Arşiv | Ekim, 2015

Kıbrıs Olayı Ve İçyüzü

31 Eki

kıbrıs olayı ve iç yüzüYazar: Hikmet Bil

Belde Yayınları

190 Sayfa

Boyut: 12.9 x 19.6

1976

Açıklama:

Önsöz

Bu kitap, bir tarih kitabı değildir. Ama yarın Türk siyasal tarihini yazacak olanlara sanırım gene de bir malzeme kaynağı olacaktır.

Söz gelimi tarihçi Kıbrıs Olayı’nın Türk siyasal tarihinde ilk kez tabandan tavana yükselip devlete yön veren bir halk hareketi olduğunu mutlaka saptayacaktır. Gene söz gelimi Türk – Yunan ilişkilerindeki tarihi yanılgıyla beraber Kıbrıs Olayı’nın Türkiye’ye yeni bir dış politikayı da getirmiş olduğunu herhalde tarihçi vurgulayacaktır.

Bu kitap, bir anılar dizisi de değildir. Söz gelimi bir Kıbrıs’lının bütün acılarıyla yaşadığı Kıbrıs olayını anlatması, hiç değildir. Çünkü ne rahmetli Sedat Simavi, ne de ben Kıbrıslı değildik. Nasıl Sedat Simavi2yi kader Kıbrıs olayı’nın içine itmişse, ben de kendimi genç yaşta olay’ın akışı içinde buldum. Burada gördüklerimi, duyduklarımı, – şayet var sayılırsa – çabalarımı anlatmağa uğraştım. Kişisel yardımlarımı olayların akışına ekledim. ama tarihçiler için olay kadar, o olaylarda rol alanların ve düşünmüş oldukları, görüş ve yapıları, etki ve tepkileri de kuşkusuz önemlidir. Geleceğin tarihçileri için sanırım bu açıdan ele alınırsa, bu kitap, yararlı olabilir. Mesela bir Fuat Köprülü ile Menders’in Kıbrıs olayına yaklaşımları, başka başkadır. Olaya kişiliğiyle, duygusal yapısıyla damgasını vurmuş olan rahmetli Sedat Simavi ise, çok daha ayrıntılı incelenmeğe değer bir insandır. Rahmetli İnönü’nün bile olay’a derinlemesine bakışı, kuşkusuz çok ilginçtir.

Kitapta kronolojik bir anlatımdan ziyade, Kıbrıs olayı ile bağlantılı olduğuna inandığım konulara sırası geldikçe öncelik tanımayı yeğledim. Bu nedenledir ki bazı olaylar anlatım tekniğine göre, ya öne geçti, ya da geride kaldı. Ama sanmıyorum ki okur, kitabı bitirdiğinde, gene de genel çizgileriyle Kıbrıs Olayı’nı, gelmişiyle geçmişiyle gözden geçirmiş olduğunu görecektir.

Okuyucu, olayın akışı içinde yer yer benim değişik tarihlerde yayınlanmış olan yorumlarımı da ilgili konuların yanında bulacaktır. Bu tür bir biçimleme belki bizdeki ilk denemelerden biridir. Umarım yadırganmaz…

Kıbrıs olayı bitmemiştir. Hala devam etmektedir. Bu nedenle olay anlatılırken araya girmiş olan yorumlar, bu sefer kitabın sonunda anlatım görevini çaresiz tek başlarına yüklenmiş olacaklardır. Kısacası istedim ki okur böylece olayın bugününe, bu yoldan erişebilsin. eğer başarılı olabildiysem, ne mutlu bana…

