Arşiv | Ekim, 2014

Planktonoloji 1 – Plankton Ekolojisi Ve Araştırma Yöntemleri

31 Eki

B21476-1

Yazar: İsmet Özel

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

271 Sayfa

ISBN: 9789754831825

Boyut: 16.0 x 24.0

2013

(görsel: insancilsahaf.com, bilgi: insancilsahaf.com, egefish.ege.edu.tr)

Açıklama:
Denizel yaşamda merkezi bir rol oynayan plankton, omurgasızlar başta olmak üzere diğer hayvanların, balıkların besinini oluştururlar. Ortamdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişiklikler planktonu etkiler. Bu kitapta, bir bölgenin plankton bakımından değerlendirilmesinde esas olan konuların verilmesi amaçlanmıştır. Planktonik organizmalarda pelajik yaşama uyum, plankton populasyonlarının yapısı ve zamana bağlı değişimleri, planktonik organizmaların beslenme şekilleri, nöston ve plöston, su kütlelerinin belirlenmesinde rol oynayan planktonik indikatör türler, planktonun balıkçılıkla ilişkisi, plankton araştırma ve değerlendirme yöntemleri başlıca konular arasında yer almaktadır.

Planktonoloji 2 – Denizel Zooplankton

31 Eki

plankton 2

Yazar: İsmet Özel

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

269 Sayfa

ISBN: 975-483-285-4

Boyut: 16.0 x 24.0

2008

5. Baskı

(görsel: insancilsahaf.com, bilgi: insancilsahaf.com, egefish.ege.edu.tr)

Açıklama:

Bu kitap, denizel planktonu oluşturan iki gruptan biri olan zooplanktonik formların tanınmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Denizlerimizde en çok rastlanan, sistematik sırayla protozoonlar, medüzler, ktenoforlar, mollusklar, poliketler, kopepodlar başta olmak üzere diğer krustase grupları, ketognatlar, ekinodermler, tunikatlar ve sefalokordatların başlıca türleri ile birlikte meroplanktonik formları tanıtılmaya çalışılmıştır.

Su Ürünleri Yürütmeliği

29 Eki

98042162_tn24_0

Yazarlar: Ahmet Göker Elbek, Ejbel Çıra, Dilek Emiroğlu

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

ISBN: 978-975-483-481-9

2009

(bilgi ve görsel: egefish.ege.edu.tr)

Açıklama: 

Kitapta girişte su ürünleri sektörü, yürütmelik ve hukuk konuları ele alınmış, su ürünleri ve denizcilik yürütmelikleri Cumhuriyetten itibaren anlatılmıştır. Yürütmelikte kurallar dizesi üzerinde durulmuş ve su ürünleri bağlamında yasal tanımlamalar yapılmıştır. İlerleyen bölümlerde avcılık, yetiştiricilik ve su ürünlerine dayalı sanayiler alt sektörlerinde yürütmelik konuları ayrıntılı olarak işlenmiştir. Su ürünlerinde koruma ve kontrol sistemi ile standartlar; denetim, su ürünlerinde zapt ve elkoyma, standardizasyon ve su ürünleri standartları anlatılmıştır. Su ürünleri ile ilgili yürütmelik ayrıntılı olarak ele alınmış, bu bağlamda, ilgili kamu kurumları, kooperatif ortaklıklar, haller ve ilgili yürütmelikler, kredi yürütmeliği, deniz iş yasası ve ilgili yürütmelik konuları ele alınmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği bağlamında uluslararası yürütmelik de ortak balıkçılık politikası çerçevesinde sunulmuştur.

Deniz Yetki Alanlarının Hakça İlkeler Çerçevesinde Sınırlandırılması

29 Eki

13000Yazar: Yunus Emre Açıkgönül

Legal Kitabevi

234 Sayfa

ISBN: 9786054354559

Boyut: 16.0 x 24.0

2012

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: legalkitabevi.com,k urgankitap.com.tr, vedatkitapcilik.com)

Açıklama:

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve 8333 km kıyı hattı uzunluğuna sahip bir ülkedir. Türkiye′de denizlerden, başta seyfrüsefer ve ekonomik amaçlı olmak üzere çeşitli biçimlerde yararlanılmaktadır. Bu itibarla, denizler üzerin¬deki egemeneliğe ilişkin olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukuku Türkiye açısından önemli bir hukuk dalıdır.

Diğer taraftan, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik Karadeniz′de komşu devletlerle ve Akdeniz′de KKTC ile Türkiye arasında uluslararası antlaşmalar akdedilmiş olmasına karşın, Ege Denizinde ve Akdeniz′deki diğer devletlerle deniz yetki alanlarının sınırlandırmasını konu alan herhangi bir uluslararası antlaşma akdedilmemiştir. Bu bağlamda, Ege Denizi′nde ve Doğu Akdeniz′de var olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunları bu hukuk dalını Türkiye açısından önemli kılan diğer unsurlardır.

