Arşiv | Mayıs, 2015

Suya Düşen Sancak – Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler

23 May

164118bEditörler: Nihat Öztoprak, Bayram Ali Kaya

47 Numara Yayıncılık

472 Sayfa

ISBN: 9789944328173

2. Hamur

2008

(görsel ve bilgi: pandora.com.tr)

Açıklama:

Türkiye’den Kıbrıs’a görev yapmak üzere gelen öğretmenler, öğretim görevlileri ve üyelerinden bir bölümü bu Ada’yı kendi uzmanlık alanları açısından inceleyip yazıya dökmüşlerdir. Bu kitap da onlardan biridir. Kitapta Kıbrıs’ın dili, edebiyatı, müziği kısaca bir bütün olarak kültürü vardır. Elindeki kaynakları iyi bir taramadan geçirip iki üniversite hocasının kendi görüşleriyle oluşturulan bu eser Kıbrıs Türk halkını Anadolu’daki kardeşlerine tanıtmak bakımından çok yararlı olacaktır. Kıbrıs Türk kültürü tarihsel süreç içinde gözden geçirildiğinde Anadolu’dakinin Akdeniz’deki uzantısı olduğu hemen anlaşılacak gibidir. Kitaba “Suya Düşen Sancak” adının verilmesi de çok anlamlıdır. Kıbrıs Türk halkı Anavatan’ın kopmaz bir parçası olduğunu yüzyıllar boyu gösterdiği dirençle kanıtlamış bulunuyor. Nitekim Sultan II. Mahmud döneminde “İmparatorluğun en büyük şairi” Kıbrıslı Hasan Hilmi Efendi’nin layık görülmesi bunun en somut kanıtıdır. Rauf R. Denktaş

Dünden Bugüne Kıbrıs

23 May

kıbrısYazar: Erol Manisalı

Gündoğan Yayınları

172 Sayfa

ISBN: 9755201930

Boyut: 14.0 x 21.0

2002

(görsel: dr.com.tr, bilgi: kitapyurdu.com, dr.com.tr)

Açıklama:

Kıbrıs uyuşmazlığı özünde Türkiye-Batı ilişkilerinin bir göstergesidir. Soğuk Savaş sonrasında ise Kıbrıs, AB’nin yeni Türkiye politikasının kurbanı olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki yıllar ise büyük olaylara gebedir.
Bu kitapta Kıbrıs konusu, eski yıllardan bugüne kadar getirilmiş ve yarına ışık tutacak değerlendirmelere yer verilmiştir. Bugün Kıbrıs’ta KKTC’nin varlığı, bölge uzmanı Dr. Andrew Mango’nun da yazdığı gibi.

“İngiltere’nin İmparatorluk topraklarından geri çekilmesinden sonra, Kıbrıs’taki Türk tarihinin ve varlığının korunması için ortaya çıkmıştır. Adada Rumların (ve Yunanistan’ın) ne kadar hakları varsa, Kıbrıs Türklerinin (ve Türkiye’nin) de o kadar hakkı vardır. Rum Devleti ne kadar meşru ise KKTC’de o kadar meşrudur.

Avrupa bugün de Yunanistan’ın arkasında durduğu ve ona destek verdiği için, Rumlar ve Yunanistan Kıbrıs’ta (ve Ege’de) üstünlüğü ellerine geçirmek istemektedirler. Eğer Avrupa ve ABD Yunanistan’ın arkasında durmamış olsalardı, Yunanistan Kıbrıs ve Ege’de “üstünlük sağlama” politikasından vazgeçer, Türkiye ile “adil ve dengeli” bir anlaşma yapmak zorunda kalırdı.

Kıbrıs konusu, Kıbrıs Türk Halkı’nın (ve KKTC) yaşam hakkının ve egemenliğinin korunması ve Ada üzerinde Türkiye ve Yunanistan arasında bir denge sağlanması meselesidir. Bu denge kabul edilmediği sürece uyuşmazlık çözülemez.

Kitapta 1950’lerden bugüne kadar ortaya çıkan gelişmeler ana hatları ile ortaya kondu. 1990’dan sonra Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusuna “müdahale” etmesinin parametreleri nasıl değiştirdiği ve “adil ve dengeli” bir çözüm için, olanakları nasıl azalttığı ele alındı.

Soğuk Savaş Sonrasında Kıbrıs AB için yeni bir değerlendirme konusu oldu. Türkiye politikası AB’nin Kıbrıs politikasını da belirlemiş oluyor.

Kıbrıs Türkü’nü İmhayı Hedefleyen Akritas Planı Ve Annan’a Dek Uzanan Planlar Süreciyle Kıbrıs

23 May

akritas plan ve kıbrısYazar: Kemal Akmaral

Bilge Karınca Yayınları

350 Sayfa

ISBN: 9799756553571

Boyut: 14.0 x 20.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2004

(görsel: dr.com.tr, bilgi: idefix.com, kitapyurdu.com)

Açıklama:

Kıbrıs Türkü, dikkatli ol! Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, senin görüşlerin alınmadan hazırlanacak olan planlar, bir takım vaatler ya da zorlamalar tekrar önüne konacaktır!..