İçindekiler

Önsöz 5

Giriş 7

-Düşünceler – Uygarlık Zaferi Bizim  9

-Düşünceler – İlk Kurşun 13

-Sedat Simavi 17

-Yunanlıların İlk Hataları 27

-Düşünceler – Var Olmak Ya da Olmamak 28

-Yunanlıların İkinci Hataları 31

-Düşünceler – Barbar İle Uygar 32

-Kıbrıs’ı Nasıl Aldık ? 36

-Kıbrıs’ı İngilizlere Nasıl Verdik ? 40

-Düşünceler – Nüfus Dengesi 44

-Abdülhamit’in Telaşı 47

-İngiltere Kıbrıs’ı Yunanistan’a Teklif Ediyor 50

-Lozan 51

-Menderes Yunanistan’da 55

-Nato Ve Kıbrıs 61

-Bağdat Paktı 63

-Sedat Simavi – Köprülü Davası 67

-Rum – Ortodoks Patrikhanesi 75

-Düşünceler – Sağır Patrik 77

-Düşünceler – Dost Mu ? 80

-Kıbrıs Türktür Komitesi 83

-Kıbrıs Olayına Devlet Sahip Çıkıyor 88

-Atatürk Ve Kıbrıs 90

-Türklere Bir Parti Başkanı Lazımdı 95

-6 – 7 Eylül Olayı 102

-Suçum Kıbrıs Türktür Demekmiş ! 108

-Beyrut Ve Kıbrıs 116

-Londra Ve Zürih Anlaşmaları 119

-Düşünceler – Açıkhava Hapisanesi 122

-27 Mayıs 1980 126

-Tarihi Rapor 129

-Yassıada’da Tanık 135

-Johnson’un Mektubu 136

-İnönü’nün Cevabı 138

-Düşünceler – Üç Yıl Sonra 140

-Kıbrıs’a İlk Çıkarma Planı 143

-Düşünceler – Kıbrıs Yerinde 145

-Düşünceler – “Kıssa”dan “Hisse” 148

-Düşünceler – Kıbrıs Türk Hükümeti 151

-Düşünceler – Ulusal Politika 154

-Kıbrıs’ta Darbe 155

-Düşünceler – Niçin Gerekli 156

-Düşünceler – Kıskaç İçindeki Anadolumuz 158

-Düşünceler – Şimdi Sıra Türklere Geldi 160

-Düşünceler – Barış Götüren Ordumuz 163

-Ecevit Londra’da 164

-Düşünceler – Sohbet 165

-Düşünceler – Bu İş Burada Biter…168

-Düşünceler – Yunanlıyı Enosis’ten Türkiye Vaz Geçirir 172

-Düşünceler – Yunan’a Güven Olur Mu ? 174

-Düşünceler – Kıbrıs İçin Endişe… 176

-Düşünceler – Türklerin Dostları Sadece Türklerdir 178

-Düşünceler – Mavros’lar 181

-Düşünceler – Lübnan Ve Kıbrıs 183

-Düşünceler – İşte İspatı 185

-Düşünceler – İşte Sonuç 187

-Düşünceler – Batı Trakya 189

Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı

30 Eki

Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı

Yazar: Sami Aksoy

On İki Levha Yayıncılık

XXIV+300  Sayfa

ISBN: 978-605-152-229-6

Boyut: 16.5 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2015

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Açıklama:

Çalışmanın konusunu “Fiili Taşıyıcı” (actual carrier) oluşturmaktadır. Taşıyıcı, taşıma sözleşmesinin kurulması ile üstlendiği taşıma işinin ifasını bizzat gerçekleştirebileceği gibi, alt taşıma sözleşmesiyle bir başka kişiye de bırakabilir. İşte taşıma hukukunda, asıl taşıma sözleşmesi gereği tazminat hakkına sahip asıl yükle ilgililerin, taşımayı fiilen gerçekleştiren alt taşıyıcıya doğrudan başvurabilmelerini sağlamak maksadıyla, söz konusu alt taşıyıcı, üstlendiği taşımayı kısmen dahi olsa gerçekleştirmesi şartıyla fiili taşıyıcı olarak kabul edilmiş, ayrıca kendine özgü bir sorumluluk rejiminin muhatabı haline getirilmiştir. Fiili taşıyıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hem taşıma işleri (m. 888) hem de deniz ticareti kitabında (m. 1191, 1248) özel olarak hükme bağlanmıştır. Türkiye’nin tarafı olduğu CIM (m. 27) ve Montreal Sözleşmesinde de (m. 39) fiili taşıyıcıya yer verilmiştir. Çalışmada, CMR de dahil olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla karşılaştırma suretiyle, Türk taşıma hukuku bakımından fiili taşıyıcının tanımlanması ve kendine özgü sorumluluğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu maksatla kaleme alınan eserde, taşıma sözleşmesine, navlun ve çarter sözleşmelerine, uçak kiralarına, asıl ve alt taşıma ilişkilerine, kimlerin fiili taşıyıcı sayıldığına, fiili taşıyıcının sorumluluğunun şartlarına ve fiili taşıyıcıya yöneltilen sorumluluk davasına değinilmiştir. Çalışmada esas olarak deniz, hava, kara ve demiryoluyla yapılan ulusal ve uluslararası eşya taşımaları incelenmiş olup, multimodal taşımalardan ve yolcu taşımalarından da yeri geldiğinde bahsedilmiştir.

