Arşiv | Deniz Bilimleri RSS feed for this section

Deniz

25 Eyl

Yazar: Abidin Daver

Kanaat Kütüphanesi Yayını – Resimli Ansiklopedik Neşriyat Serisi

88 Sayfa

Boyut: 15.6 x 22.1

3. Hamur

1932

İçindekiler:

FASIL I – Denizler ve Coğrafya 5

-Denizler ve denizlerin ehemmiyeti, Oseanografi

-Denizlerin mesahai sathiyesi ve cesameti

-Denizlerin ve karaların taksimi; karalar nısıfküresi, okyanuslar nısıfküresi

-Denizlerin tasnifi ve ıstılahatı

-Okyanusların ve denizlerin haritalarda gösterilmesi usulü

FASIL II – Denizlerin Derinliği ve Bu Derinliğin Ölçüsü 16

-İskandiller ve iskandil usulü

-İskandil makinaları

-Bilvasıta iskandil aletleri

-Denizin sathı

-İskandillerin netayici, büyük derinlikler

-Denizaltı zemin avarızı

-Kıt’a yaylası

-Denizin dibi

FASIL III – Deniz Suyu 29

-Deniz suyunun kimyevi terkibi

-Deniz suyunun tuzluluğu nasıl değişir?

-Deniz sularındaki tuzun umumi miktarı

-Deniz suyundan nasıl numune alınır?

-Deniz suyunun kesafeti

-Deniz suyu tazyik ile takabbuz eder

-Denize düşen cisimler dibe kadar gider

-Deniz suyunun rengi ve fosforlanması

-Deniz suyunun şeffafiyeti

-Deniz suyunda ziyanın inkisarı

-Deniz suyunun imbisatı ve harareti mahsusası

IV. FASIL – Denizlerin Harareti ve Buzları 43

-Deniz suyunun harareti

-Deniz termometreleri

-Deniz sularında hararet derecesi

-Deniz sathındaki sularda hararet tebeddülleri

-Derin sulardaki hararet

-Akdenizin harareti

-Okyanuslar kütlesindeki vasati hararet

-Denizlerdeki buzlar

-Bangiz

-Buz dağları (İcberg)

FASIL V – Dalgalar, Soluğan, Meddücezir 56

-Soluğan neden olur?

-Çırpıntı ve tedahül

-Rüzgar dalgaları

-Dalgaların eb’adı

-Çatlaklar

-Dalgaların mihaniki kudreti

-Deniz tutması

-Zelzele dalgaları ve orkozlar

-Meddücezir

-Yüksek met, alçak met

-Emsal ve met irtifaı vahidikıyasisi

-Met dalgası, sükunet hali

-Meddücezirin ıttırasızlıkları ve esbabı

-İçdenizlerde meddücezir

-Meddücezirlerin kudreti

-Deniz akıntıları

-Gulf Stream (Golf Strim)

-Soğuk akıntılar

-Diğer deniz akıntıları

-Cenup denizleri akıntısı, mukabil akıntılar

-Deniz akıntılarının ehemmiyeti

-Akıntılar ve balıkçılık

-Deniz akıntılarının sebep ve menşei

-Suların kesafeti arasındaki farkın akıntılara tesiri

 

Denizlerin Altında

13 Ağu

Denizlerin Altında

Arkın Kitabevi – Arkın Bilgiler Demeti

24 Sayfa

Boyut: 17.0 x 22.6

Sert Kapak – 1.Hamur

1979

İçindekiler:

-Denizlerin Dibi

-Kıta Sahanlığı

-Karanlık ve Soğuk Sular

-Mercanlar

-Deniz Besinleri

-Yaşayan Deniz

-Deniz Dibi Aygıtları

-Deniz Dibinde Bir Ev

-Batık Hazineler

-Deniz Dibi İncelemelerinin Tarihçesi

Yaşayan Deniz

8 Nis

yaşayan deniz

Yazarlar: İlknur Ak, Barış Akçalı, Eren Akçiçek, Hüseyin İ. Arıkan, Tahsin Ceylan, Semra Cirik, Şükran Cirik, Ergün Güner, Gülden Atkın Gençoğlu, Bülent Gözcelioğlu, Harun Güçlüsoy

