x 23

Klasör – Asetat Sayfalar

2011

(görsel: marintekstore.com, bilgi: kitapdenizi.com, marintekstore.com, adf.org.tr)

Açıklama:

Amatör denizci, dümen başında zaman geçirmekten keyif duyar. Ancak güvenlik, keyiften daha önemlidir. Güvenle ve keyifle seyrederken, kimi seyir kurallarını, gerektiği anda hatırlayamayabiliriz. Bu gibi durumlarda denizcinin elinin altında güvenilir bir yardımcının olması önemlidir.

Dümenbaşı Kartları klasörü, işte bu amaçla hazırlandı. Klasörün içinde, asetat kaplı, sudan etkilenmeyen, 20×23,5 cm. ebadında 10 kart bulunuyor.

Konu Başlıkları:

 • Tehlike Haberleşmesi / MAYDAY
 • Tehlike İşaretleri
 • VHF Haberleşme Kanalları
 • VHF Haberleşmesi
 • Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları: Yelkenli Tekneler
 • Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları: Motorlu ve Yelkenli
 • IALA/A Deniz Şamandıralama Sistemi
 • Örnek Bir Kanalda IALA/A Şamandıralama Sistemi
 • Seyir Fenerleri
 • Şekil İşaretleri
 • Ses İşaretleri

Uluslararası İşaret Kod Kitabı 2006

27 Ara

Uluslararası İşaret Kod KitabıOrtak Çalışma Eseri

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yayınları

171 Sayfa

Boyut: 19.5 x 27.5

2006

(görsel: denizlerkitabevi.com, bilgi: denizlerkitabevi.com, garantialisveris.com)

Açıklama:

“Uluslararası İşaret Kodundan maksat; bilhassa lisan güçlükleri halinde gerekli seyir ve can emniyeti durumlarına ait haberleşmeyi sağlamaktır.”

Uluslararası İşaret Kod Kitabı’nda denizde iletişimde kullanılan kalıplar konulara göre sınıflandırılarak Türkçe ve İngilizce karşılığı yan yana sayfalarda şu başlıklarla sunuluyor:

Genel Bölüm:

Tehlike, Kazalar, Seyir Yardımcıları, Manevralar, Muhtelif, Meteoroloji – Hava Durumu, Gemilerin Rotalandırılması, Haberleşme, Uluslararası Sağlık Koruma Kuralları, Tamamlayıcı Cetveller
Tıbbi Bölüm:

Talimatlar, Tıbbi Yardım Talepleri, Tıbbi Bilgi, Tamamlayıcı Cetveller Ekler: Tehlike (İmdat) İşaretleri, İşaret Sancakları Tablosu, Can Kurtarma İşaretleri Tablosu, Radyotelefon Usulleri