İçindekiler:

http://www.onikilevha.com/images/books/9786051522296.pdf

Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu

30 Eki

Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu

Yazar: Nil Kula Değirmenci

On İki Levha Yayıncılık

LXIII+454 Sayfa

ISBN: 978-605-152-230-2

Boyut: 16.5 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2015

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Açıklama:

Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması konusu, deniz ticaret hukukunun en önemli konularından birisidir. Milletlerarası alanda bu konuyu düzenlemek amacıyla akdedilmiş olan LLMC 76’nın, 6102 sayılı TTK’nın 1328.maddesi atfıyla Türk hukukunda doğrudan uygulanabilmesi, bu konunun Türk hukuku açısından incelenmesinde, bu sözleşmede benimsenen rejimin esas alınması gereğini doğurmuştur. İşbu incelemede ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu CLC 92 ile BUNKER 01’in ve halihazırda yürürlükte bulunmasalar da yürürlüğe girmeleri ve Türkiye’nin de taraf olması ihtimaline binaen, HNS 96 ile NAIROBI 07’nin, kapsamları dahilinde tesis olunan sorumluluğun sınırlanmasına uygulanabilecek hükümleri ile 6102 sayılı TTK’da sevk edilen tamamlayıcı hükümler de dikkate alınmışlardır. Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun fon tesis etmek suretiyle sınırlanması mümkündür. Fon tesisi, deniz alacaklısı haklarının sahipleri için kusursuz sorumluluk ve mali güvenceden sonra üçüncü kademede güvence sağlamaktadır. Çalışmada bu nedenle, ilgili milletlerarası sözleşmelerin hükümleri ile Türk hukuku düzenlemeleri çerçevesinde; önce mali güvence temin yükümlülüğüne, daha sonra sınırlama fonunun esaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Başta LLMC 76 olmak üzere, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanmasına ilişkin hükümler sevk eden hiçbir milletlerarası sözleşme, bu kapsamda tesis olunacak ve paylaştırılacak sınırlama fonunun tabi olduğu usul hükümlerine yer vermemiştir. LLMC 76’nın 14.maddesi bu hususu açıkça taraf devlet ulusal hukuklarına bırakmıştır. Türk hukukunda bu yönde bir düzenlemeye ne müstakil bir kanun içerisinde, ne HMK’da ne de 6102 sayılı TTK’da yer verildiğinden, çalışmada; milletlerarası düzeyde yürütülen çalışmalar ile karşılaştırmalı hukuk incelemesi neticesinde elde edilen değerlendirmeler dikkate alınmak suretiyle, Türk hukuku için bu yönde sevk edilebilecek usul hükümleri önerilmişlerdir. Bu hususta, HMK ile İİK’nın ilgili maddeleriyle uyumun sağlanmasına da dikkat edilmiştir. Bu şekilde, sınırlama fonunu tesis ile paylaştırmakla yetkili ve görevli kılınan mahkemenin Türk mahkemesi olduğu durumlarda, yeknesak uygulamanın yerleşebilmesini sağlamak amacıyla; bu mahkemenin sınırlama fonunun tesisi ile paylaştırılmasında takip edeceği usulü öngörebilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada son olarak, kirlenme zararlarından doğan deniz alacaklısı haklarının sahiplerinin, bu alacakları ile ilgili olarak başvurabilecekleri ve kendilerine dördüncü ve hatta beşinci kademede güvence sağlayan uluslararası tazmin fonlarına ilişkin değerlendirmelere de yer verilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası tazmin fonlarının; kuruluşlarına, tazmin yükümlülüklerine, aleyhlerine işletilebilecek yasal yollar ile halefiyet haklarına dikkat çekilmiştir.