Editörler: Şükran Cirik, Tahsin Ceylan, Barış Akçalı

Naviga Yayınları

200 Sayfa

ISBN: 978-605-66295-0-1

Boyut: 16.3 x 22.9

Karton Kapak -1. Hamur

2016

Açıklama:

Giriş:

Ülkemiz Akdeniz ve uzantısı olan Ege, Marmara ile Karadeniz çevrelemektedir. Sıcaklığı ve tuzluluğu en fazla olan Akdeniz, en az olan ise Karadeniz’dir. Bu denizlerimizde yerli türlerin yanısıra, dünyanın birçok yerinde görülen kozmopolit türler, boğazlar yoluyla giren sıcak ve soğuk kökenli türler ile Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra giren Kızıldeniz kökenli İndo-Pasifik türler yaşamını sürdürdüğünden biyolojik çeşitlilik zengin ve dinamiktir. Ayrıca, son yüzyılda küresel iklim değişiklikleri boğazlar, kanallar, gemilerle taşınım ve akvakültür faaliyetleri sonucu 500’den fazla yabancı tür Akdeniz’e girip yaygınlaşmaya başlamıştır.

Fiziko-kimyasal parametreler (tuzluluk, sıcaklık) yönünden farklı özellikler gösteren  denizlerimiz, biyolojik çeşitlilik yönünden zengindir. Deniz canlıları farklı denizlerde ve kıyılarda değişik oranlarda yoğunlaşmıştır. Örneğin, Doğu Akdeniz’de lesepsiyen (göçmen) türler, Saros Körfezi’nde süngerler ve mercanlar, Karadeniz’de ise deniz kabukluları ve yumuşakçalar daha fazla görülür.

Ege ve Akdeniz’de tür çeşitliliği fazlayken, Karadeniz populasyon yönünden zengindir. BU nedenle, balık üretimimizin büyük çoğunluğu Karadeniz’den gelmektedir. Keza Marmara’da suyun üst tarafı Karadeniz, alt tarafı Akdeniz sularının etkisinde olduğundan denizin farklı derinliklerinde farklı canlılar bulunmaktadır. Üst tabakada Karadeniz, alt tabakada Akdeniz kökenli türler dağılım gösterir.

Bu eser üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizel yaşamı ve deniz ekosistemini daha iyi tanımak sevdirmek ve bilinçli olarak değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. BU tip eğitim dokümanları ile deniz canlılarının daha iyi korunacağına inanılmaktadır. Hedef kitlemiz, çocuklar, denizcilik ve balıkçılık ile ilgili eğitim alan gençler, gönüllüler amatörler ve profesyonellerdir.

Kitapta Türkiye’yi çevreleyen denizler ve biyo-ekolojik özellikleri, denizel yaşam ortamları, mikroskobik canlılardan (plankton) deniz memelilerine (yunuslar, foklar, balinalar) kadar besin zincirinde yer alan her gruptan canlılar açıklanıp tanıtılmış özellikle nesli korunması gereken bitki ve hayvan türleri ile yabancı – yayılmacı türlere değinilmiştir. Ayrıca denizleri etkileyen ve kirleten çeşitli faaliyetler üzerinde durulmuş, biyolojik çeşitlilik ve korunması ile konuya ilişkin Özel Çevre Koruma Bölgeleri hakkında bilgi verilmiştir. Denizel biyotayı koruma çalışmaları kapsamında denizaltı ekosisteminin haritalandırılması ve izlenmesi ile suni resifler konularına değinilmiş, denizel canlı saldırıları ısırma, sokma ve dalama olayları ile acilen yapılması gerekenler açıklanmıştır. Bunların yanı sıra meraklıları için sualtı görüntüleme teknikleri hakkında bilgi ve deneyimler aktarılmıştır.