Osmanlı İmparatorluğu Ve Girit Bunalımı (1896 – 1908)

22 May

osmanlı imparatorluğu ve girit bunalımı

Yazar: Ayşe Nükhet Adıyeke

Türk Tarih Kurumu

367 Sayfa

ISBN: 9751613736

Boyut: 17.0 x 24.5

İçindekiler:

I.BÖLÜM: 1896 YILINA KADAR GİRİT

A – ADA’NIN COĞRAFYASI

B – EGE VE HELLEN KÜLTÜRÜ İÇİNDE GİRİT

C – OSMANLI  İMPARATORLUĞU’NUN AKDENİZ POLİTİKASI İÇİNDE GİRİT’İN YERİ VE ADA’NIN ELE GEÇİRİLMESİ

D – XIX. YÜZYILDA GİRİT SORUNU
1- Yunanistan’ın Bağımsızlığını Kazanma
Sürecinin Girit’teki Etkileri ve Sonuçları
2- Girit’e Özerklik Verilmesi ve Halepa
Sözleşmesi
3- Halepa Sözleşmesi’nin Kısıtlanması
( 1889) ve Sonuçları

E – 1896 ÖNCESİ GİRİT’İN İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
1- İdari Yapı
a- İdari Bölünme
b – Vilayet Umumi Meclisi
c – Valilik ve Vilayet İdare Meclisi
d – Sancak Kaza ve Diğer Yönetim Alt
birimleri ve Meclisleri
e – Yargı Kurumu ve Bağımsızlaşması
f – Haberleşme
2- Sosyal Yapı
a – Nüfus Yapısı ve Nüfus Hareketleri
b – Kültürel Yapı ve Gündelik Yaşam
bl-Toplumsal Doku
b2- Dil
b3- Eğitim
b4- Basın
b5- Sağlık
b6- Ulaşım
b7- Dini Yönetim ve Kurumları
3- Ekonomik Yapı
a- Tarım ve Hayvancılık
al- Tarım
a2- Hayvancılık
b- Sanayi ve Ticaret
bl- Sanayi
b2- Ticaret
c- Vergiler
d- Bütçeler
4 – İç Güvenlik

II. BÖLÜM: GİRİT SORUNU VE MUHTARİYETİN İLANI

A – SORUNUN YENİDEN ORTAYA ÇIKIŞI VE 1896 DÜZENLEMELERİ
1- 1895-96 İsyanları (İsyanın 1. Evresi)
a- Epitropi (İhtilal Cemiyeti)’nin Kurulması
ve Çalışmaları
b – 1895-96 İsyanları Sırasında Osmanlı
İmparatorluğu Yunanistan ve Büyük
Devletler’in Tutumları
2- 1896 Düzenlemeleri ve Sonuçları

B – TÜRK-YUNAN SAVAŞI’NIN HAZIRLAYICI
NEDENİ OLARAK GİRİT SORUNU VE BÜYÜK DEVLETLERİN MÜDAHALESİ
1- İsyanın II. Evresi ve Yunanistan’ın Ada’yı
İşgali
2- Avrupa Devletleri’nin Ortak Müdahalesi ve
Muhtariyet Tartışmaları
3- Epitropi’nin İhtilal Komitesi’ne Dönüşmesi
4- 1897 Türk Yunan Savaşı ve Girit Açısından Sonuçları

C – MUHTARİYETİN İLANI VE SONUÇLARI
1- Muhtariyet (Otonomi) Kavramı
2- Muhtariyetin İlanını Hazırlayan Olaylar
3- Muhtariyetin İlanı ve Uygulanması
4- Vali Seçimi Sorunu ve Prens Georges’un
Yüksek Komiser Olarak Atanması
a- Prens Georges’un Yönetimi ve 1899 Girit
Kanun-u Esasisi
b- Prens Georges’a Muhalefet ve 1905
Therrisso Ayaklanması
5- Aleksandr Zaimis’in Yüksek Komiser
Olarak Atanması ve Büyük Devletler’in
Çekilmesi

D- GİRİT SORUNU İLE İLGİLİ DEVLETLER
VE  POLİTİKALARI
1- İngiltere
2- Rusya
3- Fransa
4- İtalya
5- Almanya
6. Avusturya-Macaristan
‘7- Yunanistan
8- Osmanlı Devleti

E-GİRİT SORUNU (1896-1908)’NUN KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

F- MUHTARİYET VE SONRASINDA GİRİT’İN
İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINDA
DEĞİŞMELER
1- İdari Yapı
a- Yönetim
b- Genel Meclis
c- Vali (Yüksek Komiser)
d- İcra Komitesi
e- Sancak Kaza ve Nahiyelerin Yönetimi
f – Yargı
g- Haberleşme
2- Sosyal Yapı
a- Gündelik Yaşam
al- Dil
a2- Toplumsal Doku
a3- Sağlık
b- Nüfus
c- Göçler
cl- İç Göçler
c2- Dış Göçler
d- Müslüman Halka Yardım Çalışmaları
e- Eğitim
f- Basın
3- Ekonomik Yapı
4-Jandarma Heyeti Hakkında Yapılan Düzenlemeler