İçindekiler:

1. Giriş
I. Çalışmanın Konusu, Amacı ve Kapsamı
II. Çalışmanın Planı

BİRİNCİ BÖLÜM

Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması

2. Deniz Alacakları

3. Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasına Uygulanacak Türk Hukuku

I. İlgili Milletlerarası Sözleşmeler
II. 6102 Sayılı TTK’da Yer Alan Tamamlayıcı Hükümler

4. Sorumluluklarını Sınırlama Hakkına Sahip Olan Kişiler

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. CLC 69 ve CLC 92 ile 2000 Değişiklikleri
III. BUNKER 01
IV. HNS 96 ve 2010 Protokolü
V. NAIROBI 07

5. Sınırlamaya Tabi Alacaklar

I. Gemide veya Geminin İşletilmesi yahut Kurtarma ve Yardım Faaliyetleri ile Doğrudan İlgili Olarak Gerçekleşen Ölüm, Yaralanma ile Her Türlü Eşya Ziya ve Hasarı ve Sair Bütün Zararlardan Doğan Alacaklar
II. Denizyolu ile Yapılan Yük, Yolcu ve Bagajlarının Taşınmasında Vaki Gecikmeden İleri Gelen Bütün Zararlardan Doğan Alacaklar
III. Sözleşmeden Doğmuş Olmayan Herhangi Bir Hakkın İhlalinden Kaynaklanan ve Geminin İşletilmesi Yahut Kurtarma ve Yardım Faaliyetleriyle Doğrudan İlgili Olarak Gerçekleşen Diğer Bütün Zararlardan Doğan Alacaklar
IV. Batmış, Enkaz Haline Gelmiş, Oturmuş veya Terk Edilmiş Bir Geminin İçinde Bulunan veya Bulunmuş Olan Şeyler de Dâhil Olmak Üzere, Yüzdürülmesi, Kaldırılması, İmha Edilmesi veya Zararsız Hale Getirilmesinden Doğan Alacaklar
V. Gemi Yükünün İmhası, Kaldırılması veya Zararsız Hale Getirilmesinden Doğan Alacaklar
VI. Sorumlu Kişinin LLMC 76 Uyarınca Sorumluluğunu Sınırlayabileceği Bir Zararı Önlemek veya Azaltmak İçin Alınan Tedbirler ve Bu Tedbirlerin Başkaca Sebep Oldukları Zararlar Yüzünden Sorumlu Kişiden Başka Bir Kimse Tarafından İleri Sürülen Alacaklar

6. Sınırlamadan Hariç Bırakılan Alacaklar

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. 6102 Sayılı TTK m. 1331

7. Sınırlama Hakkını Kaldıran Hareketler

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. CLC 69 ve CLC 92 ile 2000 Değişiklikleri
III. HNS 96 ve 2010 Protokolü
IV. 6102 Sayılı TTK m. 1343

8. Alacakların Mahsubu

9. Genel Sınırlar

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. CLC 69 ve CLC 92 ile 2000 Değişiklikleri
III. HNS 96 ve 2010 Protokolü
IV. 6102 Sayılı TTK m. 1334

10. Özel Sınırlar

I. 300 Tonilatodan Küçük Gemiler (6102 Sayılı TTK m. 1332)
II. Sondaj İşlemi Gemileri (6102 Sayılı TTK m. 1333)
III. Kılavuzlar için Sorumluluk Sınırı (6102 Sayılı TTK m. 1341)

11. Yolcuların Alacaklarına Uygulanacak Sınırlar

12. Hesap Birimi

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. CLC 69 ve CLC 92 ile 2000 Değişiklikleri
III. HNS 96 ve 2010 Protokolü

13. Alacaklılar Arasında Garame

14. Bir Sınırlama Fonu Tesis Etmeksizin / Etmek Suretiyle Sorumluluğun Sınırlanması

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. CLC 69 ve CLC 92 ile 2000 Değişiklikleri
III. HNS 96 ve 2010 Protokolü
IV. 6102 Sayılı TTK m. 1335

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Güvence Temin Etmek Yükümlülüğü ile Sınırlama Fonuna İlişkin Esaslar

15. İlgili Milletlerarası Sözleşmeler

I. LLMC 76 ve 1996 Protokolü ile 2012 Değişiklikleri
II. CLC 69 ve CLC 92 ile 2000 Değişiklikleri
III. BUNKER 01
IV. HNS 96 ve 2010 Protokolü
V. NAIROBI 07

16. İlgili Milletlerarası Sözleşmelerde Yer Alan Tanımlar

I. Gemi
II. Şahıs
III. Donatan
IV. Sicil Devleti
V. Petrol – Gemi Yakıtı – Tehlikeli ve Zararlı Maddeler-Enkaz
VI. Kirlenme Zararı
VII. Korunma Tedbirleri – Önleyici Tedbirler – Kaldırma
VIII. Geminin Tonilatosu
IX. Hadise