İçindekiler

-Önsöz 10

-Giriş 12

1-TÜRKİYE’Yİ ÇEVRELEYEN DENİZLER VE BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 14

1.1.Türkiye’yi Çevreleyen Denizler 15

1.1.1.Karadeniz 15

1.1.2.Marmara Denizi 16

1.1.3. Ege Denizi 16

1.1.4. Akdeniz 17

1.2. Deniz Suyu ve Özellikleri 18

2-DENİZEL YAŞAM ORTAMLARI VE DENİZEL ÇEVRENİN SINIFLANDIRILMASI 20

2.1. Denizel Yaşam Ortamları 21

2.2. Denizel Çevrenin Sınıflandırılması 23

2.2.1. Littoral Sistem 24

2.2.2. Derin Deniz Sistemi 25

3. DENİZEL BİYOTA VE EKOLOJİK BÖLÜMLERİ 26

3.1. Planktonik Canlılar 27

3.2. Bentik Canlılar: Deniz Bitkileri (Flora) 34

3.2.1. Esmer Alg’ler (Phaeophyceae) 34

3.2.2. Kırmızı Alg’ler (Rhodophyceae) 38

3.2.3. Yeşil Alg’ler (Chlorophyceae) 44

3.2.4. Denizel Flora: Deniz Çiçekli Bitkiler 49

3.3. Bentik ve Pelajik Canlılar: Deniz Hayvanları (Fauna) 58

3.3.1. Süngerler (Porifera) 59

3.3.2. Haşlamlılar (Cnidaria) 59

3.3.2.1. Hidralar 60

3.3.2.2. Deniz Anaları 60

3.3.2.3. Taraklılar (Ctenophora) 62

3.3.2.4. Mercanlar 62

3.3.3. Yumuşakçalar (Mollusca) 64

3.3.3.1. Salyangozlar (Gastrapoda) 65

3.3.3.2. Çift Kabuklular (Bivalvia) 68

3.3.3.3. Kafadanbacaklılar (Cephalapoda) 69

3.3.4. Yassı Solucanlar (Plathelminthes) 70

3.3.5. Halkalı Solucanlar (Annelida) 70

3.3.6. Eklembacaklılar (Arthropoda) 71

3.3.6.1. Kürek Ayaklılar (Copepoda) 71

3.3.6.2. Sülük Ayaklılar (Cirripedia) 71

3.3.6.3. Karından Bacaklılar (Amphipoda) 71

3.3.6.4. On Ayaklılar (Decapoda) 72

3.3.7. Yosun Hayvancıklar (Bryozoa) 72

3.3.8. Derisidikenliler (Echinodermata) 73

3.3.9. Tulumlular (Tunicata) 75

3.3.10. Balıklar (Pisces) 76

3.3.11. Deniz Memelileri (Cetacea) 100

3.3.12. Deniz Sürüngenleri (Reptiller) 101

4. DENİZİ ETKİLEYEN OLAYLAR 104

4.1. Deniz Kirliliği 105

4.2.Biyolojik Çeşitlilik 107

4.2.1. Türkiye Denizlerinde Nesli Korunması Gereken Türler 109

4.2.1.1. Denizel Flora 109

-Kıyısal Cystoseira Toplulukları 109

-Vermetid Taraçalar ve/veya Kalkerli Alg Banketleri 110

-Posidonia Oceanica Çayırları 111

-Cymodocea Çayırları 113

-Zostera Noltii Çayırları 113

4.2.1.2. Denizel Fauna 114

-Banyo Süngeri (Spongia officinalis) 114

-Kırmızı Mercan (Paramuricea clavata) 114

-Deniz Yumuşakçaları (Molluska) 116

-Pina (Pinna nobilis) 116

-Uzun Dikenli Deniz Kestanesi (Centrostephanus longispinus) 117

-Kabuklular (Crustacea) 118

-Balıklar 120

-Deniz Memelileri 123

-Deniz Kaplumbağaları 125

4.2.2. Yayılmacı Türler 126

4.2.2.1. Flora: Caulerpa racemosa var. cylindracea, Stypopodium schimperi, Halophila stipulacea 128

4.2.2.2. Fauna: Mnemiopsis leidyi, Rapana venosa ve Bazı lesepsiyen balık türleri 133

4.3. Hayalet Ağlar 135

5. DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI 140

5.1. Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarından Sorumlu Kurumlar 141