Çalışmamız, uluslararası yargı organlarının sınırlandırmaya ilişkin ortaya koyduğu kararlar çerçevesinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması huku¬kunu konu almaktadır. Eserimizin, antlaşmalar hukuku veya örf ve adet hukuku kaynaklarından ziyade uluslararası hukukun asli kaynaklan arasında dahi yer almayan yargı içtihatlarım konu alması elbette anlamsız değildir. Çünkü ulusla¬rarası örf ve adet hukuku kuralları ile uluslararası deniz hukuku sözleşmeleri sınırlandırmaya ilişkin aynntıh kural ve kriter ortaya koyamamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası sözleşmeler ile örf ve adet hukukunun doğurduğu sınır¬landırma uyuşmazlıklarındaki boşluklar büyük oranda yargı organlarının ka¬rarlarıyla doldurulmaktadır. Yani deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak örf ve adet hukukunda ortaya çıkmış genel nitelikteki hukuk il¬keleri çok büyük oranda uluslararası mahkeme kararlarmca saptanmış ve açıklığa kavuşturulmuştur. Benzer biçimde, uluslararası sözleşmelerde yer alan genel kuralların çoğu yargı kararlarıyla yorumlanabilmiştir.

Öte yandan, sınırlandırmaya ilişkin olarak ancak genel prensipler sunan uluslararası sözleşmeler sınırlandırma uyuşmazlıklarının çözümüne dair ulusla¬rarası yargı organlarına geniş takdir yetkisi bırakmak suretiyle sınırlandırma uyuşmazlıklarındaki boşlukların yargı organlarınca doldurulmasının meşrulu¬ğuna ve uygunluğuna işaret etmektedir.3 Öyleyse, deniz yetki alanlarının sınır¬landırılmasında kullanılan ilke ve kuralların ciddi bir bölümünün, Uluslararası Adalet Divanı4 ile bazı tahkim mahkemelerinin günümüze kadar sonuçlandır¬mış oldukları sınırlandırma uyuşmazlıklarına ilişkin yargı kararlarıyla açıklığa kavuşturulduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukukunda uluslararası yargı or¬ganlarınca ortaya konulan ilke ve kuralların diğer bir önemi, her bir sınırlan¬dırma davası kararının sonraki tarihli uyuşmazlıklar açısından ışık tutucu nite¬likte olmasıdır. Özellikle coğrafi benzerliklerin bulunduğu sınırlandırma ihti¬lafları açısından önceki yargı kararları önemli ve yol gösterici olabilmektedir. Bu itibarla, çalışmamızda incelenmiş olan uluslararası yargı kararlarının Türkiye′nin sınırlandırma sorunlarına da ışık tutucu nitelikte olacağı kuşkusuzdur.

Eserimiz üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde deniz hukuku ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukukuna ilişkin temel bilgiler veril¬miştir. İkinci bölümde ise, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yön veren hakça ilkeler doktrini ele alınmıştır. Hakça ilkeler doktrini incelenirken, başta Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası yargı organlarının ortaya koyduğu kararlardan yararlanılmıştır. Üçüncü bölümde ise sınırlandırmaya yön veren ve yargı karalarında ortaya konulan diğer sınırlandırma unsurları açıklığa kavuşturulmuştur.

Çalışmanın esas kaynağının ulusararası yargı kararları olması sebebiyle, eserde, yargı kararlarının konuyla ilgili bölümlerinin geniş çevirisine yer veril¬meye çalışılmıştır. Bu sayede, sözkonusu kararların Türkçe anlam çevirilerinin, tezde işlenen bakış açısı çerçevesinde, Türkçe akademik literatüre kazandml-ması da çalışmanın amaçlarından biri olmuştur.

Çalışmamızın kapsamı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasınm hu¬kuki boyutuyla sınırlı tutulmuştur. Bu itibarla, Türkiye açısından var olan sı¬nırlandırma sorunlarının politik, stratejik, teknik ve tarihi yönlerine, konunun bütünlüğü açısından zorunluluk arz etmedikçe değinilmemiştir. Benzer şekilde, eserimizin hukuki çerçevede ilerlemesini teminen, kıta sahanlığı kavramının jeolojik anlamına ilişkin ayrıntılı teknik veriler vermekten kaçınılmıştır. Yine, eserimizin temel konularından olan hakça ilkeler kavramı açıklığa kavuşturu¬lurken, hakkaniyet kavramının sosyal bilimlerdeki soyut anlam ve içeriğine ayrıntılı olarak değinilmemiş, ağırlıklı olarak hukuk içi hakkaniyet (infra legem) kavramının tanımı ve özellikleri üzerinde durulmuştur.