Yelken Kursları

29 Eki

yelken kursları

Ortak Çalışma Eseri

Çevirmen: Ahmet Muhittin Öney

Türk Donanma Vakfı Yayınları

xxxı + 123 Sayfa

Boyut: 17.0 x  24.0

1977

Önsöz: 

Amaçları içinde, deniz ve denizciliği tanıtmak, benimsetmek ve sevdirmek konuları da bulunan Türk Donanma Vakfı, çeşitli yayın araçları ile bu alanda da görev yapmağa çalışmaktadır. Denizciliğin temel uğraşlarından olan yelken ve yelkencilik konusunda bir boşluğu dolduracağı ve yarar sağlayacağı görüşüyle Sayın Ahmet Muhittin ÖNEY tarafından Fransızca’dan Türkçe’ye çevirilip derlenen ve 1968 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce yayınlanmış bulunan ( Yelken Kursları) adlı kitap, aslına dokunmadan yapılan bir kısım eklemelerle Türk Donanma Vakfı’nca ücretsiz dağıtılmak üzere yeniden bastırılmıştır.

Değerli bir denizci olan Sayın Ahmet Muhittin ÖNEY’e, yelkencilik konusunda gerek yarışlara katılmakla ve gerekse söz konusu eseri çevirmek, derlemek ve yeniden bastırılıp dağıtılması konusunda Türk Donanma Vakfı’na yerdımcı olması nedeni ile teşekkür ederim.

Bu kitabın yelken ve yelkencilik alanında istenen yararı sağlamasını ümit eder, tüm denizci ve yelkencilere başarı ve esenlik dilerim.

Hilmi FIRAT

Oramiral

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve

Türk Donanma Vakfı Genel Başkanı

Giriş:

Dilimize aktarılan bir kaç kitap dışında, Türk Yelkenciliğinin, ciddi bir eğitim sistemi ve neşriyatından mahrum bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir.

Değişik yelken kulüplerinde açılan kurslar ise, bunları yöneten kıymetli kişilerin bilgi ve çabalarıyla, bu kurslara devam eden genç denizsever yelkencilerin öğrenme gayretlerine rağmen, maalesef sistemsiz konferanslar serisinden ileri geçememektir.

Touring Club De France’ın bir uzmanlar kurulunca hazırlanan COURS DE VOILE DU GROUPE DE YACHTİNG LEGER adlı kurs kitabı, tarafımdan tercüme edilip bazı ekler yapılmak suretiyle ve eğitim alanındaki eksiği kısmen olsun gidermek amacıyla, 1968 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce bastırılıp dağıtılmıştır.

Yelken sporumuza hediye etmiş olduğumuz, uzun yıllardan beri mevcudu tükenmiş, bu eser bu kez Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Türk Donanma Vakfı Genel Başkanı Sayın Oramiral HİLMİ FIRAT’a, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Amiral Refet Arnom tarafından sunulmuş olup, Sayın Oramiral’in dikkat ve ilgilerine mazhar olabilmiştir.

Yelkencilikte de kitap ve sisteme dayanan teorik eğitim olmaksızın, pratik eğitimden müspet sonuç alınamayacağı kanısında bulunan Sayın Dz. K.K. Oramiral HİLMİ FIRAT, eserin 2. baskısının yapılarak Türk Donanma Vakfı neşriyatı olarak kulüplere ve yelken eğitimi yapılan kuruluşlara dağıtılmasını emir buyurmak suretiyle, amatör deniz sporundan esirgemedikleri ilgi ve kıymetli yardımlara bir yenisini eklemiş bulunmaktadır.

Yıllardır, artık geleneksel olan bir yarışla Türk yachtlarının, toplu halde Ege’de ve açık denizlerde bayrak gezdirmelerine neden olan Türk Donanma Vakfı’nın Genel Başkanı Oramiral HİLMİ FIRAT’a ve E. Amiral Arnom’a denizseverlerin eğitimi için lutfettikleri bu yardım nedeniyle, bu spora yıllarını vermiş bir amatör olarak, minnet ve şükran borcumuz sonsuzdur.