5.1. Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Faydaları 142

5.2.1. Deniz Canlılarını Koruyor 143

5.2.2. Yöre Ekonomisini Destekliyor 144

5.2.3. Balık Stoklarını Koruyor 144

5.2.4. Balıkçılara Geçim Kaynağı Sağlıyor 144

5.2.5. Verimli Balık Avı ile Amatör Balıkçılık Turizmi Gelişiyor 144

5.2.6. Denizlerin Akciğerleri Deniz Çayırları 144

5.2.7. Deniz Çayırları, İklim Değişikliği ile Mücadelede Doğal Bir Çözüm Sunuyor 145

5.2.8. Deniz Çayırları Kıyı Erozyonunun Kontrolünü Sağlıyor 145

5.2.9. Kıyılar Doğal Bir Arıtma Sağlıyor 145

5.2.10. Zengin Doğası, Temiz Demiz ve Kıyıları ile Yöre Turizmine Katkı Sağlıyor 145

5.2.11. Denizel Değerlerinin Korunması Turizmin Geleceğini Garantiliyor 146

5.2.12. Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerleri Sayesinde Kitle Turizminin Yapıldığı Alanlara Göre Farklı Turizm Seçenekleri Sunuyor 146

5.2.13. Yerel Kültür ve Geleneksel Yaşam Biçimlerini Koruyor 146

6.DENİZEL BİYOTAYI KORUMA ÇALIŞMALARI: SUNİ RESİFLER, DENİZALTI EKOSİSTEMİNİN HARİTALANDIRILMASI VE İZLENMESİ 148

7. DENİZEL CANLI SALDIRILARI, ISIRMA VE SOKMALARI İLE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 156

7.1. Giriş 157

7.2. Korunma 157

7.3. Tedavi 158

7.4. Denizel Enfeksiyonlar 159

7.5. Tehlikeli Denizel Canlılar 159

7.5.1. Köpek Balıkları 160

7.5.2. Mürenler 162

7.5.3. Vatozlar, Elektrikli ve Çarpan Balıklar 163

7.5.4. Haşlamlılar (Cnidaria) Denizanaları (Medüzler) ve Deniz Laleleri (Anemonia) 164

7.5.5. Derisidikenliler (Echinodermata) Denizkestaneleri ve Denizyıldızları 165

8. SUALTI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 168

Mühendishane-i Bahri Hümayun’dan İTÜ Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ne – Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Tarihi

2 Tem

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ TARİHİ Yazar: Reşat Baykal

İTÜ Vakfı Yayınları

432 Sayfa

ISBN: 978-605-4778-97-3

2015

Açıklama:

Bu kitapta, gemi inşaatı eğitiminin 1773 yılından, günümüzde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde; “Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği” ile “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği” eğitiminin verildiği son şekline gelinceye kadarki değişim ve gelişmeler tarih sırasıyla ve yazılı belgelere dayalı olarak belirtilmektedir. Ülkemizde gemi inşaatı mühendisliği eğitimi, 1773 yılında kurulan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn’la askeri bir eğitim kurumu olarak başlayıp, 1944’de İTÜ bünyesinde sivil mühendislik alanına yönelmiştir. Bu kitapta, gemi inşaatı eğitiminin 1773 yılından, günümüzde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde; “Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği” ile “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği” eğitiminin verildiği son şekline gelinceye kadarki; değişim ve gelişmeler tarih sırasıyla ve yazılı belgelere dayalı olarak belirtilmektedir.