Tezde, Türkiye′nin deniz yetki alanı sınırlandırması sorunlarına ilişkin ayrıca bir başlık da açılmamıştır. Böylece, çalışmanın konusunun yalnızca bir uyuşmazlık üzerine yoğunlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanarak uluslararası yargı organlarının konuya ilişkin kararlarının tamamına değinilmeye çalışıl¬mıştır. Ancak çalışmamızın bütünlüğü içerisinde yer yer Türkiye′nin sınırlandırma sorunlarına ilişkin tespitlerimiz de aktarılmaya çalışılmıştır.

Eserde yararlanılan uluslararası yargı kararlarına ilişkin bazı sınırlan¬dırma haritaları çalışmanın son kısmına eklenmiştir. Bu sayede, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukukunun görsellik boyutunun da çalışma bağla¬mında tatmin edici düzeye kavuşması sağlanmıştır. Özellikle sınırlandırma yöntemleri gibi teknik ayrıntı içeren başlıklar bakımından ekteki haritalardan yararlanmak suretiyle konunun tüm yönleriyle idrak edilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Ağ Yapım Ve Donam Tekniği – Balıkçılık 2

27 Eki

100897_BYazar: Adnan Tokaç

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

321 Sayfa

ISBN: 975483855-8

Boyut: 16.0 x 23.0

2010

(görsel: kitapdenizi.com, bilgi: egefish.ege.edu.tr, kitapdenizi.com )

Açıklama: 

Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bu farklı av araçlarının kullanma şekli ise avlanma yöntemini belirlemektedir. Günümüzde av araçları ve yöntemleri arasında ağlarla yapılan balıkçılık, diğer avcılık yöntemlerine göre, özellikle yakalanan av miktarı bakımından daha ön plana çıkmaktadır. Ağlardan oluşan balıkçılık takımlarının tasarımı, yapımı ve kullanılan malzemeler, kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Ders kitabı formatında hazırlanan kitap, 10 bölümden oluşup, bu bölümler sırasıyla; ağ yapım ve donam tekniğine ilişkin temel bilgiler, balıkçılık takımlarının yapımında kullanılan malzemelerin tanıtımı, ağ fabrikaları ve üretim teknolojisi, ağ donatılmasında kullanılan temel oran ve hesaplamalar, ağ kesimi ve kesim hesaplamaları, balıkçılık takımlarının yapımı ve donamı, ağ tamiri ve örme, balıkçılık takımlarına etki eden temel kuvvetler, balıkçılık takımlarının plan ve çizimleri ve son olarak model planlarının tanıtımı ve pratik uygulamalar ele alınmaktadır.

 

Balık Davranışları

27 Eki

97271_BYazar: Sumru Ünsal

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

187 Sayfa

ISBN: 975-483-569-1

2002

(görsel: kitapdenizi.com, bilgi: egefish.ege.edu.tr)

Açıklama:

Kitap, tanım ve genel bilgilerden başlayarak, balıklarda hareket ve çeşitleri; solunum; su altı optiği, balıkta görme, balık gözü kapasitesi; yanal çizgi ve labirent; su altında ses üretimi ve işitme; balıklarda koku alma ve tat alma; türdaşların tanınması, iletişim, sürü halinde yüzme, üreme ve yavru bakımı, saldırı ve savunma, sürü oluşturma; şartlanma, öğrenme ve problem çözme, balık eğitimi; yol ve yön tayini; bireysel davranış farklılıklarının önemi ve ortaya çıkması, bireysel farklılıklar, cinsiyet değiştirme, bireyler arasındaki farklar, alternatif davranışları kazanma, biyolojik farklılıkların ekolojik ve evrimsel önemi; elektrik organları, elektroduyu ve elektrolokasyon konularını içeren 12 bölümden oluşmaktadır.

Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi 1 (Balık Besleme Fizyolojisi Ve Biyokimyası)

26 Eki

balık besleme 1

Yazarlar: Belgin Hoşsu, Ali Y. Korkut, Aysun Fırat Kop

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

276 Sayfa

ISBN: 975-483-317-6

2008

(görsel: insancilsahaf.com, bilgi: egefish.ege.edu.tr)

Açıklama:

Bu kitabın genel kapsamında balıkların besinlerindeki enerji kaynakları olan protein, yağ, karbonhidrat gibi makronütrientler ile gelişme üzerinde etkili olan vitamin, mineral gibi mikronütrientler ve bunların eksiklikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Kitap şu ana konu başlıklarından oluşmaktadır;

Giriş, Balıkların beslenme alışkanlıkları ve Besin zinciri, Sindirim, Fizyolojik Enerji, Metabolizma, Boşaltım, Büyüme, Biyokimya ve besin madde gereksinimleri (Proteinler, Lipidler, Karbonhidratlar, Vitaminler, Mineral maddeler) ve Balıklarda beslenmeye bağlı hastalıklar.