AHMET MUHİTTİN ÖNEY

Açıkdeniz Yarış Kulübü Kurucu Üyesi

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM

Konstrüksiyon – İnşa tarzı Salma Omurgalı yacht’ın tarifi

I) Tekne

1. Asıl tekne

2. Teknenin Sabit Olmayan Kısımları

a.Salma

b. Dümen ve Yeke

3. Teknenin Sabit Unsurları

II) DONANIM

1. Sabit Donanım

a. Direk ve Çarmıh sistemi

b. Bumbalar

2. Yelkenler ve Sabit Olmayan Donanım

a. Genel Bilgiler

b. Flok

c. Ana Yelken

Gemicilik – Bayraklar – Deniz gelenek ve nezaket kuralları :

A. Bayrak Direkleri

B. Bayraklar

C. Denizde Nezaket Kuralları

I.Sancaklara Karşı Saygı Kuralları

II. Diğer Yacht’lara Karşı Saygı Kuralları

III. Diğer Denizcilere Karşı Saygı Kuralları

İKİNCİ BÖLÜM

Yelken Teknesinin Manevrası

I) TEKNENİN İLERLEYİŞİ

 1. Rüzgarın Yelken Üzerindeki Etkisi
 2. Salmanın Su Üzerindeki Etkisi
 3. Volta Seyri
 4. Kontralar
 5. Seyirler
 6. Flok Yelkeninin Trimi
 7. Kontralar ve Seyirlerle İlgili Tablo
 8. salmanın Pozisyonu

II) TEKNENİN İDARESİ

 1. Borina Seyrinde
 2. Laşka Seyirlerde
 3. Rüzgar Yönünün İzlenmesi

III) ORSALAMAK – BOCALAMAK

 1. Dümen Etkisi
 2. Rüzgarların Yelkenler Üzerindeki Etkisi
 3. Faça Floka

IV) YELKEN TEKNESİNİN DEĞİŞİK MANEVRALARI

 1. Seyir Değiştirme
 2. Orsalıyarak Kontra Değiştirme (Tramola)
 3. Kör Tramola
 4. Kavança
 5. Borinada Seyreden Bir Yacht’ın Kavança Edip Tekrar Borina Seyri
 6. Tekneyi Dik Tutabilmek
 7. Sağnaklardan Korunmak
 8. Teknenin Geri Kaydırılması
 9. Denize Açılma
 10. Bağlamak
 11. Bir Şamandırayı Tutmak
 12. Denize Adam Düştü
 13. Bir Şamandırayı Dönmek
 14. Faça Yelken
 15. Fırtına Trimi

Faydalı Tavsiyeler:

I) Hareket Öncesi Hazırlıklar

II) Donatım

III) Denize Açılma

IV) Seyir Esnasındaki Olaylar

V) Kıyıya Aborda Olduktan Sonra Yapılacak İşler

Yarışlarda Başlıca Yol Hakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yelken Teknesinin Teorisi Bazı Fiziki Bilgilerin Hatırlatılması

I) Katı Cisimlerin Statiği

 1. Kuvvet Kuralları Unsurları
 2. Kuvvetler Bileşkesi (Muhassalası)
 3. Birleşik Kuvvetlerin Teşekkülü
 4. Kuvvet Moment’i

II) Hidrostatik Bilgiler

Yelken Teknesinin İlerlemesi

I) Rüzgar ve Hareketsiz Bir Yelken Üzerindeki Etkisi

II) Gerçek ve Nıspi Rüzgar

III) Rüzgarın Yelken Üzerindeki İtici Kuvveti

IV) Tekne Etkisi

V) Teknenin Yürüyüş Nazariyesi

VI) Foça Yelken

Teknenin Dengesi

I) Arzani Denge

II) Tulani Denge

III) Lateral Denge

 1. Rüzgarın Yelken Üzerindeki Etkisi
 2. Suyun Tekneyi Düşürücü Etkisi
 3. Rüzgarın Yelkenler Üzerindeki Etkisi
 4. Dümen Etkisi

IV) Yelken Dengesi

EKLER

I (Türk Donanma Vakfı Hakkında Bilgiler)

II (Yelkenli Küçük Deniz Tekneleri Hakkında Özet Bilgiler)

III (Deniz Kuvvetlerinde Rütbe ve Meslek İşaretleri)

IV (Deniz Kuvvetlerinde Forslar)

V (Harp Gemilerinin Sınıflandırılması ve Bazılarının Resimleri)

VI (Uluslararası Sancak İşaretleri Harfler ve Rakamlar), Simafor İşaretleri, Mors Alfabesi