Ayrıca başlangıçtan günümüze kadar değişik idari görevlerde bulunanlar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri ile idari ve teknik personel, listeler halinde sıralanmıştır. Eğitime İTÜ’de uzun yıllar hizmet edip vefat eden, emekli olan ve ayrılan öğretim üye ve görevlileri ile hizmetleriyle iz bırakan idari ve teknik personelin özgeçmişleri verilerek, onlar genç kuşaklara tanıtılmaya çalışılmıştır. Haziran 1947’den 2014 yılı yaz dönemi sonuna kadar mezun olan öğrencilerin isimleri ve unvanları belirtilmiş ve farklı unvanlı diploma örnekleri verilmiştir.

Böylece kitap; belgeli bilgilerin, geçmişin karanlık sayfaları arasında kaybolması yerine, ilgililerin bilgisine özenle sunmayı amaçlamaktadır.

Denizlerde Bilimin Peşinde – Kasırgalarla Yarışmak, Köpekbalıklarına Gizlice Sokulmak Ve Okyanus Uzmanlarıyla Birlikte Denizin Altında Yaşamak

4 May

bilimin peşindeYazar: Ellen Prager

Çeviren: Deniz Candaş

Tubitak Popüler Bilim Kitapları

176 Sayfa

ISBN: 978-975-404-823-1

Boyut: 21.5 x 13.6

Açıklama:

Kendisi de bir okyanus bilimci olan Ellen Prager, arazi çalışmalarının önemini vurgulamak ve bilimin kamera arkasını gözler önüne sermek için kaleme aldığı Denizlerde Bilimin Peşinde‘de kendisinin ve meslektaşlarının yaşadığı deneyimleri ve bu deneyimlerden çıkarılabilecek sonuçları akıcı bir üslup ve içtenlikle okuyucuya sunuyor.

Çalışma arkadaşlarından ve kendi kariyerinden kısa öyküleri kullanarak, okuyucuya bilim yapmanın eğlenceli ve nefes kesici olabileceğini de gösteren Ellen Prager, ayrıca iyi bilim yapabilmek için arazi çalışmalarının önemini ve dünya okyanusları hakkında daha fazla bilgi edinmenin geleceğimiz için şart olduğunu hatırlatıyor.

İçindekiler:

Teşekkür

Yazarın notu

Önsöz

1.Bölüm

Kısa bir Giriş

2. Bölüm

Harika Öyküler

3. Bölüm

Beklenmedik Şeyler

4.Bölüm

Doğanın Güçleri

5.Bölüm

Zorlukların Üstesinden Gelebilmek

6. Bölüm

Denizin Altında Yaşamak ve Çalışmak

7. Bölüm

Daha da Derine İnmek

8. Bölüm

Değişen Deniz

Sonsöz

Konuyla İlgili Web Siteleri

Önerilen ve Konuyla İlgili Yayınlar

Okyanus Bilimi Alanında ABD’deki Başlıca Kurum ve Kuruluşlar

Türk Boğazları Oşinografi Atlası

24 Nis

Türk Boğazları Oşinografi Atlası

Ortak Çalışma Eseri

Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yayınları

381 Sayfa

Boyut: 42.7 x 30.0

2009

(görsel: denizhaber.com, bilgi: denizhaber.com, garantialisveris.com)

Açıklama:

“Boğazlar, önemli coğrafi konumu nedeniyle çok yoğun bir deniz trafiğine sahip olması ve kıvrımlı morfolojik yapısı nedeniyle dünya ölçeğinde riskli bir su yolu olma özelliği göstermektedir. İstanbul Boğazında, 1948 yılından günümüze kadar altısı yangınla sonuçlanan 400’den fazla orta ve büyük ölçekli gemi kazası yaşanmıştır.