III. BÖLÜM: GİRİT SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ

A – GİRİT SORUNU 1909-1912
1 -Müslüman Üyelerin Yemin Sorunu
2- Kadıların Tayini Sorunu
3 – Girit Rum Milletvekillerinin Yunan Parlamentosu’na Katılmaları Sorunu

B – İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ’NİN GİRİT
POLİTİKASI
C – GİRİT SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ: LONDRA
ANLAŞMASI 1913
D – 1908-1913 ARASI GELİŞMELERİN
KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DİKKAT
ÇEKEN NOKTALAR

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER

Ege ve Yunan Adaları

22 May

ege ve yunan tarihi

Yazar: Arif Müfid Mansel

Türk Tarih Kurumu

707 Sayfa

ISBN:  9789751607263

Boyut: 17.5 x 24.5

(görsel ve bilgi: arkeolojisanat.com)

Girit – Sarı Kitap

22 May

girit - sarı kitapYazar: Mahir Aydın

Arkeoloji Ve Sanat Yayınları

134 Sayfa

ISBN: 9786053960133

Boyut: 15.0 x 21.0

(görsel ve bilgi: arkeolojisanat.com)

Açıklama:

Girit’in uluslararası sorun olduğu 1896-1898 arasında, altı adet renkli kitap yayınlanmıştır. Yunanistan Beyaz Kitap, İngiltere Mavi Kitap ve Fransa da, dört ayrı Sarı Kitap yayınlamıştır. Bu türlü renkli kitapların toplam sayısını, şimdilik 75 olarak belirleyebildik.

Elinizdeki kitap, Fransa’nın Girit konusunda yayınladığı Sarı Kitap serisinin sonuncusudur. Burada yer alan belgeler, Fransızların Girit’e nasıl baktığını anlatır ve Fransa’nın; İstanbul, Londra, Petersburg, Roma ve Hanya’daki diplomatları arasındaki yazışmaları içerir. Belge sayısı çok değilse de, çok önemlidir.

74 belgelik bu kitapta, Girit’in Türkler açısından kaybı, Türk asker ve yöneticilerinin adadan ite-kaka nasıl kovulduğu yer alır. Ayrıca Batılı amirallerin; Rumları kayırması, bunu bir Avrupalılık Görevi sayması, Türkleri ikinci sınıf insan olarak görmesi ve kendi mahkemesinde yargıladığı Türkleri idam etmesi gibi, üzerinde düşünülmesi gereken konular bulunmaktadır.

Tarihte Girit Ve Osmanlılar Dönemi

19 May

tarihte girit ve osmanlılar dönemi

Yazar: Niyazi Ahmet Banoğlu

Kastaş Yayınları

132 Sayfa

ISBN: 9789757639435

Boyut: 10.0 x 19.0

2000

(görsel: kastasyayinevi.com, bilgi: kastasyayinevi.com, idefix.com)

Açıklama:

1913 yılında Batum’da doğan Niyazi Ahmet Banoğlu, öğrenimini Kastamonu ve Trabzon liselerinde sürdürdükten sonra genç yaşta İstanbul’a gelmiştir. ‘Fuat Köprülü Türkiyat Enstitüsü’nde üç yıl araştırıcı olarak çalışmış, bir taraftan da gazeteciliğe başlamıştır.

Çeşitli gazetelerde çalışmış, Vakit gazetesinde 15 yıl yazı işleri müdürlüğü yapmıştır.

Yüze yakın kitap yayınlayan Banoğlu, ‘Gençlik Yayınevi’ni kurmuş, Atatürk’e ait 27 eser vermiş, ‘Tarih Dünyası’, ‘Tarih Coğrafya Dünyası’ dergilerini yayınlamıştır. Halen Basın Müzesi’nde uzman olarak tarih araştırmalarını sürdürmektedir.

Elinizdeki bu kitap, 1976 yılında Girit ile ilgili Tercüman gazetesinde yayınladığı bir seri yazıyı içermektedir. Bunda Girit Adası’nın eski çağlardan günümüze kadar tarihi ve özellikle de Türkler tarafından fethi, sonraki olaylar, kanlı mücadeleler belgesel olarak anlatılmaktadır.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğu, günümüzde (Haziran 1991) bir kez daha görmekteyiz.

Girit bağımsızlık komitesi’nin dünyaya saldığı bildirilerinde, ‘Yunanlılarla aynı dine sahip olmaktan başka ortak bir yanları olmadığı ve Yunan yönetiminin ada halkına yaptığı baskılara daha fazla tahammül edemeyeceklerini bildiren ‘Kahrolsun Yunanlı İşgalciler’ diyen Giritliler gibi, yarından da yakın bir günde, Kıbrıslı Rumlar da Yunanlılarla  aynı dine mensup olmaktan başka ortak bir yönleri  olmadığını anlayacak ve ‘tarih tekerrür edecektir.’