Baştan Sona Kıbrıs Gerçeği

28 Eki

Baştan Sona KıbrısYazar: Derviş Manizade

İstanbul – Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları

100 Sayfa

Boyut: 13. 7 x 19.8

1965

İçindekiler:

– Önsöz 5

– Kıbrıs Meselesi 12

– Kıbrıs Meselesi Hakkında Türk Görüşü 22

– Girit’in Işığında Kıbrıs 29

– Tarihi Gerçeklerin Işığında Kıbrıs Meselesinin İçyüzü 32

– Kıbrıs Davası Nasıl Hallolabilir? 40

– Güvenlik Konseyi Kararları İle Kıbrıs Meselesi Nasıl Hallolabilir ? 45

– Londra Konferansı Münasebetiyle İngiltere Ve Amerika’dan Beklediğimiz 50

– Kıbrıs Meselesinin Aslı Nedir? Yunanlıların Gayesi Ne İdi? Bugünkü Durum Nedir? 50

– Eğer Nato Dayanışmasının Bekası İsteniyorsa ? 59

– Kıbrıs Meselesinde Amerika’nın Son Tutumu 63

– “Kıbrıs Meselesinin Son Durumu Ve Bu Meselenin Tek Çözüm Yolu” 67

– Türk – Elen Münasebetlerinin En Son Safhası: Kıbrıs 71

– Amerika İkisinden Birini Seçmelidir: Ya Türk Dostluğu, Ya Enosis 75

 •  Amerika’nın Rolü
 •  Andlaşmalar Ve Türkiye
 •  Eğer Enosis Olursa

– Kıbrıs Meselesinin Bilançosu 78

 • Tedhiş
 • Bir Gerçek
 • Enosis
 • Asıl Sorumlu
 • Çıkar Yol

– Türk – Yunan Dostluğunun Anahtarı Kıbrıs’tır 82

– Son Görüşmeler Münasebetiyle Kıbrıs Meselesi 85

 •  Son Taviz

– Son Söz 88

– Kıbrıslı Öğrencilerin Adaya Sokulmaması 97

 • Daha Ne Bekliyoruz?
 • Müdahale Hakkı

Ölüm Seferi

28 Eki

Ölüm seferiYazar: Antoine Reboul

Çevirmen: Can Aslı

Baskan Yayınları – İdeal Kitaplık

251 Sayfa

Boyut: 11.5 x 16.0

1970

Açıklama:

Amerika – Japon deniz savaşının kızıştığı bir sırada, Amerikalı filo komutanı Jeffry Clander’in komutasına bağlı bir denizaltıya, Anton Lewis adındaki teğmeni kaptan olarak veriyorlar.

Kaptan Clander bu işe çok içerliyor. Çünkü teğmen Lewis, üstlerince kötü tanıtılmış dalgın, dalgacı ve disiplinsiz bir askerdir… O kadar ki;kendisine düşen görevi, savaş içinde bile, son ana kadar hep ikinci kaptana bırakıyor.

Fakat sonunda o müthiş an gelip çatıyor…

Ve bütün gözler Lewis’e çevriliyor !

Kaptan Lewis acaba ne yapacak?

İşte, insanı heyecandan heyecana sürükleyen gerçek bir kahramanlık olayının bir solukta okuyacağınız hikayesi…

Kıbrıs 1571 – 1974

27 Eki

KıbrısYazar: Suat Turgut

Çizer: Oğan Kandemiroğlu

Ajans 2023 Yayıncılık

72 Sayfa

ISBN: 9786054930050

Boyut:

Karton Kapak – Kuşe Kağıt

(görsel: millikitap.com, bilgi: arkadas.com.tr)

Açıklama:

Kıbrıs Barış Hareketinin 40. yılında, Kıbrıs’ta Türk varlığı ve var olmak için mücadelesi, çizgi roman hâline getirildi.

Tarihi gerçeklere ve belgelere dayanarak hazırlanan çizgi roman, Kıbrıs konusunu geniş bir şekilde gündeme getiriyor. Belgesel bir film tadında olan çizgi roman, 1571 Osmanlı döneminden 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar olan tarihi anlatıyor.
Ömrünü Kıbrıs davasına adamış Rauf Denktaş’ın mesajıyla başlayan çizgi romanda, Dr. Fazıl Küçük ve TMT’nin mücadelesine geniş yer verildi.