Son iki bin yılı kapsayan dönemde, TBS’nin insanlık tarihinin en büyük uygarlıklarına ev sahipliği yaptığı ve destanlara konu olan çok şiddetli mücadelelere şahit olduğu bilinmektedir. İstanbul’da icra edilen son arkeolojik çalışmalarda 8500 yıllık insan yapısı kalıntılara rastlanmış olması, İstanbul’un ve Türk Boğazlarının tarih boyunca jeopolitik, ekonomik ve kültürel önemine işaret etmektedir.

Gerek ülkemiz, gerekse dünya deniz ticareti açısından son derecede büyük öneme sahip olan Türk Boğazları’nın oşinografik özelliklerinin bilinmesi, seyir emniyeti için olduğu kadar çevrenin korunması, bilimsel oşinografik araştırmaların ve Boğazlardan enerji elde edilmesi gibi çok sayıda araştırma alanı açısından büyük önem arz etmektedir. Bölgeyi oluşturan suyolunun en kritik kesimleri olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda bu maksatla bir oşinografik atlas hazırlama çalışmaları başlatılmış ve Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından 2005 – 2007 yıllan arasında yoğun deniz ölçümleri icra edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; deniz suyuna ait sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve akıntılar ile bu parametreler üzerinde etkili olan temel meteorolojik veriler gel-git bilgileri ve uzaktan algılama sistemleri ile elde edilmiş deniz suyu yüzey sıcaklığı bilgileri derlenerek bölgenin oşinografik özelliklerinin belirlenmesini sağlayacak bir Atlas hazırlanmıştır. Türk Boğazlan Oşinografi Atlası olarak isimlendirilen bu dokümanda bulunan bilgilerin üretilmesi maksadıyla mevsimsel olarak 9 ayrı dönemde, toplam 103 gün deniz çalışması icra edilmiştir. Bu çalışmalarda 592 adet hat üzerinde akıntı, 593 noktada da derinliğe göre değişen sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri icra edilmiştir.” (Önsözden)
İstanbul Boğazı, Haliç ve Çanakkale Boğazı’ndaki
– Sıcaklık, Tuzluluk, Yoğunluk (Sigma T), Çözünmüş Oksijen, Akıntı Hızı Dağılımları
– Görünürlük Dağılımı
– Meteorolojik Parametreler
– Su Seviyesi, Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı ve T/S Diyagramları
ölçümlerin yapıldığı 9 değişik dönem için, renkli harita ve grafikler ile gösteriliyor.
Dönemler: Şubat 2005, Mayıs 2005, Temmuz 2005, Kasım 2005, Şubat 2006, Haziran 2006, Ağustos 2006, Kasım 2006, Ağustos 2007.

Poyraz fırtınası olan 2, Lodos fırtınası olan 3, toplam 5 fırtınalı gündeki Akıntı Hızı Dağılımları da sunuluyor.

Deniz araştırmacıları, denizcilik sektörü ve özellikle Boğazlarda yapılacak mühendislik hizmetleri için bir referans döküman.

Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye

5 Oca

Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve TürkiyeYazar: Fevzi Topsoy

Turhan Kitabevi

357 Sayfa

ISBN: 978-605-5593-53-7

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2011

(görsel ve bilgi: turhankitabevi.com.tr)

Konu Başlıkları:

 • Denize İlişkin Bilimsel Araştırma (MSR) Kavramı Ve Hukukî Niteliği
 • Tarihsel Gelişim
 • 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi
 • Genel Kurallar
 • Farklı Deniz Alanlarında MSR
 • Bilimsel Araştırma Tesis Ve Teçhizatı
 • Uzaktan Algılama Yöntemiyle Yürütülen MSR
 • Küresel Ve Bölgesel İşbirliği
 • Sorumluluk Ve Tazmin
 • Uyuşmazlıkların Çözümü Ve İhtiyatî Tedbirler
 • Uluslararası Uygulama Ve Türkiye
 • Yabancı Ulusal Düzenleme Ve Uygulamalar
 • Türkiye’de MSR